532/1969

Given i Helsingfors den 29 augusti 1969.

Lag angående ändring av lagen om exportgaranti.

I enlighet med Riksdagens beslut ändras i lagen den 14 september 1962 om exportgaranti (479/62) 1 § sådan den lyder i lagen den 16 december 1966 (655/66), 2, 3 och 7 §§ samt fogas till lagen nya 2 a och 2 b §§ som följer:

1 §.

För sådan förlustrisk, som kan uppstå i samband med export av industriprodukter, pälsskinn, torvprodukter och levande djur samt i samband med investeringar i utvecklingsländer, må statens exportgaranti beviljas i enlighet med vad i denna lag stadgas.

2 §.

Statens exportgaranti för ersättande av förlust som möjligen uppstår i samband med export må beviljas

1) för det fall, att beställaren av skäl som ej bero av leverantören icke erlägger avtalsenlig betalning eller eljest underlåter att fullgöra sina avtalsenliga förbindelser;

2) för det fall, att i samband med varans transport inträffar oförutsedd händelse, till följd varav exportören åsamkas förlust som icke kan täckas genom försäkring;

3) för förlustrisk vid export i samband med lagerhållnings- eller andra marknadsföringsåtgärder i utlandet;

4) bank eller annan kreditgivare till säkerhet för kredit som beviljats exportör för finansiering av viss exporttransaktion eller i 3 punkten avsedd marknadsföringsåtgärd, eller kredit som beviljats utländsk beställare eller annan gäldenär för köp av exportprodukt;

5) för det fall, att i utlandet införas restriktioner, som beröra importen eller transfereringen av betalningsmedel eller vidtages annan motsvarande åtgärd som åsamkar exportören förlust;

6) för det fall, att i utlandet införes allmänt moratorium eller inträffar betydande rubbning i de allmänna ekonomiska förhållandena;

7) för det fall, att exportören vid kostnadsstegring åsamkas förlust på grund av ökade tillverkningskostnader; samt

8) för det fall, att innebörden av force majeure tolkas i strid med allmän handelssed.

Vad i 1 mom. är stadgat, gäller även överlåtelse till utlandet av tillverknings- eller patenträtt samt projekterings- eller annat arbete i utlandet.

2 a §.

Exportgarantiverksamheten bör syfta till att främja handel, som med beaktande av exportens art och marknadsförhållandena icke innebar från det normala avvikande betalnings- eller andra villkor.

I samband med export av kapitalvaror till utvecklingsländer må dock statens i 2 § av denna lag avsedda exportgarantier beviljas även då en risk som exporten på grund av kredittidens längd eller av annan orsak innebär är större än normalt.

2 b §.

För förlustrisk i samband med sådana investeringar i utvecklingsländer, vilka kunna anses främja den ekonomiska utvecklingen i Finland och i vederbörande investeringsland, må statens exportgaranti beviljas:

1) för det fall, att den investerade egendomen konfiskeras eller exproprieras eller att beträffande densamma av myndigheterna i investeringslandet vidtages annan därmed jämförlig åtgärd;

2) för det fall, att avsevärd störning inträffar i investeringslandets ekonomiska förhållanden:

3) för det fall, att investeringslandets myndigheter inskränka överföringen av det investerade kapitalet eller dess avkastning från investeringslandet.

Med investering avses i denna lag överlåtelse av penningmedel, produktionsanordningar eller -metoder eller med dessa jämförliga ekonomiska förmåner antingen till investerarens eget eller till annat företag i investeringslandet.

3 §.

Exportgaranti beviljas endast för en del av förlustrisken i samband med export. I 2 § 1 mom. 4 punkten av denna lag avsedd garanti må dock ersätta kreditgivarens förlust i dess helhet.

Det sammanlagda beloppet för garantier, vilka beviljats med stöd av denna lag och är i kraft samtidigt, må uppgå till högst 1 500 miljoner mark, dock sålunda, att beloppet för de i 2 a § 2 mom. avsedda garantierna får uppgå till högst 300 miljoner mark och beloppet för de i 2 b § avsedda garantierna till högst 200 miljoner mark.

7 §.

Premien för exportgarand och för garantiutfästelse bestämmes av exportgarantianstalten med iakttagande av allmänna grunder, som fastställas av statsrådet.


Denna lag träder i kraft den 1 oktober 1969.

Helsingfors den 29 augusti 1969.

Republikens President
Urho Kekkonen

Handels- och industriminister
Grels Teir

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.