73/2018

Sopimusteksti

MERITYÖTÄ KOSKEVAN VUODEN 2006 YLEISSOPIMUKSEN VUODEN 2016 MUUTOSTEN TEKSTI

Vuoden 2006 yleissopimuksen sääntöön 4.3 liittyvät ohjeiston muutokset

Suositus B4.3.1 – Tapaturmia, vammoja ja sairauksia työssä koskevat määräykset

Lisätään 1 kohdan loppuun seuraava teksti:

Huomioon olisi otettava myös viimeisin versio Kansainvälisen merenkulkutoimiston ja Kansainvälisen kuljetustyöntekijöiden liiton yhdessä julkaisemista ohjeista aluksilla tapahtuvan ahdistelun ja kiusaamisen poistamiseksi (Guidance on eliminating shipboard harassment and bullying).

Siirretään 4 kohdassa "ja"-sana b alakohdan lopusta c alakohdan loppuun. Lisätään seuraava uusi alakohta:

d) häirintä ja kiusaaminen.

Suositus B4.3.6 – Tutkinnat

Siirretään 2 kohdassa "ja"-sana e alakohdan lopusta f alakohdan loppuun. Lisätään seuraava uusi alakohta:

g) häirinnästä ja kiusaamisesta johtuviin ongelmiin.

Vuoden 2006 yleissopimuksen sääntöön 5.1 liittyvät ohjeiston muutokset

Normi A5.1.3 – Merityösertifikaatti ja merityöehtojen noudattamista koskeva ilmoitus

Siirretään nykyisen 4 kohdan teksti 3 kohdan loppuun.

Korvataan nykyinen 4 kohta seuraavalla:

Jos ennen merityösertifikaatin voimassaolon päättymistä tehdyn uusintatarkastuksen jälkeen aluksen todetaan edelleen vastaavan kansallisia säädöksiä ja määräyksiä tai muita toimenpiteitä, joilla tämän yleissopimuksen vaatimukset pannaan täytäntöön, mutta kyseiselle alukselle ei voida välittömästi myöntää uutta sertifikaattia ja toimittaa tätä saataville aluksella, toimivaltainen viranomainen tai tähän tarkoitukseen asianmukaisesti valtuutettu hyväksytty organisaatio voi tämän normin 1 kohdan estämättä jatkaa sertifikaatin voimassaoloa enintään viisi kuukautta olemassa olevan sertifikaatin voimassaolon päättymispäivästä lukien ja allekirjoittaa sertifikaatin tämän mukaisesti. Uusi sertifikaatti on voimassa enintään viisi vuotta tämän normin 3 kohdassa määrätystä päivästä lukien.

Liite A5–II – Merityösertifikaatti

Lisätään merityösertifikaatin mallilomakkeen loppuun seuraava teksti:

Voimassaolon jatkaminen uusintatarkastuksen jälkeen (tarvittaessa)

Todistetaan, että uusintatarkastuksen perusteella alus todettiin edelleen niiden kansallisten säädösten ja määräysten tai muiden toimenpiteiden mukaiseksi, joilla tämän yleissopimuksen vaatimukset pannaan täytäntöön, ja että tämän merityösertifikaatin voimassaoloa jatketaan normissa A5.1.3 olevan 4 kohdan mukaisesti ........................... saakka (enintään viisi kuukautta nykyisen sertifikaatin voimassaolon päättymispäivästä), jotta alukselle voidaan myöntää uusi sertifikaatti ja se voidaan toimittaa saataville aluksella.

Tämän voimassaolon jatkamisen perustana olevan uusintatarkastuksen päättymispäivä:

.........................................................................

Allekirjoitus:...................................................

(Toimivaltaisen viranomaisen allekirjoitus)

Paikka:.............................................................

Päiväys:...........................................................

(Tarvittaessa viranomaisen sinetti tai leima)

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.