66/2010

Suomen tasavallan

ja

Sveitsin valaliiton

välinen sopimus laittomasti maassa oleskelevien henkilöiden takaisinottamisesta

Suomen tasavalta ja Sveitsin valaliitto,

jäljempänä sopimuspuolet, jotka haluavat edistää ja vahvistaa yhteistyötään kansainvälisessä toiminnassa laittoman maahanmuuton torjumiseksi kansainvälisten sopimusten ja vastavuoroisuuden perusteella, ja ottavat huomioon 26 päivänä lokakuuta 2004 tehdyn Euroopan unionin, Euroopan yhteisön ja Sveitsin valaliiton välisen sopimuksen Sveitsin valaliiton osallistumisesta Schengenin säännöstön täytäntöönpanoon, soveltamiseen ja kehittämiseen, ovat sopineet seuraavaa:

I – Sopimuspuolten kansalaisten takaisinottaminen

1 artikla

(1) Kumpikin sopimuspuoli ottaa toisen sopimuspuolen pyynnöstä ja ilman muodollisuuksia takaisin alueelleen henkilön, joka ei tai ei enää täytä ehtoja, jotka koskevat maahantuloa tai oleskelua pyynnön esittäneen sopimuspuolen alueella, sillä edellytyksellä, että kyseisen henkilön on todistettu tai hänen voidaan perustellusti olettaa olevan pyynnön vastaanottaneen sopimuspuolen kansalainen.

(2) Tämän artiklan 1 kappaletta sovelletaan, jos kansalaisuus on todistettu tai se voidaan perustellusti olettaa jäljempänä lueteltujen asiakirjojen perusteella.

Henkilön kansalaisuus voidaan todistaa seuraavilla voimassa olevilla asiakirjoilla:

Suomen tasavalta:

- passi;

- poliisiviranomaisen myöntämä henkilökortti.

Sveitsin valaliitto:

- passi;

- henkilökortti;

- väestörekisteritodistus (livret de famille), josta käy ilmi lähtöpaikkakunta Sveitsissä.

Henkilön kansalaisuus voidaan perustellusti olettaa seuraavien asiakirjojen ja todisteiden perusteella:

- jokin edellisessä kappaleessa mainituista asiakirjoista, jonka voimassaolo on päättynyt;

- pyynnön vastaanottaneen sopimuspuolen viranomaisten myöntämä asiakirja, jonka perusteella asianomaisen henkilön henkilöllisyys voidaan todentaa (esimerkiksi ajokortti, merimieskirja, sotilaspassi tai jokin muu puolustusvoimien myöntämä asiakirja);

- todistus ilmoittautumisesta konsuliedustustoon tai ote väestörekisteristä;

- jokin muu pyynnön vastaanottaneen sopimuspuolen toimivaltaisen viranomaisen myöntämä asiakirja;

- valokopio jostakin tässä artiklassa mainitusta asiakirjasta;

- hallinto- tai oikeusviranomaisten asianmukaisesti tallentamat tiedot kyseisestä henkilöstä;

- toimivaltaisen viranomaisen asianmukaisesti tallentamat vilpittömässä mielessä toimivien todistajien lausunnot;

- asianomaisen henkilön kielitaito tämän käyttämässä kielessä;

- jokin muu asiakirja tai tieto, jonka pyynnön vastaanottanut sopimuspuoli hyväksyy.

(3) Pyynnön esittänyt sopimuspuoli ottaa henkilön takaisin samoilla ehdoilla, jos myöhemmissä tarkistuksissa osoittautuu, ettei henkilö ollut pyynnön vastaanottaneen sopimuspuolen kansalainen lähtiessään pyynnön esittäneen sopimuspuolen alueelta.

2 artikla

(1) Jos kansalaisuus on oletettu perustellusti 1 artiklan 2 kappaleen mukaisesti, pyynnön vastaanottaneen sopimuspuolen diplomaattinen edustusto tai konsuliedustusto myöntää viipymättä tarvittavan matkustusasiakirjan kyseessä olevan henkilön palauttamista varten.

(2) Jos esitettyjä asiakirjoja tai todisteita, joiden perusteella kansalaisuus on tarkoitus olettaa perustellusti, ei hyväksytä tai niitä ei ole saatavilla, pyynnön vastaanottaneen sopimuspuolen diplomaattinen edustusto tai konsuliedustusto toimittaa asianomaisen henkilön kuulemisen mahdollisimman nopeasti, kuitenkin viimeistään kymmenen (10) arkipäivän kuluessa pyynnön vastaanottamisesta. Kuulemisen järjestää pyynnön esittänyt sopimuspuoli pyynnön vastaanottaneen sopimuspuolen diplomaattisen edustuston tai konsuliedustuston avustuksella.

(3) Jos kuulemisen perusteella voidaan todentaa, että asianomainen henkilö on pyynnön vastaanottaneen sopimuspuolen kansalainen, diplomaattinen edustusto tai konsuliedustusto myöntää viiden (5) arkipäivän kuluessa pyynnön esittäneen sopimuspuolen pyynnöstä tarvittavan matkustusasiakirjan asianomaisen henkilön palauttamista varten.

3 artikla

(1) Takaisinottopyyntö esitetään kirjallisesti. Pyyntöön sisällytettävistä tiedoista sekä pyynnön esittämistavoista sovitaan 15 artiklan 2 kappaleen mukaisesti.

(2) Pyynnön vastaanottanut sopimuspuoli vastaa takaisinottopyyntöön mahdollisimman nopeasti, kuitenkin viimeistään kymmenen (10) arkipäivän kuluessa pyynnön vastaanottamisesta. Tätä määräaikaa voidaan pidentää viidellä (5) arkipäivällä 2 artiklan 2 kappaleessa tarkoitetussa tapauksessa. Takaisinottopyynnön hylkääminen on perusteltava kirjallisesti.

(3) Takaisinottopyynnön kohteena olevaa henkilöä ei saa luovuttaa ennen kuin pyynnön vastaanottanut sopimuspuoli on hyväksynyt takaisinoton ja pyynnön esittänyt sopimuspuoli on saanut tästä ilmoituksen.

(4) Pyynnön esittänyt sopimuspuoli toimittaa tiedot lääketieteellisen tai muun erityishoidon tai valvonnan tai ambulanssikuljetuksen tarpeesta, jos asianomainen henkilö tarvitsee sairaanhoitoa ja tämä on henkilön oman edun mukaista.

(5) Pyynnön esittänyt sopimuspuoli vastaa takaisinotosta aiheutuvista kuljetuskustannuksista pyynnön vastaanottaneen sopimuspuolen rajalle asti.

II – Kolmansien maiden kansalaisten takaisinottaminen

4 artikla

(1) Kumpikin sopimuspuoli ottaa toisen sopimuspuolen pyynnöstä ja ilman muodollisuuksia takaisin alueelleen kolmannen maan kansalaisen, joka ei tai ei enää täytä ehtoja, jotka koskevat maahantuloa tai oleskelua pyynnön esittäneen sopimuspuolen alueella, jos todistetaan tai voidaan perustellusti olettaa, että kyseinen henkilö on tullut pyynnön esittäneen sopimuspuolen alueelle oleskeltuaan tai asuttuaan pyynnön vastaanottaneen sopimuspuolen alueella tai kuljettuaan sen kautta kuuden (6) kuukauden aikana välittömästi ennen sitä ajankohtaa, jona pyynnön esittäneen sopimuspuolen viranomaiset havaitsivat asianomaisen henkilön laittoman maahantulon tai oleskelun.

(2) Tämän artiklan 1 kappaletta sovelletaan, jos kolmannen maan kansalaisen tulo pyynnön vastaanottaneen sopimuspuolen alueelle tai oleskelu siellä voidaan todistaa tai perustellusti olettaa jäljempänä mainittujen asiakirjojen tai todisteiden perusteella.

Kolmannen maan kansalaisen tulo pyynnön vastaanottaneen sopimuspuolen alueelle tai oleskelu siellä voidaan todistaa seuraavien todisteiden perusteella:

- aidoissa, väärennetyissä tai väärissä matkustusasiakirjoissa tai henkilöllisyystodistuksissa olevat maahantulo- tai maastapoistumisleimat tai vastaavat merkinnät;

- oleskelulupa, jonka voimassaolo on päättynyt alle kolme (3) kuukautta aiemmin;

- viisumi, jonka voimassaolo on päättynyt alle kolme (3) kuukautta aiemmin;

- henkilökohtainen matkalippu.

Kolmannen maan kansalaisen tulo pyynnön vastaanottaneen sopimuspuolen alueelle tai oleskelu siellä voidaan perustellusti olettaa erityisesti seuraavien asiakirjojen tai merkintöjen perusteella:

- oleskelulupa, jonka voimassaolo on päättynyt yli kolme (3) kuukautta aiemmin;

- pyynnön vastaanottaneen sopimuspuolen toimivaltaisten viranomaisten myöntämä asiakirja, jonka perusteella asianomaisen henkilön henkilöllisyys voidaan todentaa, kuten erityisesti ajokortti, merimieskirja tai ampuma-aselupa;

- valokopio jostakin tässä artiklassa mainitusta asiakirjasta;

- asianomaisen henkilön sormenjäljet, jotka pyynnön vastaanottanut sopimuspuoli on aiemmin ottanut;

- pyynnön vastaanottaneen sopimuspuolen alueella rekisteröidyn ajoneuvon käyttöön liittyvät asiakirjat;

- matkaliput;

- lääkärin, hammaslääkärin tai vastaavan tahon ajanvarauskortit;

- tositteet valuutan vaihtamisesta;

- julkisten tai yksityisten laitosten kulkulupakortit;

- tositteet hotellilaskun, lääkärinlaskun tai muiden palvelujen maksamisesta;

- ostokuitit;

- kirjeet, jotka asianomainen henkilö on kirjoittanut oleskellessaan pyynnön vastaanottaneen sopimuspuolen alueella;

- valtion virkamiesten tai muiden henkilöiden lausunnot;

- asianomaisen henkilön antamat johdonmukaiset ja riittävän täsmälliset selvitykset, joiden sisältämät tiedot ovat puolueettomasti todennettavissa ja pyynnön vastaanottaneen sopimuspuolen tarkistettavissa;

- todennettavissa olevat tiedot, jotka osoittavat, että asianomainen henkilö on käyttänyt matkatoimiston tai kuljetusliikkeen palveluja;

- jokin muu asiakirja tai tieto, jonka pyynnön vastaanottanut sopimuspuoli hyväksyy.

(3) Kumpikin sopimuspuoli ottaa toisen sopimuspuolen pyynnöstä ja ilman muodollisuuksia takaisin kolmannen maan kansalaisen, joka ei tai ei enää täytä ehtoja, jotka koskevat maahantuloa tai oleskelua pyynnön esittäneen sopimuspuolen alueella, jos asianomaisella henkilöllä on pyynnön vastaanottaneen sopimuspuolen myöntämä voimassa oleva viisumi tai oleskelulupa.

(4) Takaisinottopyyntö esitetään pyynnön vastaanottavan sopimuspuolen toimivaltaiselle viranomaiselle kuuden (6) kuukauden kuluessa siitä päivästä, jona pyynnön esittäneen sopimuspuolen viranomaiset havaitsivat kyseisen henkilön tulleen laittomasti maahan tai oleskelevan maassa laittomasti.

(5) Pyynnön esittänyt sopimuspuoli ottaa kyseisen henkilön takaisin alueelleen, jos tarkistuksissa sen jälkeen, kun henkilö on otettu takaisin pyynnön vastaanottaneen sopimuspuolen alueelle, osoittautuu, että henkilö ei täyttänyt tässä artiklassa määrättyjä ehtoja lähtiessään pyynnön esittäneen sopimuspuolen alueelta.

5 artikla

Tämän sopimuksen 4 artiklassa määrättyä takaisinottovelvollisuutta ei sovelleta:

- kolmannen maan kansalaiseen, jolla on pyynnön esittäneen sopimuspuolen myöntämä viisumi tai oleskelulupa, paitsi siinä tapauksessa, että henkilöllä on pyynnön vastaanottaneen sopimuspuolen myöntämä voimassa oleva viisumi tai oleskelulupa, jonka voimassaolo päättyy myöhemmin;

- kolmannen maan kansalaiseen tai henkilöön, jonka pyynnön esittänyt sopimuspuoli on tunnustanut pakolaiseksi 28 päivänä heinäkuuta 1951 tehdyn pakolaisten oikeusasemaa koskevan Geneven yleissopimuksen mukaisesti, sellaisena kuin se on muutettuna 31 päivänä tammikuuta 1967 tehdyllä New Yorkin pöytäkirjalla, tai valtiottomaksi henkilöksi 28 päivänä syyskuuta 1954 tehdyn valtiottomien henkilöiden oikeusasemaa koskevan New Yorkin yleissopimuksen mukaisesti;

- kolmannen maan kansalaiseen, jonka pyynnön vastaanottanut sopimuspuoli on palauttanut alkuperämaahan tai johonkin kolmanteen maahan, paitsi siinä tapauksessa, että kyseinen henkilö on tullut pyynnön esittäneen sopimuspuolen alueelle tultuaan maahan tai oleskeltuaan pyynnön vastaanottaneen sopimuspuolen alueella tai kuljettuaan sen kautta palauttamisen jälkeen;

- kolmannen maan kansalaiseen, joka on ainoastaan kulkenut pyynnön vastaanottaneen sopimuspuolen kansainvälisen lentoaseman kautta.

6 artikla

(1) Takaisinottopyyntö esitetään kirjallisesti. Takaisinottopyyntöön sisällytettävistä tiedoista sekä pyynnön esittämistavoista sovitaan 15 artiklan 2 kappaleen mukaisesti.

(2) Pyynnön esittänyt sopimuspuoli toimittaa tiedot lääketieteellisen tai muun erityishoidon tai valvonnan tai ambulanssikuljetuksen tarpeesta, jos asianomainen henkilö tarvitsee sairaanhoitoa ja tämä on henkilön oman edun mukaista.

(3) Pyynnön vastaanottanut sopimuspuoli vastaa takaisinottopyyntöön mahdollisimman nopeasti, kuitenkin viimeistään kymmenen (10) arkipäivän kuluessa pyynnön vastaanottamisesta. Takaisinottopyynnön epääminen on perusteltava kirjallisesti.

(4) Takaisinottopyynnön kohteena olevaa henkilöä ei saa luovuttaa ennen kuin pyynnön vastaanottanut sopimuspuoli on hyväksynyt takaisinoton ja pyynnön esittänyt sopimuspuoli on saanut tästä ilmoituksen. Takaisinottoa koskeva hyväksyntä on voimassa kolmekymmentä (30) päivää. Tätä määräaikaa voidaan pidentää teknisten tai oikeudellisten esteiden vuoksi.

(5) Pyynnön esittänyt sopimuspuoli vastaa takaisin otettavan henkilön kuljetuskustannuksista pyynnön vastaanottaneen sopimuspuolen rajalle asti.

III – Kauttakulku

7 artikla

(1) Kumpikin sopimuspuoli sallii toisen sopimuspuolen pyynnöstä sellaisen kolmannen maan kansalaisen kauttakulun alueensa läpi, jonka pyynnön esittänyt sopimuspuoli on poistanut maasta tai jolta pyynnön esittänyt sopimuspuoli on evännyt maahantulon. Kauttakulku tapahtuu lentoteitse.

(2) Pyynnön esittänyt sopimuspuoli vastaa täysimääräisesti kolmannen maan kansalaisen matkasta kohdemaahan ja ottaa kyseisen henkilön takaisin, jos matkanteko jostain syystä keskeytyy tai henkilöltä evätään tulo kohdemaahan.

(3) Pyynnön esittänyt sopimuspuoli ilmoittaa pyynnön vastaanottaneelle sopimuspuolelle, onko kauttakulkevalla henkilöllä oltava viranomaisten edustajia saattajina. Pyynnön vastaanottanut sopimuspuoli voi

- järjestää saattajan itse, jolloin pyynnön esittänyt sopimuspuoli korvaa tästä aiheutuvat kustannukset;

- järjestää saattajan yhteistyössä pyynnön esittäneen sopimuspuolen kanssa, tai

- valtuuttaa pyynnön esittäneen sopimuspuolen järjestämään saattajan omalla alueellaan.

8 artikla

Pyyntö, joka koskee kauttakulkulupaa henkilön maasta poistamisen tai maahantulon epäämisen vuoksi, toimitetaan suoraan toimivaltaiselta viranomaiselta toiselle 15 artiklan 2 kappaleen mukaisesti sovittavien ehtojen mukaisesti.

9 artikla

(1) Jos kauttakulku tapahtuu poliisien saattamana, pyynnön esittäneen sopimuspuolen järjestämät saattajat ovat siviiliasuissa ja aseistamattomia ja heillä on kauttakulkulupa mukanaan.

(2) Pyynnön esittäneen sopimuspuolen järjestämien saattajien, jotka toteuttavat tämän sopimuksen mukaisesti kauttakulun pyynnön vastaanottaneen sopimuspuolen alueella, on milloin tahansa voitava todistaa henkilöllisyytensä, tehtävänsä luonne sekä virka-asemansa pyynnön vastaanottaneen sopimuspuolen myöntämää kauttakulkulupaa näyttämällä.

(3) Saattajat vastaavat kauttakulun aikana kolmannen maan kansalaisen valvonnasta ja varmistavat, että kyseinen henkilö nousee lentokoneeseen. Sopimuspuolet myöntävät niille toisen sopimuspuolen viranomaisia edustaville saattajille, jotka toteuttavat tämän sopimuksen mukaisia tehtäviään, samanlaisen suojan ja tuen kuin ne myöntäisivät omille virkamiehilleen. Saattajat toteuttavat tehtävänsä pyynnön vastaanottaneen sopimuspuolen toimivaltaisten viranomaisten määräysvallassa.

(4) Pyynnön vastaanottanut sopimuspuoli voi tarvittaessa ottaa vastuulleen kolmannen maan kansalaisen valvonnan sekä sen varmistamisen, että tämä nousee lentokoneeseen.

(5) Pyynnön esittäneen sopimuspuolen on toteutettava kaikki tarvittavat toimenpiteet sen varmistamiseksi, että kolmannen maan kansalainen kulkee mahdollisimman nopeasti pyynnön vastaanottaneen sopimuspuolen lentoaseman läpi.

(6) Sopimuspuolet vaihtavat keskenään kaikki hallussaan olevat tiedot kaikista kauttakulkuun liittyvistä tapahtumista.

10 artikla

Jos maasta poistettua henkilöä tai henkilöä, jonka maahantulo on evätty, ei kauttakulun yhteydessä päästetä lentokoneeseen tai lentokoneeseen nouseminen ei ole mahdollista, pyynnön esittänyt sopimuspuoli ottaa kyseisen henkilön takaisin välittömästi, kahdenkymmenenneljän (24) tunnin kuluessa lentoasemalle saapumisesta.

11 artikla

(1) Viranomaisia edustaviin saattajiin sovelletaan pyynnön vastaanottaneen sopimuspuolen alueella kyseisen sopimuspuolen kansallista lainsäädäntöä.

(2) Tämän artiklan 1 kappaleessa tarkoitettuihin saattajiin sovelletaan kuitenkin määräyksiä, joita heidän omassa maassaan sovelletaan virkamieskuntaan.

12 artikla

Maasta poistamisesta tai maahantulon

epäämisestä johtuva kauttakulku voidaan kieltää erityisesti seuraavissa tapauksissa:

- Kolmannen maan kansalaista uhkaa kohdemaassa kuolemantuomio, kidutus tai jokin muu epäinhimillinen tai halventava kohtelu tai rangaistus tai joutuminen vainotuksi rodun, uskonnon, kansalaisuuden, tiettyyn yhteiskunnalliseen ryhmään kuulumisen tai poliittisen mielipiteen perusteella.

- Kolmannen maan kansalaista uhkaa kohdemaassa syyte tai tuomio rikoksista, jotka tämä on tehnyt ennen kauttakulkua.

- Kolmannen maan kansalainen muodostaa uhkan pyynnön vastaanottaneen sopimuspuolen kansalliselle turvallisuudelle, yleiselle järjestykselle tai kansanterveydelle.

13 artikla

Kauttakulkukustannuksista kohdemaan rajalle asti sekä mahdollisesta henkilön palauttamisesta johtuvista kustannuksista vastaa pyynnön esittänyt sopimuspuoli.

IV – Tietosuoja

14 artikla

(1) Tämän sopimuksen täytäntöönpano edellyttää henkilötietojen välittämistä palauttamisen yhteydessä, ja välitetyt tiedot voivat koskea vain seuraavia asioita:

a) takaisinotettavan henkilön ja tarvittaessa tämän perheenjäsenten henkilötiedot (sukunimi, etunimi, aikaisemmat nimet, kutsuma-, sala- tai peitenimet, syntymäaika ja -paikka, sukupuoli sekä nykyinen ja mahdollinen aiempi kansalaisuus),

b) henkilökortti tai passi,

c) muut sellaiset tiedot, joita tarvitaan palautettavan henkilön tunnistamisessa,

d) pysähdykset ja kulkureitit sekä

e) tiedot lääketieteellisen tai muun erityishoidon tai valvonnan tai ambulanssikuljetuksen tarpeesta, jos asianomainen henkilö tarvitsee sairaanhoitoa ja tämä on henkilön oman edun mukaista.

(2) Henkilötietoja voivat käsitellä ainoastaan tämän sopimuksen täytäntöönpanosta vastaavat toimivaltaiset viranomaiset vain tähän sopimukseen liittyvissä tarkoituksissa. Tiedot välittävä sopimuspuoli varmistaa, että tiedot ovat virheettömiä ja tarpeellisia eivätkä ylitä sen tarkoituksen vaatimuksia, jota varten ne välitetään. Jos tiedot ovat virheellisiä tai ne on välitetty laittomasti, tiedot vastaanottaneelle sopimuspuolelle ilmoitetaan tästä välittömästi, ja se korjaa tai tuhoaa tiedot. Tiedot välittävän sopimuspuolen on annettava kirjallinen suostumuksensa ennen kuin tietoja voi välittää muille tahoille. Henkilötiedot voidaan säilyttää vain niin kauan kuin on tarpeen sen tarkoituksen toteuttamiseksi, jota varten tiedot on välitetty.

(3) Kumpikin sopimuspuoli tiedottaa pyynnöstä toiselle sopimuspuolelle tietojen käytöstä ja käytön yhteydessä saaduista tuloksista.

(4) Kummankin sopimuspuolen kansallista tietosuojalainsäädäntöä sovelletaan henkilötietojen käsittelyyn ja rekisteröityjen oikeuksiin. Kansalliset tietosuojaviranomaiset valvovat henkilötietojen käsittelyä kansallisen lainsäädännön mukaisesti.

V – Yleiset määräykset ja loppumääräykset

15 artikla

(1) Sopimuspuolten toimivaltaiset viranomaiset tekevät yhteistyötä ja konsultoivat toisiaan tarvittaessa tämän sopimuksen täytäntöönpanossa ja soveltamisessa.

(2) Sopimuspuolten toimivaltaiset ministeriöt voivat toimivaltuuksiensa rajoissa sopia tämän sopimuksen täytäntöönpanoa koskevista kysymyksistä.

(3) Sopimuspuolten toimivaltaiset viranomaiset tekevät tiiviistä yhteistyötä korvausvaatimusten käsittelyn yksinkertaistamiseksi. Sopimuspuolet erityisesti vaihtavat keskenään kaikki hallussaan olevat tiedot vahinkota-pauksista tämän artiklan mukaisesti.

(4) Kumpikin sopimuspuoli voi pyytää, että molempien toimivaltaisia ministeriöitä edustavat asiantuntijat kutsutaan koolle jonkin tämän sopimuksen täytäntöönpanoon ja soveltamiseen liittyvän kysymyksen ratkaisemiseksi.

16 artikla

(1) Sopimuspuolet ilmoittavat toisilleen diplomaattiteitse kolmenkymmenen (30) päivän kuluessa sopimuksen allekirjoittamisesta tämän sopimuksen täytäntöönpanosta vastaavien toimivaltaisten viranomaisten tiedot.

(2) Sopimuspuolet ilmoittavat välittömästi toisilleen diplomaattiteitse, jos tämän artiklan 1 kappaleessa mainituissa tiedoissa tapahtuu muutoksia.

17 artikla

Tämä sopimus ei vaikuta niihin sopimuspuolten velvollisuuksiin, jotka johtuvat seuraavista sopimuksista:

- pakolaisten oikeusasemasta 28 päivänä heinäkuuta 1951 tehty Geneven yleissopimus, sellaisena kuin se on muutettuna 31 päivänä tammikuuta 1967 tehdyllä New Yorkin pöytäkirjalla;

- sopimuspuolten ratifioimat ihmisoikeuksien suojaamista koskevat yleissopimukset;

- kansainväliset sopimukset rikoksen johdosta tapahtuvasta luovuttamisesta sekä

- Schengenin säännöstö ja sen kehitysvaiheet sen mukaisesti, mitä määrätään Euroopan unionin, Euroopan yhteisön ja Sveitsin valaliiton välillä 26 päivänä lokakuuta 2004 tehdyssä sopimuksessa Sveitsin valaliiton osallistumisesta Schengenin säännöstön täytäntöönpanoon, soveltamiseen ja kehittämiseen.

18 artikla

(1) Tämä sopimus tulee voimaan kolmenkymmenen (30) päivän kuluttua siitä päivästä, jona on vastaanotettu jälkimmäinen ilmoituksista, joilla sopimuspuolet ilmoittavat toisilleen diplomaattiteitse, että sopimuksen voimaantulon edellyttämät valtionsisäiset toimenpiteet on suoritettu.

(2) Tämä sopimus on voimassa toistaiseksi. Kumpikin sopimuspuoli voi irtisanoa tämän sopimuksen milloin tahansa ilmoittamalla siitä kirjallisesti diplomaattiteitse kolme (3) kuukautta aiemmin.

19 artikla

(1) Kumpikin sopimuspuoli voi keskeyttää tämän sopimuksen soveltamisen 1 artiklaa lukuun ottamatta, jos jokin tärkeä syy, kuten kansallisen turvallisuuden, yleisen järjestyksen tai kansanterveyden suojaaminen, sitä edellyttää. Keskeyttämisestä on ilmoitettava toiselle sopimuspuolelle välittömästi diplomaattiteitse. Sopimuspuolet ilmoittavat toisilleen viipymättä diplomaattiteitse tällaisten toimenpiteiden peruuttamisesta.

(2) Keskeyttäminen tulee voimaan toisen sopimuspuolen tekemän ilmoituksen vastaanottamista seuraavan kuukauden ensimmäisenä päivänä.

Tämän vakuudeksi allekirjoittaneet, siihen asianmukaisesti valtuutettuina, ovat allekirjoittaneet tämän sopimuksen.

Tehty Helsingissä 30 päivänä maaliskuuta 2009 kahtena alkuperäiskappaleena suomen, saksan ja englannin kielellä. Sopimusta koskevien tulkintojen poiketessa toisistaan englanninkielinen teksti on ratkaiseva.

Suomen tasavallan puolesta

Sveitsin valaliiton puolesta

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.