Beaktats t.o.m. FörfS 68/2020.

8.4.1983/370

Lag om erkännande och verkställighet av utomlands givet beslut angående underhållsbidrag

Se anmärkningen för upphovsrätt i användningsvillkoren.

I enlighet med riksdagens beslut stadgas:

1 §

Utomlands givet beslut om underhållsbidrag gäller och skall verkställas i Finland så som i denna lag stadgas, om beslutet givits i stat som är part i den i Haag den 2 oktober 1973 ingångna konventionen om erkännande och verkställighet av beslut angående underhållsbidrag.

Genom förordning kan stadgas att beslut om underhållsbidrag som givits i annan stat än sådan som är part i den i 1 mom. avsedda konventionen gäller och skall verkställas i Finland i enlighet med denna lag.

Med avvikelse från 1 och 2 mom. ska ett beslut givet i en stat som är part i den i Haag den 23 november 2007 ingångna konventionen om internationell indrivning av underhåll till barn och andra familjemedlemmar gälla och verkställas i Finland på det sätt konventionen föreskriver. Rådets förordning (EG) nr 4/2009 om domstols behörighet, tillämplig lag, erkännande och verkställighet av domar samt samarbete i fråga om underhållsskyldighet ska dock primärt tillämpas på relationerna mellan stater som enligt artikel 1.2 i förordningen är medlemsstater. (19.4.2013/300)

2 § (10.12.2010/1080)

I Danmark, Island, Norge och Sverige givna beslut om underhållsbidrag gäller och kan verkställas trots bestämmelserna i denna lag i enlighet med den mellan Finland, Danmark, Island, Norge och Sverige slutna konventionen angående indrivning av underhållsbidrag (FördrS 8/1963), om ingenting annat följer av andra stycket i artikel 69.3 i den förordning som nämns i 1 § 3 mom.

3 §

Med beslut avses i denna lag dom eller domstols eller annan myndighets beslut.

Med beslut jämställs i denna lag

1) inför domstol eller annan myndighet ingången förlikning som är verkställbar i den stat där förlikningen har ingåtts; samt

2) av domstol eller annan myndighet fastställt avtal som är verkställbart i den stat där avtalet fastställts.

4 §

Utomlands givet laga kraft vunnet beslut angående underhållsbidrag gäller utan särskild fastställelse i Finland och skall på ansökan verkställas här, om beslutet givits av behörig myndighet och gäller

1) på förhållandet mellan barn och dess förälder grundad skyldighet att betala underhållsbidrag till dess den underhållsberättigade har fyllt 21 år eller ingått äktenskap; eller

2) underhållsbidrag som skall betalas till make eller förutvarande make.

5 §

Främmande stats myndighet som givit beslutet skall anses behörig,

1) om den underhållsskyldige eller den underhållsberättigade hade sitt hemvist i nämnda stat när ärendet gjordes anhängigt;

2) om den underhållsskyldige och den underhållsberättigade var medborgare i nämnda stat när ärendet gjordes anhängigt; samt

3) om den underhållsskyldige uttryckligen har godtagit att ärendet prövas av myndigheten eller utan invändning har ingått i svaromål i huvudsaken.

Utöver vad som är stadgat i 1 mom. skall myndighet i främmande stat anses behörig, om underhållsbidraget betalas med anledning av äktenskapsskillnad eller hemskillnad eller ogiltigförklaring eller återgång av äktenskap och beslutet angående äktenskapsförhållandet givits av samma stats myndighet och denna myndighets behörighet i ärendet angående äktenskapsförhållandet baserat sig på en i finsk lag godtagen behörighetsgrund.

Vad den myndighet som givit beslutet konstaterat angående förefintligheten av sådana omständigheter på vilken myndigheten grundat sin behörighet skall anses bindande för finsk myndighet.

6 §

Vad som i denna lag stadgas om verkställighet gäller även sådant i 4 § avsett, av behörig myndighet givet beslut om underhållsbidrag som inte vunnit laga kraft samt interimistiskt förordnande angående underhållsbidrag, om beslutet eller förordnandet är verkställbart i den stat där det givits och motsvarande beslut eller förordnande kan ges i Finland.

7 §

Erkännande eller verkställighet av beslut kan vägras,

1) om erkännande eller verkställighet av beslutet skulle strida mot grunderna för Finlands rättsordning;

2) om avgörandet har påverkats av svikligt förfarande i samband med handläggningen;

3) om rättegång angående samma sak är anhängig mellan samma parter i Finland och denna rättegång gjorts anhängig före den rättegång som lett till det utomlands givna beslutet;

4) om i Finland har givits beslut angående samma sak; samt

5) om i annan stat givits beslut angående samma sak och detta beslut motsvarar förutsättningarna för att det skall gälla i Finland.

Erkännande eller verkställighet av utomlands givet beslut kan inte vägras enligt 1 mom. 4 och 5 punkterna då i dessa punkter avsett beslut ändrats genom det utomlands givna beslutet.

Om svaranden inte varit närvarande vid sakens behandling, erkänns beslutet i Finland endast om stämning eller kallelse, som innehåller uppgift om käromålets väsentliga innehåll, delgivits svaranden i enlighet med de stadganden som gäller i den stat där beslutet gavs och svaranden med hänsyn till omständigheterna har haft tillräckligt tid att svara i saken.

8 § (4.3.1994/187)

En myndighet eller något annat offentligrättsligt organ (myndighet) kan i stället för den underhållsberättigade ansöka om erkännande och verkställighet av beslutet, om myndigheten har rätt till det enligt lagen i den stat till vilken den hör samt skyldighet att till den underhålls-berättigade antingen i förskott eller efter indrivning betala de underhållsbidrag som skall drivas in.

9 §

Beslut som givits på yrkande av en i 8 § avsedd myndighet som betalt ut underhållsbidrag gäller och skall verkställas på ansökan av denna myndighet, om

1) myndigheten enligt lagen i den stat till vilken myndigheten hör kan indriva det av myndigheten utbetalda underhållsbidraget hos den underhållsskyldige; och

2) den underhållsskyldige har underhållsplikt gentemot den till vilken myndigheten betalt ut underhållsbidrag även enligt lagen i den stat vars lag enligt finsk rätt skall tillämpas i ärendet.

10 §

I ärende som angår verkställighet av beslut skall sökanden på begäran beviljas fri rättegång utan ersättningsskyldighet till staten, om sökanden har haft helt eller delvis fri rättegång i det förfarande i vilket beslutet har givits.

11 §

Verkställighet av beslut söks skriftligt hos Helsingfors tingsrätt. Ansökan kan även gälla partiell verkställighet av beslutet. (22.5.2015/665)

Till ansökan skall fogas

1) beslutet i original eller av myndighet bestyrkt avskrift därav;

2) bevis över att beslutet kan verkställas i den stat där det givits;

3) om beslutet givits mot utebliven svarande, en handling i original eller bestyrkt avskrift som utvisar att stämning eller kallelse som innehåller i 7 § 3 mom. avsedd uppgift har delgivits i enlighet med lagen i den stat där beslutet gavs;

4) om sökanden är en myndighet, de handlingar av vilka myndighetens rätt att ansöka om verkställighet framgår;

5) om part önskar erhålla i 10 § avsedd fri rättegång, utredning om att han helt eller delvis beviljats fri rättegång i det förfarande där beslutet givits; samt

6) bestyrkt översättning till finska eller svenska av de till ansökningen fogade handlingarna, i den mån tingsrätten inte beviljar undantag. (22.5.2015/665)

Har till ansökan inte fogats i 2 mom. angivna handlingar eller är handlingarna bristfälliga, skall sökanden beredas tillfälle att inom skälig tid komplettera sin ansökan.

12 §

Innan ansökan om verkställighet bifalls skall den underhållsskyldige i tjänsteväg beredas tillfälle att avge förklaring, om hans vistelseort i Finland är känd.

13 § (22.5.2015/665)

Då domstolen bifallit en i 11 § avsedd ansökan kan beslutet verkställas så som en av finsk domstol given lagakraftvunnen dom, om inte den domstol som behandlar besvären förordnar annorlunda. Innehåller den utländska verkställighetshandlingen ett förordnande om tvångsmedel, ska förordnandet inte tillämpas.

14 §

Närmare stadganden om tillämpningen av denna lag utfärdas vid behov genom förordning.

Genom förordning kan stadgas att en sådan av eller inför utländsk myndighet avfattad officiell handling (acte authentique) som gäller underhållsbidrag och som är verkställbar i den stat där den avfattats kan erkännas och verkställas i enlighet med denna lag under de förutsättningar som närmare anges i förordningen.

15 §

Denna lag träder i kraft den 1 juli 1983.

Om underhållsbidrag har fastställts i en stat som är part i den i 1 § 1 mom. avsedda konventionen, innan denna trätt i kraft mellan denna stat och Finland, tillämpas denna lag endast i fråga om de underhållsbidragsrater som förfaller efter det konventionen trätt i kraft mellan förstnämnda stat och Finland.

Regeringens proposition 247/82, Andra lagutsk. bet. 19/82, Stora utsk. bet. 269/82

Ikraftträdelsestadganden:

4.3.1994/187:

Denna lag träder i kraft den 15 mars 1994.

RP 60/93, LaUB 28/93

10.12.2010/1080:

Denna lag träder i kraft den 18 juni 2011.

RP 144/2010, LaUB 17/2010, RSv 169/2010

19.4.2013/300:

Om ikraftträdandet av denna lag bestäms genom förordning av statsrådet.

L 300/2013 trädde i kraft 1.8.2014 enligt F 468/2014.

RP 186/2012, LaUB 1/2013, RSv 24/2013, Rådets beslut 2011/432/EU (32011D0432); EUT L 192, 22.7.2011, s. 39

22.5.2015/665:

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2016.

På ärenden som har blivit anhängiga före ikraftträdandet av denna lag tillämpas de bestämmelser som gällde vid ikraftträdandet.

RP 231/2014, LaUB 34/2014, RSv 340/2014

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.