81/2019

Annettu: Helsingissä 21 päivänä marraskuuta 2019

Valtioneuvoston asetus eurooppalaisesta ajoneuvo- ja ajokorttitietojärjestelmästä tehdystä sopimuksesta

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti säädetään ajoneuvo- ja ajokorttitietojärjestelmästä tehdystä sopimuksesta annetun lain (1123/2018) nojalla:

1 §

Eurooppalaisesta ajoneuvo- ja ajokorttitietojärjestelmästä Luxemburgissa 29 päivänä kesäkuuta 2000 tehdyn sopimuksen, sellaisena kuin se on muutettuna Luxemburgissa 8 päivänä kesäkuuta 2017 tehdyllä pöytäkirjalla, tulee Suomen tasavallan osalta voimaan 1 päivänä joulukuuta 2019 niin kuin siitä on sovittu.

Eduskunta on hyväksynyt sopimuksen 9 päivänä marraskuuta 2018 ja valtioneuvosto 13 päivänä joulukuuta 2018. Ratifioimiskirja on talletettu 22 päivänä lokakuuta 2019 Luxemburgin suurherttuakunnan huostaan.

2 §

Sopimuksen muut kuin lainsäädännön alaan kuuluvat määräykset ovat asetuksena voimassa.

3 §

Eurooppalaisesta ajoneuvo- ja ajokorttitietojärjestelmästä tehdystä sopimuksesta annettu laki (1123/2018) tulee voimaan 1 päivänä joulukuuta 2019.

Ahvenanmaan maakuntapäivät on hyväksynyt lain voimaantulon maakunnassa.

4 §

Suomi on sopimuksen hyväksymiskirjan tallettamisen yhteydessä antanut seuraavan ilmoituksen:

Sopimuksen 18 artiklan mukainen kansallinen valvontaviranomainen Suomessa on tietosuojavaltuutettu.

5 §

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä joulukuuta 2019.

Helsingissä 21 päivänä marraskuuta 2019

Sopimusteksti

Sopimus eurooppalaisesta ajoneuvo- ja ajokorttitietojärjestelmästä (EUCARIS)

Belgian kuningaskunta;

Saksan liittotasavalta;

Luxemburgin suurherttuakunta;

Alankomaiden kuningaskunta;

Ison-Britannian ja Pohjois-Irlannin yhdistynyt kuningaskunta;

jäljempänä yhdessä ’osapuolet’;

Katsovat, että ajoneuvo- ja ajokorttitiedon rekisteröinnistä vastaavien keskusviranomaisten tehtävänä on edistää yksittäisten valtioiden säännösten vastaisten rikosten torjuntaa, tutkintaa ja syytteeseenpanoa;

Tiedostavat tarpeen tehokkaaseen keskinäiseen ajokorttitietojen vaihtoon sen varmistamiseksi, että ihmisillä on kansallisten ja kansainvälisten säännösten mukainen oikeus kuljettaa ajoneuvoja;

Tiedostavat tarpeen tehokkaaseen keskinäiseen ajoneuvotietojen vaihtoon sen varmistamiseksi, että ajoneuvot on asianmukaisesti hyväksytty ja/tai rekisteröity maantiekäyttöön;

Ovat tietoisia siitä, kuinka tärkeää on ylläpitää tarkkaa ajoneuvo- ja ajokorttitietokantaa, jota voidaan käyttää, kun tutkitaan rikoksia ja nostetaan niihin liittyviä syytteitä;

Katsovat, että lisääntynyt ajoneuvoihin liittyvä kansainvälinen rikollisuus uhkaa vakavasti yleistä turvallisuutta;

Ovat vakuuttuneita siitä, että ajoneuvo- ja ajokorttitietojen rekisteröinnistä vastaavien keskusviranomaisten välistä yhteistyötä on vahvistettava luomalla menettelytapoja, joiden avulla kyseiset viranomaiset voivat sekä koordinoida toimintaansa että vaihtaa henkilö- ja muita ajoneuvojen ja ajokorttien rekisteröintiä koskevia tietoja uuden tiedonhallinta- ja tiedonsiirtoteknologian avulla;

Ottavat huomioon 24. lokakuuta 1995 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 95/46/EY tietojen suojaamista koskevat säännökset;

ovat sopineet seuraavasta;

I luku

Määritelmät

1 artikla

Tässä sopimuksessa:

(1) ”osapuolilla” tarkoitetaan kaikkia sopimuksen osapuolia eli sopimuksen osapuolia tai siihen liittyneitä osapuolia;

(2) ”rekisteröinnistä vastaavilla keskusviranomaisilla” tarkoitetaan kunkin osapuolen ajoneuvo- ja ajokorttitietojen keskusrekistereiden ylläpidosta vastaavia viranomaisia;

(3) ”kansallisilla säännöksillä” tarkoitetaan kunkin osapuolen kaikkia niitä lakeja ja hallinnollisia säännöksiä, joiden toimeenpanosta kyseisen osapuolen rekisteröinnistä vastaavat keskusviranomaiset ovat vastuussa osittain tai kokonaan ja jotka liittyvät:

a) ajoneuvojen hyväksymiseen ja rekisteröintiin sekä

b) ajokorttien myöntämiseen ja rekisteröintiin;

(4) ”henkilötiedolla”, tarkoitetaan kaikkea tiettyyn tai tunnistettavissa olevaan henkilöön liittyvää tietoa.

II luku

Eurooppalaisen ajoneuvo- ja ajokorttitietojärjestelmän (EUCARIS) perustaminen

2 artikla

(1) Rekisteröinnistä vastaavat keskusviranomaiset perustavat yhteisen järjestelmän ajoneuvo- ja ajokorttitietojen vaihtamista varten ja ylläpitävät kyseistä järjestelmää, jäljempänä ’eurooppalainen ajoneuvo- ja ajokorttitietojärjestelmä’, joka tunnetaan nimellä EUCARIS.

(2) Eurooppalaisen ajoneuvo- ja ajokorttitietojärjestelmän tarkoituksena on:

i) varmistaa, että osapuolten ajoneuvo- ja ajokorttitietojen keskusrekisterit ovat paikkansapitäviä ja luotettavia;

ii) avustaa yksittäisten valtioiden lakien vastaisten rikosten torjuntaa, tutkintaa ja syytteiden nostamista ajokortteihin, ajoneuvojen rekisteröintiin ja muiden ajoneuvoihin liittyvien petosten ja muun rikollisuuden alalla; ja

iii) vaihtaa nopeasti tietoja, jotta asianmukaiset viranomaiset pystyvät tehostamaan osapuolten lakien ja hallinnollisten määräysten mukaisten hallinnollisten toimien toteuttamista.

III luku

Eurooppalaisen ajoneuvo- ja ajokorttitietojärjestelmän toiminta ja soveltaminen

3 artikla

Eurooppalaisen ajoneuvo- ja ajokorttitietojärjestelmän puitteissa rekisteröinnistä vastaavat keskusviranomaiset sallivat toisilleen pääsyn valittuun osaan osapuolten ajoneuvo- ja ajokorttitietojen keskusrekistereihin tallennetuista tiedoista.

Tätä tarkoitusta varten kullakin rekisteröinnistä vastaavalla keskusviranomaisella on omat laitteistonsa, jotka sopimuksen tavoitteen saavuttamiseksi sallivat niille pääsyn kyseisiin tietoihin yhteisen ohjelmiston avulla omasta ajoneuvo- ja ajokorttitietojen keskusrekisteristään ja sallivat pääsyn niiden omiin tietoihin muiden osapuolten ajoneuvo- ja ajokorttitietojen keskusrekistereistä.

4 artikla

Jotta 2 artiklan (2) kohdassa mainittu tarkoitus voitaisiin täyttää, rekisteröinnistä vastaavat keskusviranomaiset hakevat automaattista menettelyä käyttäen tiedot ajoneuvo- ja ajokorttitietojen keskusrekistereistä 3 ja 5 artikloissa mainitulla tavalla seuraavien tehtävien täyttämiseksi:

a) Ajoneuvotietojen keskusrekisteri:

Jos yhden rekisteröinnistä vastaavan keskusviranomaisen vastuualueella jätetään ajoneuvon rekisteröintihakemus ja jos kyseinen ajoneuvo on ollut aiemmin rekisteröitynä toisen keskusrekisteristä vastaavan viranomaisen vastuualueella, hakijan antamat tiedot tarkistetaan sen osapuolen rekisteröinnistä vastaavan keskusviranomaisen antamia tietoja vastaan, jonka alueella kyseinen ajoneuvo oli aiemmin rekisteröitynä.

Jos hakijan antamien tietojen pohjalta on pääteltävissä, että ajoneuvo on ollut aiemmin rekisteröitynä vielä jonkin toisen osapuolen alueella, hakijan antamat tiedot tarkistetaan myös kyseisen osapuolen keskusrekisteristä saatuja tietoja vastaan.

b) Ajokorttitietojen keskusrekisteri:

Jos yhden rekisteröinnistä vastaavan keskusviranomaisen vastuualueella jätetään ajokorttihakemus, kyseinen viranomainen voi tarkistaa muiden osapuolten ajokorttitietojen keskusrekistereistä, onko hakijalle jo aiemmin myönnetty ajokortti, joka on edelleen voimassa.

Samaa menettelyä noudatetaan, jos hakemus koskee toisen rekisteröinnistä vastaavan keskusviranomaisen vastuualueella myönnetyn ajokortin korvaamista tai vaihtamista.

Jos toisen rekisteröinnistä vastaavan keskusviranomaisen vastuualueella myönnetty ajokortti tuodaan jonkun muun rekisteröinnistä vastaavan keskusviranomaisen rekisteröitäväksi, tiedot tarkistetaan sen osapuolen ajokorttitietojen keskusrekisterissä olevia tietoja vastaan, jonka alueella ajokortti on myönnetty.

5 artikla

(1) Rekisteröinnistä vastaavien keskusviranomaisten käyttämän automaattisen menettelyn avulla voi hakea seuraavanlaisia tietoja:

a) Ajoneuvotietojen keskusrekisteri:

i) valmistaja (ja malli, jos tiedossa);

ii) ajoneuvon valmistenumero;

iii) rekisterinumero;

iv) ensimmäisen rekisteröinnin päivämäärä;

v) polttoaine- ja/tai vetotyyppi;

vi) vahvistus, että ajoneuvo on varastettu.

b) Ajokorttitietojen keskusrekisteri:

i) asiakirjan numero ja/tai ajokortin numero;

ii)sukunimi tai syntymänimi, etunimet;

iii) syntymäaika ja -paikka;

iv) ajokorttiluokat;

v) ehdot ja rajoitukset;

vi) voimassaoloaika;

vii) ajoluvan epääminen, peruuttaminen, haltuunotto ja takavarikointi sekä ajokiellot;

viii) myöntämispäivä.

(2) Säännökset eivät vaikuta sopimuksiin, jotka koskevat rekisteröinnistä vastaavien keskusviranomaisten muuta tiedonhakua kansallisten säännösten puitteissa.

6 artikla

Jotta 2 artiklan (2) kohdassa mainittu tarkoitus voitaisiin täyttää, rekisteröinnistä vastaavat keskusviranomaiset toteuttavat osapuolten kansallisten säännösten mukaisesti toimet, joita tilanteen selvittäminen edellyttää, ennen kuin ryhtyvät muihin hallinnollisiin toimiin, mikäli herää epäilyksiä ajoneuvojen tai ajokorttien todellisesta tai oikeudellisesta tilasta.

Kyseisiin toimiin ryhdytään seuraavissa tapauksissa:

a) Ajoneuvotietojen keskusrekisteri:

i) mikäli hakijan rekisteröintiprosessin aikana toimittamia tietoja ei löydy sen osapuolen ajoneuvotietojen keskusrekisteristä, jonka alueella kyseinen ajoneuvo oli oletettavasti aiemmin rekisteröitynä;

ii) mikäli hakijan rekisteröintiprosessin aikana toimittamat tiedot eroavat sen osapuolen ajoneuvotietojen keskusrekisterissä olevista tiedoista, jonka alueella kyseinen ajoneuvo oli aiemmin rekisteröitynä;

iii) jos yhden osapuolen ajoneuvotietojen keskusrekisterissä olevien tietojen mukaan ajoneuvo, johon rekisteröintihakemus viittaa, on ilmoitettu varastetuksi.

b) Ajokorttitietojen keskusrekisteri:

i) jos ajokortin korvaamis-, vaihtamis- tai rekisteröimisprosessin kuluessa yhden osapuolen ajokorttitietojen keskusrekisterissä olevien tietojen mukaisesti todetaan, että hakijan nimellä on jo myönnetty voimassa oleva ajokortti;

ii) jos ajokortin korvaamis-, vaihtamis- tai rekisteröimisprosessin kuluessa hakijan toimittamia tietoja ei löydy sen osapuolen ajokorttitietojen keskusrekisteristä, jonka alueella ajokortti on myönnetty, tai tiedot eroavat annetuista;

iii) jos ajokortin korvaamis-, vaihtamis- tai rekisteröimisprosessin kuluessa yhden osapuolen ajokorttitietojen keskusrekisterissä olevien tietojen mukaisesti todetaan, että ajokortin haltijalta on evätty ajolupa tai hänet on määrätty ajokieltoon ja/tai hänen ajokorttinsa on peruutettu, takavarikoitu tai otettu haltuun.

7 artikla

(1) Jos ajoneuvo, joka on aiemmin ollut rekisteröitynä yhden osapuolen alueella, rekisteröidään toisen osapuolen alueella, kyseinen rekisteröinnistä vastaava keskusviranomainen ilmoittaa tästä viipymättä sen osapuolen rekisteröinnistä vastaavalle keskusviranomaiselle, jonka alueella ajoneuvo oli viimeksi rekisteröitynä. Tällöin tulee antaa 5 artiklassa mainitut ajoneuvorekisteritiedot sekä rekisteröintipäivämäärä.

(2) Jos ajokortti, joka on aiemmin myönnetty osapuolen alueella, korvataan, vaihdetaan tai rekisteröidään toisen osapuolen alueella, kyseinen rekisteröinnistä vastaava keskusviranomainen ilmoittaa tästä viipymättä sen osapuolen rekisteröinnistä vastaavalle keskusviranomaiselle, joka on ajokortin myöntänyt. Tällöin tulee antaa 5 artiklassa mainitut ajokorttirekisteritiedot sekä korvaamis-, vaihtamis- tai rekisteröimispäivämäärä.

8 artikla

(1) Suora pääsy eurooppalaisen ajoneuvo- ja ajokorttitietojärjestelmän nojalla tallennettuihin valmiiksi haettavissa oleviin tietoihin on rajattu kunkin osapuolen rekisteröinnistä vastaaville keskusviranomaisille.

(2) Kyseiset viranomaiset vastaavat oman osapuolensa puolesta eurooppalaisen ajoneuvo- ja ajokorttitietojärjestelmän asianmukaisesta toiminnasta ja niiden tulee ryhtyä asiaankuuluviin toimiin sen takaamiseksi, että tämän sopimuksen säännöksiä noudatetaan.

9 artikla

Rekisteröinnistä vastaavat keskusviranomaiset saavat välittää eurooppalaisen ajoneuvo- ja ajokorttitietojärjestelmän puitteissa lähetettäviä tietoja ajoneuvojen rekisteröinnistä ja ajokorttien myöntämisestä ja rekisteröinnistä vastaaville hallintoviranomaisille osapuolten kansallisten säännösten mukaisesti ainoastaan 2 artiklan (2) kohdassa mainitun tarkoituksen täyttämiseksi.

Osapuolten kansallisten säännösten mukaisesti näitä tietoja saa välittää ainoastaan poliisille, tulli- ja syyttäjäviranomaisille sekä kansallisille turvallisuusviranomaisille 2 artiklan (2) kohdassa mainitun tarkoituksen täyttämiseksi. Näitä tietoja ei saa missään tapauksessa välittää millekään muulle elimelle tai organisaatiolle.

10 artikla

Rekisteröinnistä vastaavat keskusviranomaiset varmistavat, että kaikki muilta rekisteröinnistä vastaavilta keskusviranomaisilta saadut asiakirjat mitätöidään, tuhotaan tai palautetaan asianmukaiselle viranomaiselle osapuolten kansallisten säännösten mukaisesti.

IV luku

Tietosuoja

11 artikla

(1) Osapuolet käyttävät eurooppalaisen ajoneuvo- ja ajokorttitietojärjestelmän puitteissa lähetettäviä tietoja ainoastaan 2 artiklan (2) kohdassa mainitun tarkoituksen täyttämiseksi.

(2) Tietoja saa käyttää ainoastaan osapuolten kansallisten säännösten mukaisesti, ellei tämä sopimus sisällä näiltä osin tiukempia säännöksiä.

12 artikla

Jos tietoja vaihdetaan rekisteröinnistä vastaavien keskusviranomaisten välillä eurooppalaisen ajoneuvo- ja ajokorttitietojärjestelmän puitteissa, tiedot luovuttavan rekisteröinnistä vastaavan keskusviranomaisen tulee pyynnöstä saada tieto siitä, mihin annettavia tietoja käytetään ja millaisia toimenpiteitä siitä seuraa.

13 artikla

Tiedot luovuttavan rekisteröinnistä vastaavan keskusviranomaisen tulee huomioida annettavien tietojen oikeellisuus sekä se, ovatko tiedot tarpeellisia tai yhteismitallisia suhteessa siihen, mitä tarkoitusta varten ne luovutetaan. Asianmukaisia kansallisia tietojen luovuttamista koskevia säännöksiä on noudatettava.

Jos käy ilmi, että luovutetut tiedot ovat olleet virheellistä tai niitä ei olisi tullut luovuttaa, asiasta on heti ilmoitettava tiedot vastaanottaneelle rekisteröinnistä vastaavalle keskusviranomaiselle. Tiedot vastaanottaneen rekisteröinnistä vastaavan keskusviranomaisen tulee tällöin poistaa tai korjata saamansa tiedot.

14 artikla

Tiedustelun kohteena olevalle henkilölle ilmoitetaan tiedoista, joita hänestä on luovutettu sekä kyseisten tietojen käyttötarkoituksesta, mikäli hän tätä pyytää. Viranomaisilla ei ole velvollisuutta antaa näitä tietoja, jos kansallisten säännösten mukaisesti katsotaan, että yleinen etu olla antamatta tietoja on merkittävämpi kuin tiedustelun kohteena olevan henkilön oma hyöty tietojen saamisesta. Lisäksi tiedustelun kohteena olevan henkilön oikeus saada tietää häntä koskevien tietojen olemassaolosta riippuu sen osapuolen kansallisista säännöksistä, jonka alueelta tietoja pyydetään.

15 artikla

Sikäli kun tiedot luovuttavaan rekisteröinnistä vastaavaan keskusviranomaiseen sovellettavat kansalliset säännökset määräävät luovutetuille henkilötiedoille tietyt poistamisajat, tiedot luovuttavan rekisteröinnistä vastaavan keskusviranomaisen tulee informoida tietojen vastaanottajaa asiasta. Kyseisistä aikarajoista riippumatta luovutetut tiedot on poistettava niin pian kuin niitä ei enää tarvita tarkoitukseen, jota varten ne on luovutettu.

V luku

Eurooppalaisen ajoneuvo- ja ajokorttitietojärjestelmän turvallisuus

16 artikla

(1) Rekisteröinnistä vastaavien keskusviranomaisten on ryhdyttävä tarvittaviin teknisiin ja organisatorisiin toimiin tietoturvan takaamiseksi sopimuksen soveltamisalalla.

(2) Toimiin on ryhdyttävät erityisesti

i) sen estämiseksi, etteivät luvattomat henkilöt pääse käsiksi tiedonkäsittelylaitteisiin;

ii) sen estämiseksi, etteivät luvattomat henkilöt pääse lukemaan, kopioimaan, muuttamaan tai poistamaan tietoja;

iii) sen estämiseksi, ettei tietoja pääse kyselemään tai välittämään luvatta;

iv) sen estämiseksi, ettei tietoja pääse lukemaan tai kopioimaan luvatta silloin, kun tietoja välitetään.

17 artikla

Rekisteröinnistä vastaavien keskusviranomaisten on varmistettava, että tiedon hausta pidetään kirjaa ja että niiden kirjaamat tiedot muiden osapuolten rekisteröinnistä vastaavilta keskusviranomaisilta haetuista tiedoista ovat kansallisten tietosuojavaatimusten mukaisia.

Kyseisen kirjanpidon on

i) ilmoitettava syy tietojen hakemiseen, haettuja tietoja koskevat yksityiskohdat sekä hakujen päivämäärät ja kellonajat;

ii) määrä olla käytettävissä vain tarkastustarkoituksiin;

iii) oltava sopivalla tavalla suojattu virheellistä soveltamista ja muuta väärinkäyttöä vastaan, ja se on poistettava 12 kuukauden kuluessa.

VI luku

Tietosuojan valvonta

18 artikla

Direktiivin 95/46/EY mukaisesti kukin osapuoli nimittää omat kansalliset valvontaviranomaisensa, joiden tehtävänä on täysin itsenäisesti valvoa sopimuksen tietosuojaa koskevien määräysten noudattamista.

Valvontaelimet suorittavat itsenäistä valvontaa ja tekevät tarkastuksia omien erityisten kansallisten säännöstensä mukaisesti sen varmistamiseksi, ettei tiedon haku ja käyttö loukkaa sen kohteena olevien henkilöiden oikeuksia. Tätä tarkoitusta varten valvontaelimillä tulee olla pääsy eurooppalaiseen ajoneuvo- ja ajokorttitietojärjestelmään.

VII luku

Organisaatio

19 artikla

(1) Järjestelmää varten asetetaan osapuolten rekisteröinnistä vastaavien keskusviranomaisten edustajista koostuva johtokunta. Kullakin viranomaisella on yksi ääni riippumatta siitä, kuinka monta edustajaa kukin rekisteröinnistä vastaava keskusviranomainen johtokuntaan valtuuttaa.

Johtokunta tekee päätöslauselmia (2) kohdan a) alakohtaa koskevista säännöksistä yksimielisesti sekä päätöslauselmia (2) kohdan b) alakohtaa koskevista säännöksistä neljän viidesosan ääntenenemmistöllä.

Johtokunnan ensimmäinen työjärjestys hyväksytään yksimielisesti; sen myöhemmät muutokset hyväksytään neljän viidesosan ääntenenemmistöllä.

(2) Johtokunnan tehtävänä on vastata

a) sopimuksen säännösten toteuttamisesta ja asianmukaisesta soveltamisesta;

b) eurooppalaisen ajoneuvo- ja ajokorttitietojärjestelmän asianmukaisesta teknisestä ja operatiivisesta toiminnasta; se valvoo erityisesti rekisteröinnistä vastaavien keskusviranomaisten 16 artiklan (2) kohdan mukaisesti toteuttamia toimia tietosuojan varmistamiseksi.

(3) Ääniä voi antaa varaumin edellyttäen, että ne myöhemmin vahvistetaan enintään kahden kuukauden kuluessa.

(4) Yksimielisesti hyväksytyt päätöslauselmat ovat osapulia sitovia niiden kansallisten säännösten puitteissa.

(5) Ääntenenemmistöllä hyväksytyillä päätöslauselmilla on suosituksen asema niissä maissa, jotka ovat äänestäneet päätöslauselmaa vastaan.

20 artikla

(1) Kukin osapuoli vastaa kuluista, jotka aiheutuvat eurooppalaisen ajoneuvo- ja ajokorttitietojärjestelmän käyttämisestä ja soveltamisesta niiden omalla alueella.

(2) Osapuolet vastaavat sopimuksen toteuttamisesta aiheutuneista yhteisistä kuluista yhtä suurin osuuksin ainoastaan siinä tapauksessa, että johtokunta on hyväksynyt menettelyn etukäteen.

VIII luku

Vastuut ja vahingonkorvausvelvollisuus

21 artikla

(1) Jos joku on kärsinyt vahinkoa tässä sopimuksessa tarkoitettujen tietojen laittoman käsittelyn vuoksi, se osapuoli, jonka rekisteröinnistä vastaava keskusviranomainen on tiedot vastaanottanut, on vahingonkorvausvelvollinen kyseiselle henkilölle omien kansallisten lakiensa mukaisesti. Se ei voi vapauttaa itseään vastuusta vahingon kärsineelle henkilölle puolustautuen sillä, että vahingon aiheuttaja oli tiedot välittänyt viranomainen.

(2) Jos se osapuoli, jonka rekisteröinnistä vastaava keskusviranomainen on tiedot vastaanottanut, maksaa vahingonkorvauksia vääristä tai väärin perustein annetuista tiedoista aiheutuneista vahingoista, kyseinen osapuoli pyytää puolestaan korvausta tiedot antaneelta rekisteröinnistä vastaavalta keskusviranomaiselta.

(3) Se osapuoli, jonka rekisteröinnistä vastaava keskusviranomainen on tiedot antanut, voi vapautua vahingonkorvausvelvollisuudestaan osittain tai kokonaan, jos se todistaa, ettei ole vastuussa tapahtuneesta.

IX luku

Loppumääräykset

22 artikla

(1) Tämä sopimus tulee voimaan ratifioimis- ja hyväksymiskirjansa tallettaneiden osapuolten osalta toisen kuukauden ensimmäisenä päivänä siitä päivästä, jona neljäs ratifioimis- tai hyväksymiskirja on talletettu.

(2) Viidennen osapuolen osalta sopimus tulee voimaan toisen kuukauden ensimmäisenä päivänä siitä päivästä, jona kyseinen valtio toimittaa ratifioimis- tai hyväksymiskirjansa tallettajalle.

23 artikla

Kukin osapuolista ilmoittaa tallettajalle omat kansalliset rekisteröinnistä vastaavat keskusviranomaisensa, joiden vastuulle ajoneuvo- ja ajokorttitietojen keskusrekistereiden ylläpitäminen kuuluu.

24 artikla

(1) Kaikki valtiot, jotka soveltavat 24. lokakuuta 1995 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 95/46/EY tietojen suojaamista koskevia säännöksiä, voivat liittyä sopimukseen.

(2) Hakemus sopimukseen liittymiseksi tehdään kirjallisena tallettajalle, ja osapuolten on se yksimielisesti hyväksyttävä.

(3) Liittymiskirja toimitetaan tallettajalle.

(4) Kaikkien sopimukseen liittyvien valtioiden osalta sopimus tulee voimaan toisen kuukauden ensimmäisenä päivänä siitä päivästä, jona kyseinen valtio tallettaa liittymiskirjansa.

25 artikla

Sopimuksen tallettajana toimii Luxemburgin suurherttuakunta. Se ilmoittaa sopimuksen osapuolille ja liittyneille osapuolille:

a) allekirjoittamisista;

b) 24 artiklan mukaisista liittymishakemuksista;

c) ratifioimis-, hyväksymis- tai liittymiskirjojen tallettamisista;

d) osapuolten sopimusten voimaantulopäivistä;

e) sopimuksen irtisanomisilmoituksista;

f) 23 artiklan mukaisesti ilmoitetuista kansallisista rekisteröinnistä vastaavista keskusviranomaisista.

26 artikla

(1) Osapuoli voi irtisanoa tämän sopimuksen milloin tahansa sen jälkeen, kun on kulunut kaksi vuotta siitä päivästä, jona sopimus on tullut kyseisen osapuolen osalta voimaan.

(2) Irtisanominen tapahtuu ilmoittamalla siitä kirjallisesti tallettajalle.

(3) Kyseinen irtisanominen tulee voimaan vuoden kuluttua siitä päivästä, jona tallettaja vastaanottaa irtisanomista koskevan ilmoituksen.

Tämän vakuudeksi allekirjoittaneet, siihen asianmukaisesti valtuutettuina, ovat allekirjoittaneet tämän sopimuksen.

Tehty Luxemburgissa 29. päivänä kesäkuuta vuonna 2000 sopimuksen yhtenä hollannin-, englannin-, ranskan- ja saksankielisenä alkuperäiskappaleena, jonka neljä tekstiä ovat yhtä todistusvoimaiset, ja talletetaan Luxemburgin suurherttuakunnan hallituksen huostaan, joka toimittaa oikeaksi todistetut jäljennökset kullekin osapuolelle ja liittyneelle osapuolelle.

Eurooppalaisesta ajoneuvo- ja ajokorttitietojärjestelmästä (EUCARIS) tehdyn sopimuksen muuttamista koskeva pöytäkirja

Johdanto

Eurooppalaisesta ajoneuvo- ja ajokorttitietojärjestelmästä (EUCARIS) Luxemburgissa 29. kesäkuuta 2000 tehdyn sopimuksen sopimusvaltiot,

ovat sopineet seuraavasta:

I Artikla

(1) Korvataan sopimuksen 1 artikla seuraavalla:

1 Artikla

Tässä sopimuksessa:

1. ”osapuolilla” tarkoitetaan mitä tahansa valtiota, joka on sopimuksen osapuoli tai siihen liittynyt osapuoli;

2. ”kolmannella osapuolella” tarkoitetaan mitä tahansa valtiota, joka ei ole osapuoli 1.1 artiklan tarkoittamassa merkityksessä, tai valtion oikeudenkäyttöalueen ulkopuolella toimivaa julkista viranomaista, joka käyttää EUCARIS-järjestelmää mihin tahansa EU-säädökseen tai johonkin muuhun kahden- tai monenväliseen sopimukseen perustuvaan tietojen vaihtoon;

3. ”rekisteröinnistä vastaavilla keskusviranomaisilla” tarkoitetaan kunkin osapuolen ajoneuvo- ja ajokorttitietojen keskusrekistereiden ylläpidosta vastaavia viranomaisia;

4. ”kansallisilla säännöksillä” tarkoitetaan kunkin osapuolen kaikkia niitä lakeja ja hallinnollisia säännöksiä, joiden toimeenpanosta kyseisen osapuolen rekisteröinnistä vastaavat keskusviranomaiset ovat vastuussa osittain tai kokonaan ja jotka liittyvät:

a) ajoneuvojen hyväksymiseen ja rekisteröintiin sekä

b) ajokorttien myöntämiseen ja rekisteröintiin;

5. ”henkilötiedolla”, tarkoitetaan kaikkea tiettyyn tai tunnistettavissa olevaan henkilöön liittyvää tietoa.

(2) Korvataan sopimuksen 2 artikla seuraavalla:

2 Artikla

(1) Rekisteröinnistä vastaavat keskusviranomaiset perustavat yhteisen järjestelmän ajoneuvo- ja ajokorttitietojen vaihtamista varten ja ylläpitävät kyseistä järjestelmää, jäljempänä ”eurooppalainen ajoneuvo- ja ajokorttitietojärjestelmä”, joka tunnetaan nimellä EUCARIS.

(2) EUCARIS-järjestelmän tarkoituksena on:

i) varmistaa, että osapuolten ajoneuvo- ja ajokorttitietojen keskusrekisterit ovat paikkansapitäviä ja luotettavia;

ii) avustaa yksittäisten valtioiden lakien vastaisten rikosten torjuntaa, tutkintaa ja syytteiden nostamista ajokortteihin, ajoneuvojen rekisteröintiin ja muiden ajoneuvoihin liittyvien petosten ja muun rikollisuuden alalla;

iii) vaihtaa nopeasti tietoja, jotta asianmukaiset viranomaiset pystyvät tehostamaan osapuolten kansallisten säännösten mukaisten hallinnollisten toimien toteuttamista; ja

iv) olla sellaisten osapuolten ja kolmansien osapuolten käytettävissä, jotka haluavat vaihtaa tietoja EU-säädöksen tai jonkin muun kahden- tai monenvälisen sopimuksen perusteella.

(3) Korvataan sopimuksen 3 artikla seuraavalla:

3 Artikla

EUCARIS-järjestelmän puitteissa rekisteröinnistä vastaavat keskusviranomaiset sallivat toisilleen pääsyn valittuun osaan osapuolten ajoneuvo- ja ajokorttitietojen keskusrekistereihin tallennetuista tiedoista.

Tätä tarkoitusta varten kullakin rekisteröinnistä vastaavalla keskusviranomaisella on omat laitteistonsa, jotka sopimuksen tavoitteen saavuttamiseksi sallivat niille pääsyn kyseisiin tietoihin yhteisen ohjelmiston avulla omasta ajoneuvo- ja ajokorttitietojen keskusrekisteristään ja sallivat pääsyn niiden omiin tietoihin muiden osapuolten ajoneuvo- ja ajokorttitietojen keskusrekistereistä.

(4) Korvataan sopimuksen 4 artikla seuraavalla:

4 Artikla

Jotta 2 artiklan (2) kohdan i)–iii) alakohdissa mainittu tarkoitus voitaisiin täyttää, rekisteröinnistä vastaavat keskusviranomaiset hakevat automaattista menettelyä käyttäen tiedot ajoneuvo- ja ajokorttitietojen keskusrekistereistä 3 ja 5 artikloissa mainitulla tavalla seuraavien tehtävien suorittamiseksi:

a) Ajoneuvotietojen keskusrekisteri:

Jos yhden rekisteröinnistä vastaavan keskusviranomaisen vastuualueella jätetään ajoneuvon rekisteröintihakemus ja jos kyseinen ajoneuvo on ollut aiemmin rekisteröitynä toisen keskusrekisteristä vastaavan viranomaisen vastuualueella, hakijan antamat tiedot tarkistetaan sen osapuolen rekisteröinnistä vastaavan keskusviranomaisen antamia tietoja vastaan, jonka alueella kyseinen ajoneuvo oli aiemmin rekisteröitynä.

Jos hakijan antamien tietojen pohjalta on pääteltävissä, että ajoneuvo on ollut aiemmin rekisteröitynä vielä jonkin toisen osapuolen alueella, hakijan antamat tiedot tarkistetaan myös kyseisen osapuolen keskusrekisteristä saatuja tietoja vastaan.

b) Ajokorttitietojen keskusrekisteri:

Jos yhden rekisteröinnistä vastaavan keskusviranomaisen vastuualueella jätetään ajokorttihakemus, kyseinen viranomainen voi tarkistaa muiden osapuolten ajokorttitietojen keskusrekistereistä, onko hakijalle jo aiemmin myönnetty ajokortti, joka on edelleen voimassa.

Samaa menettelyä noudatetaan, jos hakemus koskee toisen rekisteröinnistä vastaavan keskusviranomaisen vastuualueella myönnetyn ajokortin korvaamista tai vaihtamista.

Jos toisen rekisteröinnistä vastaavan keskusviranomaisen vastuualueella myönnetty ajokortti tuodaan jonkun muun rekisteröinnistä vastaavan keskusviranomaisen rekisteröitäväksi, tiedot tarkistetaan sen osapuolen ajokorttitietojen keskusrekisterissä olevia tietoja vastaan, jonka alueella ajokortti on myönnetty.

(5) Korvataan sopimuksen 5 artikla seuraavalla:

5 Artikla

(1) rekisteröinnistä vastaavien keskusviranomaisten käyttämän automaattisen menettelyn avulla voi hakea seuraavanlaisia tietoja:

a) Ajoneuvotietojen keskusrekisteri:

i) merkki,

ii) kauppanimi;

ii) ajoneuvon valmistenumero;

iv) rekisterinumero;

v) ensimmäisen rekisteröinnin päivämäärä;

vi) polttoaineen tai voimanlähteen tyyppi;

vii) merkintä, joka kertoo, että ajoneuvo on varastettu.

b) Ajokorttitietojen keskusrekisteri:

i) ajokortin numero;

ii) ajokortin haltijan sukunimi;

iii) ajokortin haltijan muut nimet;

iv) syntymäaika ja -paikka;

v) niiden ajoneuvojen luokka/-luokat (tai sen/niiden alaluokka/-luokat), joita ajokortin haltijalla on oikeus ajaa;

vi) hallinnolliset huomautukset tai rajoitukset koodimuodossa;

vii) myöntämispäivä;

viii) viimeinen voimassaolopäivä;

ix) merkintä, joka kertoo, että ajoneuvoluokka on poistettu käytöstä tai kielletty.

(2) (1) kohdassa mainitun tiedon lisäksi automaattisen menettelyn kautta on mahdollista tuoda rekisteröinnistä vastaavien keskusviranomaisten haettavaksi valinnaisia lisätietoja sekä ajoneuvo- että ajokorttitietojen keskusrekisterin osalta; kyseiset tiedot on listattava asiakirjassa, jonka yleiskokous hyväksyy 19 artiklan (2) kohdan b) alakohdan mukaisesti.

(3) Asiakirjassa voi listata vain sellaisia tietoja, jotka täyttävät tämän sopimuksen 2 artiklan (2) kohdan i)–iii) alakohdissa mainitut tarkoitukset.

(4) Tämä ei vaikuta sopimuksiin, jotka koskevat rekisteröinnistä vastaavien keskusviranomaisten muuta tiedonhakua kansallisten säännösten puitteissa.

(6) Korvataan sopimuksen 6 artiklan ensimmäinen lause seuraavalla:

6 Artikla

Jotta 2 artiklan 2 kohdan i)–iii) alakohdissa mainittu tarkoitus voitaisiin täyttää, rekisteröinnistä vastaavat keskusviranomaiset toteuttavat osapuolten kansallisten säännösten mukaisesti toimet, joita tilanteen selvittäminen edellyttää, ennen kuin ryhtyvät muihin hallinnollisiin toimiin, mikäli herää epäilyksiä ajoneuvojen tai ajokorttien todellisesta tai oikeudellisesta tilasta.

[ ... ]

(7) Korvataan sopimuksen 8 artikla seuraavalla:

8 Artikla

(1) Osapuolten on ryhdyttävä asianmukaisiin toimiin sen takaamiseksi, että tämän sopimuksen säännöksiä noudatetaan.

(2) Suora pääsy 5 artiklassa tarkoitettuihin tietoihin on rajattu kunkin osapuolten rekisteröinnistä vastaaville keskusviranomaisille.

(3) Kyseiset viranomaiset vastaavat oman osapuolensa puolesta EUCARIS-järjestelmän tarkoituksenmukaisesta toiminnasta ja niiden on ryhdyttävä asianmukaisiin toimiin sen takaamiseksi, että tämän sopimuksen säännöksiä noudatetaan.

(4) 2 artiklan 2 kohdan i)–iii) alakohdissa mainittujen tarkoitusten täyttämiseksi ja kunkin osapuolen kansallisten säännösten mukaisesti ajoneuvojen rekisteröinnistä ja ajokorttien myöntämisestä ja rekisteröinnistä vastaavat hallintoviranomaiset sekä kansalliset poliisi-, tulli- ja syyttäjäviranomaiset ja kansalliset turvallisuusviranomaiset saavat pyytää tietoja EUCARIS-järjestelmästä rekisteröinnistä vastaavien keskusviranomaisten kautta. Kyseisiä tietoja saa toimittaa muille viranomaisille ainoastaan sen mukaisesti, mitä säädetään vastaanottavan osapuolen kansallisen lainsäädännön säännöksissä sekä Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivissä 95/46/EY, annettu 24. päivänä lokakuuta 1995, yksilöiden suojelusta henkilötietojen käsittelyssä ja näiden tietojen vapaasta liikkuvuudesta, mukaan lukien kaikki tämän direktiivin muuttamisesta tai korvaamisesta annetut säädökset.

(8) Lisätään uusi 8a artikla:

8a Artikla

(1) Sellaisten osapuolten ja kolmansien osapuolten pääsy valmiina haettavissa oleviin tietoihin unionin oikeuden toimen tai jonkin muun kahden- tai monenvälisen sopimuksen nojalla kuin tämä sopimus on rajattu viranomaisiin, jotka asiasta vastaavat kyseisen oikeuden toimen tai sopimuksen mukaisesti.

(2) Kyseisten viranomaisten odotetaan vastaavan EUCARIS-järjestelmän asianmukaisesta toiminnasta ja käytöstä.

(3) Tekniset toimet, jotka on toteutettu erillisten tietopyyntö- ja vastausviestien sekä erilaisiin soveltamistarkoituksiin tarkoitettujen erityisten tiedonvaihtotoimintojen muodossa, takaavat, että osapuolten ja kolmansien osapuolten viranomaisilla on pääsy vain sellaisiin tietoihin, joiden käyttöön niillä on oikeus asianmukaisen unionin oikeuden toimen tai asianmukaisen kahden- tai monenvälisen sopimuksen perusteella.

(9) Poistetaan sopimuksen 9 artikla.

(10) Poistetaan sopimuksen 10 artikla.

(11) Korvataan sopimuksen 11 artiklan 1 kohta seuraavalla:

11 Artikla

(1) Osapuolet käyttävät EUCARIS-järjestelmän puitteissa välitettävää tietoa ainoastaan 2 artiklan 2 kohdan i)–iii) alakohdissa mainittujen tarkoitusten täyttämiseksi.

(12) Korvataan sopimuksen 12 artikla seuraavalla:

12 Artikla

Jos tietoja vaihdetaan rekisteröinnistä vastaavien keskusviranomaisten välillä EUCARIS-järjestelmän puitteissa, tiedot luovuttavan rekisteröinnistä vastaavan keskusviranomaisen tulee pyynnöstä saada tieto siitä, mihin annettavia tietoja käytetään ja millaisia toimenpiteitä siitä seuraa.

(13) Korvataan sopimuksen 17 artikla seuraavalla:

17 Artikla

Rekisteröinnistä vastaavien keskusviranomaisten on varmistettava, että tiedon hausta pidetään kirjaa ja että niiden kirjaamat tiedot muiden osapuolten rekisteröinnistä vastaavilta keskusviranomaisilta haetuista tiedoista ovat kansallisten tietosuojavaatimusten mukaisia.

Kyseisen kirjanpidon on

1. ilmoitettava syy tietojen hakemiseen, haettuja tietoja koskevat yksityiskohdat sekä hakujen päivämäärät ja kellonajat;

2. määrä olla käytettävissä vain tarkastustarkoituksiin;

3. oltava sopivalla tavalla suojattu virheellistä soveltamista ja muuta väärinkäyttöä vastaan; ja

4. se on poistettava 12 kuukauden kuluttua, tai vaihtoehtoisesti käsiteltävä osapuolten kansallisen rekisteritiedon tallentamista ja poistamista koskevan lainsäädännön mukaisesti.

(14) Korvataan sopimuksen 18 artikla seuraavalla:

18 Artikla

Kunkin osapuolen tai kolmannen osapuolen tulee kunnioittaa Euroopan parlamentin ja neuvoston asetusta (EY) N:o 45/2001, annettu 28. päivänä joulukuuta 2000, yksilöiden suojelusta yhteisöjen toimielinten ja elinten suorittamassa henkilötietojen käsittelyssä ja näiden tietojen vapaasta liikkuvuudesta sekä nimittää direktiivin 95/46/EY mukaisesti omat valvontaviranomaisensa, joiden tehtävänä on täysin itsenäisesti valvoa sopimuksen tietosuojaa koskevien määräysten noudattamista. Tätä artiklaa sovelletaan myös kaikkiin tämän asetuksen tai direktiivin muuttamisesta tai korvaamisesta annettuihin säännöksiin. Valvontaelimet suorittavat itsenäistä valvontaa ja tekevät tarkastuksia omien erityisten kansallisten säännöstensä mukaisesti sen varmistamiseksi, ettei tiedon haku ja käyttö loukkaa sen kohteena olevien henkilöiden oikeuksia. Tätä tarkoitusta varten valvontaelimillä tulee olla pääsy EUCARIS-järjestelmään.

(15) Korvataan sopimuksen 19 artikla seuraavalla:

19 Artikla

(1) Järjestelmää varten asetetaan osapuolten ja kolmansien osapuolten edustajista koostuva yleiskokous.

Yleiskokouksen säännöllinen istunto kokoontuu kerran vuodessa ja erityisistuntoja järjestetään tarpeen mukaan.

(2) Yleiskokouksen tehtävänä on vastata:

a. sopimuksen säännösten toteuttamisesta ja asianmukaisesta soveltamisesta;

b. sen 5 artiklan (2) kohdassa mainitun asiakirjan hyväksymisestä, joka sisältää listan 5 artiklan (1) kohdassa tarkoitetuista haettavissa olevista valinnaisista lisätiedoista;

c. EUCARIS-järjestelmän asianmukaisesta teknisestä ja operatiivisesta toiminnasta;

d. kaikista EUCARIS-järjestelmää koskevista taloudellisista asioista.

Yleiskokous voi perustaa apuelimiä tai -toimielimiä sen mukaan, miten katsoo toimintansa kannalta tarpeelliseksi.

Yleiskokous hyväksyy työjärjestyksensä neljän viidesosan ääntenenemmistöllä.

(3) Kullakin valtiolla on yksi ääni riippumatta siitä, kuinka monta edustajaa kukin osapuoli tai kolmas osapuoli yleiskokoukseen asettaa tai siitä, kuinka paljon sillä on yhteyspisteitä, palveluita tai käyttäjiä.

(4) Osapuolet voivat tehdä sopimusta, 5 artiklan (2) kohdassa mainittua tietoaineistoa ja valtioiden liittymishakemuksia koskevat päätökset tai päätöslauselmat ainoastaan neljän viidesosan ääntenenemmistöllä siten, että vähintään puolet kaikista osapuolista ovat edustettuina. Yleiskokous säätää kaikkia muita asioita koskevat äänestyskäytännöt menettelysäännöissään.

(16) Korvataan sopimuksen 20 artikla seuraavalla:

20 Artikla

(1) Kukin osapuoli tai kolmas osapuoli vastaa kuluista, jotka aiheutuvat EUCARIS-järjestelmän käyttämisestä ja soveltamisesta kyseisen osapuolen tai kolmannen osapuolen omalla alueella.

(2) Osapuolet ja kolmannet osapuolet vastaavat sopimuksen toteuttamisesta aiheutuneista yhteisistä kuluista ainoastaan siinä tapauksessa, että yleiskokous on hyväksynyt menettelyn etukäteen.

II Artikla

(1) Tämä pöytäkirja ratifioidaan tai hyväksytään. Ratifioimis- tai hyväksymiskirjat talletetaan Luxemburgin suurherttuakunnan huostaan, joka toimii pöytäkirjan tallettajana.

(2) Tämä pöytäkirja tulee voimaan toisen kuukauden ensimmäisenä päivänä siitä päivästä, jona tallettaja on vastaanottanut toisen pöytäkirjan ratifioimis- tai hyväksymiskirjan.

(3) Niiden osapuolten osalta, jotka tallettavat tämän pöytäkirjan ratifioimis- tai hyväksymiskirjansa sen voimaantulon jälkeen, pöytäkirja tulee voimaan toisen kuukauden ensimmäisenä päivänä siitä päivästä, jona ratifioimis- tai hyväksymiskirja talletettiin.

(4) Kaikki ne valtiot, jotka liittyvät tähän sopimukseen 24 artiklan mukaisesti sen jälkeen, kun tämä pöytäkirja on tullut voimaan, liittyvät muutossopimukseen.

TÄMÄN VAKUUDEKSI allekirjoittaneet, siihen asianmukaisesti valtuutettuina, ovat allekirjoittaneet tämän pöytäkirjan.

TEHTY Luxemburgissa 8. päivänä kesäkuuta vuonna 2017 yhtenä hollannin-, englannin-, ranskan- ja saksankielisenä alkuperäiskappaleena, jonka kaikki neljä tekstiä ovat yhtä todistusvoimaiset, ja talletetaan Luxemburgin suurherttuakunnan huostaan, joka toimittaa oikeaksi todistetut jäljennökset kullekin osapuolelle.

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.