101/1926

Given i Helsingfors, den 23 april 1926.

Instruktion för Riksdagens Bankfullmäktige.

På framställning av Riksdagen kungöres härmed följande

Instruktion för Riksdagens Bankfullmäktige.

Genom Riksdagens beslut fastställes följande instruktion för bankfullmäktige:

1 §.

Bankfullmäktiges uppdrag vidtager omedelbart efter det valet ägt rum.

2 §.

Genast efter det valet försiggått sammanträda bankfullmäktige för utseende av ordförande och viceordförande bland de tre bankfullmäktige, som äro pliktiga att deltaga i handläggningen av alla på bankfullmäktige ankommande ärenden.

3 §.

Bankfullmäktige böra i all sin verksamhet så begå, att Finlands mynt bibehåller sitt i lag stadgade värde.

4 §.

Utöver vad i 17 § av reglementet för Finlands Bank är stadgat hör till bankfullmäktiges åligganden:

1) att avgöra ansökan om ledighet för medlem av direktionen samt att förordna om tjänstens interimistiska handhavande under tiden för tjänstledigheten och även eljest i fall av behov;

2) att efter det direktionen i ärendet avgivit utlåtande avgöra föreståndares för avdelningskontor ansökan om ledighet f rån befattningens handhavande och att förordna om dess handhavande under den ifrågavarande tiden;

3) att fastställa de grunder, enligt vilka semesterledighet skall beviljas innehavare av tjänster och befattningar i banken, samt att på framställning av direktionen bevilja direktionens medlemmar och avdelningskontorens föreståndare semesterledighet;

4) att sammankalla revisorerna;

5) att giva direktionen del av revisorernas berättelse samt avfordra direktionen och andra vederbörande förklaring i anledning av anmärkningar, som till äventyrs framställts av revisorerna, samt angående andra omständigheter, beträffande vilka sådan kan vara av nöden;

6) att förordna om väckande av åtal, därest direktionen förvägrats ansvarsfrihet eller medlem av direktionen, föreståndare för avdelningskontor eller diskontkontrollant gjort sig skyldig till tjänstefel;

7) att bestämma, huruvida medlem av direktionen eller föreståndare för avdelningskontor, i händelse åtal mot honom väckts för tjänstefel eller grovt brott eller han avstått sin egendom till sina borgenärer, fortfarande må sköta sin tjänst eller befattning och, i fall av behov, förordna annan att interimistiskt handhava denna;

8) att avgöra, huruvida medlem av direktionen eller föreståndare för avdelningskontor må tillhöra styrelse för företag, som begagnar sig av kredit i banken, eller för enskild kreditanstalt.

5 §.

Åtminstone varannan månad böra bankfullmäktige på grundvalen av bankens bokföring och andra handlingar verkställa granskning av bankens lånerörelse och valutahandel samt därvid även granska placeringen i övrigt av bankens medel.

6 §.

Huvudkontorets kassor och kassavalv samt låne- och säkerhetshandlingar jämte panter och depositioner skola minst en gång om året inventeras av bankfullmäktige.

7 §.

De åligganden, som omförmälas i 1―7 och 10―19 punkterna 1 mom. 17 § av reglementet för Finlands Bank, frånsett mindre ärenden angående anslag, och de, som uppräknas i 1 och 3 samt 5―8 punkterna 4 § av denna instruktion, skola fullgöras av alla bankfullmäktige gemensamt. Ärendena skola dock därförinnan beredas av de tre bankfullmäktige, vilka äro pliktiga att deltaga i handläggningen av alla på bankfullmäktige ankommande ärenden.

Bankfullmäktiges övriga åligganden fullgöras av de tre fullmäktige, som äro pliktiga att deltaga i handläggningen av alla på fullmäktige ankommande ärenden, såframt ej dessa finna något ärende sä viktigt, att det bör handläggas av alla bankfullmäktige gemensamt.

8 §.

Bankfullmäktige sammanträda på kallelse av ordföranden så ofta behovet kräver.

Finner bankfullmäktig bankens fördel i något ärende kräva överläggning eller åtgärd, meddele det ordföranden, som då sammankallar fullmäktige.

9 §.

Är bankfullmäktig hindrad att infinna sig till sammanträde eller önskar han för någon tid befrielse från sitt uppdrag, meddele därom ordföranden, vilken äger tillkalla suppleant i den ordning suppleanterna valts. Har bankfullmäktig avgått, förfare ordföranden på samma sätt.

Äro såväl ordföranden som viceordföranden hindrade att handhava sina uppdrag, tjänstgör som ordförande under den tid hindret fortbestår den tredje av de bankfullmäktige, vilka äro pliktiga att deltaga i handläggningen av alla på fullmäktige ankommande ärenden.

10 §.

Som bankfullmäktiges beslut gälle den mening de flesta omfatta. Vid lika röstetal avgör ordförandens röst; vid val avgör lotten.

11 §.

Bankfullmäktige antaga en sekreterare, vilken det åligger att föra protokollet vid fullmäktiges sammanträden, att utskriva och kontrasignera expeditionerna samt att fullgöra de åligganden, vilka honom i övrigt av fullmäktige ombetros.

Bankfullmäktige justera protokollen från sina sammanträden och underskriva expeditionerna. Likväl kunna fullmäktige överlämna protokollens justering och expeditionernas underskrivande åt de tre fullmäktige, vilka äro pliktiga att deltaga i handläggningen av alla på bankfullmäktige ankommande ärenden.

12 §.

Bankfullmäktig vare skyldig avgå, om han åtagit sig sådan befattning, som enligt bankfullmäktiges enhälliga beslut ej lämpligen kan handhavas jämte uppdraget att vara bankfullmäktig.

13 §.

I händelse bankfullmäktig ställes under förmyndare, avträder sin egendom till sina borgenärer, dömes förlustig medborgerligt förtroende eller förklaras ovärdig att nyttjas i landets tjänst eller att driva annans sak, skall han anses skild från uppdraget att vara bankfullmäktig.

14 §.

Bankfullmäktig, som är pliktig att deltaga i handläggningen av alla på fullmäktige ankommande ärenden, erhåller ur bankens medel ett årligt arvode av adertontusen mark och ersättning för resekostnader. övriga bankfullmäktige erhålla ett årligt arvode av åttatusen mark och ersättning för resekostnader. Åt ordföranden erlägges därutöver ett årligt arvode av sextusen mark. För den tid bankfullmäktig åtnjuter ledighet från sitt uppdrag, erlägges ej arvode åt honom.

Tillkallad suppleant för bankfullmäktig erhåller i arvode för varje dag, då sammanträde äger rum, tvåhundra mark jämte resekostnadsersättning.

Bankfullmäktige bestämma sin sekreterares arvode samt expensmedlen för sitt kansli.

Helsingfors, den 23 april 1926.

Republikens President
Lauri KR. Relander.

Finansminister
Kyösti Järvinen.

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.