Beaktats t.o.m. FörfS 80/2020.

30.3.1994/238

Lag om ersättning till arbetsgivare för semesterkostnader för den tid föräldradagpenning betalas (upphävd)

Se anmärkningen för upphovsrätt i användningsvillkoren.

Denna lag har upphävts genom Sjukförsäkringslag 21.12.2004/1224, som gäller fr.o.m. den 1.1.2005.

I enlighet med riksdagens beslut stadgas:

1 § (11.12.2002/1079)

Om en arbetsgivare är skyldig att betala semesterlön eller semesterersättning till en arbetstagare för den tid för vilken arbetstagaren, utan att vara i arbete, har fått särskild moderskaps-, moderskaps-, faderskaps- eller föräldrapenning, har arbetsgivaren rätt att få ersättning från sjukförsäkringssystemet så som anges i denna lag. Arbetsgivaren har på ovan nämnda villkor rätt att få ersättning också när en arbetstagare är föräldraledig men får partiell föräldrapenning och utför deltidsarbete för en annan arbetsgivare. Denna lag tillämpas också på tjänsteförhållande.

2 §

Arbetsgivaren har rätt att få ersättning för varje kalendermånad under vilken semester har intjänats för en tid som avses i 1 §, förutsatt att antalet dagpenningsdagar uppgår till minst 14 under kalendermånaden.

Ersättning betalas för 2,5 dagar per kalendermånad.

Ersättningen motsvarar den särskilda moderskaps-, moderskaps-, faderskaps- eller föräldrapenning som betalts per dag till arbetstagaren för den tid under vilken semester intjänats. Om beloppet av särskild moderskaps-, moderskaps-, faderskaps- eller föräldrapenning varierar under den kalendermånad som avses i 1 mom., motsvarar ersättningen den genomsnittliga ovan nämnda förmånen. I ersättning betalas inte mera än det belopp som arbetsgivaren har varit skyldig att betala i semesterlön eller semesterersättning. (11.12.2002/1079)

3 § (11.12.2002/1079)

Ersättning skall sökas hos Folkpensionsanstalten. Ersättningen betalas i efterhand efter den särskilda moderskaps- moderskaps-, faderskaps- och föräldrapenningsperioden. Ersättning betalas också för de semesterdagar som arbetstagaren intjänat och som arbetstagaren i enlighet med 4 a § semesterlagen (272/1963) sparat för att ta ut senare såsom sparad ledighet.

Ersättning skall sökas inom sex månader efter föräldradagpenningsperioden. I fråga om sökande och betalning av ersättning samt vid sökande av ändring skall förfaras så som sjukförsäkringslagen (364/1963) föreskriver om arbetsgivares rätt att få ersättning för lön som han har betalt.

4 §

Kostnader som föranleds av denna lag finansieras med arbetsgivares sjukförsäkringsavgift. Arbetsgivaren har rätt att få tillbaka den socialskyddsavgift som han har betalt för semesterlön eller semesterersättning som avses i 1 §, så som anges i lagen om arbetsgivares socialskyddsavgift (366/63).

5 §

Denna lag träder i kraft den 1 april 1994 och tillämpas första gången på det semesterkvalifikationsår som börjar den nämnda dagen.

RP 12/94, ShUB 1/94

Ikraftträdelsestadganden:

11.12.2002/1079:

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2003.

Åtgärder som verkställigheten av lagen förutsätter får vidtas innan lagen träder i kraft.

RP 147/2002, ShUB 34/2002, RSv 173/2002

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.