Beaktats t.o.m. FörfS 638/2019.

9.1.1998/1

Skjutvapenlag

Se anmärkningen för upphovsrätt i användningsvillkoren.

I enlighet med riksdagens beslut föreskrivs:

1 kap

Tillämpningsområde

1 §
Tillämpningsområde

Denna lag tillämpas på skjutvapen, vapendelar, patroner och särskilt farliga projektiler.

Vad som i denna lag föreskrivs om skjutvapen gäller också robot- och raketuppskjutningssystem, gassprayer samt effektiva luftvapen. På gassprayer tillämpas dock inte 2–10, 12, 15, 31–33, 35, 35 a, 36, 42, 42 a–42 d, 43–45, 45 a, 45 b, 45 d, 47–52, 53 a, 54, 55, 56–59 och 61–63 §, 66 § 1 mom. 1 och 3 punkten, 67 b, 68, 70–72, 74–77, 80–82, 89, 90 och 106 §, 106 a § 2 och 3 mom., 106 b, 110, 110 a–110 c, 112, 112 a och 112 b §. På effektiva luftvapen tillämpas inte 3–12, 31–33, 35, 35 a, 36, 45 d, 53 a, 55 a–55 c, 61–63, 67 b, 72, 106 b, 110 eller 110 a–110 c §. I 17 § föreskrivs om andra undantag från tillämpningsområdet. (8.9.2017/623)

2 §
Skjutvapen

Med skjutvapen avses ett redskap med vilket kulor, hagel, andra projektiler eller förlamande ämnen kan avfyras med hjälp av krutgastryck, detonationstryck från en tändsats eller annat detonationstryck så att det kan medföra fara för människan. Som skjutvapen betraktas också ett föremål som liknar ett skjutvapen och som på grund av sin konstruktion eller sina materialegenskaper utan särskilda kunskaper eller färdigheter kan modifieras till ett funktionsdugligt skjutvapen. (11.2.2011/124)

Som skjutvapen betraktas inte följande redskap, om de inte utan särskilda kunskaper och färdigheter kan ändras till redskap med vilka kulor eller hagel kan avfyras så att det kan medföra fara för människan:

1) spikpistol som är avsedd att användas i byggnadsarbete och

2) redskap som är avsett att användas vid livräddning eller för vetenskapliga eller industriella ändamål.

Ett skjutvapen som har försatts i varaktigt obrukbart skick betraktas inte som ett i 1 mom. avsett föremål. (11.2.2011/124)

2 a § (12.6.2015/764)
Effektiva luftvapen

Med effektivt luftvapen avses ett år 1950 eller därefter tillverkat föremål som drivs med trycket från komprimerad luft eller någon annan gas och där pipans minsta inre diameter är över 6,35 millimeter och som är konstruerad och avsett att använda metallkulor.

3 § (11.2.2011/124)
Vapendelar

Med vapendel avses en stomme, pipa, patronkammare, slutstycke med stomme, ett slutstyckshuvud och en ljuddämpare som inte är fäst vid ett skjutvapen samt delar som funktionellt sett motsvarar dessa.

4 §
Projektiler

Med projektil avses kulor, hagel och andra förnödenheter som avfyras med hjälp av krutgastryck, detonationstryck från en tändsats eller annat detonationstryck och kan medföra fara för människan.

5 §
Patroner

Med patron avses en funktionsklar kombination av hylsa, tändhatt, krut och projektil eller av tändhatt, krut och projektil, eller motsvarande förnödenhet, som lämpar sig för att användas i ett skjutvapen.

I denna lag avses med

1) hagelgevärspatron en funktionsklar patron med fläns, som består av en hylsa, hylsbotten, en kula eller hagel, förladdningar, krut och en tändhatt placerad i mitten av hylsbotten, eller en patron med motsvarande konstruktion,

2) patron med centralantändning en funktionsklar patron som består av en hylsa, en kula eller hagel, krut och en tändhatt placerad i mitten av hylsbotten, eller en patron med motsvarande konstruktion,

3) patron med kantantändning en funktionsklar patron med fläns, som består av en hylsa, en kula eller hagel, krut och en tändsats som tänder krutet och är placerad vid hylsbottenkanten, eller en patron med motsvarande konstruktion,

4) gaspatron en fuktionsklar patron som sprider ut tårgas eller något förlamande ämne med motsvarande användningssyfte och effekt och som består av en hylsa, krut, en tändhatt och en del som då patronen avfyras blir gas, eller en patron med motsvarande konstruktion, och

5) signalpatron en funktionsklar patron med fläns eller centralantändning, som är avsedd för signalering eller belysning och består av en hylsa, krut, en tändhatt och en del som då patronen avfyras ger upphov till ljus, rök eller ljud, eller en patron med motsvarande konstruktion.

I fråga om patrondelar som består av eller innehåller explosionsfarliga ämnen gäller vad som föreskrivs om dem i lagen om säkerhet vid hantering av farliga kemikalier och explosiva varor (390/2005) och med stöd av den. (12.6.2015/764)

6 §
Skjutvapenstyper

De skjutvapenstyper som avses i denna lag är hagelgevär, gevär, salongsgevär, pistol, miniatyrpistol, revolver, miniatyrrevolver, kombinationsvapen, gasvapen, signalpistol, svartkrutvapen och annat skjutvapen.

I denna lag avses med

1) hagelgevär ett tvåhandsskjutvapen som stöds mot axeln och som har slätborrat eller räfflat lopp och vars totala längd är minst 840 millimeter och där pipans längd är minst 400 millimeter och i vilket hagelgevärspatroner används,

2) gevär ett tvåhandsskjutvapen som stöds mot axeln och som har räfflat lopp och vars totala längd är minst 840 millimeter och där pipans eller eldrörets längd är minst 400 millimeter och i vilket patroner med centraleller kantantändning används,

3) salongsgevär ett gevär i vilket 22-kalibriga patroner med kantantändning används,

4) pistol ett skjutvapen vars totala längd är mindre än 840 millimeter och där pipans längd är mindre än 400 millimeter och i vilket patroner med central- eller kantantändning används,

5) miniatyrpistol en pistol i vilken 22-kalibriga patroner med kantantändning används,

6) revolver ett skjutvapen vars totala längd är mindre än 840 millimeter och där pipans längd är mindre än 400 millimeter och i vilket patroner med central- eller kantantändning vilka laddas i en roterande patrontrumma används,

7) miniatyrrevolver en revolver i vilken 22-kalibriga patroner med kantantändning vilka laddas i en roterande patrontrumma används,

8) kombinationsvapen ett skjutvapen som stöds mot axeln och som har minst två pipor eller eldrör och vars totala längd är minst 840 millimeter och där pipkombinationens längd är minst 400 millimeter och i vilket patroner med central- eller kantantändning och hagelgevärspatroner används,

9) gasvapen ett skjutvapen i vilket gaspatroner används och med vilket inga andra patroner kan avfyras,

10) signalpistol ett skjutvapen i vilket signalpatroner används och med vilket inga andra patroner kan avfyras,

11) svartkrutvapen ett skjutvapen som är avsett att användas endast med svartkrut, och

12) annat skjutvapen ett vapen som till konstruktion, mått eller andra egenskaper avviker från de skjutvapen som definieras i denna paragraf.

7 §
Skjutvapnens funktionssätt

Funktionssätten när det gäller skjutvapen enligt denna lag är enkelskott, enkelskott med magasin, självladdande enkelskott och automateld.

I denna lag avses med

1) enkelskott ett funktionssätt där varje pipa eller eldrör på ett magasinlöst skjutvapen måste laddas med en ny patron efter varje skott och där vapnets avfyrningsmekanism för varje pipa eller eldrör måste spännas med extern kraft på nytt efter varje skott,

2) enkelskott med magasin ett funktionssätt där varje pipa eller eldrör på ett magasinförsett skjutvapen måste laddas med en ny patron efter varje skott och där vapnets avfyrningsmekanism för varje pipa eller eldrör måste spännas med extern kraft på nytt efter varje skott,

3) självladdande enkelskott ett funktionssätt där skjutvapnet laddas och spänns automatiskt efter varje skott med hjälp av den energi som uppkommer i vapnet eller med hjälp av en därtill ansluten energikälla och där det med ett tryck på avtryckaren kan avfyras endast en patron från varje patronkammare, och

4) automateld ett funktionssätt där skjutvapnet laddas och spänns automatiskt efter varje skott med hjälp av den energi som uppkommer i vapnet eller med hjälp av en därtill ansluten energikälla och där det med ett tryck på avtryckaren kan avfyras flera patroner i en följd.

8 §
Fickvapen

Med fickvapen avses en revolver eller miniatyrrevolver som ryms i en rektangulär låda med de inre måtten 140 x 190 millimeter samt ett sådant annat skjutvapen enligt 6 § som ryms i en rektangulär låda med de inre måtten 130 x 180 millimeter så att vapnets pipa och kolv är placerade i riktning längs med lådans botten.

Då skjutvapnet placeras i lådan skall magasinet vara löstaget och vapnet försett med ordinarie siktanordning och grepp eller kolvsidor och utan några delar som ökar vapnets yttre mått.

9 §
Särskilt farliga skjutvapen

Med särskilt farligt skjutvapen avses

1) ett rekylfritt pansarvärnsvapen, en granatkastare, en bakladdningspjäs eller ett till konstruktion och användningssyfte motsvarande skjutvapen samt ett robot- och raketuppskjutningssystem,

2) ett automatvapen,

3) ett skjutvapen maskerat som ett annat föremål.

10 §
Särskilt farliga patroner och projektiler

Med särskilt farliga patroner avses

1) pansarpenetrerande patroner,

2) patroner försedda med en explosionseller brandprojektil,

3) patroner med centralantändning som är försedda med en hålspetsprojektil eller en vid anslag utvidgande projektil och är avsedda för pistol eller revolver,

4) patroner med splitterverkan,

5) patroner med en pilprojektil och

6) patroner med fler än en kula.

Med särskilt farliga projektiler avses projektiler för patroner som nämns i 1 mom. 1–3 punkten.

11 §
Gasspray

Med gasspray avses ett redskap med vilket tårgas eller något annat förlamande ämne med motsvarande användningssyfte och effekt kan spridas i luften.

Gasspray som förs in eller överförs till eller saluförs i Finland ska till sitt innehåll vara sådan att den som sprayen används mot inte förorsakas bestående skador. Närmare bestämmelser om de ämnen som ingår i gasspray och om deras maximikoncentrationer samt om påvisande av säkerhet vid användning får utfärdas genom förordning av statsrådet. (12.6.2015/764)

12 §
Modifiering av skjutvapen och vapendelar

Med modifiering av ett skjutvapen avses en åtgärd till följd av vilken vapentypen, funktionssättet eller kalibern ändras eller ett annat vapen än ett fickvapen blir ett fickvapen.

Med modifiering av en vapendel avses en sådan åtgärd på en vapendel till följd av vilken skjutvapnet ändras på ett sätt som nämns i 1 mom., om delen i fråga fästs på vapnet.

Med temporär modifiering av ett skjutvapen avses en åtgärd som leder till att vapentypen, funktionssättet eller kalibern ändras tillfälligt när ett vapens pipa eller slutstycke eller vardera byts. (8.9.2017/623)

13 §
Bärande, transport, förvaring och innehav

När det gäller skjutvapen, vapendelar, patroner och särskilt farliga projektiler avses i denna lag med

1) bärande användning av sådana för ett godtagbart användningssyfte som anges i denna lag, (29.6.2001/601)

2) transport förflyttning av sådana från en plats till en annan,

3) förvaring besittning av sådana då de inte bärs eller transporteras,

4) innehav bärande, transport eller förvaring av sådana.

14 § (12.6.2015/764)
Näring i vapenbranschen

Näringar i vapenbranschen är

1) handel med samt förvaring och tillverkning av skjutvapen, vapendelar, patroner och särskilt farliga projektiler i kommersiellt syfte,

2) reparation och modifiering av skjutvapen och vapendelar i kommersiellt syfte.

15 § (26.6.2009/508)
Vapensamlare

Med vapensamlare avses en av Polisstyrelsen som vapensamlare godkänd fysisk person samt sammanslutning eller stiftelse som är registrerad i Finland eller som sköter offentliga uppdrag.

16 §
Definitioner som hänför sig till transport

I denna lag avses med

1) avgångsland det land där transporten av skjutvapen, vapendelar, patroner eller särskilt farliga projektiler från ett land till ett annat börjar,

2) destinationsland det land där transporten av skjutvapen, vapendelar, patroner eller särskilt farliga projektiler från ett land till ett annat slutar,

3) transiteringsland ett land genom vilket skjutvapen, vapendelar, patroner eller särskilt farliga projektiler transporteras vid transport från ett land till ett annat,

4) förhandssamtycke ett intyg som skall visas upp för myndigheten i en medlemsstat i Europeiska unionen (EU) och som utvisar att det inte finns hinder för transporten av skjutvapen, vapendelar, patroner eller särskilt farliga projektiler till en annan medlemsstat i EU,

5) slutanvändarintyg ett intyg som myndigheten i destinationslandet utfärdar eller ett annat tillförlitligt intyg över den slutliga användaren av skjutvapen, vapendelar, patroner eller särskilt farliga projektiler,

6) överföringstillstånd ett tillstånd som meddelas för transport av skjutvapen, vapendelar, patroner eller särskilt farliga projektiler från en medlemsstat i EU till en annan,

7) europeiskt skjutvapenpass ett i artikel 1.4 i rådets direktiv om kontroll av förvärv och innehav av vapen (91/477/EEG), nedan vapendirektivet, nämnt intyg av en myndighet i en medlemsstat i EU över att den person som anges i intyget har rätt att i den staten inneha sådana skjutvapen, vapendelar, patroner och särskilt farliga projektiler som antecknats i skjutvapenpasset.

När det gäller skjutvapen, vapendelar, patroner och särskilt farliga projektiler avses i denna lag med

1) införsel transport till Finland från någon annan plats än en medlemsstat i EU,

2) utförsel transport från Finland till någon annan plats än en medlemsstat i EU,

3) överföring transport från en medlemsstat i EU till en annan,

4) transitering transport från någon annan plats än en medlemsstat i EU genom Finland till någon annan plats än en medlemsstat i EU.

17 §
Undantag från tillämpningsområdet

Denna lag gäller inte

1) av staten bedriven överföring till eller från Finland, införsel, utförsel och förvärv eller för statens ändamål företagen överlåtelse av skjutvapen, vapendelar, patroner och särskilt farliga projektiler,

2) innehav av skjutvapen, vapendelar, patroner och särskilt farliga projektiler som ägs av staten och som statsanställda, studerande vid statens läroinrättningar eller de som fullgör militärtjänst på grundval av värnplikten och de som fullgör frivillig militärtjänst innehar för skötseln av sina uppgifter,

3) förvärv av patroner för skjutvapen som avses i 2 punkten, om patronerna förvärvas av statsanställda eller studerande vid statens läroinrättningar,

4) övningar och tävlingar som hänför sig till det frivilliga försvarsarbetet, ordnas av försvarsmakten och leds av en anställd vid försvarsmakten,

5) transport och förvaring av skjutvapen, vapendelar, patroner och särskilt farliga projektiler som ägs av staten,

6) tillverkning av skjutvapen, vapendelar, patroner och särskilt farliga projektiler i statens inrättningar, med undantag för den märkningsskyldighet som föreskrivs i 110 b § 1 mom., (11.2.2011/124)

7) reparation och modifiering av skjutvapen och vapendelar i statens inrättningar,

8) överlåtelse av skjutvapen, vapendelar, patroner och särskilt farliga projektiler som staten tagit ur bruk, med undantag för den märkningsskyldighet som föreskrivs i 110 b § 1 mom., (11.2.2011/124)

9) skjutvapen, vapendelar, patroner och särskilt farliga projektiler som statliga myndigheter har fått i sin besittning på grund av de uppgifter som hör till deras behörighet,

10) överföring till eller från Finland, införsel, utförsel, tillverkning, reparation, modifiering och innehav av skjutvapen, vapendelar, patroner och särskilt farliga projektiler som hör till en främmande stats väpnade styrkor, då verksamheten baserar sig på avtalet mellan de stater som är parter i Nordatlantiska fördraget och andra stater som deltar i Partnerskap för fred om status för deras styrkor (FördrS 65/1997) eller på något annat internationellt fredsbevarande uppdrag eller om tillstånd för verksamheten har beviljats med stöd av territorialövervakningslagen (755/2000), (29.6.2001/601)

11) överföring till eller från Finland, införsel, utförsel och innehav av skjutvapen, vapendelar, patroner och särskilt farliga projektiler som hör till behöriga tjänstemän i stater som tillämpar Schengenregelverket och som avses i artiklarna 40 eller 41 i konventionen om tillämpning av Schengenavtalet om gradvis avskaffande av kontroller vid de gemensamma gränserna, nedan Schengenkonventionen, då verksamheten baserar sig på sådan övervakning eller sådant förföljande som avses i nämnda artiklar i Schengenkonventionen, (19.5.2004/428)

12) överföring till eller från Finland, införsel, utförsel och innehav av skjutvapen, vapendelar, patroner och särskilt farliga projektiler som tillhör sådana tjänstemän i andra medlemsstater i Europeiska unionen som avses i artiklarna 20, 21 och 23 i konventionen om ömsesidigt bistånd och samarbete mellan tullförvaltningar och som verkar på Finlands territorium, då deras verksamhet baserar sig på förföljande, övervakning eller hemliga utredningar som avses i nämnda artiklar, (4.6.2010/485)

13) överföring till eller från Finland och innehav av skjutvapen, vapendelar, patroner och särskilt farliga projektiler som innehas av sådana tjänstemän från Europeiska unionens medlemsstater som är verksamma på finskt territorium och som avses i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/1624 om en europeisk gräns- och kustbevakning och om ändring av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/399 och upphävande av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 863/2007, rådets förordning (EG) nr 2007/2004 och rådets beslut 2005/267/EG, (8.9.2017/622)

14) utförsel av föremål som omfattas av tillämpningsområdet för och transitering som avses i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 258/2012 om genomförande av artikel 10 i FN:s protokoll om olaglig tillverkning av och handel med eldvapen, delar till eldvapen och ammunition, bifogat till Förenta nationernas konvention mot gränsöverskridande organiserad brottslighet (FN:s protokoll om skjutvapen), och om införande av exporttillstånd, import- och transiteringsåtgärder för skjutvapen, delar till skjutvapen och ammunition (vapenexportförordningen). (27.9.2013/689)

Denna lag gäller inte heller

1) överföring till eller från Finland eller innehav av skjutvapen, vapendelar, patroner och särskilt farliga projektiler som tillhör en sådan tjänsteman i en annan av Europeiska unionens medlemsstater som är verksam på Finlands territorium med stöd av 3 § i lagen om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i konventionen om ömsesidig rättslig hjälp i brottmål mellan Europeiska unionens medlemsstater och tillämpning av konventionen (148/2004),

2) överföring till eller från Finland eller innehav av skjutvapen, vapendelar, patroner och särskilt farliga projektiler som tillhör flygsäkerhetsvakter som är verksamma på Finlands territorium med stöd av artiklarna 17 och 18 i fördraget mellan Konungariket Belgien, Förbundsrepubliken Tyskland, Konungariket Spanien, Republiken Frankrike, Storhertigdömet Luxemburg, Konungariket Nederländerna och Republiken Österrike om ett fördjupat gränsöverskridande samarbete, särskilt för bekämpning av terrorism, gränsöverskridande brottslighet och olaglig migration (FördrS 53 och 54/2007) eller som tillhör behöriga tjänstemän i en annan stat som är verksamma på Finlands territorium med stöd av artiklarna 25 och 28 i det fördraget,

3) överföring till eller från Finland eller innehav av skjutvapen, vapendelar, patroner och särskilt farliga projektiler som tillhör behöriga tjänstemän från en annan medlemsstat som är verksamma inom finskt territorium med stöd av artiklarna 17 och 19 i rådets beslut 2008/615/RIF om ett fördjupat gränsöverskridande samarbete, särskilt för bekämpning av terrorism och gränsöverskridande brottslighet, (28.6.2017/423)

4) överföring till eller från Finland eller innehav av skjutvapen, vapendelar, patroner och särskilt farliga projektiler som tillhör sådana tjänstemän från en annan medlemsstat som är verksamma inom finskt territorium med stöd av artikel 3 i rådets beslut 2008/617/RIF om förbättrat samarbete i krissituationer mellan Europeiska unionens medlemsstaters särskilda insatsgrupper, (28.6.2017/423)

5) överföring till eller från Finland eller innehav av skjutvapen, vapendelar, patroner och särskilt farliga projektiler som tillhör sådana tjänstemän från en annan medlemsstat som är verksamma inom finskt territorium med anledning av samarbete som inletts med stöd av artikel 222 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, (28.6.2017/423)

6) överföring till eller från Finland eller innehav av skjutvapen, vapendelar, patroner och särskilt farliga projektiler som tillhör sådana tjänstemän från främmande stater som är verksamma inom finskt territorium med anledning av internationellt samarbete som inletts med stöd av 9 b § i polislagen (872/2011). (28.6.2017/423)

(2.12.2011/1209)

Tillstånds- och tillsynsmyndighet i frågor som omfattas av tillämpningsområdet för vapenexportförordningen är Polisstyrelsen. Tillståndsansökan får också lämnas till polisinrättningen. (27.9.2013/689)

Tillståndsmyndigheten ska, om behandlingen av tillståndsärendet förutsätter det, hos utrikesministeriet utreda att det inte finns några utrikes- eller säkerhetspolitiska hinder för att meddela tillstånd. (27.9.2013/689)

2 kap

Tillståndsplikt

18 §
Tillståndsplikt

Om inte något annat föreskrivs i denna lag, krävs det tillstånd för

1) överföring och införsel till Finland, överföring och utförsel från Finland, kommersiell transitering, kommersiell förvaring, förvärv, innehav och tillverkning av samt handel med skjutvapen, vapendelar, patroner och särskilt farliga projektiler,

2) reparation och modifiering av skjutvapen och vapendelar, med undantag för temporär modifiering av en enskild persons vapen med vapendelar som innehas med stöd av tillstånd för innehav av vapendelar.

(8.9.2017/623)

Tillstånd för verksamhet som nämns i 1 mom. kan meddelas, om det finns godtagbara grunder för det och det inte finns skäl att misstänka att tillståndet eller de föremål som förvärvas eller innehas med stöd av det missbrukas.

Polisstyrelsen fastställer formulär för tillståndshandlingarna och beslutar om övriga omständigheter som hänför sig till framställningen av dem. (8.9.2017/623)

19 §
Undantag från tillståndsplikten

Enligt denna lag är följande inte beroende av tillstånd:

1) sådan utförsel av skjutvapen, vapendelar, patroner och särskilt farliga projektiler som sker för privat ändamål,

2) förvärv och innehav av vapendelar, om förvärvaren eller innehavaren har rätt att inneha ett skjutvapen som består av motsvarande delar,

2 a) förvärv, innehav och överlåtelse av en ljuddämpare, om personen i fråga har ett tillstånd som berättigar till innehav av skjutvapen, (11.2.2011/124)

3 punkten har upphävts genom L 8.9.2017/623. (8.9.2017/623)

4) transport av skjutvapen, vapendelar, patroner och särskilt farliga projektiler i kommersiellt syfte och för transporten nödvändig förvaring, om den som utför transporten idkar yrkesmässig varutransport,

5) sådan tillverkning av andra än särskilt farliga patroner som sker för privat ändamål, om tillverkaren har ett tillstånd som berättigar till innehav av patronerna i fråga, och

6) reparation för privat ändamål av ett skjutvapen eller en vapendel som innehas med stöd av behörigt tillstånd, (29.6.2001/601)

7) innehav av signalpistol ombord på utländska handels- och fritidsfartyg, om fartyget endast tillfälligt befinner sig inom Finlands territorialvatten, (12.6.2015/764)

8) utförsel och överföring från Finland, kommersiell transitering samt förvärv och innehav av effektiva luftvapen, om förvärvaren eller innehavaren har rätt att inneha ett skjutvapen. (12.6.2015/764)

Transport och förvaring av svartkrutvapen som tillverkats före 1890 kräver inte tillstånd. Tillstånd krävs inte heller för att ha sådana svartkrutvapen på museum eller i en samling, om det inte skjuts med vapnen. Det ministerium som behandlar skjutvapenfrågor kan utfärda bestämmelser om att också andra vapenhistoriskt värdefulla gamla skjutvapen kan befrias från tillståndsplikten under de förutsättningar som avses i detta moment.

Genom förordning bestäms vilka vapendelar som skall anses som motsvarande vapendelar på det sätt som avses i 1 mom. 2 punkten.

19 a § (11.2.2011/124)
Förbud mot att tillverka skjutvapen av olagliga vapendelar

Skjutvapen får inte tillverkas av vapendelar som har förts in eller överförts till Finland på olaglig väg eller som olagligen har saluförts i Finland.

3 kap

Idkande av näring i vapenbranschen

20 §
Näringstillstånd i vapenbranschen

Tillstånd att idka näring i vapenbranschen (näringstillstånd i vapenbranschen) meddelas och återkallas av Polisstyrelsen. (26.6.2009/508)

Tillstånd kan meddelas för

1) handel med och förvaring av skjutvapen, vapendelar, patroner och särskilt farliga projektiler i kommersiellt syfte,

2) tillverkning av skjutvapen, vapendelar, patroner och särskilt farliga projektiler i kommersiellt syfte,

3) reparation och modifiering av skjutvapen och vapendelar i kommersiellt syfte.

(12.6.2015/764)

Tillstånd kan meddelas en sökande som är berättigad att idka näring, som utnämner en ansvarig person enligt 26 § och som med tanke på sin ekonomiska situation har tillräckliga förutsättningar att idka näring i vapenbranschen på behörigt sätt. Om den sökande är en fysisk person, skall han dessutom ha ett vapenhanteringstillstånd enligt 27 § 1 mom. Tillstånd meddelas inte, om inte förvaringslokalerna för skjutvapen, vapendelar, patroner och särskilt farliga projektiler har godkänts av polisinrättningen på den ort där förvaringslokalerna är belägna.

21 § (29.6.2001/601)
Innehållet i och giltighetstiden för näringstillstånd i vapenbranschen

I ett näringstillstånd i vapenbranschen skall nämnas den verksamhet samt vilket slag av skjutvapen, vapendelar, patroner och särskilt farliga projektiler som tillståndet gäller. Tillståndet ger rätt att idka näring i vapenbranschen endast på det verksamhetsställe som nämns i tillståndet. Temporärt får näringen dock idkas även på något annat ställe.

Tillståndet meddelas tills vidare, om det inte av särskilda skäl skall meddelas för viss tid.

22 §
Anmälan då uppgifterna i ett näringstillstånd i vapenbranschen eller förvaringslokalerna ändras

Den som idkar näring i vapenbranschen (vapennäringsidkare) skall inom 30 dagar från det att han upphört att idka näring i vapenbranschen, vapennäringsidkarens bolagsform ändrats eller verksamhetsställets läge ändrats anmäla detta till tillståndsmyndigheten. (29.6.2001/601)

Om ändringar sker beträffande förvaringslokalerna för skjutvapen, vapendelar, patroner och särskilt farliga projektiler, skall vapennäringsidkaren utan dröjsmål underrätta polisinrättningen på den ort där förvaringslokalerna är belägna om ändringarna.

23 §
Upphörande och återkallelse av näringstillstånd i vapenbranschen

Ett näringstillstånd i vapenbranschen upphör att gälla, om den verksamhet som avses i tillståndet inte har inletts inom ett år från den dag tillståndet meddelades.

Tillståndet skall återkallas

1) på begäran av tillståndshavaren, eller

2) om tillståndshavaren inte längre uppfyller kraven i 20 § 3 mom.

Tillståndet kan återkallas för en viss tid eller helt, om

1) den verksamhet som avses i tillståndet har avbrutits för en tid av minst tre månader, eller

2) tillståndshavaren eller den ansvariga person som avses i 26 § har brutit mot denna lag, mot de bestämmelser som utfärdats med stöd av den eller mot tillståndsvillkoren eller annars visat att han inte är lämplig att bedriva sådan verksamhet som avses i tillståndet.

24 §
Vapennäringsidkares konkurs eller dödsfall

En vapennäringsidkares konkurs- eller dödsbo får under ett år från konkursens början eller från dödsdagen fortsätta att idka näring i vapenbranschen med stöd av det tillstånd som meddelats vapennäringsidkaren. Konkurs- eller dödsboets förvaltare skall underrätta tillståndsmyndigheten om vapennäringsidkarens konkurs eller dödsfall inom 30 dagar från konkursens början eller från dödsdagen.

Vad som i 1 mom. bestäms om en vapennäringsidkares konkurs eller dödsfall gäller i tillämpliga delar då en sammanslutning eller en stiftelse har upphört enligt de bestämmelser som gäller dem.

25 § (8.9.2017/623)
Anmälan till vapenregistersystemet och förande av register

En vapennäringsidkare ska till vapenregistersystemet anmäla identifieringsuppgifter om skjutvapen, effektiva luftvapen, gasspray och vapendelar, namnet på överlåtaren och förvärvaren av ett föremål samt namnet på den som gett i uppdrag att reparera eller modifiera ett föremål. Vapennäringsidkaren ska också göra anmälan om patroner och särskilt farliga projektiler eller föra register över dem. Anmälan ska med hjälp av sådana elektroniska tjänster som avses i 119 a § göras inom 10 dagar från det att ett sådant föremål har kommit i vapennäringsidkarens besittning. Bestämmelser om anmälan av identifieringsuppgifter om vapen och vapendelar vid överlåtelse av föremålet finns i 42 c §. Anmälan om överlåtelse av patroner och särskilt farliga projektiler ska göras i samband med överlåtelsen.

I ett register över patroner och särskilt farliga projektiler ska namnet på överlåtaren och förvärvaren av föremålet antecknas. Personuppgifter i registret får endast lämnas ut till den tillsynsmyndighet som avses i 115 § för myndighetens tillsynsuppgifter. Vapennäringsidkaren ska på anfordran visa upp registret för polisen samt överlåta det till tillståndsmyndigheten när näringstillståndet i vapenbranschen upphör att gälla eller om det återkallas. Registret ska förvaras i minst 30 år efter det att den sista anteckningen har gjorts i det och det ska förstöras när det har gått 50 år sedan den senaste anteckningen gjordes i det.

Närmare bestämmelser om anmälan av identifieringsuppgifter om skjutvapen, effektiva luftvapen, gasspray, vapendelar, patroner och särskilt farliga projektiler samt om förande, uppvisande och överlåtande av register över patroner och särskilt farliga projektiler utfärdas genom förordning av statsrådet.

25 § har ändrats genom L 623/2017 och träder i kraft 1.12.2020. Den tidigare formen lyder:

25 § (11.2.2011/124)
Skyldighet att föra register

En vapennäringsidkare som har rätt att idka handel med, tillverka, reparera eller modifiera skjutvapen, ska för i denna lag avsedd tillsyn över idkandet av näring i vapenbranschen föra register över vapen, vapendelar, patroner och särskilt farliga projektiler. I registret ska också antecknas namnet på den som överlåtit och den som tagit emot ett föremål samt namnet på den som gett i uppdrag att reparera eller modifiera ett föremål. Personuppgifter i registret får endast lämnas ut till den tillsynsmyndighet som avses i 115 § för myndighetens tillsynsuppgifter. Närmare bestämmelser om registerföringen utfärdas genom förordning av statsrådet.

Vapennäringsidkaren ska på anfordran visa registret för polisen samt överlåta det till tillståndsmyndigheten då tillståndet upphör att gälla eller om det återkallas. Närmare bestämmelser om visande och överlåtande av registret utfärdas genom förordning av statsrådet.

Registret ska förvaras i minst tjugo år efter det den sista anteckningen har gjorts i det. Registret ska förstöras efter att det har gått 50 år sedan den senaste anteckningen gjordes i det.

26 §
Ansvarig person

En vapennäringsidkare skall i sin tjänst ha en person som ansvarar för näringsverksamheten i vapenbranschen (ansvarig person) och som svarar för att verksamheten bedrivs enligt denna lag och de bestämmelser som utfärdats med stöd av den samt enligt tillståndsvillkoren. Den ansvariga personen svarar för att endast sådana personer i vapennäringsidkarens tjänst som har ett vapenhanteringstillstånd enligt 27 § 1 mom. transporterar, förvarar och annars hanterar skjutvapen, vapendelar, patroner och särskilt farliga projektiler enligt 27 § 1 mom. medan de är anställda hos vapennäringsidkaren.

Den ansvariga personen godkänns och godkännandet återkallas av Polisstyrelsen. Om omfattningen av vapennäringsidkarens verksamhet kräver det, kan den myndighet som meddelar godkännandet kräva att det finns fler än en ansvarig person. (26.6.2009/508)

Som ansvarig person kan godkännas en pålitlig person som anses lämplig att bedriva näringsverksamhet i vapenbranschen och som

1) är förtrogen med skjutvapen, vapendelar, patroner och särskilt farliga projektiler på ett sådant sätt som en behörigen idkad näring i vapenbranschen kräver, och som har blivit godkänd i ett av Polisstyrelsen anordnat prov, och (26.6.2009/508)

2) har ett vapenhanteringstillstånd enligt 27 § 1 mom.

(29.6.2001/601)
27 § (29.6.2001/601)
Vapenhanteringstillstånd

Den som är anställd hos en vapennäringsidkare och transporterar, förvarar eller annars hanterar skjutvapen, vapendelar, patroner eller särskilt farliga projektiler skall ha tillstånd till det (vapenhanteringstillstånd). Tillståndet ger innehavaren rätt att på det sätt som hör till näringsverksamheten i vapenbranschen transportera, förvara och på annat sätt hantera sådana skjutvapen, vapendelar, patroner och särskilt farliga projektiler som med stöd av ett tillstånd som meddelats enligt denna lag finns hos vapennäringsidkaren för att transporteras eller förvaras. Tillståndet ger också rätt att skjuta med ovan nämnda skjutvapen i förevisnings-, provnings- eller utbildningssyfte, om det är nödvändigt med tanke på näringsverksamheten i vapenbranschen.

Vapenhanteringstillstånd kan utöver vad som nämns i 1 mom. också meddelas den som i sitt arbete tillfälligt transporterar, förvarar eller annars hanterar skjutvapen, vapendelar, patroner eller särskilt farliga projektiler.

Vapenhanteringstillstånd kan meddelas den som har fyllt 18 år och som utifrån sitt hälsotillstånd och uppförande ska anses lämplig att hantera skjutvapen, vapendelar, patroner och särskilt farliga projektiler. När vapenhanteringstillstånd meddelas en person som inte har fyllt 20 år ska tillståndsmyndigheten förena tillståndet med ett villkor om att tillståndet inte ger tillståndshavaren rätt att hantera sådana skjutvapen som avses i 6 § 2 mom. 4–7 punkten förrän han eller hon har fyllt 20 år. (8.9.2017/623)

Vapenhanteringstillstånd meddelas och återkallas av polisinrättningen i tillståndssökandens hemkommun.

28 § (29.6.2001/601)
Vapenhanteringstillståndets giltighetstid och tillståndsvillkor

Vapenhanteringstillstånd meddelas för högst fem år i sänder.

I tillståndet kan tillståndsmyndigheten ta in ett villkor, enligt vilket det är förbjudet att skjuta med skjutvapnet eller enligt vilket tillståndet ger rätt att hantera endast sådana skjutvapen, vapendelar, patroner och särskilt farliga projektiler som har antecknats i tillståndet.

29 §
Upphörande och återkallelse av vapenhanteringstillstånd

Ett vapenhanteringstillstånd upphör att gälla då tillståndshavaren dör.

Tillståndet skall återkallas på begäran av tillståndshavaren.

Tillståndet kan återkallas, om

1) tillståndshavaren har gjort sig skyldig till ett brott som har utvisat våldsamt uppförande, ett brott enligt 50 kap. 1–4 § strafflagen (39/1889) eller något annat brott som visar att han inte är lämplig att transportera, förvara eller annars hantera skjutvapen, vapendelar, patroner eller särskilt farliga projektiler,

2) tillståndshavaren har gjort sig skyldig till skjutvapenbrott, grovt skjutvapenbrott eller skjutvapenförseelse eller till någon annan straffbar gärning som har begåtts med skjutvapen,

3) tillståndshavaren har brutit mot tillståndsvillkoren eller annars visat likgiltighet i fråga om iakttagandet av de bestämmelser som gäller skjutvapen, vapendelar, patroner eller särskilt farliga projektiler, eller

4) tillståndshavaren på grund av sitt hälsotillstånd eller ett levnadssätt eller uppförande som äventyrar hans egen eller andras säkerhet inte kan anses lämplig att transportera, förvara eller annars hantera skjutvapen, vapendelar, patroner eller särskilt farliga projektiler.

30 §
Varning och utnämnande av en ny ansvarig person

I de fall som avses i 23 § 3 mom. 2 punkten kan tillståndsmyndigheten ge vapennäringsidkaren en varning i stället för att återkalla tillståndet, om tillståndshavaren har avhjälpt de konstaterade bristerna i näringsverksamheten i vapenbranschen och det med hänsyn till omständigheterna vore oskäligt att återkalla tillståndet. Om den ansvariga personen har handlat på ett sätt som nämns i 23 § 3 mom. 2 punkten, kan tillståndsmyndigheten bestämma att vapennäringsidkaren skall utnämna en ny ansvarig person.

Tillståndsmyndigheten kan ge innehavaren av ett vapenhanteringstillstånd en varning i stället för att återkalla tillståndet, om det med hänsyn till omständigheterna vore oskäligt att återkalla tillståndet.

31 §
Andra bestämmelser om kommersiell tillverkning av patroner

Utöver vad som bestäms i detta kapitel skall lagen om explosionsfarliga ämnen och med stöd av den utfärdade bestämmelser iakttas när det gäller kommersiell tillverkning av patroner och särskilt farliga projektiler som innehåller sprängämnen.

L om explosionsfarliga ämnen 263/1953 har upphävts genom L 390/2005, se L om säkerhet vid hantering av farliga kemikalier och explosiva varor 390/2005 7 kap.

4 kap

Kommersiell överföring, införsel, utförsel och transitering

32 §
Kommersiellt förhandssamtycke

Förhandssamtycke till att i kommersiellt syfte överföra skjutvapen, vapendelar, patroner och särskilt farliga projektiler till Finland (kommersiellt förhandssamtycke) meddelas och återkallas av Polisstyrelsen. (26.6.2009/508)

Förhandssamtycke kan meddelas en vapennäringsidkare som har rätt att idka näring i vapenbranschen med skjutvapen, vapendelar, patroner och särskilt farliga projektiler som skall överföras. En förutsättning för att förhandssamtycke skall kunna meddelas är att överföringen inte äventyrar upprätthållandet av allmän ordning och säkerhet.

Den myndighet som meddelar förhandssamtycket kan kräva att ett slutanvändarintyg visas upp. När det gäller särskilt farliga skjutvapen skall ett slutanvändarintyg alltid visas upp.

33 §
Kommersiellt införseltillstånd

Tillstånd att i kommersiellt syfte i Finland föra in skjutvapen, vapendelar, patroner och särskilt farliga projektiler (kommersiellt införseltillstånd) meddelas och återkallas av Polisstyrelsen. (26.6.2009/508)

I fråga om meddelande av tillstånd gäller 32 § 2 och 3 mom.

Innehavaren av ett kommersiellt införseltillstånd skall till tullverket lämna en utredning som anger om de skjutvapen och patroner som skall föras in har besiktats enligt 110 § 1 mom. för konstaterande av deras säkerhet vid användning.

34 § (12.6.2015/764)
Kommersiellt införseltillstånd för gassprayer och effektiva luftvapen

Tillstånd att i kommersiellt syfte till Finland överföra och föra in gassprayer och effektiva luftvapen (kommersiellt införseltillstånd för gassprayer och effektiva luftvapen) meddelas och återkallas av Polisstyrelsen.

I fråga om meddelande av tillstånd gäller 32 § 2 mom.

35 §
Kommersiellt överföringstillstånd

Tillstånd att i kommersiellt syfte från Finland överföra skjutvapen, vapendelar, patroner och särskilt farliga projektiler (kommersiellt överföringstillstånd) meddelas och återkallas av Polisstyrelsen. (26.6.2009/508)

Tillstånd kan meddelas en vapennäringsidkare som har rätt att idka näring i vapenbranschen med skjutvapen, vapendelar, patroner och särskilt farliga projektiler som skall överföras. En förutsättning för att tillstånd skall kunna meddelas är att det enligt meddelande från myndigheten i destinationslandet inte finns hinder för en överföring och att överföringsförhållandena är trygga.

Tillståndsbeviset gällande kommersiellt överföringstillstånd skall medfölja då föremålen överförs.

35 a § (26.6.2009/508)
Tidsbundet kommersiellt överföringstillstånd

Polisstyrelsen kan meddela ett kommersiellt överföringstillstånd som gäller flera olika överföringar och som är i kraft en viss tid (tidsbundet kommersiellt överföringstillstånd). En förutsättning för tillstånd är utöver vad som anges i 35 § 2 mom. att föremålens mottagare är en och samma vapennäringsidkare i en annan medlemsstat i EU.

Före en överföring ska Polisstyrelsen skriftligen underrättas om denna på det sätt som närmare bestäms genom förordning av statsrådet.

36 § (27.9.2013/689)
Kommersiellt transiteringstillstånd

Tillstånd att i kommersiellt syfte transitera (kommersiellt transiteringstillstånd) skjutvapen, vapendelar, patroner och särskilt farliga projektiler meddelas och återkallas av Polisstyrelsen.

Kommersiellt transiteringstillstånd kan meddelas en sökande som visar upp ett slutanvändarintyg eller någon annan tillförlitlig utredning om att det inte finns hinder för att meddela tillstånd.

Tillståndsmyndigheten ska, om behandlingen av tillståndsärendet förutsätter det, hos det ministerium som behandlar utrikesärenden utreda att det inte finns några utrikes- eller säkerhetspolitiska hinder för att meddela tillstånd.

37 §
Kommersiellt utförseltillstånd och kommersiellt transiteringstillstånd för gassprayer

Tillstånd att i kommersiellt syfte från Finland överföra och föra ut gassprayer (kommersiellt utförseltillstånd för gassprayer) och att i kommersiellt syfte transitera gassprayer (kommersiellt transiteringstillstånd för gassprayer) meddelas och återkallas av Polisstyrelsen. Kommersiellt transiteringstillstånd för gassprayer kan meddelas också för sådan transitering där såväl avgångs- som destinationslandet eller någotdera är medlemsstat i EU. (26.6.2009/508)

Kommersiellt utförseltillstånd för gassprayer kan meddelas en vapennäringsidkare som har rätt att idka näring i vapenbranschen med gassprayer som skall föras ut från landet. Den som meddelar ett kommersiellt utförseltillstånd för gassprayer kan kräva att sökanden visar upp ett slutanvändarintyg eller någon annan tillförlitlig utredning om att det inte finns hinder för att meddela tillstånd.

Kommersiellt transiteringstillstånd för gassprayer kan meddelas en sökande som visar upp ett slutanvändarintyg eller någon annan tillförlitlig utredning om att det inte finns hinder för att meddela tillstånd.

Tillståndsmyndigheten skall, om behandlingen av tillståndsärendet förutsätter det, hos det ministerium som behandlar utrikesärenden utreda att det inte finns några utrikes- eller säkerhetspolitiska hinder för att meddela tillstånd.

38 §
Det kommersiella förhandssamtyckets samt tillståndens giltighetstid

Ett kommersiellt förhandssamtycke samt andra tillstånd enligt detta kapitel utom kommersiellt överföringstillstånd meddelas för den tid näringstillståndet i vapenbranschen gäller. De meddelas dock för högst tre år.

39 §
Upphörande och återkallelse av kommersiellt förhandssamtycke och av tillstånd

Ett kommersiellt förhandssamtycke, kommersiellt införseltillstånd, kommersiellt införseltillstånd för gassprayer, kommersiellt överföringstillstånd, tidsbundet kommersiellt överföringstillstånd och kommersiellt utförseltillstånd för gassprayer upphör att gälla, om näringstillståndet i vapenbranschen upphör att gälla eller återkallas. (27.9.2013/689)

Tillståndsmyndigheten ska återkalla ett kommersiellt överföringstillstånd, tidsbundet kommersiellt överföringstillstånd, kommersiellt transiteringstillstånd, kommersiellt utförseltillstånd för gassprayer och kommersiellt transiteringstillstånd för gassprayer som den har meddelat, om det enligt meddelande från en myndighet i destinationslandet finns hinder för överföringen, utförseln eller transiteringen eller om det finns utrikes- eller säkerhetspolitiskt hinder för dem. Ett kommersiellt överföringstillstånd och ett tidsbundet kommersiellt överföringstillstånd ska återkallas också i sådana fall där överföringsförhållandena inte längre är trygga. (27.9.2013/689)

Tillståndsmyndigheten och den myndighet som meddelar kommersiellt förhandssamtycke kan återkalla ett kommersiellt förhandssamtycke, kommersiellt införseltillstånd och kommersiellt införseltillstånd för gassprayer som den har meddelat, om överföringen eller införseln kan äventyra upprätthållandet av allmän ordning och säkerhet.

40 § (12.6.2015/764)
Tullens anmälningsskyldighet

Tullen ska med tre månadens mellanrum göra en anmälan till Polisstyrelsen om införseln till Finland av föremål som nämns i kommersiella införseltillstånd samt i kommersiella införseltillstånd för gassprayer och effektiva luftvapen. Närmare bestämmelser om innehållet i anmälan utfärdas genom förordning av statsrådet.

41 § (8.6.2012/284)
Export, överföring från Finland, förmedling och transitering av försvarsmateriel

Bestämmelser om export, överföring från Finland, förmedling och transitering av sådana skjutvapen, vapendelar, patroner och särskilt farliga projektiler som ska betraktas som försvarsmateriel finns i lagen om export av försvarsmateriel (282/2012).

5 kap

Förvärv, privat tillverkning och modifiering samt innehav

42 § (8.9.2017/623)
Vapentillstånd

Vapentillstånd är ett tillstånd som berättigar till innehav av ett skjutvapen, ett effektivt luftvapen eller en vapendel. Ett vapentillstånd kan förenas med rätt att förvärva (förvärvsrätt) eller för privat ändamål tillverka eller modifiera ett skjutvapen eller en vapendel (rätt till privat tillverkning). Vapentillstånd meddelas och återkallas av en polisinrättning. Vapentillstånd förenad med förvärvsrätt eller rätt till privat tillverkning av särskilt farligt skjutvapen och delar till ett sådant meddelas och återkallas dock av Polisstyrelsen.

Tillståndsansökan ska lämnas in till en polisinrättning. Ansökan får lämnas in med hjälp av elektroniska tjänster. Sökanden eller den vapenansvarige i en sammanslutning eller stiftelse ska dock på begäran infinna sig personligen vid polisinrättningen. Av särskilda skäl kan ansökan lämnas in också till en finsk beskickning i utlandet.

En sökande som inte har hemkommun i Finland ska visa upp ett av en myndighet i bosättningslandet meddelat samtycke till förvärv av det skjutvapen, det effektiva luftvapen eller den vapendel som ansökan avser. Sökanden ska dessutom lämna skriftlig utredning om sin avsikt att inneha skjutvapnet eller vapendelen i Finland.

42 a § (8.9.2017/623)
Förvärvsrätt och rätt till privat tillverkning

Med vapentillstånd förenad förvärvsrätt eller rätt till privat tillverkning meddelas för högst ett år. Av särskilda skäl kan sådan rätt meddelas för högst två år.

Rätt till privat tillverkning kan meddelas under de förutsättningar som anges i 45 och 45 a § med iakttagande av vad som föreskrivs i 43 §, med undantag för 43 § 1 mom. 8 punkten och 2 mom., och med iakttagande av vad som föreskrivs i 44 §.

Ett vapentillstånd upphör att gälla om ett skjutvapen, ett effektivt luftvapen eller en vapendel inte har förvärvats under förvärvsrättens giltighetstid eller inte har tillverkats eller modifierats under giltighetstiden för rätten till privat tillverkning.

Den som med stöd av sin förvärvsrätt inte har förvärvat eller med stöd av sin rätt till privat tillverkning inte har tillverkat eller modifierat ett skjutvapen, ett effektivt luftvapen eller en vapendel ska inom 30 dagar från det att vapentillståndet har upphört att gälla lämna in tillståndsbeviset till en polisinrättning, om inte tillståndet är elektroniskt.

42 b § (8.9.2017/623)
Beslut samt giltighetstid och tillståndsvillkor

När ett vapentillstånd meddelas i enlighet med ansökan ges sökanden varken ett separat förvaltningsbeslut eller en besvärsanvisning.

Vapentillståndet gäller tills vidare, om inte tillståndet av särskilda skäl ska meddelas för viss tid. Det första vapentillstånd som meddelas en fysisk person för sådant skjutande av djur som är tillåtet enligt jaktlagstiftningen, för sport- och hobbyskytte eller för en uppvisning, filminspelning eller annan motsvarande förevisning, beviljas för ett skjutvapen inom en kategori som omfattar de vapentyper som avses i 6 § 2 mom. 4–7 punkten och för högst fem år. Samtliga vapentillstånd som meddelas tillståndshavaren för skjutvapen inom samma vapenkategori som det första vapentillståndet och som meddelas medan det första vapentillståndet är i kraft meddelas för viss tid och upphör att gälla senast vid samma tidpunkt som det första vapentillståndet. För arbete där ett skjutvapen är nödvändigt meddelas vapentillstånd dock för högst fem år i sänder. I ett sådant vapentillstånd ska det tas in ett villkor om att tillståndet är i kraft endast så länge tillståndshavaren sköter arbetsuppgiften i fråga. Vapentillstånd för förvaring och transport av ett hagelgevär, ett kombinationsvapen, ett gevär eller ett salongsgevär som är avsett att innehas av en person som fyllt 15 men inte 18 år och som står under en vapentillståndshavares vårdnad meddelas för viss tid som går ut senast när den yngsta innehavaren av parallelltillstånd fyller 19 år.

Tillståndsmyndigheten kan förena ett vapentillstånd med ett villkor om att det är förbjudet att skjuta med ett skjutvapen som hör till en samling. I ett vapentillstånd som har meddelats för förvaring och transport av ett hagelgevär, ett kombinationsvapen, ett gevär eller ett salongsgevär som är avsett att innehas av en person som fyllt 15 men inte 18 år och som står under en vapentillståndshavares vårdnad ska det tas in ett villkor om att tillståndshavaren inte får skjuta med vapnet.

42 c § (8.9.2017/623)
Anmälan till polisen av identifieringsuppgifter om vapen och vapendelar

Identifieringsuppgifterna om ett skjutvapen, ett effektivt luftvapen eller en vapendel ska anmälas till polisen. Uppgifterna lämnas

1) av överlåtaren i samband med överlåtelsen, om överlåtaren är innehavare av ett i 20 § avsett näringstillstånd i vapenbranschen,

2) i andra fall än de som avses i 1 punkten av den vapentillståndshavare som förvärvat, tillverkat eller modifierat föremålet inom 30 dagar från förvärvet, tillverkningen eller modifieringen av föremålet; anmälan får lämnas med hjälp av elektroniska tjänster.

Närmare bestämmelser om förfarandena för och innehållet i anmälan av identifieringsuppgifter om skjutvapen, effektiva luftvapen och vapendelar utfärdas genom förordning av statsrådet.

42 d § (8.9.2017/623)
Uppvisande av vapen och vapendelar samt tillståndsbevis för polisen

När en vapentillståndshavare anmäler de identifieringsuppgifter som avses i 42 c §, och överlåtarens tillstånd som berättigar till innehav av skjutvapen eller vapendelar har meddelats före 2000, ska skjutvapnet eller vapendelen visas upp för polisen inom 30 dagar från förvärvet. Ett skjutvapen, ett effektivt luftvapen eller en vapendel som förvärvats utomlands eller tillverkats eller modifierats av en enskild person ska visas upp för polisen inom 30 dagar från förvärvet, tillverkningen eller modifieringen.

Ett skjutvapen, ett effektivt luftvapen eller en vapendel ska på begäran visas upp för polisen inom den tidsfrist som angetts av polisen. Ett tillståndsbevis ska på begäran visas upp för och överlämnas till polisen inom den tidsfrist som angetts av polisen.

43 §
Godtagbara användningssyften

Vapentillstånd kan meddelas för

1) sådant skjutande av djur som är tillåtet enligt jaktlagstiftningen,

2) sport- och hobbyskytte,

3) arbete där ett vapen är nödvändigt,

4) uppvisning, filminspelning eller annan motsvarande förevisning,

5) musei- eller samlarändamål,

6) förvaring som minnessak,

7) signalering,

8) förvaring och transport av ett hagelgevär, ett gevär, ett salongsgevär eller ett kombinationsvapen avsett att innehas av en person som fyllt 15 men inte 18 år och som står under tillståndshavarens vårdnad.

(8.9.2017/623)

För förvaring som minnessak kan tillstånd meddelas för förvärv av annat än ett särskilt farligt skjutvapen eller en del till ett sådant i enskilda fall, om sökanden visar att skjutvapnet eller vapendelen har ett särskilt historiskt värde eller annat affektionsvärde för honom.

3 mom. har upphävts genom L 29.6.2001/601. (29.6.2001/601)

44 §
Krav som gäller skjutvapen och vapendelar som förvärvas

Vapentillstånd kan endast meddelas för ett sådant skjutvapen eller en sådan vapendel som på basis av antalet patroner i magasinet, kaliber eller andra egenskaper inte är onödigt eldkraftigt och effektivt för det användningssyfte som sökanden angett och som lämpar sig väl för det syftet. Om det användningssyfte som sökanden har angett är sådant skjutande av djur som är tillåtet enligt jaktlagstiftningen, ska vid bedömningen av skjutvapnets lämplighet dessutom iakttas jaktlagen (615/1993) och de bestämmelser som har utfärdats med stöd av den. För sådant skjutande av djur som är tillåtet enligt jaktlagstiftningen kan vapentillstånd inte meddelas för något annat i 6 § 2 mom. 4–7 punkten avsett skjutvapen än miniatyrpistol med enkelskott eller miniatyrrevolver. (8.9.2017/623)

Tillstånd för fickvapen eller en del till ett sådant kan meddelas för musei- eller samlarändamål, för förvaring som minnessak samt för arbete där vapnet är nödvändigt.

Tillstånd för automatvapen, rekylfritt pansarvärnsvapen, granatkastare, bakladdningspjäs eller till konstruktion och användningssyfte motsvarande skjutvapen eller för roboteller raketuppskjutningssystem eller en del till ett sådant vapen kan meddelas endast om det användningsändamål som sökanden har angett är uppvisning, filminspelning eller någon annan motsvarande förevisning eller musei- eller samlarändamål. Tillstånd för ovan nämnda skjutvapen eller delar till sådana kan av särskilda skäl meddelas också för arbete där vapnet är nödvändigt.

Tillstånd för skjutvapen maskerade som andra föremål eller för en del till ett sådant kan meddelas endast av särskilda skäl.

45 § (11.2.2011/124)
Krav som gäller en fysisk person som innehavare av vapentillstånd (8.9.2017/623)

Vapentillstånd kan meddelas den som har fyllt 18 år och som utifrån sitt hälsotillstånd och uppförande kan anses lämplig att inneha skjutvapen och vapendelar. Tillståndsmyndigheten har rätt att få en medicinsk bedömning av sökanden, om tillståndsmyndigheten utifrån tillgänglig information eller en intervju med sökanden har anledning att ifrågasätta att sökanden som person är lämplig att inneha ett skjutvapen. Trots tystnadsplikten har tillståndsmyndigheten rätt att i den medicinska bedömningen få sådana hälsouppgifter om sökanden som är nödvändiga när tillståndsmyndigheten bedömer om sökanden är lämplig att inneha ett skjutvapen. En värnpliktig person ska på begäran visa upp utredning över fullgjord beväringstjänst eller civiltjänst. Om den värnpliktige inte har fullgjort beväringstjänst eller civiltjänst ska han på begäran visa upp ett förordnande om tjänstgöring eller ett beslut om befrielse från tjänstgöring, uppskov med eller avbrytande av tjänstgöring, samt orsakerna till detta. Vapentillstånd för pistol, miniatyrpistol, revolver eller miniatyrrevolver eller för delar till sådana kan endast meddelas personer som har fyllt 20 år. Vapentillstånd för ett skjutvapen som avses i 6 § 2 mom. 4–7 punkten och som används för sport- och hobbyskytte kan meddelas en fysisk person endast om denne visar upp ett intyg över sin hobby, som han eller hon ska ha utövat aktivt i minst två års tid. Intyget ska vara utfärdat av en skytteinstruktör i en förening som har ett tillstånd enligt 4 § i föreningslagen (503/1989). Hälften av den tjänstgöring som en värnpliktig har fullgjort i vapentjänst eller hälften av den tjänstgöring som har fullgjorts i frivillig militärtjänst för kvinnor räknas in i den tvååriga period under vilken hobbyn fortsatt ska ha utövats aktivt. Vapentillstånd för ett skjutvapen som avses i 6 § 2 mom. 4–7 punkten i denna lag och som används för sport- och hobbyskytte kan meddelas också om personen visar upp en tillförlitlig utredning över sin hobby och ett intyg från den statliga myndighet som är personens arbetsgivare över att personen i sina tjänsteuppdrag bär ett skjutvapen som avses i 6 § 2 mom. 4–7 punkten. (8.9.2017/623)

När tillstånd söks

1) för sådant skjutande av djur som är tillåtet enligt jaktlagstiftningen ska sökanden lämna en tillförlitlig utredning om sin hobby och, om ansökan gäller ett skjutvapen som avses i 6 § 2 mom. 5 eller 7 punkten, dessutom ett intyg som har utfärdats av en jaktvårdsförening över att sökanden aktivt utövar sin hobby,

2) för sport- och hobbyskytte ska sökanden lämna en tillförlitlig utredning över sin hobby,

3) för arbete ska sökanden lämna en utredning om att han eller hon genom sin utbildning eller annars är tillräckligt förtrogen med hur skjutvapnet ska hanteras på ett säkert sätt och att han eller hon har godtagbara skäl för att bära skjutvapen i sitt arbete.

Tillstånd att ha skjutvapen och vapendelar på ett museum eller i en samling kan meddelas endast en vapensamlare som av Polisstyrelsen har fått godkännande att samla skjutvapen eller vapendelar och vars förvaringslokaler för skjutvapen och vapendelar har godkänts av polisinrättningen på den ort där förvaringslokalerna är belägna. Ett tillstånd enligt 43 § 1 mom. 8 punkten kan meddelas när en person som står under tillståndssökandens vårdnad har lämnat in en ansökan om parallelltillstånd och tillståndsmyndigheten har kontrollerat att förutsättningarna för meddelande av ett parallelltillstånd enligt 54 § är uppfyllda.

Den hobby som avses i 2 mom. 1 punkten kan betraktas som aktiv om skjutandet av djur med ett skjutvapen som avses i 6 § 2 mom. 5 eller 7 punkten är jakt som bedrivs regelbundet under en jaktsäsong och för vilken något annat än ett skjutvapen som avses i de nämnda lagrummen inte är väl lämpat. Med skjutande av djur avses att ett djur som finns i ett gryt, en fälla eller annars i liknande förhållanden avlivas i samband med jakt. Sport- och hobbyskytte betraktas som aktivt när det är fråga om träningar i någon skyttegren, deltagande i skyttetävlingar, verksamhet som funktionär vid tävlingar och verksamhet som tränare eller som instruktör vid användningen av skjutvapen.

45 a § (8.9.2017/623)
Krav som gäller en sammanslutning eller stiftelse som innehavare av vapentillstånd

Vapentillstånd kan meddelas en sammanslutning eller stiftelse som är registrerad i Finland eller som sköter offentliga uppdrag och som utifrån syftet med verksamheten och andra omständigheter kan anses lämplig att inneha skjutvapen och vapendelar. Vapentillstånd kan meddelas endast en sökande vars förvaringslokaler för skjutvapen och vapendelar har godkänts av polisinrättningen på den ort där förvaringslokalerna finns och som har en i 45 b § avsedd vapenansvarig.

Beträffande de krav som gäller innehavaren av en vapentillstånd iakttas dessutom i tillämpliga delar 45 § 2 och 3 mom.

45 b § (29.6.2001/601)
Vapenansvarig i en sammanslutning eller stiftelse

En i 45 a § avsedd sammanslutning eller stiftelse skall ha en person som har hand om skjutvapen, vapendelar, patroner och särskilt farliga projektiler (vapenansvarig) och som svarar för att skyldigheterna enligt denna lag och de bestämmelser som utfärdats med stöd av den fullgörs samt att tillståndsvillkoren iakttas. Den vapenansvariga skall vara anställd hos sammanslutningen eller stiftelsen eller annars delta i dess verksamhet.

Den vapenansvarige godkänns och godkännandet återkallas av polisinrättningen på sammanslutningens eller stiftelsens hemort. Polisinrättningen kan kräva att det finns fler än en vapenansvarig, om det behövs med beaktande av sammanslutningens eller stiftelsens verksamhet. Som vapenansvarig kan godkännas en person som har fyllt 18 år och som utifrån sitt hälsotillstånd, sitt uppförande och sin förtrogenhet med skjutvapen och vapendelar kan anses lämplig att inneha skjutvapen och vapendelar. Om den vapenansvarige ansvarar för skjutvapen som avses i 6 § 2 mom. 4–7 punkten för en sammanslutnings räkning kan som vapenansvarig endast godkännas en person som har fyllt 20 år. (8.9.2017/623)

Godkännandet berättigar till förvärv, innehav och överlåtelse av sådana skjutvapen, vapendelar, patroner och särskilt farliga projektiler som avses i det tillstånd som meddelats sammanslutningen eller stiftelsen.

45 c § (8.9.2017/623)

45 c § har upphävts genom L 8.9.2017/623.

45 d § (11.2.2011/124)
Godkännande som skytteinstruktör

Som skytteinstruktör kan godkännas en person som

1) har fyllt 20 år och gett sitt samtycke till uppdraget,

2) har ett tillstånd som berättigar till innehav av skjutvapen,

3) är medlem i eller anställd hos en förening som avses i 4 § i föreningslagen, samt

4) på godkänt sätt har fullgjort en av polisen ordnad utbildning som uppfyller de krav som Polisstyrelsen fastställt (utbildning för skytteinstruktörer) och som åtminstone omfattar ämnen med anknytning till lagstiftningen om skjutvapen, säker hantering och förvaring av skjutvapen, skytteinstruktörers rättigheter och skyldigheter samt tjänstgöring som instruktör.

Ett godkännande som skytteinstruktör är i kraft högst tio år.

Polischefen för polisinrättningen i personens hemkommun eller någon annan polisman som hör till befälet och som förordnats till uppgiften godkänner en person som skytteinstruktör på ansökan av föreningen och ändrar också de villkor och begränsningar som fogats till godkännandet. Som sådan utbildning som avses i 1 mom. 4 punkten kan polischefen eller någon annan polisman som hör till befälet på ansökan också godkänna annan utbildning som uppfyller motsvarande villkor.

46 § (8.9.2017/623)

46 § har upphävts genom L 8.9.2017/623.

47 § (8.9.2017/623)
Förvärvstillstånd för utomlands bosatt person

Tillstånd för en utomlands bosatt person att förvärva ett skjutvapen, en vapendel, patroner eller särskilt farliga projektiler (förvärvstillstånd för utomlands bosatt person) meddelas och återkallas av Polisstyrelsen. Tillståndet berättigar till förvärv av det skjutvapen, den vapendel, de patroner och de särskilt farliga projektiler som nämns i tillståndet. Tillståndet berättigar inte till innehav av föremålen och de får inte överlåtas till tillståndshavaren i Finland, utan de ska utan dröjsmål sändas till den adress i tillståndshavarens bosättningsland som nämns i tillståndet.

48 §
Förutsättningar för meddelande av förvärvstillstånd för utomlands bosatt person

Förvärvstillstånd för utomlands bosatt person kan meddelas en sökande som visar upp av myndigheten i bosättningslandet meddelat samtycke till förvärv av det skjutvapen, den vapendel, de patroner eller de särskilt farliga projektiler som ansökningen avser eller en annan utredning om att det inte finns hinder för att meddela tillstånd.

Den som är bosatt i en annan medlemsstat i EU och ansöker om tillstånd för annat skjutvapen än gasspray skall dessutom ha ett i Finland meddelat privat överföringstillstånd för överföring av föremålet till det land där han är bosatt.

49 §
Giltighetstiden för förvärvstillstånd för utomlands bosatt person

Förvärvstillstånd för utomlands bosatt person meddelas för högst 30 dagar.

50 § (8.9.2017/623)

50 § har upphävts genom L 8.9.2017/623.

51 § (8.9.2017/623)

51 § har upphävts genom L 8.9.2017/623.

52 § (8.9.2017/623)

52 § har upphävts genom L 8.9.2017/623.

53 § (8.9.2017/623)

53 § har upphävts genom L 8.9.2017/623.

53 a § (11.2.2011/124)
Påvisande av aktiv hobbyverksamhet

En fysisk person som för sådant skjutande av djur som är tillåtet enligt jaktlagstiftningen, för sport- och hobbyskytte eller för en uppvisning, filminspelning eller annan motsvarande förevisning har meddelats innehavstillstånd för ett skjutvapen som avses i 6 § 2 mom. 4–7 punkten som gäller tills vidare, ska fem år efter det att tillståndet meddelades, och därefter med fem års mellanrum, till tillståndsmyndigheten lämna in

1) ett intyg av en skytteinstruktör över att personen aktivt utövar sport- och hobbyskytte,

2) ett intyg av en jaktvårdsförening över att personen aktivt bedriver jakt med fälla eller grytjakt, eller

3) en tillförlitlig utredning över att skjutvapnet används vid uppvisning, filminspelning eller annan motsvarande förevisning.

Tillståndsmyndigheten kan vid behov av tillståndshavaren kräva också andra utredningar som gäller hobbyverksamheten.

54 § (8.9.2017/623)
Parallelltillstånd

Till ett skjutvapen eller en vapendel som det har meddelats vapentillstånd för kan med tillståndshavarens samtycke meddelas en parallell innehavsrätt (parallelltillstånd). Med statens samtycke kan parallelltillstånd meddelas också för ett skjutvapen eller en vapendel som staten äger. För ett skjutvapen eller en vapendel som hör till en samling kan endast en vapensamlare meddelas parallelltillstånd. Tillståndet meddelas och återkallas av den myndighet som nämns i 42 § 1.

Parallelltillstånd kan meddelas under de förutsättningar som anges i 45 §, med iakttagande av 42 § 2 och 3 mom. samt av 43 och 44 §. Med vårdnadshavarnas samtycke kan tillstånd för ett hagelgevär, ett gevär, ett salongsgevär eller ett kombinationsvapen för sådant skjutande av djur som är tillåtet enligt jaktlagstiftningen eller för sport- och hobbyskytte dock meddelas också en person som har fyllt 15 men inte 18 år och som annars uppfyller de krav som gäller en tillståndshavare. Parallelltillstånd för ett skjutvapen som avses i 6 § 2 mom. 4–7 punkten får av synnerligen vägande skäl meddelas en person som har fyllt 18 men inte 20 år för sport- och hobbyskytte.

Då parallelltillstånd söks ska vapentillståndshavarens samtycke eller statens samtycke till att ett parallelltillstånd meddelas visas upp. Tillståndsmyndigheten kan dessutom kräva att skjutvapnet eller vapendelen visas upp för polisen.

55 § (8.9.2017/623)
Parallelltillståndets giltighetstid och tillståndsvillkor

Parallelltillstånd meddelas för den tid vapentillståndet är i kraft, om det inte av särskilda skäl ska meddelas för en kortare tid. Tillstånd för skjutvapen som avses i 6 § 2 mom. 4–7 punkten meddelas emellertid för högst fem år och tillstånd för andra skjutvapen för högst tio år. Om en person har ett i 42 b § 2 mom. avsett vapentillstånd som har meddelats för fem år, meddelas parallelltillstånd för skjutvapen som avses i 6 § 2 mom. 4–7 punkten för viss tid som går ut senast samma dag som giltighetstiden för vapentillståndet.

Tillståndsmyndigheten kan förena ett parallelltillstånd med ett villkor om att det är förbjudet att skjuta med ett skjutvapen som hör till en samling.

55 a § (8.9.2017/623)
Tillstånd för gassprayer

Tillstånd att förvärva och inneha gassprayer (tillstånd för gassprayer) meddelas och återkallas av en polisinrättning med iakttagande av 42 § 2 och 3 mom. Tillståndet meddelas för högst fem år i sänder. Tillstånd för musei- eller samlarändamål kan också meddelas tills vidare.

Tillståndet berättigar under tillståndets giltighetstid till förvärv, innehav och byte av sådana gassprayer som antecknats i tillståndet. Ett tillstånd som meddelas en sammanslutning ger den som har fyllt 18 år, är anställd hos tillståndshavaren och är tillräckligt förtrogen med trygg hantering av gassprayer rätt att bära en i tillståndet avsedd gasspray i arbetet, om det är nödvändigt för skyddande av egen eller någon annans personliga integritet eller av egendom.

55 b § (29.6.2001/601)
Förutsättningar för meddelande av tillstånd för gassprayer

Tillstånd för gassprayer kan meddelas för följande godtagbara användningssyften:

1) utbildning eller uppvisning, filminspelning eller annan motsvarande förevisning,

2) musei- eller samlarändamål,

3) skyddande av egen eller någon annans personliga integritet eller av egendom, (12.6.2015/764)

4) av särskilda skäl för att fördriva djur. (12.6.2015/764)

Tillstånd kan meddelas en fysisk person som uppfyller kraven i 45 § 1 mom. Tillstånd kan också meddelas en sammanslutning eller stiftelse som uppfyller kraven i 45 a § 1 mom. Beträffande sammanslutningens eller stiftelsens vapenansvariga iakttas 45 b §.

En fysisk person som ansöker om tillstånd och en vapenansvarig skall visa att han eller hon genom sin utbildning eller annars är tillräckligt förtrogen med trygg hantering av gassprayer.

55 c § (29.6.2001/601)
Villkor i tillstånd för gassprayer

I tillståndet kan tillståndsmyndigheten ta in ett villkor enligt vilket tillståndet inte berättigar till förvärv eller byte av sprayer eller enligt vilket det tillstånd som meddelas en sammanslutning inte ger en hos tillståndshavaren anställd person rätt att bära sprayen i arbetet.

I tillståndet kan tillståndsmyndigheten dessutom ta in ett villkor enligt vilket tillståndet ger rätt att bära gassprayen endast i den arbetsuppgift eller på den plats som antecknats i tillståndet.

56 §
Bärande av skjutvapen i arbetsuppdrag

Ett tillstånd att inneha skjutvapen för arbete ger rätt att i arbetsuppdraget i fråga bära endast det vapen för vilket det tillstånd som berättigar till innehavet har meddelats, eller ett vapen med motsvarande egenskaper.

57 § (29.6.2001/601)
Godkännande som vapensamlare

En vapensamlare godkänns och godkännandet återkallas av Polisstyrelsen. (26.6.2009/508)

Som vapensamlare kan godkännas en fysisk person som uppfyller kraven i 45 § 1 mom. Som vapensamlare kan också godkännas en sammanslutning eller stiftelse som är registrerad i Finland eller som sköter offentliga uppdrag och som på grundval av syftet med verksamheten och andra omständigheter kan anses lämplig att inneha skjutvapen och vapendelar och som har en i 45 b § avsedd vapenansvarig. Godkännande kan meddelas en sökande som för att ha skjutvapen eller vapendelar på ett museum eller i en samling visar upp en godtagbar plan för systematiskt vapensamlande. En sökande som är en fysisk person och en vapenansvarig skall ha sådan vapenhistorisk och vapenteknisk sakkunskap som bedrivandet av verksamheten kräver.

Ansökan skall personligen lämnas in till polisinrättningen i sökandens hemkommun eller på sökandens hemort. En sammanslutnings eller stiftelses ansökan skall lämnas in av den vapenansvariga. Av särskilda skäl kan ansökan lämnas in också till någon annan polisinrättning.

58 §
Innehållet i godkännandet som vapensamlare och dess giltighetstid

I godkännandet som vapensamlare skall nämnas vilka skjutvapen och vapendelar godkännandet gäller. Den myndighet som meddelar godkännandet kan begränsa det på grundval av vapensamlarens vapenhistoriska och vapentekniska sakkunskap, samlingsområdet och en helhetsbedömning av hobbyverksamheten.

Godkännandet meddelas tills vidare, om det inte av särskilda skäl skall meddelas för en viss tid.

59 §
Anmälan om ändringar i vapensamlarens förvaringslokaler för skjutvapen och vapendelar

Om ändringar sker i förvaringslokalerna för skjutvapen och vapendelar, skall vapensamlaren utan dröjsmål underrätta polisinrättningen på den ort där förvaringslokalerna är belägna om ändringarna.

59 a § (8.9.2017/623)

59 a § har upphävts genom L 8.9.2017/623.

60 § (8.9.2017/623)

60 § har upphävts genom L 8.9.2017/623.

61 § (8.9.2017/623)
Förvärv och innehav av patroner

Ett vapentillstånd och ett parallelltillstånd berättigar till förvärv och innehav av sådana andra än särskilt farliga patroner som lämpar sig för ett skjutvapen som tillståndshavaren har rätt att låna ut så som föreskrivs i 87 § 1 mom. Innehavare av ett europeiskt skjutvapenpass, ett privat införseltillstånd som ger rätt att inneha ett skjutvapen eller ett tillstånd att inneha ett skjutvapen som har meddelats i Norge, Sverige, Island eller Danmark har rätt att vid vistelse i Finland förvärva och inneha sådana andra än särskilt farliga patroner som lämpar sig för att användas i vapnet. I tillståndet kan tillståndsmyndigheten dock ta in ett villkor om att tillståndet inte berättigar till förvärv och innehav av patroner som lämpar sig för ett vapen som hör till en samling eller som förvaras som minnessak.

62 § (8.9.2017/623)
Skjutförnödenhetstillstånd

Tillstånd att förvärva, tillverka och inneha patroner och särskilt farliga projektiler (skjutförnödenhetstillstånd) meddelas och återkallas av en polisinrättning.

Tillstånd kan meddelas under de förutsättningar som anges i 45 § 1 mom. eller 45 a § 1 mom., med iakttagande av vad som i 42 § 2 och 3 mom. föreskrivs om vapentillstånd.

Tillstånd att förvärva, tillverka och inneha särskilt farliga patroner och projektiler kan meddelas endast av särskilda skäl.

63 §
Skjutförnödenhetstillståndets giltighetstid

Skjutförnödenhetstillstånd meddelas tills vidare, om det inte av särskilda skäl skall meddelas för en viss tid.

64 §
Tillstånd som hänför sig till skyddsuppgifter i samband med internationella statsbesök

Tillstånd att inneha skjutvapen, vapendelar, patroner och särskilt farliga projektiler för ordnande av skyddsuppgifter i samband med internationella statsbesök meddelas och återkallas av Polisstyrelsen. (26.6.2009/508)

Tillstånd kan meddelas, om det är nödvändigt för skyddande av personlig integritet eller egendom när det gäller personer som åtnjuter specialskydd.

Tillståndet meddelas för en viss tid.

65 § (8.9.2017/623)
Samtycke

Den som har hemkommun i Finland meddelas på begäran ett samtycke som är avsett att visas upp för myndigheterna i utlandet (samtycke) och av vilket framgår att personen i fråga i utlandet får meddelas tillstånd att förvärva ett skjutvapen, en vapendel, patroner eller särskilt farliga projektiler. Samtycke meddelas av en polisinrättning.

Samtycke meddelas en fysisk person som har ett vapentillstånd för skjutvapnet eller vapendelen i fråga eller ett tillstånd för gassprayer eller rätt att förvärva och inneha dessa patroner eller särskilt farliga projektiler. Samtycke meddelas också en i 45 b § avsedd vapenansvarig som med stöd av det tillstånd som meddelats en sammanslutning eller stiftelse har rätt att förvärva och inneha föremålet. Det tillståndsbevis som gäller vapentillståndet, tillståndet för gassprayer eller tillståndet att förvärva och inneha patroner eller särskilt farliga projektiler ska visas upp för polisen då samtycke söks.

Samtycke meddelas för den tid de tillstånd som avses i 2 mom. är i kraft. Det meddelas dock för högst två år.

66 §
Tillståndens och samtyckets upphörande

Ett tillstånd som berättigar till innehav av skjutvapen, vapendelar, patroner och särskilt farliga projektiler upphör att gälla

1) om tillståndshavaren varaktigt överlåter skjutvapnet eller vapendelen till någon annan,

2) om skjutvapnet, vapendelen, patronerna och de särskilt farliga projektilerna genom domstolens beslut har förklarats förverkade till staten,

3) om skjutvapnet eller vapendelen har försatts i varaktigt obrukbart skick,

4) då tillståndshavaren dör eller då sammanslutningen eller stiftelsen har upphört enligt de bestämmelser som gäller dem. (29.6.2001/601)

Ett parallelltillstånd upphör att gälla när vapentillståndet upphör att gälla eller återkallas. Ett vapentillstånd som har meddelats för förvaring och transport av ett hagelgevär, ett gevär, ett salongsgevär eller ett kombinationsvapen som är avsett att innehas av en person som fyllt 15 men inte 18 år och som står under tillståndshavarens vårdnad, upphör att gälla när parallelltillstånden upphör att gälla. (8.9.2017/623)

Ett samtycke upphör att gälla då vapentillståndet, tillståndet för gassprayer eller tillståndet att förvärva och inneha patroner eller särskilt farliga projektiler upphör att gälla eller återkallas. (8.9.2017/623)

66 a § (8.9.2017/623)
När ett ärende om återkallelse av tillstånd inleds

Ett ärende om återkallelse av ett tillstånd som berättigar till förvärv eller innehav av ett skjutvapen, en vapendel, patroner eller särskilt farliga projektiler ska inledas, om

1) förutsättningarna enligt 67 § 1 mom. 2 eller 3 punkten för återkallelse av tillstånd uppfylls, eller

2) det finns grundad anledning att misstänka att förutsättningarna enligt 67 § 2 mom. för återkallelse av tillstånd uppfylls.

67 §
Återkallelse av tillstånd

Ett tillstånd som berättigar till förvärv eller innehav av skjutvapen, vapendelar, patroner och särskilt farliga projektiler skall återkallas

1) på begäran av tillståndshavaren,

2) om vårdnadshavarna återkallar sitt samtycke till ett tillstånd att inneha ett skjutvapen, en vapendel, patroner eller särskilt farliga projektiler, (11.2.2011/124)

3) om innehavaren av vapentillståndet eller staten återkallar ett samtycke enligt 54 § 1 mom. (8.9.2017/623)

Ett tillstånd som berättigar till förvärv eller innehav av skjutvapen, vapendelar, patroner och särskilt farliga projektiler kan återkallas, om

1) tillståndshavaren har gjort sig skyldig till ett brott som utvisar våldsamt uppförande, ett brott enligt 50 kap. 1–4 § strafflagen eller något annat brott som visar att han inte är lämplig att förvärva eller inneha skjutvapen, vapendelar, patroner eller särskilt farliga projektiler,

2) tillståndshavaren har gjort sig skyldig till grovt skjutvapenbrott, skjutvapenbrott eller skjutvapenförseelse eller till någon annan straffbar gärning som har begåtts med skjutvapen,

3) tillståndshavaren har brutit mot tillståndsvillkoren eller annars visat likgiltighet i fråga om iakttagandet av de bestämmelser som gäller skjutvapen, vapendelar, patroner eller särskilt farliga projektiler,

4) tillståndshavaren på grund av sitt hälsotillstånd eller ett levnadssätt eller uppförande som äventyrar hans egen eller andras säkerhet inte kan anses lämplig att förvärva eller inneha skjutvapen, vapendelar, patroner eller särskilt farliga projektiler,

4 a) sammanslutningen eller stiftelsen eller dess vapenansvariga som avses i 45 b § har brutit mot denna lag, mot de bestämmelser som utfärdats med stöd av den eller mot tillståndsvillkoren eller annars visat likgiltighet i fråga om iakttagandet av de bestämmelser som gäller skjutvapen, vapendelar, patroner eller särskilt farliga projektiler, (29.6.2001/601)

4 b) sammanslutningen eller stiftelsen inte längre uppfyller kraven i 45 a § 1 mom., (29.6.2001/601)

5) tillståndshavaren annat än tillfälligt har upphört att bära skjutvapen, en fysisk person som är tillståndshavare inte, på det sätt som avses i 53 a §, har visat att han eller hon använder ett i 6 § 2 mom. 4–7 punkten avsett skjutvapen för ett godtagbart användningssyfte enligt 43 § 1 mom. 1, 2 eller 4 punkten, eller innehavet av ett skjutvapen inte längre är nödvändigt för arbetet, eller om (11.2.2011/124)

6) skjutvapnet eller vapendelen har förkommit eller stulits.

Den myndighet som återkallar ett parallelltillstånd ska meddela innehavaren av vapentillståndet om återkallande av parallelltillståndet. (8.9.2017/623)

67 a § (29.6.2001/601)
Upphörande och återkallelse av godkännande som vapenansvarig

Godkännande som vapenansvarig upphör att gälla då den vapenansvariga dör eller då sammanslutningen eller stiftelsen har upphört enligt de bestämmelser som gäller dem.

Godkännande som vapenansvarig skall återkallas, om sammanslutningen eller stiftelsen eller den vapenansvariga begär det.

Godkännande som vapenansvarig kan återkallas i de fall som nämns i 67 § 2 mom. 1–4 punkten eller om de tillstånd som har meddelats sammanslutningen eller stiftelsen och som berättigar till innehav av skjutvapen, vapendelar, patroner och särskilt farliga projektiler upphör att gälla eller återkallas.

67 b § (11.2.2011/124)
Upphörande och återkallande av godkännande som skytteinstruktör

Ett godkännande som skytteinstruktör upphör att gälla då skytteinstruktören dör eller då den förening som har ansökt om godkännandet upphör.

Ett godkännande som skytteinstruktör ska återkallas, om föreningen eller instruktören begär det.

Ett godkännande som skytteinstruktör kan återkallas på de grunder som anges i 67 § 2 mom. 1–4 punkten. Ett godkännande kan också återkallas, om skytteinstruktören på ett väsentligt sätt bryter mot de villkor och begränsningar som fogats till beslutet om godkännande eller om han eller hon inte längre är medlem i eller anställd hos en sådan förening som avses i 4 § i föreningslagen. Polisinrättningen ska anmäla återkallandet av ett godkännande som skytteinstruktör till den förening som har ansökt om godkännandet.

68 § (29.6.2001/601)
Upphörande och återkallelse av godkännande som vapensamlare

Godkännande som vapensamlare upphör att gälla då vapensamlaren dör eller då sammanslutningen eller stiftelsen har upphört enligt de bestämmelser som gäller dem.

Godkännande som vapensamlare skall återkallas om vapensamlaren begär det.

Godkännande som vapensamlare kan återkallas i de fall som nämns i 67 § 2 mom. 1–4, 4 a- och 4 b-punkten.

68 a § (18.9.2003/804)
Undantag från återkallelse av tillstånd och godkännande

Gör en tillståndshavare eller en person som godkänts som vapenansvarig eller vapensamlare på eget initiativ en anmälan till polisen om olovliga skjutvapen, vapendelar, patroner eller särskilt farliga projektiler eller om olovliga sprängämnen och överlämnar dem i polisens besittning, återkallas inte tillståndshavarens tillstånd som berättigar till förvärv eller innehav av skjutvapen, vapendelar, patroner och särskilt farliga projektiler eller godkännandet av den vapenansvariga eller vapensamlaren på grund av det olovliga innehavet av de överlämnade föremålen.

69 § (11.2.2011/124)
Varning

Tillståndsmyndigheten och den myndighet som meddelat godkännandet som vapenansvarig, vapensamlare eller skytteinstruktör kan ge en varning i stället för att återkalla ett tillstånd att förvärva eller inneha skjutvapen, vapendelar, patroner eller särskilt farliga projektiler eller ett godkännande, om det med hänsyn till omständigheterna vore oskäligt att återkalla tillståndet eller godkännandet.

Polisinrättningen ska anmäla en varning som har getts till en skytteinstruktör till den förening som har ansökt om godkännandet.

70 § (8.9.2017/623)
Anmälan till polisen om förvärv samt uppvisande av vapendelar och effektiva luftvapen

Den som förvärvar en vapendel eller ett effektivt luftvapen ska inom 30 dagar från förvärvet göra en anmälan om förvärvet till en polisinrättning, om

1) rätten att förvärva och inneha vapendelen grundar sig på förvärvarens i 19 § 1 mom. 2 punkten avsedda rätt att inneha ett skjutvapen som består av motsvarande delar, eller

2) rätten att förvärva och inneha det effektiva luftvapnet grundar sig på förvärvarens i 19 § 1 mom. 8 punkten avsedda rätt att inneha ett skjutvapen.

Anmälan kan göras med hjälp av elektroniska tjänster. Vapendelen eller det effektiva luftvapnet ska på begäran visas upp för polisen.

Närmare bestämmelser om förfarandet vid anmälan enligt 1 mom. utfärdas genom förordning av statsrådet.

71 §
Anmälningsskyldighet för den som är bosatt i en annan medlemsstat i Europeiska unionen

Den som är bosatt i en annan medlemsstat i EU och som i Finland har meddelats ett tillstånd som berättigar till förvärv eller innehav av ett skjutvapen eller en vapendel skall utan dröjsmål anmäla detta till den behöriga myndigheten i bosättningslandet.

72 §
Andra bestämmelser om privat tillverkning av patroner

Utöver vad som bestäms i detta kapitel skall lagen om explosionsfarliga ämnen och med stöd av den utfärdade bestämmelser iakttas när det gäller tillverkning av patroner för privat ändamål.

L om explosionsfarliga ämnen 263/1953 har upphävts genom L om säkerhet vid hantering av farliga kemikalier och explosiva varor 390/2005.

6 kap

Privat överföring och införsel

73 § (8.9.2017/623)
Överföring till Finland med stöd av tillstånd som gäller innehav samt överföring och införsel till Finland med stöd av tillstånd som gäller innehav i de nordiska länderna

Ett vapentillstånd, ett parallelltillstånd och ett tillstånd för gassprayer ger rätt att för privat ändamål till Finland överföra det skjutvapen och den vapendel som nämns i tillståndet samt andra än särskilt farliga patroner som lämpar sig för vapnet i fråga.

Ett skjutförnödenhetstillstånd ger rätt att till Finland överföra de patroner och projektiler som nämns i tillståndet.

Ett sådant tillstånd att inneha ett skjutvapen eller en vapendel som har meddelats i Norge, Sverige, Island eller Danmark ger rätt att till Finland överföra och föra in det skjutvapen och den vapendel som nämns i tillståndet samt en behövlig mängd patroner som lämpar sig för att användas i vapnet i fråga, samt att inneha föremålen i högst tre månader från överföringen eller införseln till Finland. En förutsättning är att syftet med överföringen eller införseln är deltagande i ett sportskytte- eller jaktevenemang som ordnas i Norge, Sverige, Island, Danmark eller Finland. Tillståndet ger också rätt att föra föremålen tillbaka till Sverige eller Danmark.

74 § (8.9.2017/623)
Europeiskt skjutvapenpass

Till en fysisk person som med stöd av ett vapentillstånd eller parallelltillstånd har rätt att inneha ett skjutvapen eller en vapendel utfärdar en polisinrättning ett europeiskt skjutvapenpass. Det tillståndsbevis som gäller vapentillståndet eller parallelltillståndet ska visas upp för polisen då skjutvapenpass söks.

Innehavaren av ett europeiskt skjutvapenpass ska visa upp skjutvapenpasset och på begäran överlämna det till en polisinrättning för att nödvändiga anteckningar ska kunna införas då

1) personuppgifterna för innehavaren av skjutvapenpasset har ändrats,

2) vapentillståndets eller parallelltillståndets giltighetstid eller tillståndsvillkor har ändrats,

3) skjutvapnet eller vapendelen har modifierats,

4) skjutvapnet eller vapendelen har överlåtits, förkommit, stulits eller försatts i varaktigt obrukbart skick.

I de fall som nämns i 2 mom. ska det europeiska skjutvapenpasset visas upp och på begäran överlämnas inom 30 dagar från den händelse som nämns i 1–4 punkten.

Ett europeiskt skjutvapenpass är i kraft under giltighetstiden för de tillstånd som antecknats i passet och som berättigar till innehav av skjutvapen eller vapendelar. Passet är dock i kraft högst fem år från den dag det utfärdades. Skjutvapenpassets giltighetstid kan förlängas.

75 § (29.6.2001/601)
Överföring och införsel till Finland samt innehav med stöd av ett europeiskt skjutvapenpass

Den som innehar ett europeiskt skjutvapenpass får till Finland överföra och föra in ett i passet antecknat skjutvapen som lämpar sig för att användas vid sportskytte och hör till kategori B, C eller D enligt vapendirektivet eller som lämpar sig för att användas vid jakt och hör till kategori C eller D enligt vapendirektivet samt delar till ett sådant vapen och en behövlig mängd patroner som lämpar sig för vapnet. Innehavaren av skjutvapenpasset skall dessutom ha en skriftlig inbjudan eller någon annan tillförlitlig utredning, av vilken framgår att överföringen eller införseln är nödvändig för deltagande i ett sportskytte- eller jaktevenemang. Innehavaren av skjutvapenpasset får också inneha skjutvapnet, vapendelen och patronerna så länge som deltagandet i sportskytte- eller jaktevenemanget kräver.

Det europeiska skjutvapenpasset skall medföras när skjutvapnet, vapendelen eller patronerna bärs eller transporteras.

76 §
Privat förhandssamtycke

Förhandssamtycke till att för privat ändamål till Finland överföra ett skjutvapen, en vapendel, patroner och särskilt farliga projektiler (privat förhandssamtycke) meddelas och återkallas av polisinrättningen i sökandens hemkommun eller på sökandens vistelseort eller hemort. (29.6.2001/601)

Privat förhandssamtycke kan meddelas den som har rätt att inneha ifrågavarande skjutvapen, vapendel, patroner eller särskilt farliga projektiler. En förutsättning för meddelande av förhandssamtycke är att överföringen inte äventyrar upprätthållandet av allmän ordning och säkerhet.

77 §
Giltighetstiden för privat förhandssamtycke

Privat förhandssamtycke meddelas för den tid det tillstånd som berättigar till innehavet av föremål som avses i 76 § 2 mom. gäller. Det meddelas dock för högst ett år.

78 § (29.6.2001/601)
Privat införseltillstånd

Tillstånd att för privat ändamål till Finland överföra eller föra in ett skjutvapen, en vapendel, patroner och särskilt farliga projektiler (privat införseltillstånd) meddelas och återkallas av polisinrättningen i sökandens hemkommun eller på sökandens vistelseort. Tillståndet berättigar till innehav av skjutvapnet, vapendelen, patronerna och de särskilt farliga projektilerna.

Tillståndet kan meddelas en fysisk person under de förutsättningar som anges i 45 § 1 mom., med iakttagande i tillämpliga delar av 43 och 44 §, 55 b § 1 mom. och 62 § 3 mom. Den som inte har hemkommun i Finland skall dessutom visa upp ett intyg av en myndighet i bosättningslandet, av vilket framgår att han eller hon i det landet har rätt att inneha ifrågavarande skjutvapen eller vapendel.

79 § (8.9.2017/623)
Tillståndsvillkoren och giltighetstiden för privat införseltillstånd

Privat införseltillstånd meddelas för högst ett år. Av särskilda skäl kan tillstånd meddelas för högst två år. Ett tillstånd kan berättiga till innehav i högst tre månader av de föremål som förts in med stöd av tillståndet.

Privat införseltillstånd och föremål som förts in med stöd av det ska i samband med införseln visas upp för Tullen.

80 §
Tillståndsplikt för överföring från Finland

Om något annat inte följer av 2 och 3 mom. är en förutsättning för överföring av ett skjutvapen, en vapendel, patroner och särskilt farliga projektiler från Finland för privat ändamål att personen i fråga har ett i Finland meddelat privat överföringstillstånd för överföring av föremålen.

Innehavaren av ett europeiskt skjutvapenpass får dock från Finland överföra ett i passet antecknat skjutvapen som lämpar sig för att användas vid sportskytte och hör till kategori B, C eller D enligt vapendirektivet eller som lämpar sig för att användas vid jakt och hör till kategori C eller D enligt vapendirektivet samt delar till ett sådant vapen och en behövlig mängd patroner som lämpar sig för vapnet. Personen i fråga skall dessutom ha en skriftlig inbjudan eller någon annan tillförlitlig utredning, av vilken framgår att överföringen är nödvändig för deltagande i ett sportskytte- eller jaktevenemang. (29.6.2001/601)

Överföring av ett skjutvapen, en vapendel, patroner och särskilt farliga projektiler från Finland för privat ändamål kräver inte särskilt tillstånd, om personen i fråga av myndigheterna i varje transiteringsland som hör till EU och i destinationslandet har tillstånd att inneha föremålen eller om det enligt bestämmelserna i dessa länder inte krävs tillstånd för överföringen. (29.6.2001/601)

81 §
Privat överföringstillstånd

Tillstånd att för privat ändamål från Finland överföra ett skjutvapen, en vapendel, patroner och särskilt farliga projektiler (privat överföringstillstånd) meddelas och återkallas av polisinrättningen i sökandens hemkommun eller på sökandens vistelseort eller hemort. (29.6.2001/601)

Tillståndet kan meddelas, om det enligt meddelande från myndigheten i destinationslandet inte finns hinder för en överföring och överföringsförhållandena är trygga.

Tillståndsbeviset för privat överföringstillstånd skall medföras då föremålen överförs.

82 §
Upphörande av giltigheten för europeiskt skjutvapenpass och förhandssamtycke

Ett europeiskt skjutvapenpass upphör att gälla då rätten till innehav av alla däri antecknade skjutvapen och vapendelar upphör.

Ett privat förhandssamtycke upphör att gälla då rätten till innehav av alla däri antecknade skjutvapen, vapendelar, patroner och särskilt farliga projektiler upphör.

83 §
Återkallelse av privat förhandssamtycke, införseltillstånd och överföringstillstånd

Ett privat förhandssamtycke kan återkallas, om överföringen kan äventyra upprätthållandet av allmän ordning och säkerhet.

Angående ett privat införseltillstånd gäller 67 § i tillämpliga delar.

Ett privat överföringstillstånd skall återkallas, om det enligt meddelande från myndigheten i destinationslandet finns hinder för överföringen eller om överföringsförhållandena inte längre är trygga.

83 a § (8.9.2017/623)
Tullens anmälningsskyldighet

Tullen ska med tre månaders intervaller underrätta Polisstyrelsen om införsel till Finland av föremål som nämns i ett vapentillstånd, ett tillstånd för gassprayer och ett privat införseltillstånd. Närmare bestämmelser om detta utfärdas genom förordning av statsrådet.

7 kap

Överlåtelse, utlåning och övervakad användning

84 §
Överlåtelse av skjutvapen, vapendelar, patroner och särskilt farliga projektiler

Ett skjutvapen, en vapendel, patroner och särskilt farliga projektiler får inte överlåtas till någon annan, om inte något annat bestäms i denna lag.

De föremål som avses i 1 mom. får dock överlåtas till polisen och andra myndigheter till vilkas behörighet hör att behandla ärenden som gäller skjutvapen.

85 § (8.9.2017/623)
Rätt till varaktig överlåtelse

Skjutvapen, vapendelar, patroner och särskilt farliga projektiler får i kommersiellt syfte överlåtas varaktigt endast av vapennäringsidkare som har rätt därtill med stöd av näringstillstånd i vapenbranschen.

Om inte något annat föreskrivs i denna lag får skjutvapen, vapendelar, patroner och särskilt farliga projektiler varaktigt överlåtas för privat ändamål endast av innehavaren av ett vapentillstånd eller tillstånd för gassprayer samt patroner och särskilt farliga projektiler dessutom av innehavaren av ett parallelltillstånd eller skjutförnödenhetstillstånd.

86 §
Krav som gäller mottagaren av en överlåtelse

Ett skjutvapen, en vapendel, patroner eller särskilt farliga projektiler får överlåtas

1) varaktigt endast till den som har rätt att förvärva föremålet,

2) för transport endast till den som har rätt att transportera föremålet,

3) för förvaring endast till den som har rätt att förvara föremålet.

En vapennäringsidkare som har rätt att tillverka skjutvapen, vapendelar, patroner eller särskilt farliga projektiler får varaktigt överlåta de tillverkade föremålen endast till en vapennäringsidkare som har rätt att bedriva handel med skjutvapen, vapendelar, patroner eller särskilt farliga projektiler.

87 §
Utlåning av skjutvapen och vapendelar

Ett skjutvapen får lånas ut till någon annan som följer:

1) ett hagelgevär får lånas ut endast till den som har rätt att inneha ett hagelgevär, ett gevär eller ett kombinationsvapen,

2) ett gevär eller ett kombinationsvapen får lånas ut endast till den som har rätt att inneha ett gevär eller ett kombinationsvapen,

3) ett salongsgevär eller ett svartkrutvapen får lånas ut endast till den som har rätt att inneha ett hagelgevär, ett gevär, ett salongsgevär, en pistol, en revolver, ett kombinationsvapen eller ett svartkrutvapen, (29.6.2001/601)

4) en pistol eller en revolver får lånas ut endast till den som har rätt att inneha en pistol eller en revolver,

5) en miniatyrpistol eller en miniatyrrevolver får lånas ut endast till den som har rätt att inneha en pistol, en miniatyrpistol, en revolver eller en miniatyrrevolver,

6) ett gasvapen får lånas ut endast till den som har rätt att inneha ett gasvapen,

7) en signalpistol får lånas ut endast till den som har rätt att inneha en signalpistol,

8) ett i 6 § 2 mom. 12 punkten avsett annat skjutvapen får lånas ut endast till den som har rätt att inneha ett motsvarande skjutvapen,

9) ett fickvapen får lånas ut endast till den som har rätt att inneha ett fickvapen,

10) ett särskilt farligt skjutvapen får lånas ut endast till den som har rätt att inneha ett sådant skjutvapen med motsvarande funktionssätt som också i övrigt motsvarar vapnet i fråga,

11) en gasspray får lånas ut endast till den som har rätt att inneha en gasspray, (12.6.2015/764)

12) ett effektivt luftvapen får lånas ut endast till den som har rätt att inneha ett skjutvapen eller ett effektivt luftvapen. (12.6.2015/764)

Till den till vilken ett skjutvapen lånas ut får samtidigt överlåtas också en behövlig mängd andra än särskilt farliga patroner som lämpar sig för vapnet.

Om i det tillstånd som berättigar till innehav av ett skjutvapen har tagits in ett villkor enligt vilket det är förbjudet att skjuta med vapnet, skall den som lånar ut vapnet meddela mottagaren detta. Mottagaren skall iaktta villkoret.

En vapendel får lånas ut till den till vilken ett skjutvapen för vilket delen är avsedd skulle få lånas ut enligt 1 mom. En vapendel får dessutom lånas ut till den som annars har rätt att inneha ifrågavarande vapendel.

88 §
Övervakad användning av skjutvapen

Den som har fyllt 18 år och har rätt att inneha ett skjutvapen får överlåta skjutvapnet för användning under hans direkta övervakning, om han effektivt kan övervaka och leda den som använder vapnet så att användningen inte medför någon fara.

89 § (8.9.2017/623)
Anmälan om överlåtelse

Den som varaktigt överlåter ett skjutvapen eller en vapendel till någon annan ska inom 30 dagar från överlåtelsen lämna in en anmälan om saken till en polisinrättning. Anmälan kan lämnas in med hjälp av elektroniska tjänster. Vid överlåtelse mellan vapennäringsidkare ska överlåtaren dock lämna in en anmälan med hjälp av elektroniska tjänster till polisens vapenregistersystem inom tio dagar från överlåtelsen. Överlåtelse av en ljuddämpare ska anmälas endast om mottagarens rätt att förvärva ljuddämparen grundar sig på ett vapentillstånd som meddelats för en ljuddämpare eller om överlåtarens innehavsrätt grundar sig på ett vapentillstånd eller ett parallelltillstånd som meddelats för en ljuddämpare.

Bestämmelser om vilka uppgifter som ska lämnas i anmälan utfärdas genom förordning av statsrådet.

90 § (8.9.2017/623)
Skyldighet att visa upp och överlämna bevis på vapentillstånd

Innehavaren av ett vapentillstånd ska inom 30 dagar från det att ett skjutvapen eller en vapendel varaktigt har överlåtits till någon annan visa upp och på begäran överlämna tillståndsbeviset till en polisinrättning, utom om vapentillståndet är elektroniskt.

8 kap

Procedurbestämmelser och säkerhetsåtgärder

91 §
Omhändertagande

Då ett näringstillstånd i vapenbranschen eller ett tillstånd som berättigar till innehav för privat bruk upphör att gälla eller återkallas skall polisen fatta beslut om omhändertagande av skjutvapnen, vapendelarna, patronerna och de särskilt farliga projektilerna, om de inte redan har överlåtits till en innehavare av behörigt tillstånd.

Polisen ska också fatta beslut om omhändertagande då innehavare av olovliga skjutvapen, vapendelar, patroner eller särskilt farliga projektiler på eget initiativ gör en anmälan till polisen om föremålen och överlämnar dem i polisens besittning. Ett beslut om omhändertagande av ett föremål förfaller, om polisen tar föremålet i beslag enligt 7 kap. i tvångsmedelslagen (806/2011) eller om föremålet förklaras förverkat till staten. (22.7.2011/893)

92 §
Temporärt omhändertagande

Om det finns grundad anledning att misstänka att ett skjutvapen, en vapendel, patroner eller särskilt farliga projektiler missbrukas eller om en återkallelse av det tillstånd som gäller dem är anhängig, skall polisen utan dröjsmål fatta beslut om temporärt omhändertagande av föremålen.

En polisman skall frånta innehavaren ett skjutvapen, en vapendel, patroner och särskilt farliga projektiler, om risken för missbruk av dem är överhängande. Polismannen skall utan dröjsmål underrätta den polisinrättning inom vars verksamhetsområde innehavaren har fråntagits föremålen eller polisinrättningen i tillståndshavarens hemkommun om fråntagandet. Polisen skall inom 14 dygn från det föremålen fråntogs fatta beslut om att föremålen temporärt skall omhändertas av polisen eller återlämna de fråntagna föremålen till innehavaren.

93 § (8.9.2017/623)
Temporärt omhändertagande och tillståndets giltighetstid

Om ett skjutvapen, en vapendel, patroner eller särskilt farliga projektiler omhändertas temporärt upphör det näringstillstånd i vapenbranschen som gäller föremålet i fråga eller det tillstånd som berättigar till innehav av föremålet för privat bruk att gälla.

Om polisen temporärt omhändertar ett skjutvapen eller en vapendel som innehas med stöd av ett parallelltillstånd, fortsätter det vapentillstånd och de övriga parallelltillstånd som gäller skjutvapnet eller vapendelen i fråga att vara i kraft.

94 §
Varaktigheten av temporärt omhändertagande

Ett beslut genom vilket ett skjutvapen, en vapendel, patroner eller särskilt farliga projektiler temporärt har omhändertagits av polisen är i kraft högst tre månader. Polisen kan av särskilda skäl förlänga beslutets giltighetstid med högst sex månader i sänder. Under beslutets giltighetstid

1) skall det tillstånd som gäller skjutvapnet, vapendelen, patronerna eller de särskilt farliga projektilerna återkallas,

2) polisen fatta beslut om omhändertagande av skjutvapen, vapendelar, patroner eller särskilt farliga projektiler som ingår i ett dödsbo,

3) tillståndshavaren ges en varning och de omhändertagna föremålen återlämnas till honom, eller

4) de omhändertagna föremålen återlämnas till tillståndshavaren eller den som har dödsboets egendom i sin besittning.

Om de omhändertagna föremålen återlämnas till tillståndshavaren, blir det tillstånd som gäller dem åter giltigt.

Om polisen temporärt har omhändertagit ett skjutvapen eller en vapendel som innehas med stöd av ett parallelltillstånd, kan vapnet eller vapendelen utan hinder av 1 mom. överlämnas till innehavaren av innehavstillståndet, om detta inte äventyrar upprätthållandet av allmän ordning och säkerhet.

95 §
Förfarandet vid omhändertagande och temporärt omhändertagande

Polisen skall utan dröjsmål underrätta tillståndshavaren eller den som har dödsboets egendom i sin besittning om beslut som gäller omhändertagande, temporärt omhändertagande och förlängning av giltighetstiden för temporärt omhändertagande. Om polisen har omhändertagit ett skjutvapen eller en vapendel som innehas med stöd av ett parallelltillstånd, skall också innehavaren av innehavstillståndet utan dröjsmål underrättas om beslutet. I ett meddelande som gäller omhändertagande och temporärt omhändertagande skall orsaken till omhändertagandet nämnas och i ett meddelande som gäller temporärt omhändertagande även hur detta påverkar tillståndets giltighet.

Polisen skall föra protokoll över omhändertagande, temporärt omhändertagande och förlängning av temporärt omhändertagande eller göra en anteckning om saken i något annat dokument.

96 §
Överlämnande, omhändertagande för polisens räkning och återlämnande av tillståndsbevis och samtycke

När ett näringstillstånd i vapenbranschen, ett tillstånd som berättigar till förvärv eller innehav för privat bruk eller ett samtycke upphör att gälla, skall tillståndsbeviset eller samtycket utan dröjsmål överlämnas till polisen. Polisen har rätt att omhänderta tillståndsbeviset eller samtycket.

Om ett tillstånd enligt 1 mom. åter träder i kraft, skall tillståndsbeviset utan dröjsmål återlämnas till tillståndshavaren.

97 § (22.7.2011/893)
Husrannsakan

I fråga om rätten att få tillträde till en hemfridsskyddad plats för att omhänderta ett skjutvapen, en vapendel, patroner eller särskilt farliga projektiler på grund av att brott misstänks eller för förhindrande av en farlig gärning eller händelse föreskrivs i tvångsmedelslagen och i polislagen (872/2011).

98 § (22.7.2011/893)
Polisundersökning

Vid undersökning som gäller återkallelse av ett tillstånd som meddelats med stöd av denna lag ska 6 kap. i polislagen iakttas.

99 § (18.9.2003/804)
Överlämnande av föremål som är i polisens besittning

Skjutvapen, vapendelar, patroner och särskilt farliga projektiler som polisen har i sin besittning med stöd av ett beslut om omhändertagande enligt 91 § 1 mom. samt skjutvapen som polisen har i sin besittning med stöd av ett beslut om omhändertagande enligt 91 § 2 mom. kan inom tre månader från det beslutet fattades överlämnas till en person som har behörigt tillstånd och som ägaren anger eller godkänner. Polisen kan av särskilda skäl förlänga tidsfristen med högst tre månader.

Skjutvapen, vapendelar, patroner och särskilt farliga projektiler som polisen har i sin besittning med stöd av ett beslut om omhändertagande enligt 91 § 2 mom. överlämnas till föremålens ägare, om denna är känd för polisen och har tillstånd att inneha föremålen. Ett skjutvapen kan överlämnas också till en ägare som inte har tillstånd att inneha vapnet, om vapnet försätts i varaktigt obrukbart skick.

100 § (18.9.2003/804)
Försäljning för ägarens räkning och överföring i statens ägo

Skjutvapen, vapendelar, patroner och särskilt farliga projektiler enligt 99 § 1 mom. som polisen har i sin besittning med stöd av ett beslut om omhändertagande och som inte överlämnats till någon som har behörigt tillstånd säljs av polisen för ägarens räkning på offentlig auktion. Polisen säljer också ett skjutvapen som avses i 99 § 2 mom. för ägarens räkning på offentlig auktion, om ägaren inte har tillstånd att inneha vapnet eller om vapnet inte försätts i varaktigt obrukbart skick. Från försäljningspriset får avdras nödvändiga kostnader för hantering av föremålet och förrättande av auktionen.

Vapendelar, gassprayer, patroner och särskilt farliga projektiler som polisen har i sin besittning med stöd av ett beslut om omhändertagande enligt 91 § 2 mom. och som inte har överlämnats till de lagliga ägarna på det sätt som föreskrivs i 99 § 2 mom. övergår utan lösen i statens ägo. Skjutvapen, vapendelar, patroner och särskilt farliga projektiler som polisen har i sin besittning med stöd av ett beslut om omhändertagande enligt 91 § övergår utan lösen i statens ägo också om ägaren överlåter föremålet till staten utan ersättning. Skjutvapen, vapendelar, patroner och särskilt farliga projektiler som enligt 1 mom. inte har blivit sålda vid en offentlig auktion eller som polisen har i sin besittning med stöd av ett beslut enligt 91 § 2 mom. och vars ägare inte är känd övergår också utan lösen i statens ägo.

9 kap

Påföljder

101 § (11.5.2007/532)

101 § har upphävts genom L 11.5.2007/532.

102 § (11.5.2007/532)
Skjutvapenbrott

Bestämmelser om straff för skjutvapenbrott, grovt skjutvapenbrott och lindrigt skjutvapenbrott finns i 41 kap. 1–3 § i strafflagen och bestämmelser om straff för ovarsam hantering i 44 kap. 12 § i strafflagen.

103 § (11.5.2007/532)
Skjutvapenförseelse

Den som i strid med denna lag uppsåtligen eller av grov oaktsamhet

1) försummar anmälningsplikten enligt 22 § 1 mom., 24 § 1 mom., 89 § eller 111 § 1 mom.,

2) försummar skyldigheten att göra anmälan om ändringar i förvaringslokalerna enligt 22 § 2 mom. eller 59 §,

2 a) försummar anmälningsskyldigheten enligt 42 c § 1 mom. 1 punkten, (8.9.2017/623)

2 a punkten har tillfogats genom L 623/2017 och träder i kraft 1.12.2020.

3) försummar anmälningsskyldigheten enligt 42 c § 1 mom. 2 punkten eller försummar skyldigheten enligt 42 d § 1 mom. att för polisen visa upp ett skjutvapen eller en vapendel eller ett skjutvapen, ett effektivt luftvapen eller en vapendel som förvärvats utomlands eller tillverkats eller modifierats av en enskild person eller försummar skyldigheten enligt 42 § d 2 mom. att visa upp ett skjutvapen, ett effektivt luftvapen eller en vapendel på begäran för polisen, (8.9.2017/623)

4 punkten har upphävts genom L 8.9.2017/623. (8.9.2017/623)

5) försummar skyldigheten enligt 42 d § 2 mom. eller 90 eller 112 § att visa upp eller överlämna ett tillståndsbevis till polisen, skyldigheten enligt 74 § 3 mom. att visa upp eller överlämna ett europeiskt skjutvapenpass till polisen eller skyldigheten enligt 96 § 1 mom. att överlämna ett tillståndsbevis eller samtycke till polisen, (8.9.2017/623)

6) försummar skyldigheten att göra anmälan om förvärv av en vapendel eller ett effektivt luftvapen eller att visa upp vapendelen eller det effektiva luftvapnet för polisen enligt 70 §, (12.6.2015/764)

7) försummar sin övervakningsplikt efter att med stöd av 88 § ha överlåtit ett skjutvapen för att användas av någon annan,

8) förvarar ett skjutvapen eller en vapendel eller bär eller transporterar ett skjutvapen,

9) försätter ett skjutvapen eller en vapendel i varaktigt obrukbart skick eller försummar skyldigheten enligt 108 § 1 mom. 3 punkten eller 112 § att för polisen visa upp ett skjutvapen eller en vapendel som försatts i varaktigt obrukbart skick, (11.2.2011/124)

10) försummar skyldigheten att låta besikta ett skjutvapen enligt det villkor som med stöd av 110 § 2 mom. har tagits in i ett privat tillverkningstillstånd, eller

11) försummar skyldigheten enligt 117 § att visa upp ett tillståndsbevis, ett europeiskt skjutvapenpass eller de skjutvapen, vapendelar, patroner eller särskilt farliga projektiler som innehas med stöd av tillståndsbeviset eller med stöd av sådana tillstånd som antecknats i det europeiska skjutvapenpasset,

skall för skjutvapenförseelse dömas till böter.

104 § (11.5.2007/532)
Förverkandepåföljd

Bestämmelser om förverkande av hjälpmedel vid brott samt föremål eller egendom som har framställts, tillverkats eller fåtts till stånd genom ett brott eller som har varit föremål för brott finns i 10 kap. i strafflagen.

Om en förverkandepåföljd vore oskälig med beaktande av omständigheterna, behöver yrkande på förverkande inte framställas.

104 a § (11.5.2007/532)
Förstörande

En anhållningsberättigad tjänsteman har rätt att bevisligen förstöra i denna lag avsedda vapendelar, gassprayer, patroner eller särskilt farliga projektiler som kan tas i beslag, om de är av ringa värde och det är uppenbart att de av domstol skulle dömas förverkade till staten.

10 kap

Särskilda bestämmelser

105 §
Aktsamhetsplikt

Den som innehar ett skjutvapen, en vapendel, patroner och särskilt farliga projektiler skall ta hand om skjutvapnet, vapendelen, patronerna och de särskilt farliga projektilerna så att det inte finns risk för att de kommer i händerna på obehöriga.

106 § (12.6.2015/764)
Förvaring

När ett skjutvapen förvaras annat än tillfälligt ska det förvaras

1) i tillståndshavarens stadigvarande bostad, på något annat ställe där tillståndshavaren varaktigt vistas eller i ett utrymme som är nära anknutet till dessa och motsvarar dem när det gäller skyddsnivå och förutsättningar för tillsyn,

2) på ett sådant ställe eller i ett sådant utrymme som avses i 1 punkten hos en annan person som har rätt att låna skjutvapnet,

3) i besittning hos en näringsidkare som har tillstånd att idka näring i vapenbranschen enligt 14 § 1 eller 2 punkten, eller

4) i förvaringsutrymmen som godkänts av polisinrättningen.

Om ett skjutvapen förvaras på ett ställe som avses i 1 mom. 1 eller 2 punkten, ska det förvaras i ett sådant stöldsäkert och låst säkerhetsskåp som med stöd av 119 § 2 mom. 3 punkten fastställs genom förordning av inrikesministeriet, inlåst eller annars under lås så att det inte är lätt att stjäla eller annars olovligen ta i bruk skjutvapnet eller vapendelarna. Skjutvapnet kan då förvaras också så att någon annan vapendel än ljuddämparen förvaras separat under lås på det sätt som nämns ovan och de övriga vapendelarna så att det inte är lätt att stjäla dem eller olovligen ta dem i bruk.

Om ett särskilt farligt skjutvapen eller flera än fem skjutvapen ska förvaras, ska vapnen förvaras i ett sådant stöldsäkert och låst säkerhetsskåp som med stöd av 119 § 2 mom. 3 punkten fastställs genom förordning av inrikesministeriet. Säkerhetsskåp krävs dock inte, om förvaringsutrymmet har godkänts av polisinrättningen på förvaringsorten.

106 a § (12.6.2015/764)
Bärande och transport samt temporär förvaring av skjutvapen

På allmän plats och i lokaler till vilka allmänheten har tillträde får skjutvapen transporteras endast oladdade i skyddsfodral samt bäras och transporteras endast då det finns godtagbara skäl till det. I motordrivna fordon får skjutvapen transporteras endast oladdade i skyddsfodral eller placerade i ett skyddat utrymme samt bäras endast då det finns godtagbara skäl till det. Vid transport av jaktvapen ska dessutom jaktlagen och vad som föreskrivs med stöd av den ytterligare iakttas.

Om ett skjutvapen temporärt förvaras på något annat sätt än i enlighet med 106 §, ska skjutvapnet eller någon annan vapendel än ljuddämparen förvaras inlåst eller annars under lås eller så att skjutvapnet eller vapendelen står under direkt uppsikt av tillståndshavaren eller någon annan som har rätt att inneha skjutvapen.

I fordon får skjutvapen bara förvaras temporärt i samband med användning eller transport av vapnet. Skjutvapnet ska då vara inlåst eller annars under lås och förvaras på ett sådant sätt att det inte kan upptäckas från utsidan av fordonet.

106 b § (12.6.2015/764)
Förvaring och transport av patroner och särskilt farliga projektiler

Bestämmelser om förvaring och transport av patroner och särskilt farliga projektiler som innehåller sprängämnen eller lättantändligt ämne finns dessutom i lagen om säkerhet vid hantering av farliga kemikalier och explosiva varor och i lagen om transport av farliga ämnen (719/1994) samt i bestämmelser som utfärdats med stöd av dem.

107 §
Villkor som gäller förvaring och transport samt tillstånd, förhandssamtycken och samtycken

Polisen kan ställa sådana krav på förvaring och transport av skjutvapen, vapendelar, patroner och särskilt farliga projektiler som är nödvändiga för upprätthållandet av allmän ordning och säkerhet.

Tillståndsmyndigheten och den myndighet som meddelar förhandssamtycke eller samtycke kan i ett tillstånd, förhandssamtycke eller samtycke som meddelas med stöd av denna lag ta in villkor som är nödvändiga för upprätthållandet av allmän ordning och säkerhet.

108 §
Skjutvapen, vapendelar, patroner och särskilt farliga projektiler som ingår i ett dödsbo

Då innehavaren av ett tillstånd som berättigar till innehav av ett skjutvapen, en vapendel, patroner eller särskilt farliga projektiler har avlidit skall den i vars besittning dödsboets egendom är omedelbart ta skjutvapnet, vapendelen, patronerna och de särskilt farliga projektilerna i sin besittning. Han har rätt att förvara och av godtagbara skäl även transportera ovan nämnda föremål under en tid av sex månader efter tillståndshavarens död. Inom denna tid skall han

1) utverka ett tillstånd som berättigar till innehav av skjutvapnet, vapendelen, patronerna eller de särskilt farliga projektilerna,

2) överlåta skjutvapnet, vapendelen, patronerna och de särskilt farliga projektilerna till en person som har rätt att förvärva sådana,

3) se till att skjutvapnet eller vapendelen försätts i varaktigt obrukbart skick samt visa upp dem för polisen, eller

4) överlämna skjutvapnet, vapendelen, patronerna och de särskilt farliga projektilerna till polisen.

Skjutvapen, vapendelar, patroner eller särskilt farliga projektiler som påträffas i ett dödsbo efter utgången av den tid som nämns i 1 mom. skall utan dröjsmål överlämnas till polisen.

I de fall som nämns i 1 mom. 4 punkten och i 2 mom. skall polisen fatta beslut om omhändertagande av skjutvapnen, vapendelarna, patronerna och de särskilt farliga projektilerna. Polisen skall föra protokoll över omhändertagandet eller göra en anteckning i något annat dokument.

109 §
Till polisen överlämnade skjutvapen, vapendelar, patroner och särskilt farliga projektiler som ingår i ett dödsbo

I fråga om skjutvapen, vapendelar, patroner och särskilt farliga projektiler som tillhör ett dödsbo och som polisen har i sin besittning med stöd av ett beslut om omhändertagande skall 99 och 100 § iakttas.

110 §
Besiktning av skjutvapen och patroner

Skjutvapen och patroner som tillverkas, repareras, överförs eller förs in till Finland för försäljning skall besiktas för att konstatera deras säkerhet vid användning innan de saluförs eller annars överlåts, så som närmare bestäms genom förordning av statsrådet. Besiktningsskyldigheten gäller inte sådana ur samlarsynpunkt värdefulla skjutvapen och patroner som tillverkas, repareras, överförs eller förs in till Finland för musei- eller samlarändamål. (29.6.2001/601)

I ett privat tillverkningstillstånd kan tas in ett villkor enligt vilket också ett skjutvapen som tillverkats för eget bruk skall besiktas för att konstatera dess säkerhet vid användning.

Ett skjutvapen eller patroner som inte har godkänts vid besiktningen får inte saluföras eller annars överlåtas.

Polisstyrelsen kan bevilja den som tillverkar eller importerar patroner rätt att använda en besiktningsbeteckning för patroner. Om förutsättningarna för beviljande av rätt att använda besiktningsbeteckning och om återkallelse av den bestäms närmare genom förordning av statsrådet. (26.6.2009/508)

110 a § (11.2.2011/124)
Serie- och identifieringsnummer samt märkning

I denna lag avses med

1) serienummer en numerisk eller alfanumerisk kod som anger att föremålet ingår i en serie, varigenom föremålet kan särskiljas från andra, likadana föremål,

2) identifieringsnummer en annan numerisk eller alfanumerisk kod än en sådan som avses i 1 punkten varigenom föremålet kan särskiljas från andra, likadana föremål,

3) tillverkningsmärkning en unik, synlig och beständig märkning på ett skjutvapen som består av tillverkarens namn, platsen eller landet för tillverkningen samt serienummer,

4) tilläggsmärkning en unik, synlig och beständig märkning på ett skjutvapen som består av namnet på importören, överföraren eller den överlåtande myndigheten, Finlands landskod och identifieringsnummer,

5) importmärkning en synlig, beständig märkning på ett skjutvapen som består av Finlands landskod och importåret,

6) förpackningspåskrift en märkning på den minsta säljförpackningen för patroner som består av tillverkarens namn, tillverkningspartiets nummer och kalibern.

110 b § (11.2.2011/124)
Märkning

Den som tillverkar skjutvapen ska i samband med tillverkningen förse varje vapen med en tillverkningsmärkning. En statlig myndighet som för varaktigt privat bruk överlåter ett skjutvapen som saknar tillverkningsmärkning ska förse vapnet med en tilläggsmärkning innan det överlåts.

En vapennäringsidkare som varaktigt för in eller överför ett skjutvapen som saknar tillverkningsmärkning till Finland ska förse vapnet med en tilläggsmärkning innan det saluförs eller överlåts. Andra än vapennäringsidkare ska lämna in sådana skjutvapen till Polisstyrelsen för tilläggsmärkning innan de ansöker om tillstånd som berättigar till innehav av ett skjutvapen.

En vapennäringsidkare som varaktigt för in ett skjutvapen till Finland ska förse vapnet med en importmärkning innan det saluförs eller överlåts. Andra än vapennäringsidkare ska lämna in skjutvapen som varaktigt förs in till Finland till Polisstyrelsen för importmärkning innan de ansöker om tillstånd som berättigar till innehav av ett skjutvapen.

Den som tillverkar patroner i kommersiellt syfte ska i samband med förpackandet förse förpackningen med en förpackningspåskrift.

Polisstyrelsen kan bevilja undantag från märkningsskyldigheten, om märkningen skulle sänka värdet på ett skjutvapen som är värdefullt ur samlarsynpunkt.

110 c § (11.2.2011/124)
Avlägsnande eller ändring av märkning

Ett serie- eller identifieringsnummer på ett skjutvapen samt en tillverknings-, tilläggs- och importmärkning och förpackningspåskrift får inte avlägsnas eller ändras om inte Polisstyrelsen har gett tillstånd till att märkningen förtydligas eller förbättras.

111 §
Skjutvapen, vapendelar, tillståndsbevis och europeiska skjutvapenpass som har förkommit eller stulits

Om ett skjutvapen eller en vapendel har förkommit eller stulits skall den som förlorat vapnet eller vapendelen anmäla detta hos polisen utan dröjsmål. I samband med anmälan skall tillståndsbeviset eller någon annan utredning över rätten till innehavet av skjutvapnet eller vapendelen visas upp.

En tillståndshavare vars tillståndsbevis eller europeiska skjutvapenpass har förkommit eller stulits och som i stället för det förkomna eller stulna tillståndsbeviset eller skjutvapenpasset har fått ett nytt tillståndsbevis eller skjutvapenpass, skall utan dröjsmål överlämna tillståndsbeviset eller skjutvapenpasset till polisen om det kommer till rätta senare.

112 § (18.3.2016/190)
Uppvisande av skjutvapen och vapendelar som försatts i varaktigt obrukbart skick

Innehavaren av ett tillstånd som berättigar till innehav av ett skjutvapen eller en vapendel ska inom 30 dagar från det att skjutvapnet eller vapendelen försatts i varaktigt obrukbart skick visa upp vapnet eller vapendelen på en polisinrättning eller hos Polisstyrelsen. Samtidigt ska det tillståndsbevis som gäller innehavstillståndet visas upp och på begäran överlämnas till polisen.

112 a § (18.3.2016/190)
Överföring och införsel till Finland av skjutvapen och vapendelar som försatts i varaktigt obrukbart skick

Den som till Finland överför eller för in ett skjutvapen eller en vapendel som försatts i varaktigt obrukbart skick ska inom 30 dagar från överföringen eller införseln visa upp vapnet eller vapendelen på en polisinrättning eller hos Polisstyrelsen för besiktning.

112 b § (18.3.2016/190)
Försättande i varaktigt obrukbart skick

Endast en vapennäringsidkare som har ett i 20 § 2 mom. 2 eller 3 punkten avsett tillstånd att tillverka eller reparera och modifiera skjutvapen i kommersiellt syfte har rätt att försätta ett skjutvapen eller en vapendel i varaktigt obrukbart skick. Näringsidkaren ska lämna ett intyg över att skjutvapnet eller vapendelen har försatts i varaktigt obrukbart skick.

Bestämmelser om personer och organisationer som bemyndigats att deaktivera skjutvapen, om de tekniska specifikationer som fastställs för deaktivering av ett skjutvapen, om märkning, kontroll och certifiering av skjutvapen som deaktiverats, om en medlemsstats begäran om bistånd för att deaktivera ett skjutvapen, om kompletterande åtgärder för deaktivering samt om överföring inom Europeiska unionen av deaktiverade skjutvapen finns i kommissionens genomförandeförordning (EU) 2015/2403 om fastställande av gemensamma riktlinjer om standarder och metoder för deaktivering i syfte att se till att deaktiverade skjutvapen görs irreversibelt funktionsodugliga.

113 §
Polisens skyldighet att föra register

Polisen ska föra sådana register över skjutvapen, vapendelar, patroner och särskilt farliga projektiler som behövs för skötseln av tillstånds- och tillsynsuppgifterna. I registren ska antecknas de uppgifter som är nödvändiga för skötseln av tillstånds- och tillsynsuppgifterna enligt vapenexportförordningen. I registren får också uppgifter om förvärv, innehav, överföring, införsel och utförsel av ovan avsedda föremål antecknas för att användas i de anmälningar till myndigheter i andra stater som ska göras enligt vapendirektivet, rådets direktiv om harmonisering av bestämmelserna om utsläppande på marknaden och övervakning av explosiva varor för civilt bruk (93/15/EEG) och Schengenkonventionen. (27.9.2013/689)

De register som avses i 1 mom. är sekretessbelagda. Sekretessbelagda är också tillståndsansökningar som gäller skjutvapen, vapendelar, patroner eller särskilt farliga projektiler samt ansökningar om förhandssamtycke, samtycke och godkännande som vapensamlare samt beslut i en sådan sak. Polisen kan dock av särskilda skäl genom beslut bekräfta giltigheten för eller en uppgift i ett enskilt tillstånd, om identiteten hos den som begär informationen är känd för polisen. På registerföringen samt på användningen, utlämnandet och utplåningen av uppgifter ur registren tillämpas i övrigt lagen om behandling av personuppgifter i polisens verksamhet (761/2003). (8.9.2017/623)

3 mom. har upphävts genom L 22.8.2003/764. (22.8.2003/764)

114 § (12.6.2015/764)
Anmälningsrätt och anmälningsskyldighet för yrkesutbildade personer inom hälso- och sjukvården

Trots bestämmelserna om sekretess är en läkare skyldig att göra en anmälan om en sådan person till polisen (skjutvapenanmälan) som

1) vid en sinnesundersökning, farlighetsbedömning eller annan rättspsykiatrisk undersökning har konstaterats vara farlig för sig själv eller för någon annan, eller

2) på grund av ett självmordsförsök har tagits in för psykiatrisk vård oberoende av patientens vilja med stöd av 8 § 1 mom. 2 punkten i mentalvårdslagen (1116/1990) och som läkaren utifrån en bedömning som gjorts under tiden för vård oberoende av patientens vilja anser vara olämplig att inneha skjutvapen, vapendelar, patroner eller särskilt farliga projektiler.

Trots bestämmelser om sekretess har en läkare och en yrkesutbildad person inom hälso- och sjukvården rätt att göra en skjutvapenanmälan om han eller hon av grundad anledning utifrån en persons patientuppgifter och efter att ha träffat personen anser att denne till sitt hälsotillstånd och beteende är olämplig att inneha skjutvapen, vapendelar, patroner eller särskilt farliga projektiler.

Skjutvapenanmälan ska innehålla en ståndpunkt till olämpligheten och motiveringar till ståndpunkten.

Bestämmelser om anmälningsförfarandet och innehållet i skjutvapenanmälan samt bestämmelser om den personal vid polisen som har rätt att behandla anmälningarna får utfärdas genom förordning av statsrådet.

115 § (18.3.2016/190)
Tillsynen över efterlevnaden av lagen

Polisstyrelsen övervakar efterlevnaden av denna lag och de bestämmelser som utfärdats med stöd av den. Gränsbevakningsväsendet, Tullen och Forststyrelsens jakt- och fiskeövervakare övervakar inom sina respektive ansvarsområden efterlevnaden av lagen och de bestämmelser som utfärdats med stöd av den. (8.9.2017/623)

Tullen övervakar att deaktiverade skjutvapen och vapendelar som överförs från en annan medlemsstat i Europeiska unionen till Finland är försedda med märkning enligt kommissionens genomförandeförordning (EU) 2015/2403 om fastställande av gemensamma riktlinjer om standarder och metoder för deaktivering i syfte att se till att deaktiverade skjutvapen görs irreversibelt funktionsodugliga och att deaktiverade skjutvapen eller vapendelar åtföljs av ett intyg i enlighet med den förordningen.

116 §
Tillsynen över vapennäringsidkare och vapensamlare

En vapennäringsidkares förvaringsutrymmen för skjutvapen, vapendelar, patroner och särskilt farliga projektiler ska vara säkra till sin konstruktion. För att säkerställa detta ska polisen inspektera förvaringsutrymmena. En ny inspektion ska göras, om förvaringsutrymmena ändras. Dessutom ska polisen minst en gång per år granska de register som de i området verksamma vapennäringsidkarna för med stöd av 25 § 1 mom. och deras bokföring samt inspektera deras lager och förvaringsutrymmen. Polisen har rätt att vid granskningen och inspektionen ta del av vapennäringsidkarens bokföring och få tillträde till utrymmen där föremål som avses ovan förvaras. (8.9.2017/623)

Förvaringsutrymmena för skjutvapen och vapendelar i en samling ska vara säkra till sin konstruktion. För att säkerställa detta ska polisen inspektera förvaringsutrymmena innan tillstånd att förvärva det första skjutvapnet eller den första vapendelen i en samling meddelas. En ny inspektion ska göras, om förvaringsutrymmena ändras. (8.9.2017/623)

Polisen skall föra protokoll över de inspektioner som gjorts eller göra en anteckning i något annat dokument.

117 § (8.9.2017/623)
Uppvisande av dokument och vapen

Ett tillståndsbevis enligt denna lag och ett i denna lag och i vapenexportförordningen avsett europeiskt skjutvapenpass samt de skjutvapen, vapendelar, patroner och särskilt farliga projektiler som innehas med stöd av tillståndsbeviset eller med stöd av sådana tillstånd som antecknats i det europeiska skjutvapenpasset ska på begäran visas upp för polisen, gränsbevakningsmyndigheterna, tullmyndigheterna eller för en sådan tjänsteman vid Forststyrelsen som utför jakt- och fiskeövervakning på statens mark i Forststyrelsens besittning.

117 a § (26.6.2009/508)
Skjutvapennämnden

Vid Polisstyrelsen finns en skjutvapennämnd, som på begäran ger utlåtanden i frågor som hör till denna lags tillämpningsområde. Närmare bestämmelser om skjutvapennämnden utfärdas genom förordning av statsrådet.

118 §
Ändringssökande

Ändring i ett beslut som Polisstyrelsen meddelat med stöd av 32–35, 35 a, 37 eller 64 § i denna lag samt i andra beslut som meddelats med stöd av denna lag eller vapenexportförordningen får sökas genom besvär hos förvaltningsdomstolen enligt vad som bestäms i förvaltningsprocesslagen (586/1996). Ändring i förvaltningsdomstolens beslut får sökas genom besvär hos högsta förvaltningsdomstolen endast om högsta förvaltningsdomstolen beviljar besvärstillstånd. (27.9.2013/689)

Ett beslut enligt denna lag som gäller återkallelse av ett tillstånd eller ett godkännande, eller omhändertagande, temporärt omhändertagande eller förlängning av giltighetstiden för temporärt omhändertagande ska verkställas även om ändring sökts, om inte besvärsmyndigheten förbjuder det. Även ett i artikel 11 i vapenexportförordningen avsett beslut om upphävande, tillfälligt upphävande, ändring eller återkallande av exporttillstånd ska verkställas även om ändring sökts, om inte besvärsmyndigheten förbjuder det. (27.9.2013/689)

Då ett besvärsärende som gäller förvärv eller innehav av skjutvapen, vapendelar, patroner eller särskilt farliga projektiler behandlas vid förvaltningsdomstolen förs statens talan av Polisstyrelsen. (26.6.2009/508)

Polisstyrelsen har rätt att anföra besvär över förvaltningsdomstolens beslut. (26.6.2009/508)

119 §
Närmare bestämmelser

Genom förordning av statstrådet kan närmare bestämmelser utfärdas om (29.6.2001/601)

1) mätning av skjutvapen, vapendelar, patroner och särskilt farliga projektiler,

2) vilka som är särskilt farliga patroner och projektiler,

3) förfarandet vid ansökan om tillstånd, förhandssamtycke, samtycke, godkännande som vapensamlare och europeiskt skjutvapenpass, innehållet i ansökningarna, utredningar som behövs för avgörandet av ett ärende samt om den aktiva hobbyverksamhet som avses i 45 § 4 mom., (11.2.2011/124)

4) innehållet i ett tillståndsbevis, förhandssamtycke, samtycke, godkännande som vapensamlare och europeiskt skjutvapenpass,

5) det förfarande som skall iakttas när skjutvapen, vapendelar, patroner och särskilt farliga projektiler har förklarats förverkade till staten eller som kommit i statens ägo med stöd av denna lag,

6) transport och förvaring av skjutvapen, vapendelar, patroner och särskilt farliga projektiler,

7) märkning av skjutvapen, vapendelar och patronförpackningar samt om lämnande av skjutvapen till myndigheten för märkning, (11.2.2011/124)

8) det prov som avses i 26 § 3 mom. 1 punkten. (29.6.2001/601)

Genom förordning av inrikesministeriet kan närmare bestämmelser utfärdas om (18.9.2003/804)

1) de blanketter som skall användas vid förfaranden enligt denna lag,

2) förstöring av skjutvapen, vapendelar, patroner och särskilt farliga projektiler som har förklarats förverkade till staten eller som staten fått i sin ägo med stöd av denna lag, användning av sådana för statens behov eller överlåtelse av sådana till att bevaras i museum eller samling eller försäljning på offentlig auktion eller på något annat sätt, (18.9.2003/804)

3) tekniska skyddskonstruktioner som krävs vid transport och förvaring av skjutvapen, vapendelar, patroner och särskilt farliga projektiler samt förfarandet vid bedömning av konstruktionerna,

4) i denna lag avsedda godtagbara användningssyften för skjutvapen samt för skjutvapen, vapendelar, patroner och särskilt farliga projektiler som lämpar sig för dessa användningssyften,

5) förfarandet vid bedömningen av de krav som uppställts för godkännande som vapensamlare,

6) villkor som skall meddelas med stöd av denna lag och som är nödvändiga för upprätthållandet av allmän ordning och säkerhet.

Närmare bestämmelser om försättande av skjutvapen och vapendelar i varaktigt obrukbart skick utfärdas genom förordning av statsrådet. Genom förordning av inrikesministeriet får närmare bestämmelser utfärdas om de tekniska krav som hänför sig till försättande av skjutvapen och vapendelar i varaktigt obrukbart skick, om den märkning som anger ett godkännande av försättandet i varaktigt obrukbart skick och om det intyg som ska utfärdas däröver, samt om det förfarande som ska iakttas när ett skjutvapen eller en vapendel som har försatts i varaktigt obrukbart skick lämnas in för kontroll. (11.2.2011/124)

119 a § (8.9.2017/623)
Elektroniska tjänster

I 25 §, 42 § 2 mom., 42 c § 1 mom., 70 § 2 mom. och 89 § 1 mom. avsedda elektroniska tjänster förutsätter ett identifieringsverktyg som avses i lagen om stark autentisering och betrodda elektroniska tjänster (617/2009).

11 kap

Ikraftträdelse- och övergångsbestämmelser

120 §
Ikraftträdande

Denna lag träder i kraft den 1 mars 1998.

Genom denna lag upphävs lagen den 27 januari 1933 angående skjutvapen och skjutförnödenheter (33/1933) jämte ändringar. Förordningen den 27 augusti 1982 om besiktning av skjutvapen och -förnödenheter (656/1982), som har utfärdats med stöd av nämnda lag, förblir dock fortfarande i kraft.

Åtgärder som verkställigheten av lagen förutsätter får vidtas innan den träder i kraft.

121 §
Tillstånd som meddelats med stöd av tidigare lag

Tillstånd som hänför sig till skjutvapen, vapendelar och patroner och som har meddelats med stöd av tidigare lag förblir jämte tillståndsvillkoren i kraft.

122 §
Utverkande av näringstillstånd i vapenbranschen för kommersiell tillverkning av patroner och särskilt farliga projektiler

Den som när denna lag träder i kraft i kommersiellt syfte tillverkar patroner eller särskilt farliga projektiler skall inom sex månader från lagens ikraftträdande utverka ett näringstillstånd i vapenbranschen som ger rätt att bedriva sådan verksamhet.

123 §
Utverkande av vapenhanteringstillstånd

Den som när denna lag träder i kraft är anställd hos en vapennäringsidkare för att transportera, förvara eller i övrigt hantera skjutvapen, vapendelar, patroner eller särskilt farliga projektiler som vapennäringsidkaren har skall inom ett år från lagens ikraftträdande utverka ett vapenhanteringstillstånd.

124 §
Utverkande av tillstånd för skjutvapen och vapendelar

Den som före denna lags ikraftträdande har förvärvat ett sådant skjutvapen vars innehav inte krävde tillstånd enligt de bestämmelser som gällde när lagen trädde i kraft skall inom ett år från lagens ikraftträdande utverka ett tillstånd som berättigar till innehav av vapnet i fråga.

Den som före denna lags ikraftträdande har förvärvat en del till ett vapen enligt 1 mom. skall inom ett år från ikraftträdandet utverka tillstånd att inneha vapendelen. I stället för att utverka ett tillstånd kan

1) en vapensamlare göra upp ett register enligt 60 § över de vapendelar som han innehar, och

2) den som har rätt att inneha ett skjutvapen som består av motsvarande delar enligt 19 § 1 mom. 2 punkten göra en anmälan enligt 70 § hos polisinrättningen i hemkommunen.

Skjutvapnet eller vapendelen skall visas upp då tillstånd söks, om inte tillståndsmyndigheten anser det onödigt.

125 §
Utverkande av tillstånd för särskilt farliga patroner och projektiler

Den som före denna lags ikraftträdande har förvärvat sådana särskilt farliga patroner som han har rätt att inneha, eller särskilt farliga projektiler, skall inom sex månader från ikraftträdandet utverka ett skjutförnödenhetstillstånd som berättigar till innehav av patronerna eller projektilerna.

Patronerna eller projektilerna skall visas upp då tillstånd söks, om inte tillståndsmyndigheten anser det onödigt.

126 §
Skjutvapen som innehas med stöd av ett tillstånd som meddelats inom försvarsförvaltningen

Den som med stöd av förordningen angående skjutvapen och skjutförnödenheter, som innehavas av personer, anställda vid försvarsväsendet eller tillhörande skyddskårerna (128/1933) har erhållit rätt att förvärva eller inneha ett skjutvapen, skall inom ett år från denna lags ikraftträdande utverka innehavstillstånd enligt denna lag.

Skjutvapnet skall visas upp då tillståndet söks, om inte tillståndsmyndigheten anser att det är onödigt.

127 §
Överlåtelse av skjutvapen, vapendelar, patroner och särskilt farliga projektiler till någon annan eller till staten

Den som före denna lags ikraftträdande har förvärvat skjutvapen, vapendelar, patroner eller särskilt farliga projektiler för vilkas innehav han enligt 124–126 § borde utverka tillstånd, kan i stället inom den tid som nämns i respektive paragraf överlåta föremålet till den som med stöd av denna lag har rätt att förvärva föremålet. Föremålet kan också överlämnas till polisen, varvid det övergår i statens ägo utan lösen.

128 §
Förutsättningar för meddelande av tillstånd samt tillståndsavgifter

Tillstånd som söks

1) med stöd av 122 § meddelas en sökande som är berättigad att idka näring, som utnämner en i 26 § avsedd ansvarig person, som har vapenhanteringstillstånd i de fall som avses i 20 § 3 mom. och vars förvaringslokaler för patroner eller särskilt farliga projektiler har godkänts av polisinrättningen på den ort där förvaringslokalerna är belägna,

2) med stöd av 123 § meddelas utan att förutsättningarna för meddelande av tillstånd bedöms enligt 27 §,

3) med stöd av 124–126 § meddelas utan att förutsättningarna för meddelande av tillstånd bedöms enligt 45 §.

Tillstånd som avses i 1 mom. meddelas utan tillståndsavgift.

129 §
Övergångsbestämmelse som gäller vapensamlande

Tillstånd till förvärv och innehav av ett skjutvapen eller en vapendel som skall ingå i en samling kan meddelas under en tid av sex månader från denna lags ikraftträdande, även om sökanden inte har något godkännande enligt 57 § 1 mom.

130 §
Skjutvapen, vapendelar, patroner och särskilt farliga projektiler som tillfallit ett dödsbo under den tidigare lagens giltighetstid

Om skjutvapen, vapendelar, patroner eller särskilt farliga projektiler tillhör ett odelat dödsbo när denna lag träder i kraft, skall 108 § iakttas. Den tid som nämns i paragrafens 1 mom. börjar löpa den dag lagen träder i kraft.

131 §
Tillstånds- och besvärsärenden som blivit anhängiga under den tidigare lagen

På ett tillstånds- eller besvärsärende som gäller skjutvapen, vapendelar eller patroner och som har blivit anhängigt före denna lags ikraftträdande tillämpas de bestämmelser som gällde vid ikraftträdandet.

RP 183/1997, FvUB 29/1997, RSv 236/1997, Rådets direktiv 91/477/EEG och 93/15/EEG

Ikraftträdelsestadganden:

18.8.2000/758:

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2001.

RP 38/2000, FsUB 3/2000, RSv 99/2000

10.7.1998/180 år 2001:

Denna lag träder i kraft vid en tidpunkt som bestäms genom förordning.

RP 20/1998, UtUB 7/1998, RSv 62/1998

29.6.2001/601:

1. Ikraftträdande. Denna lag träder i kraft den 1 mars 2002.

Åtgärder som verkställigheten av lagen förutsätter får vidtas innan lagen träder i kraft.

2. Med stöd av tidigare lag meddelade tillstånd, förhandssamtycken och godkännanden som vapensamlare. Tillstånd som hänför sig till skjutvapen, vapendelar, patroner och särskilt farliga projektiler, förhandssamtycken, vapennäringstillstånd och godkännanden som vapensamlare vilka har meddelats med stöd av skjutvapenlagen (1/1998) eller lagen angående skjutvapen och skjutförnödenheter (33/1933) förblir jämte tillståndsvillkoren i kraft.

Tillstånd att inneha gasspray som meddelats med stöd av tidigare lag upphör att gälla, om tillståndshavaren meddelas ett tillstånd för gassprayer enligt 55 a §.

3. Utverkande av näringstillstånd i vapenbranschen för i kommersiellt syfte bedriven skjutbaneverksamhet och för utbildning i användningen av skjutvapen. Den som när denna lag träder i kraft i kommersiellt syfte bedriver skjutbaneverksamhet eller i kommersiellt syfte ger utbildning i användningen av skjutvapen skall inom ett år från lagens ikraftträdande utverka ett näringstillstånd i vapenbranschen som ger rätt att bedriva sådan verksamhet.

4. Förvaring av skjutvapen i säkerhetsskåp. De skjutvapen som avses i 106 § 2 mom. skall inom två år från lagens ikraftträdande förvaras i ett säkerhetsskåp enligt nämnda moment eller i en förvaringslokal som polisinrättningen har godkänt.

5. Tillstånds- och besvärsärenden samt ansökningar om godkännande som vapensamlare vilka blivit anhängiga under tidigare lag. På tillstånds- eller besvärsärenden som gäller skjutvapen, vapendelar, patroner eller särskilt farliga projektiler och på ansökningar om godkännande som vapensamlare, vilka har blivit anhängiga före denna lags ikraftträdande, tillämpas de bestämmelser som gäller vid ikraftträdandet.

RP 110/2000, FvUB 13/2001, RSv 61/2001, ISL 4/2001, RSk 20/2001

22.8.2003/764:

Denna lag träder i kraft den 1 oktober 2003.

RP 93/2002, FvUB 26/2002, RSv 290/2002

12.9.2003/800:

Denna lag träder i kraft den 1 oktober 2003.

LM 56/2003, FvUB 3/2003, RSk 20/2003

18.9.2003/804:

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2004.

RP 5/2003, FvUB 2/2003, RSv 12/2003

20.2.2004/151:

Om ikraftträdandet av denna lag bestäms genom förordning av statsrådet.

RP 31/2003, LaUB 4/2003, RSv 92/2003, Rådets akt (2000/C 197/01); EGT nr C 197, 12.7.2000, s. 1

19.5.2004/428:

Denna lag träder i kraft vid en tidpunkt som bestäms genom förordning av statsrådet.

RP 92/2003, FvUB 2/2004, RSv 29/2004

2.9.2005/703:

Denna lag träder i kraft den 1 oktober 2005.

På sökande av ändring i ett beslut som meddelats av en förvaltningsmyndighet före denna lags ikraftträdande tillämpas de bestämmelser som gällde vid ikraftträdandet.

RP 112/2004, RP 5/2005, FvUB 13/2005, RSv 91/2005

16.3.2007/278:

Denna lag träder i kraft vid en tidpunkt som bestäms genom förordning av statsrådet.

RP 243/2006, FvUB 36/2006, RSv 301/2006

11.5.2007/532:

Denna lag träder i kraft den 1 juni 2007.

RP 113/2004, LaUB 27/2006, RSv 287/2006

26.6.2009/508:

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2010.

RP 58/2009, FvUB 7/2009, RSv 86/2009

4.6.2010/485:

Denna lag träder i kraft den 15 juni 2010.

RP 219/2008, FvUB 2/2010, RSv 27/2010

11.2.2011/124:

Denna lag träder i kraft den 13 juni 2011.

Tillstånd som hänför sig till skjutvapen, vapendelar, patroner och särskilt farliga projektiler, förhandssamtycken, vapennäringstillstånd och godkännanden som vapensamlare som gäller vid denna lags ikraftträdande förblir jämte tillståndsvillkoren i kraft. Skyldigheten att visa upp ett intyg över hobbyverksamheten enligt 53 a § gäller inte tillståndshavare som har lämnat in en ansökan om innehavstillstånd före denna lags ikraftträdande. Skyldigheten att visa upp ett intyg som avses ovan gäller inte heller tillståndshavare som söker ett nytt innehavstillstånd innan giltighetstiden har löpt ut för ett innehavstillstånd som meddelats för viss tid, om giltighetstiden löper ut inom två år från denna lags ikraftträdande.

Den som före denna lags ikraftträdande har förvärvat en vapendel vars innehav inte krävde tillstånd enligt de bestämmelser som gällde vid lagens ikraftträdande, ska inom ett år från ikraftträdandet utverka ett tillstånd som berättigar till innehav av vapendelen i fråga. Tillståndet meddelas avgiftsfritt och utan att förutsättningarna för meddelande av tillstånd bedöms enligt 45 §. I stället för att utverka ett tillstånd kan

1) en vapensamlare föra ett register enligt 60 § över de vapendelar som han eller hon förvärvat,

2) den som har rätt att inneha ett skjutvapen som består av motsvarande delar enligt 19 § 1 mom. 2 punkten göra en anmälan enligt 70 § hos polisinrättningen i hemkommunen,

3) den som har ett tillstånd som berättigar till innehav av ett skjutvapen inneha en ljuddämpare utan särskilt tillstånd eller anmälningsskyldighet.

Vapendelen ska visas upp då ett tillstånd som avses i 3 mom. söks, om inte tillståndsmyndigheten anser att det är onödigt. I stället för att utverka ett tillstånd kan den som innehar vapendelen överlåta den till en person som har rätt att förvärva den. Vapendelen kan också överlämnas till polisen, varvid den övergår i statens ägo utan lösen.

Den som när denna lag träder i kraft i kommersiellt syfte bedriver i 14 § 1 mom. 1 eller 2 punkten avsedd näring i vapenbranschen med vapendelar som inte hörde till lagens tillämpningsområde enligt de bestämmelser som gällde vid denna lags ikraftträdande, och som inte har det näringstillstånd i vapenbranschen som behövs för verksamheten, ska inom ett år från denna lags ikraftträdande utverka ett näringstillstånd i vapenbranschen som ger rätt att bedriva sådan verksamhet. Tillståndet meddelas avgiftsfritt.

På tillstånds- eller besvärsärenden som gäller skjutvapen, vapendelar, patroner eller särskilt farliga projektiler och på ansökningar om godkännande som vapensamlare som är anhängiga när denna lag träder i kraft tillämpas de bestämmelser som gäller vid ikraftträdandet.

Åtgärder som krävs för verkställigheten av denna lag får vidtas innan lagen träder i kraft.

RP 106/2009, FvUB 16/2010, RSv 149/2010 rd, Europaparlamentets och rådets direktiv 51/2008/EG (32008L0051); EUT nr L 179, 8.7.2008, s. 5, Anmäld enligt Europaparlamentets och rådets direktiv 98/34/EG, sådant det lyder ändrat genom direktiv 98/48/EG.

22.7.2011/893:

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2014.

RP 224/2010, FvUB 42/2010, RSv 371/2010

2.12.2011/1209:

Denna lag träder i kraft den 15 december 2011.

RP 25/2011, FvUB 2/2011, RSv 27/2011, Rådets beslut 2008/615/RIF (32008D0615); EUT nr L 210, 6.8.2008, s. 1

8.6.2012/284:

Denna lag träder i kraft den 30 juni 2012.

RP 93/2011, FsUB 3/2012, RSv 29/2012, Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/43/EG (32009L0043); EUT nr L 146, 10.6.2009, s.1-36

27.9.2013/689:

Denna lag träder i kraft den 30 september 2013. Lagens 117 § gäller till den dag då lagen om ändring av skjutvapenlagen (893/2011) träder i kraft.

RP 85/2013, FvUB 12/2013, RSv 97/2013

27.9.2013/690:

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2014.

RP 85/2013, FvUB 12/2013, RSv 97/2013

12.6.2015/764:

Denna lag träder i kraft den 1 december 2015.

Tillstånd som hänför sig till skjutvapen, vapendelar, patroner och särskilt farliga projektiler samt förhandssamtycken, vapennäringstillstånd och godkännanden som vapensamlare som är i kraft vid denna lags ikraftträdande förblir i kraft med gällande villkor.

Den som när denna lag träder i kraft idkar i 20 § avsedd näring i vapenbranschen med effektiva luftvapen ska inom ett år från lagens ikraftträdande utverka ett näringstillstånd i vapenbranschen som ger rätt att bedriva sådan verksamhet. Tillstånd beviljas en sökande som är berättigad att idka näring, som utnämner en i 26 § avsedd ansvarig person, som har vapenhanteringstillstånd i de fall som avses i 20 § 3 mom. och vars förvaringsutrymmen för skjutvapen har godkänts av polisinrättningen på den ort där förvaringsutrymmena finns. En vapennäringsidkare som när denna lag träder i kraft har rätt att idka i 20 § avsedd näring i vapenbranschen med skjutvapen är berättigad att idka sådan näring även med effektiva luftvapen.

Den som när denna lag träder i kraft är anställd hos en vapennäringsidkare för att transportera, förvara eller annars hantera effektiva luftvapen som finns hos vapennäringsidkaren och som inte har ett tillstånd som berättigar till att hantera skjutvapen, ska inom ett år från lagens ikraftträdande utverka ett vapenhanteringstillstånd. Tillståndet meddelas utan att förutsättningarna bedöms enligt 27 § 3 mom. Tillståndet ska förenas med ett villkor enligt vilket tillståndet endast ger rätt att hantera effektiva luftvapen.

Den som före denna lags ikraftträdande har förvärvat ett effektivt luftvapen vars innehav inte krävde tillstånd enligt de bestämmelser som gällde vid lagens ikraftträdande, ska inom ett år från ikraftträdandet utverka ett tillstånd som berättigar till innehav av vapnet. Tillståndet meddelas utan att förutsättningarna bedöms enligt 45 eller 45 a §.

I stället för att utverka ett tillstånd kan

1) den vars rätt att inneha ett effektivt luftvapen grundar sig på 19 § 1 mom. 8 punkten göra en anmälan enligt 70 § hos polisinrättningen i sin hemkommun eller på sin hemort inom den tid som anges ovan i denna paragraf,

2) den som före denna lags ikraftträdande har förvärvat ett effektivt luftvapen för vars innehav han eller hon enligt denna lag borde utverka tillstånd, inom den tid som anges ovan i denna paragraf överlåta det effektiva luftvapnet till någon som med stöd av denna lag har rätt att förvärva vapnet,

3) innehavaren av det effektiva luftvapnet överlåta det till polisen, varvid det övergår i statens ägo utan ersättning.

Det effektiva luftvapnet ska visas upp då tillstånd söks eller anmälan görs, om inte tillståndsmyndigheten eller den myndighet som tar emot anmälan anser att det är onödigt.

Den som när denna lag träder i kraft blir skyldig att förvara sitt skjutvapen på det sätt som anges i 106 § 3 mom. ska senast inom fem år från ikraftträdandet förvara sitt skjutvapen på det sätt som avses i det momentet. (20.11.2015/1334)

Tillstånd och anmälningar enligt denna paragraf meddelas och behandlas avgiftsfritt.

RP 20/2014, FvUB 48/2014, RSv 317/2014

20.11.2015/1334:

Denna lag träder i kraft den 1 december 2015.

RP 100/2015, FvUB 4/2015, RSv 21/2015

18.3.2016/190:

Denna lag träder i kraft den 8 april 2016.

RP 11/2016, FvUB 2/2016, RSv 16/2016

28.6.2017/423:

Denna lag träder i kraft den 1 juli 2017.

RP 107/2016, FvUB 9/2017, RSv 55/2017

8.9.2017/622:

Denna lag träder i kraft den 1 oktober 2017.

RP 40/2017, FvUB 13/2017, RSv 79/2017

8.9.2017/623:

Denna lag träder i kraft den 1 december 2017.

Bestämmelserna i 25 §, 42 c § 1 mom. 1 punkten och 103 § 2 a-punkten träder dock i kraft först den 1 mars 2020. (9.11.2018/896)

Bestämmelserna om elektroniska tjänster i 42 § 2 mom., 42 c § 1 mom. 2 punkten, 70 § 2 mom. och 89 § 1 mom. tillämpas dock först från och med den 1 mars 2020. Innan det elektroniska anmälningsförfarande som avses i 42 c § 1 mom. 2 punkten börjar tillämpas ska identifieringsuppgifter om ett vapen lämnas vid ett besök på en polisinrättning, och skjutvapnet, det effektiva luftvapnet eller vapendelen ska visas upp i samband med att uppgifterna lämnas. Innan det elektroniska anmälningsförfarande som avses i 89 § 1 mom. börjar tillämpas ska i det momentet avsedda anmälningar om överlåtelse göras vid ett besök på en polisinrättning. Vad som i 45 § 1 mom. föreskrivs om skyldigheten för en värnpliktig person att vid ansökan om vapentillstånd på tillståndsmyndighetens begäran lägga fram utredning över fullgjord beväringstjänst eller civiltjänst eller, om den värnpliktige inte har fullgjort beväringstjänst eller civiltjänst, lägga fram ett förordnande om tjänstgöring eller ett beslut om befrielse från tjänstgöring, uppskov med eller avbrytande av tjänstgöring, samt orsakerna till detta, tillämpas först från och med den 1 mars 2020. Före nämnda tidpunkt ska en värnpliktig person alltid lägga fram utredning som avses ovan vid ansökan om vapentillstånd. (9.11.2018/896)

Giltiga tillstånd för förvärv, för innehav och för privat tillverkning som meddelats före denna lags ikraftträdande förblir vid ikraftträdandet i kraft för den tid för vilken de har beviljats. Om en innehavare av ett sådant tillstånd ansöker om en dubblett av tillståndet, ska ett vapentillstånd meddelas. Identifieringsuppgifter om ett skjutvapen, ett effektivt luftvapen eller en vapendel som förvärvats eller tillverkats med stöd av ett tillstånd för förvärv eller för privat tillverkning ska efter denna lags ikraftträdande lämnas till en polisinrättning och vapnet, effektivt luftvapnet eller vapendelen visas upp på polisinrättningen inom 30 dagar från förvärvet för att få vapentillstånd för föremålet i fråga.

En vapensamlare som när denna lag träder i kraft har av Polisstyrelsen beviljad rätt att föra ett register över skjutvapen eller inneha vapendelar för vilka vapensamlaren inte har ett tillstånd som berättigar till innehav, ska senast den 31 maj 2019 ansöka om vapentillstånd för dessa skjutvapen och vapendelar. Om en vapensamlares rätt att förvärva och inneha en vapendel har grundat sig på att vapensamlaren haft i 19 § 1 mom. 2 punkten avsedd rätt att inneha ett skjutvapen som består av motsvarande delar, ska vapendelarna senast den 31 maj 2019 anmälas till och på begäran visas upp för polisen i enlighet med 70 §. (9.11.2018/896)

Vad som i 61 och 73 § föreskrivs om vapentillstånd gäller också giltiga tillstånd som berättigar till förvärv, privat tillverkning och innehav och som meddelats före ikraftträdandet av denna lag. Vad som i 65 § 2 mom., 66 § 3 mom. och 83 a § föreskrivs om vapentillstånd gäller också giltiga tillstånd som berättigar till förvärv och privat tillverkning och som meddelats före ikraftträdandet av denna lag. Vad som i 54 §, 66 § 2 mom., 67 § 1 mom. 3 punkten och 3 mom., 74 § 1 och 2 mom., 85 § 2 mom., 90 § och 93 § 2 mom. föreskrivs om vapentillstånd gäller också giltiga tillstånd som berättigar till innehav och som meddelats före ikraftträdandet av denna lag.

RP 266/2016, FvUB 12/2017, RSv 82/2017

9.11.2018/896:

Denna lag träder i kraft den 1 december 2018.

RP 110/2018, FvUB 9/2018, RSv 83/2018

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.