Beaktats t.o.m. FörfS 741/2019.

15.9.1995/1116

Förordning om polisens personregister (upphävd)

Se anmärkningen för upphovsrätt i användningsvillkoren.

Denna förordning har upphört att gälla fr.o.m. 1.10.2003. Se L om behandling av personuppgifter i polisens verksamhet 22.8.2003/761.

På föredragning av inrikesministern stadgas med stöd av 5 § 1 mom., 24 § 2 mom. och 25 § lagen den 7 april 1995 om polisens personregister (509/95):

1 kap

Allmänna stadganden

1 §
Registerbeskrivning

Utöver de uppgifter som anges i 6 § personregisterförordningen (476/87) skall av registerbeskrivningen framgå

1) namn och tjänsteställning i fråga om den som ansvarar för registerärenden,

2) var de personuppgifter som registreras i regel inhämtas,

3) vart registrerade personuppgifter i regel lämnas ut,

4) hur registerbeskrivningen hålls tillgänglig, samt

5) den tid registeruppgifterna sparas.

2 kap

Permanenta riksomfattande personregister som förs med automatisk databehandling

2 § (23.12.1998/1144)
Datasystemet för polisärenden

I databasen inom det datasystem för polisärenden som avses i 1 a § lagen om polisens personregister (509/1995) och i datasystemets separata delregister får information som behövs för skötseln av de uppgifter som anges i 1 § 1 mom. polislagen (493/1995) registreras enligt följande:

1) för sambruk av datasystemet och i dess separata delregister, av de uppgifter som gäller identiteten i fråga om en person som är misstänkt för brott eller är föremål för förundersökning, polisundersökning eller tvångsmedel, personens namn, personbeteckning, kön, modersmål, nationalitet, födelseland, hemort, adress och telefonnummer, polisinrättning och polisenhet, åklagarämbete och åklagaravledning, uppgifterna i en utländsk persons resedokument samt sådana uppgifter om personen som påverkar hans egen säkerhet eller polisens säkerhet i arbetet,

2) ur undersöknings- och handräckningssystemet, i fråga om personer som är misstänkta för brott, brottsanmälans nummer, gärningsdagen, brottsbeteckning, undersökarens namn och kontaktuppgifter samt tidpunkten för åtalspreskription (brottsanmälningsindex),

3) följande uppgifter som erhållits vid förundersökning som avses i förundersökningslagen (449/1987) och förordningen om förundersökning och tvångsmedel (575/1988) samt följande uppgifter som erhållits vid undersökning som avses i polislagen eller som erhållits i samband med polisåtgärder eller vid utförandet av ett handräckningsuppdrag:

a) om personer som misstänks för brott, personer som gjort anmälan, uppträder som vittnen eller målsägande eller som har något annat samband med anmälan samt om polismän, åklagare och juridiska personer,

b) om föremål, fordon och kommunikationsmedel, båtar, djur, narkotika och omständigheterna vid olyckor,

c) om rubriceringar i brottsanmälningar och övriga anmälningar, tvångsmedel, utandningsprov med alkometer eller precisionsalkometer, beslut om avslutande av förundersökning och polisundersökning, samt

d) om andra nödvändiga omständigheter som är fritt formulerade i redogörelsen i anmälan (undersöknings- och handräckningssystemet),

4) ur undersöknings- och handräckningssystemet, i fråga om personer, identifikationsuppgifterna i målet eller fallet, sammandrag av redogörelsen samt uppgifter om tvångsmedel (undersöknings- och handräckningssystemets arkivindex),

5) i fråga om personer som är efterlysta eller som har meddelats närings-, besöks- eller reseförbud samt personer som ett besöksförbud avses skydda eller som är föremål för observation, orsaken till åtgärden, de begärda åtgärderna, den myndighet som har hand om efterlysningen, preskription av efterlysningen och tilläggsuppgifter som behövs vid övervakningen av efterlysningar (efterlysningsregister),

6) i fråga om försvunna personer, sådana uppgifter som behövs för att de skall kunna hittas och i fråga om okända avlidna sådana uppgifter som behövs för att de skall kunna identifieras (identifieringsregister),

7) i fråga om egendom som någon har förlorat genom brott, som har omhändertagits av polisen, som har förkommit eller innehafts av en försvunnen person, uppgifter som behövs för att egendomen skall kunna återställas till dess ägare eller för utredning av ett fall då någon har försvunnit (egendomsregister),

8) i fråga om personer som har gripits, anhållits eller häktats med stöd av förundersökningslagen, tvångsmedelslagen (450/1987), polislagen eller bestämmelser som kan jämställas med bestämmelserna i tvångsmedelslagen, de i 22 § förordningen om förundersökning och tvångsmedel avsedda uppgifterna som gäller anhållande, uppgifter som hänför sig till brottsanmälningar och gripande samt i enskilda fall uppgifter som påverkar säkerheten vid förvaring av den som har förlorat sin frihet (register över anhållna),

9) i fråga om personer som misstänks för brott, signalement enligt 6 kap. 4 och 5 § tvångsmedelslagen, videobilder på en person och spår efter en persons skor, uppgifter som hänför sig till ett brott som misstänks ha skett samt centralkriminalpolisens uppgifter som gäller registrering samt klassificering av en person (signalementsregister),

10) i fråga om brott som misstänks ha skett, anmälningsuppgifter som baserar sig på anmälan om brott och undersökningsprotokoll, uppgifter om målsäganden, uppgifter om den som misstänks för brott, uppgifter som gäller individualisering av brott och beskrivning av händelseförloppet, uppgifter om egendom som har åtkommits genom brott, uppgifter som beskriver klassificeringen av gärningsmannen, händelsen eller gärningen samt uppgifter som behövs för sammanlänkning och teknisk undersökning av brott (register över tillvägagångssätt),

11) identifieringsuppgifter som gäller motorfordon och registreringsskyltar som tillgripits eller efterspanas av någon annan orsak, personuppgifter på personer som är efterspanade eller är föremål för observation och rör sig med motorfordon samt uppgifter som behövs för att egendomen skall kunna återställas till ägaren (register över efterspanade motorfordon), samt

12) uppgifter som skall införas i andra register och om vilka det är skäl att särskilt informera på grund av att saken är brådskande, att det är fråga om en farosituation eller för att brott skall kunna förebyggas eller på grund av skäl som har samband med utredningen (register för förmedling av meddelanden).

3 §
Datasystemet för förvaltningsärenden

I databasen inom det datasystem för förvaltningsärenden som avses i 1 b § lagen om polisens personregister och i datasystemets separata delregister får information som behövs för skötseln av de uppgifter som anges i 1 § 3 mom. polislagen registreras enligt följande: (7.2.2002/102)

1) för sambruk av datasystemet och i dess separata delregister, av de uppgifter som gäller en persons identitet, dennes namn, personbeteckning, kön, modersmål, medborgerskap, födelseort, hemort, den kommun där personen bor, adress och polisdistrikt samt uppgifterna i en utlännings resedokument,

2) för skötseln av uppgifter som anges i 113 § skjutvapenlagen (1/1998) uppgifter om tillstånd som har meddelats, förfallit och återkallats, förhandssamtycke, samtycke, europeiskt skjutvapenpass och godkännande som ansvarsperson, vapenansvarig och vapensamlare samt ansökan som gäller dessa, uppgifter om ansökningar som har avslagits och om anmälan om förvärvade vapendelar, uppgifter om hinder och varning, uppgifter om anmärkningar gällande vapen- och tillståndsärenden samt godkännande, uppgifter om överlåtelse och omhändertagande av skjutvapen, vapendelar, patroner och särskilt farliga projektiler samt uppgifter i anslutning till övervakningen av näringstillstånd i vapenbranschen om de kontroller som polisen utför hos vapenhandlare. Om den som ansöker om tillstånd, godkännande eller förhandssamtycke är en sammanslutning eller en stiftelse, registreras sammanslutningens eller stiftelsens namn, företags- och organisationsnummer, språk, hemort och postadress samt ansvarspersonens och den vapenansvariges namn och personbeteckning (vapentillståndsregister). (7.2.2002/102)

3) för konstaterande av identitet de uppgifter som enligt förordningen om identitetskort (867/90) skall antecknas i identitetskort samt fotografi av en person (identitetskortsregister),

4) för skötseln av polisens tillståndsförvaltnings- och övervakningsuppgifter som hänför sig till pass och avses i passlagen (642/86), uppgifter om beviljade pass eller andra resedokument som har utfärdats av en finsk myndighet, uppgifter om passansökningar som har avslagits, indragning av pass, hinder mot utfärdande av pass och utlåtanden som har givits till utrikesministeriet med tanke på pass som skall utfärdas utomlands, uppgifter om anmärkningar som hänför sig till ett ärende som gäller pass samt fotografi av en person (passregister),

5) i fråga om utlänningar som avses i artikel 2 och 3 i överenskommelsen om upphävande av passkontrollen vid de internordiska gränserna (FördrS 10/58), för övervakning av utlänningarnas inresa till landet, vistelse i landet och utresa uppgifterna i en utlännings pass, visum och kontrollkort, giltighetstiden för uppehållstillstånd, uppgifter om det fordon som har använts för inresan, uppgifter i fråga om medföljande personer, uppgift om eventuell fotografering av passet, uppgifter samt adress i Finland i fråga om den som inbjudit utlänningen (kontrollkortsregister),

6) i fråga om utlänningar enligt 53 a § utlänningslagen (378/91) som anländer till Finland, för konstaterande av identiteten samt för övervakning av utlänningars inresa till landet, vistelse i landet och utresa, uppgifterna i en utlännings resedokument, fingeravtryck, fotografi av personen samt övriga signalement (register för identifiering av utlänningar),

7) uppgifter som för en väktare som avses i 1 § förordningen om bevakningsföretag (743/83) har antecknats i det väktarkort som avses i förordningens 12 § samt fotografi av personen (väktarregister), samt

8) uppgifter som för en ordningsman som avses i 10 § förordningen om offentliga nöjestillställningar (687/68) har antecknats i det ordningsmannakort som avses i förordningens 11 § 3 mom. samt fotografi av personen (ordningsmannaregister).

3 kap (23.12.1998/1144)

(23.12.1998/1144)

3 kap. har upphävts genom F 23.12.1998/1144.

4 kap

Särskilda stadganden

9 § (22.8.2002/717)

9 § har upphävts genom F 22.8.2002/717.

10 §
Närmare bestämmelser

Närmare föreskrifter om verkställigheten av denna förordning meddelas av polisens högsta ledning.

Den registeransvarige kan meddela närmare föreskrifter om ett register.

Polisens högsta ledning meddelar närmare föreskrifter om de uppgifter som skall anges i de meddelanden som skall ges till personregister som har inrättats för polisens riksomfattande bruk samt fastställer de formulär som behövs.

11 §
Ikraftträdande

Denna förordning träder i kraft den 1 oktober 1995.

Ikraftträdelsestadganden:

27.2.1998/146:

Denna förordning träder i kraft den 1 mars 1998.

23.12.1998/1144:

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 1999.

7.2.2002/102:

Denna förordning träder i kraft den 1 mars 2002.

22.8.2002/717:

Denna förordning träder i kraft den 1 september 2002.

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.