436/1984

Given i Helsingfors den 1 juni 1984

Lag om ändring av lagen om arbetstiden på fartyg i inrikesfart

I enlighet med riksdagens beslut

ändras 25 och 30 §§ lagen den 26 mars 1982 om arbetstiden på fartyg i inrikesfart (248/82) samt

fogas till 23 § ett nytt 2 mom. som följer:

23 §
Arbetstidsförteckningar

Arbetsgivaren skall förvara den förteckning som avses i 1 mom. minst fyra år räknat från utgången av kalenderåret efter det den avslutades och, om talan väcks angående ersättningar som avses i 25 §, tills tvisten har avgjorts genom laga kraft vunnen dom.

25 §
Tid för väckande av talan

Rätt till ersättning som avses i 7 § 2 och 3 mom. samt till ersättning som avses i 13―17 §§ har förfallit, om talan inte väckts inom tre år från utgången av det kalenderår under vilket rätten uppkom.

30 §
Laga domstol

I mål som skall avgöras enligt denna lag bestäms den första domstolen på det sätt som är stadgat i 260 och 261 §§ sjölagen eller i 1 § lagen om handhavandet av sjörättsmål, sjöförklaringar och vissa andra i sjölagen avsedda ärenden samt fartygsregisterärenden i landskapet Åland (894/80). I övrigt skall vid rättegång iakttas vad som är stadgat i rättegångsbalken.


Denna lag träder i kraft den 1 oktober 1984.

Regeringens proposition 180/83
Socialutsk. bet. 2/84
Stora utsk. bet. 10/84

Helsingfors den 1 juni 1984

Republikens President
Mauno Koivisto

Social- och hälsovårdsminister
Eeva Kuuskoski- Vikatmaa

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.