472/1984

Given i Helsingfors den 15 juni 1984

Lag om ändring av 1 och 2 §§ lagen om privata skolor med främmande undervisningsspråk

I enlighet med riksdagens beslut ändras 1 och 2 §§ lagen den 28 juni 1963 om privata skolor med främmande undervisningsspråk (373/63), av dem 1 § sådan den lyder delvis ändrad genom lag av den 27 februari 1970 (159/70), som följer:

1 §

Med skola med främmande undervisningsspråk avses i denna lag med grundskola och gymnasium jämförbar privat skola, i vilken undervisning meddelas på främmande språk i större utsträckning än vad som enligt gällande stadganden kan meddelas i finsk- eller svenskspråkig skola.

I skola med främmande undervisningsspråk kan ordnas förskoleundervisning som pågår under högst två läsår.

2 §

Tillstånd att inrätta i 1 § nämnd skola kan av statsrådet beviljas finsk medborgare eller inhemsk sammanslutning eller stiftelse eller inhemskt religiöst samfund, om skolan är påkallad av utbildningsbehovet hos de på orten bosatta barn som talar främmande språk och om tillräckliga förutsättningar för dess upprätthållande finns.


Denna lag träder i kraft den 1 augusti 1984.

Åtgärder för inrättande av privat skola med främmande undervisningsspråk med stöd av denna lag kan vidtas innan lagen träder i kraft.

Regeringens proposition 49/84
Kulturutsk. bet. 2/84
Stora utsk. bet. 36/84

Helsingfors den 13 juni 1984

Republikens President
Mauno Koivisto

Undervisningsminister
Kaarina Suonio

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.