14.08.2013

Tiedoksianto - Lainvoima - Harkintavalta

Päätöksen tiedoksianto ja velvollisuus noudattaa tuomioistuimen päätöstä

Kantelija oli Metsähallituksen päätöstä koskevassa valituskirjelmässään hallinto-oikeudelle ilmoittanut postiosoitteekseen X. Hallinto-oikeus oli lähettänyt päätöksensä osoitteeseen Y. Hallinto-oikeus oli toiminut näin, koska kantelija oli muun muassa valitusasiaa koskevassa lupahakemuksessa ja asiakokonaisuuteen liittyvässä oikaisuvaatimuksessa Metsähallitukselle ilmoittanut osoitteekseen osoitteen Y. Apulaisoikeuskansleri katsoi, että hallinto-oikeuden olisi tullut lähettää päätöksensä kantelijan valituskirjelmässä ilmoittamaan osoitteeseen. Apulaisoikeuskansleri kiinnitti vastaisen varalle hallinto-oikeuden huomiota perustuslain oikeusturvaa koskevan säännöksen ja hallintolainkäyttölain asiakirjan tiedoksiantoa koskevan säännöksen noudattamiseen.

Hallinto-oikeus oli päätöksessään todennut, että se ei voinut ottaa metsähallituksesta annettu laki huomioon ottaen yhtä valituksena käsiteltävänä olleeseen asiakokonaisuuteen liittyvää asiaa ensiasteena ratkaistavakseen. Asiassa tältä osin kertynyt oikeudenkäyntiaineisto toimitettiin Metsähallitukselle oikaisuvaatimuksen käsittelyn yhteydessä huomioon otettavaksi.

Metsähallitus oli selvityksessään apulaisoikeuskanslerille muun ohessa katsonut, että kun hallinto-oikeus oli palauttanut vuoden 2007 maastoliikennelupaa koskevan asian, kantelijalla oli ollut jo vuoteen 2013 ulottuvat kesä- ja talviaikaiset maastoliikenneluvat kaivospiirien huoltoa varten. Metsähallitus viittasi lisäksi oikeuskäytäntöön ja totesi, että vanhan lupapäätöksen käsittelyä pidettiin käytännössä tarpeettomana eikä valittaminen muuttaisi lopputulosta. Apulaisoikeuskansleri totesi, että Metsähallituksella ei ole eikä ollut lakiin perustuvaa oikeutta jättää noudattamatta hallinto-oikeuden lainvoimaista päätöstä. Apulaisoikeuskansleri kiinnitti Metsähallituksen huomiota perustuslain tuomiovallan käyttöä koskevan säännöksen sekä oikeusturvaa koskevan säännöksen noudattamiseen.

PL 21 §
HLL 55 §
PL 3 §
PL 21 §

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.