54/2018

Ilmoitusteksti

Suomennos

ILMOITUS MONENKESKISEN TOIMIVALTAISTEN VIRANOMAISTEN FINANSSITILITIETOJEN AUTOMAATTISESTA VAIHTAMISESTA TEKEMÄN SOPIMUKSEN MUKAISEN TIEDONVAIHDON VOIMAANTULOPÄIVÄSTÄ

Ottaen huomioon, että Suomi on sitoutunut vaihtamaan automaattisesti tietoja vuodesta 2017 lukien ja että Suomi, voidakseen vaihtaa automaattisesti tietoja veroasioissa annettavaa keskinäistä virka-apua koskevan yleissopimuksen, sellaisena kuin se on muutettuna veroasioissa annettavaa keskinäistä virka-apua koskevan yleissopimuksen muuttamisesta tehdyllä pöytäkirjalla (jäljempänä "muutettu yleissopimus"), 6 artiklan mukaan ja sen aikataulun mukaisesti, johon Suomi on sitoutunut, on 29 päivänä lokakuuta 2014 allekirjoittanut ilmoituksen liittymisestä monenkeskiseen toimivaltaisten viranomaisten sopimukseen finanssitilitietojen automaattisesta vaihtamisesta (jäljempänä "CRS MCAA");

Ottaen huomioon, että muutettua yleissopimusta sen 28(6) artiklan mukaan sovelletaan virka-apuun, joka koskee sitä vuotta, jona muutettu yleissopimus tuli sopimuspuolen osalta voimaan, seuraavan vuoden tammikuun 1 päivänä tai sen jälkeen alkavia verokausia, tai jos verokautta ei ole, virka-apuun, joka koskee verovaateita, jotka syntyvät sitä vuotta, jona muutettu yleissopimus tuli sopimuspuolen osalta voimaan, seuraavan vuoden tammikuun 1 päivänä tai sen jälkeen;

Ottaen huomioon, että muutetun yleissopimuksen 28(6) artikla määrää, että kaksi tai useampi sopimuspuoli voi keskenään sopia, että muutettua yleissopimusta sovelletaan aikaisempia verokausia tai -vaateita koskevaan virka-apuun;

Tietoisena siitä, että lainkäyttöalue voi muutetun yleissopimuksen mukaan lähettää tietoja vain niiden vastaanottavan lainkäyttöalueen verokausien tai -vaateiden osalta, joita koskien muutettu yleissopimus on voimassa, ja että lähettävät lainkäyttöalueet, joiden osalta yleissopimus on äskettäin tullut voimaan jonakin vuonna, voivat siis antaa vastaanottaville lainkäyttöalueille virka-apua vain verokausilta, jotka alkavat, tai verovaateista, jotka syntyvät, seuraavan vuoden tammikuun 1 päivänä tai sen jälkeen;

Tietoisena siitä, että muutetun yleissopimuksen nykyinen sopimuspuoli voisi muutetun yleissopimuksen 6 artiklan ja CRS MCAA:n mukaan vastaanottaa tietoja uudelta sopimuspuolelta muutetussa yleissopimuksessa ennakoitua päivää aikaisempien verokausien tai -vaateiden osalta, jos molemmat sopimuspuolet ilmoittavat sopivansa siitä, että sovelletaan jotakin toista voimaantulopäivää;

Tiedostaen lisäksi, että muutetun yleissopimuksen uusi sopimuspuoli voisi sen vuoksi lähettää tietoja muutetun yleissopimuksen 6 artiklan ja CRS MCAA:n perusteella nykyiselle sopimuspuolelle muutetussa yleissopimuksessa ennakoitua päivää aikaisempien verokausien tai -vaateiden osalta, jos molemmat sopimuspuolet ilmoittavat sopivansa jonkin toisen voimaantulopäivän soveltamisesta;

Tunnistaen, että muutetun yleissopimuksen 6 artiklan ja CRS MCAA:n perusteella vastaanotettu tieto voi johtaa vastaanottavan lainkäyttöalueen jatkopyyntöihin lähettävälle lainkäyttöalueelle saman raportointijakson osalta, jolta lähettävä lainkäyttöalue on automaattisesti vaihtanut tietoja CRS MCAA:n perusteella;

Vahvistaen, että CRS MCAA:n ehtojen, mukaan lukien niihin sisältyvät tiedot lähettävän lainkäyttöalueen relevantit raportointijaksot, on niistä vastaanottavan lainkäyttöalueen verokausista tai -vaateista riippumatta, joita tällaiset tiedot koskevat, säänneltävä lainkäyttöalueen kykyä lähettää CRS:ään liittyviä tietoja muutetun yleissopimuksen 6 artiklan ja CRS MCAA:n mukaisesti, samoin kuin tietoja, jotka liittyvät muutetun yleissopimuksen 5 artiklan mukaisiin jatkopyyntöihin;

Suomi ilmoittaa, että muutettu yleissopimus tulee CRS MCAA:n ehtojen mukaisesti CRS MCAA:n mukaisen virka-avun osalta sovellettavaksi Suomen ja niiden toisten muutetun yleissopimuksen sopimuspuolten välillä, jotka ovat antaneet samanlaiset ilmoitukset, niistä verokausista tai -vaateista riippumatta, joita tällaiset tiedot vastaanottavalla lainkäyttöalueella koskevat.

Suomi ilmoittaa, että muutettu yleissopimus tulee sovellettavaksi myös sen 5 artiklaan perustuvan virka-avun osalta Suomen ja niiden toisten muutetun yleissopimuksen sopimuspuolten välillä, jotka ovat antaneet samanlaiset ilmoitukset, niistä verokausista tai -vaateista riippumatta, joita tällaiset tiedot vastaanottavalla lainkäyttöalueella koskevat, kun tällainen apu koskee jatkopyyntöjä, jotka liittyvät CRS MCAA:n mukaisesti vaihdettuihin tietoihin sellaisten lähettävän lainkäyttöalueen raportointijaksojen osalta, jotka CRS MCAA kattaa.

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.