HE 69/1999

Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi tasavallan presidentin eläkeoikeudesta annetun lain 1 §:n muuttamisesta

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi tasavallan presidentin eläkeoikeudesta annettua lakia siten, että eläkkeen määrää muutetaan palkkakehitystä vastaavaksi. Eläkkeen määrästä ei enää säädettäisi markkoina vaan prosentteina, jolloin lakia ei tarvitsisi muuttaa palkkion muuttuessa.

Esitys liittyy vuoden 2000 valtion talousarvioesitykseen ja on tarkoitettu käsiteltäväksi sen yhteydessä.

Laki on tarkoitettu tulemaan voimaan 1 päivänä maaliskuuta 2000.


PERUSTELUT

1. Nykytila ja ehdotetut muutokset

Tasavallan presidentille maksettava vuotuinen eläke on viimeksi vahvistettu vuonna 1994 tasavallan presidentin eläkeoikeudesta annetulla lailla (40/1994), joka on tullut voimaan 1 päivänä maaliskuuta 1994. Lain mukaan tasavallan presidentin eläke on laissa tarkemmin säädetyin edellytyksin 334 800 markkaa vuodessa.

Esityksen mukaan tasavallan presidentin eläkkeestä annettua lakia muutettaisiin. Eläkettä tarkistettaisiin suhteessa palkkatason muutoksiin. Eläkkeen määrän tarkistuksen perusteena olisi tasavallan presidentille maksettavan palkkion määrä. Eduskunnalle on samanaikaisesti tämän esityksen kanssa annettu esitys laiksi tasavallan presidentin palkkiosta, jossa siinä mainituin perustein tasavallan presidentin vuotuiseksi palkkioksi ehdotetaan 606 000 markkaa.

Eläkkeen määrästä ei kuitenkaan enää säädettäisi markkoina vaan prosentteina. Tällä perusteella ehdotetaan, että eläkkeen määrä on 60 prosenttia palkkion määrästä. Tämä merkitsee markkoina 363 600 markan vuotuista eläkettä laissa tarkemmin säädetyin edellytyksin. Eläkkeen säätäminen prosentteina palkkiosta merkitsisi sitä, että eläkelakia ei tarvitsisi tarkistaa palkkion muuttuessa.

Tasavallan presidentin eläkettä ei ole sidottu indeksiin. Tätä käytäntöä on tarkoituksenmukaista edelleen noudattaa.

Tarkistettava eläke olisi suoritettava myös aikaisemmalle tasavallan presidentille, ja lakia olisi muutoinkin sovellettava myös aikaisempaan tasavallan presidenttiin.

2. Voimaantulo

Laki ehdotetaan tulevaksi voimaan 1 päivänä maaliskuuta 2000.

Edellä esitetyn perusteella annetaan Eduskunnan hyväksyttäväksi seuraava lakiehdotus:

Laki tasavallan presidentin eläkeoikeudesta annetun lain 1 §:n muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti

muutetaan tasavallan presidentin eläkeoikeudesta 14 päivänä tammikuuta 1994 annetun lain (40/1994) 1 §:n 1 momentti seuraavasti:

1 §

Tasavallan presidentti, joka eroaa oltuaan toimessaan kuusi vuotta tai kauemmin, saa vuotuista eläkettä 60 prosenttia palkkion määrästä. Jos hän erotessaan ei ole toiminut presidenttinä kuutta vuotta, vähennetään tästä eläkemäärästä kuudennes kutakin puuttuvaa täyttä vuotta kohti. Vähin eläke on kuitenkin puolet täydestä eläkkeestä.Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä maaliskuuta 2000.

Tämän lain mukainen eläke on suoritettava myös aikaisemmalle tasavallan presidentille.


Helsingissä 24 päivänä syyskuuta 1999

Tasavallan Presidentti
MARTTI AHTISAARI

Pääministeri
Paavo Lipponen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.