1/2018

Annettu: Helsingissä 11 päivänä tammikuuta 2018

Valtioneuvoston asetus suoraa kansainvälistä rautatieliikennettä koskevan Suomen liikenne- ja viestintäministeriön ja Venäjän liikenneministeriön välillä tehdyn sopimuksen liitteisiin tehtävistä muutoksista

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti säädetään:

1 §

Suomen tasavallan hallituksen ja Venäjän federaation hallituksen välillä suorasta kansainvälisestä rautatieliikenteestä tehdyn sopimuksen täytäntöönpanosta Suomen tasavallan ja Venäjän federaation liikenneministeriön välillä tehdyn sopimuksen voimaansaattamisesta (SopS 87/2016, jäljempänä ministeriöiden välinen sopimus) 2 artiklan nojalla Suomen ja Venäjän osapuolet ovat Helsingissä 14 päivänä joulukuuta 2017 allekirjoittaneet pöytäkirjan, jonka mukaisesti ne ovat sopineet muutoksista ministeriöiden välisen sopimuksen liitteisiin.

2 §

Ministeriöiden välisen sopimuksen liitteisiin pöytäkirjan mukaisesti tehtävät määräysten muutokset ovat voimassa asetuksena.

Tämä asetus tulee voimaan 14 päivänä tammikuuta 2018.

Helsingissä 11 päivänä tammikuuta 2018

PÖYTÄKIRJA

muutoksista suorasta kansainvälisestä rautatieliikenteestä Suomen tasavallan hallituksen ja Venäjän federaation hallituksen välillä tehdyn sopimuksen täytäntöönpanosta 22 päivänä joulukuuta 2016 Suomen tasavallan liikenne- ja viestintäministeriön ja Venäjän federaation liikenneministeriön välillä tehtyyn sopimukseen

Suomen tasavallan liikenne- ja viestintäministeriö ja Venäjän federaation liikenneministeriö, joista jäljempänä käytetään nimitystä ”osapuolet”, jotka

Suomen tasavallan hallituksen ja Venäjän federaation hallituksen välillä suorasta kansainvälisestä rautatieliikenteestä 28 päivänä huhtikuuta 2015 tehdyn sopimuksen (jäljempänä ”valtiosopimus”) 4 artiklan 1 kohdan nojalla ovat toimivaltaisia viranomaisia ja

tunnustavat tarpeen muuttaa suorasta kansainvälisestä rautatieliikenteestä Suomen tasavallan hallituksen ja Venäjän federaation hallituksen välillä 22 päivänä joulukuuta 2016 tehdyn sopimuksen (jäljempänä ”ministeriöiden välinen sopimus”) 1 artiklassa mainittuja teknisiä määräyksiä, jotka ovat sopimuksen erottamaton osa,

ovat sopineet seuraavasta:

1 artikla

Ministeriöiden välisen sopimuksen rautatieraja-asemien välillä kansainvälisessä suorassa rautatieliikenteessä luovutettavien kalustoyksiköiden vaatimuksia koskevan 1 liitteen II ja IV osiin tehdään tämän pöytäkirjan 1 liitteessä esitetyt muutokset.

2 artikla

Ministeriöiden välisen sopimuksen kuormausmääräyksiä (kuormaamisen ja kiinnittämisen tekniset ehdot) Suomen ja Venäjän välisessä suorassa kansainvälisessä rautatieliikenteessä koskevaan 3 liitteeseen tehdään seuraavanlaiset muutokset:

1. Vaunujen ja liikkuvan kaluston kuormaamista ja kuormien kiinnittämiseen liittyviä vaatimuksia koskevan 1 luvun 1 kohtaan, NTU:n laatimisohjetta koskevaan 1 luvun 11 kohtaan sekä 1 luvun eripituisten, vaunun lattiaan nähden eri kulmiin sijoitettujen rautalankavetositeiden mitoitusmenetelmiä koskevaan 4 liitteeseen tehdään tämän pöytäkirjan liitteessä 2 esitetyt muutokset.

2. Konttien ja vaihtokorien kuormausta ja kiinnitystä koskevaan 9 lukuun tehdään tämän pöytäkirjan 3 liitteessä esitetyt muutokset.

3. Lisätään Suomen ja Venäjän välisessä suorassa kansainvälisessä rautatieliikenteessä kuljettavien kuormien kuormausmääräyksiin uusi 15 luku ”Tavaroiden kuormaaminen ja kiinnitys kontteihin”, siten kuin se on esitetty tämän pöytäkirjan 4 liitteessä.

3 artikla

Ministeriöiden välisen sopimuksen nopean henkilöjunan liikennöintiä ja lähtötarkastusta koskevaan 5 liitteeseen tehdään tämän pöytäkirjan 5 liitteessä esitetyt muutokset.

Raporttia Sm6-junalle varikolla tai asemalla suoritetusta teknisestä lähtötarkastuksesta koskevaan 5A liitteeseen tehdään tämän pöytäkirjan liitteessä 6 esitetyt muutokset.

4 artikla

Ministeriöiden välisen sopimuksen rahtikirjaa koskevan 6 liitteen täyttöohjeita koskevaan 3 osaan tehdään tämän pöytäkirjan 7 liitteessä esitetyt muutokset.

5 artikla

Tämä pöytäkirja tulee voimaan 30 päivän kuluttua allekirjoituksesta.

Tämä pöytäkirja lakkaa olemasta voimassa samanaikaisesti, kun ministeriöiden välisen sopimuksen voimassaolo päättyy.

Tehty Helsingissä 14 päivänä joulukuuta 2017 kahtena alkuperäisenä suomen- ja venäjänkielisenä kappaleena, joista kumpikin on yhtä todistusvoimainen.

Harri Pursiainen

Kansliapäällikkö

Suomen tasavallan

liikenne- ja viestintäministeriön puolesta

Sergei Aristov

Valtiosihteeri, varaministeri

Venäjän federaation liikenneministeriön

puolesta

PÖYTÄKIRJAN LIITTEET:

1liite: Rautatieraja-asemien välillä kansainvälisessä suorassa rautatieliikenteessä luovutettavien kalustoyksiköiden vaatimukset, 1 liite

2 liite: Kuormausmääräykset, ministeriöiden välisen sopimuksen 3 liite, 1 luvun 1 kohta, 11 kohta ja 4 liite

3 liite: Kuormausmääräykset, ministeriöiden välisen sopimuksen 3 liite, 9 luku

4 liite: Kuormausmääräykset, ministeriöiden välisen sopimuksen 3 liite 3, 15 luku

5 liite: Nopean henkilöjunan liikennöinti ja lähtötarkastus, 5 liite

6 liite: Raportti Sm6-junalle suoritetusta teknisestä lähtötarkastuksesta Pietarin varikolla/Helsingin varikolla/asemalla, 5A liite

7 liite: Rahtikirja, ministeriöiden välisen sopimuksen 6 liite, 3 osa

Приложения к Протоколу:

Приложение 1: Требования к подвижному составу, передаваемому между пограничными станциями в прямом международном железнодорожном сообщении, Приложение 1;

Приложение 2: Правила погрузки грузов, Приложение 3 к Соглашению между министерствами, пункт 1 главы 1; пункт 11 главы 1, приложение 4 к главе 1;

Приложение 3: Правила погрузки грузов, Приложение 3 к Соглашению между министерствами, глава 9;

Приложение 4: Правила погрузки грузов, Приложение 3 к Соглашению между министерствами, глава 15;

Приложение 5: Организация движения и технический осмотр скоростных поездов, Приложение 5;

Приложение 6: Извещение о проведенном техосмотре состава Sm6 в депо СПб / в депо Хельсинки / на станции, Приложение 5A;

Приложение 7: Накладная, Приложение 6 к Соглашению между министерствами, пункт 3.

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.