64/2010

Annettu: 11.06.2010

Tasavallan presidentin asetus kansainvälisessä maantieliikenteessä toimivien miehistöjen tekemästä työstä tehtyyn eurooppalaiseen sopimukseen tehtyjen muutosten voimaansaattamisesta ja muutosten lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta annetun lain voimaantulosta

Tasavallan presidentin päätöksen mukaisesti, joka on tehty liikenneministerin esittelystä, säädetään:

1 §

Kansainvälisessä maantieliikenteessä toimivien miehistöjen tekemästä työstä tehtyyn eurooppalaiseen sopimukseen (SopS 66/1999) Genevessä 27–29 päivänä lokakuuta 2004 tehty viides muutos sekä Genevessä 29 ja 30 päivänä lokakuuta 2008 tehty kuudes muutos, jotka eduskunta on hyväksynyt 26 päivänä toukokuuta 2010 ja jotka tasavallan presidentti on hyväksynyt 11 päivänä kesäkuuta 2010, tulevat voimaan 20 päivänä kesäkuuta 2010.

2 §

Kansainvälisessä maantieliikenteessä toimivien miehistöjen tekemästä työstä tehdyn eurooppalaisen sopimuksen muutosten lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta annettu laki (540/2010) tulee voimaan 20 päivänä kesäkuuta 2010.

3 §

Muutosten muut kuin lainsäädännön alaan kuuluvat määräykset ovat asetuksena voimassa.

4 §

Tämä asetus tulee voimaan 20 päivänä kesäkuuta 2010.

Helsingissä 11 päivänä kesäkuuta 2010

EUROOPPALAINEN SOPIMUS

koskien

KANSAINVÄLISESSÄ MAANTIELIIKENTEESSÄ TOIMIVIEN MIEHISTÖJEN TEKEMÄÄ TYÖTÄ (AETR)

Viides muutos

OSA YKSI

Muutokset AETR:n perusosaan

Korvataan 10 artikla seuraavilla määräyksillä

Artikla 10
Valvontalaite

1. Sopimuspuolten on määrättävä valvontalaitteen asennuksesta ja käytöstä niiden alueella rekisteröidyissä ajoneuvoissa tämän sopimuksen, sen liitteen ja liitteen liitteen mukaisesti.

2. Valvontalaitteen on rakenteeltaan, asennukseltaan, käytöltään ja testaukseltaan vastattava tämän sopimuksen vaatimuksia ja tämän sopimuksen olennaisena osana olevan liitteen ja liitteen liitteiden vaatimuksia.

3. Neuvoston asetuksen (ETY) N:o 3821/85 20 joulukuuta 1985 mukaisen valvontalaitteen rakenne, asennus, käyttö ja testaus katsotaan täyttävän tämän sopimuksen ja sen liitteen ja liitteen liitteiden vaatimukset.

Korvataan AETR-sopimuksen 13 artikla seuraavilla määräyksillä:

Artikla 13
Siirtymämääräykset

1. Nykyisen sopimuksen kaikki uudet määräykset, mukaan lukien liite ja liitteen liitteet 1B ja 2, jotka koskevat digitaalisen valvontalaitteen käyttöön ottamista, tulevat tämän sopimuksen sopimuspuolille pakollisiksi viimeistään neljän vuoden kuluttua 21 artiklassa määrätyn menettelyn johdosta aiheutuvien asianomaisten muutosten voimaantulosta. Sen johdosta kaikki tämän sopimuksen piirissä olevat ajoneuvot, jotka on otettu käyttöön ensimmäisen kerran tämän ajanjakson kuluttua, tulee olla varustettu valvontalaitteella, jotka noudattavat näitä uusia vaatimuksia. Tämän neljän vuoden ajanjakson aikana sopimuspuolet, jotka eivät ole vielä saattaneet voimaan näitä muutoksia valtioissaan, on hyväksyttävä ja valvottava alueellaan tämän sopimuksen toisen sopimuspuolen rekisteröimiä ajoneuvoja, jotka on jo varustettu sellaisella valvontalaitteella.

2. a) Sopimuspuolet ryhtyvät tarvittaviin toimenpiteisiin kyetäkseen jakamaan tämän muutetun sopimuksen liitteessä tarkoitettuja kuljettajakortteja viimeistään kolme kuukautta ennen ensimmäisessä kappaleessa tarkoitetun neljän vuoden ajanjakson päättymistä. Tätä kolmen kuukauden vähimmäisaikaa on Sopimuspuolen noudatettava myös ennen neljän vuoden määräajan päättymistä niiden säännösten voimaan tuloon, jotka koskevat mainitun liitteen liitteen 1B mukaista digitaalista valvontalaitetta. Mainittujen sopimuspuolten on pidettävä Euroopan talouskomission tieliikenteen työryhmä tietoisena tämän liitteen liitteen 1B mukaisesta digitaalisen valvontalaitteen käyttöön ottamisen edistymisestä.

b) Riippuen sopimuspuolten a-kohdassa tarkoitettujen korttien jakamisesta tämän sopimuksen liitteen 14 artiklan määräyksiä sovelletaan kuljettajiin, joita voidaan vaatia kuljettamaan ajoneuvoja, jotka on varustettu tämän liitteen liitteen 1B mukaisella digitaalisella valvontalaitteella.

3. Ensimmäisessä kappaleessa mainittujen muutosten voimaan tulon jälkeen, jokaisen valtion tallettama ratifioimis- tai liittymiskirja katsotaan koskevan muutettua sopimusta, mukaan lukien ensimmäisessä kappaleessa tarkoitetun määräajan soveltaminen.

Jos liittyminen tapahtuu alle kahden vuoden kuluessa ensimmäisessä kappaleessa tarkoitetun määräajan päättymisestä, valtion on tiedotettava tallettajaa siitä päivämäärästä, milloin digitaalinen valvontalaite otetaan tehokkaasti käyttöön sen alueella, kun se tallettaa ratifiointi- tai liittymiskirjansa. Tämä valtio voi ottaa käyttöön enintään kahden vuoden siirtymäkauden siitä päivästä lukien, kun sopimus tulee valtiossa voimaan. Tallettaja ilmoittaa siitä kaikille Sopimuspuolille.

Edellisen kappaleen määräyksiä sovelletaan myös valtion liityttyä ensimmäisessä kappaleessa tarkoitetun neljän vuoden määräajan päättymisen jälkeen.

Lisätään AETR:n 21 artiklaan uusi kappale 5b seuraavasti:

5b. Siinä tapauksessa, että valtio tulee tämän sopimuksen Sopimuspuoleksi muutosluonnoksen ja sen arvioidun hyväksymisajan välillä, Euroopan talouskomission tieliikenneryhmä ilmoittaa uudelle valtio-osapuolelle muutosluonnoksesta niin pian kuin mahdollista. Jälkimmäinen voi ilmoittaa Pääsihteerille vastustuksesta ennen kuuden kuukauden määräajan loppua siitä päivämäärästä, jolloin alkuperäinen muutos toimitettiin kaikille Sopimuspuolille.

Lisätään AETR:n 22 artiklaan uusi kappale 4b seuraavasti:

4b. Siinä tapauksessa, että valtio tulee tämän sopimuksen Sopimuspuoleksi muutosluonnoksen ja sen arvioidun hyväksymisajan välillä, Euroopan talouskomission tieliikenneryhmä ilmoittaa uudelle valtio-osapuolelle muutosluonnoksesta niin pian kuin mahdollista. Jälkimmäinen voi ilmoittaa Pääsihteerille vastustuksesta ennen kuuden kuukauden määräajan loppua siitä päivämäärästä, jolloin alkuperäinen muutos toimitettiin kaikille sopimuspuolille.

Lisätään sopimukseen uusi 22b artikla seuraavasti:

Artikla 22 b
Liite 1B:n muuttamismenettely

1. Tämän sopimuksen liitteen liite 1B muutetaan tässä artiklassa määrätyllä tavalla.

2. Jokaisen muutosehdotuksen liitteen 1B johdantoartikloihin hyväksyy Euroopan talouskomission tieliikenneryhmässä läsnä olevien äänestäneiden sopimuspuolten enemmistö. Pääsihteerin työryhmän sihteeristö toimittaa jokaisen siten hyväksytyn muutoksen kaikkien Sopimuspuolten notifioitavaksi. Se tulee voimaan kolmen kuukauden kuluttua sopimuspuolten notifikaatiopäivämäärästä

3. Liitteen liite 1B joka on mukautettu tähän sopimukseen Asetuksen (ETY) 3821/85 liite 1B:stä niin kuin on mainittu tämän sopimuksen 10 artiklassa, on suoraan riippuvainen viimeksi mainitun liitteen kehityksestä Euroopan Unionissa, jossa jokainen muutos tähän liitteeseen on suoraan sovellettavissa liitteen liitteeseen 1B seuraavin ehdoin:

- Euroopan talouskomission tieliikenneryhmän sihteeristö ilmoittaa virallisesti kaikkien sopimuspuolten toimivaltaisille viranomaisille Euroopan Yhteisöjen virallisen lehden julkaisemista muutoksista koskien yhteisön asetuksen liitettä 1B ja samalla toimittaa tämän tiedon Pääsihteerille ja sen mukana jäljennöksen asiaankuuluvasta tekstistä

- nämä muutokset tulevat suoraan voimaan liitteeseen 1B kolme kuukautta tiedosta ilmoittamisen päivämäärän jälkeen.

4. Kun tämän sopimuksen liitteen muutosehdotus koskee myös liitteen liitteen 1B muuttamista, liitteen muuttamista koskevat muutokset eivät tule voimaan ennen liitteen liitettä koskevia muutoksia. Kun, tässä yhteydessä, muutoksia liitteen liitteeseen esitetään samaan aikaan kuin muutoksia liitteeseen, niiden voimaantulopäivämäärä määräytyy siitä päivämäärästä, joka seuraa artiklassa 21 tarkoitetusta menettelytavasta.

OSA KAKSI JA KOLME PDF-tiedostona

(Suomennos)

EUROOPPALAINEN SOPIMUS

koskien

KANSAINVÄLISESSÄ MAANTIELIIKENTEESSÄ TOIMIVIEN MIEHISTÖJEN TEKEMÄÄ TYÖTÄ (AETR)

Kuudes muutos

OSA YKSI

Muutokset AETR:n perusosaan

(21 artiklan 1-6 kohdassa määrätyn menettelyn mukaan)

Artikla 1
Määritelmät

Muutetaan allaolevat AETR:n 1 artiklan määritelmä seuraavasti:

f) "suurimmalla sallitulla massalla" täyteen kuormatun ajoneuvon suurinta sallittua massaa;

g) "tieliikenteellä" kaikkia yleisillä teillä kokonaan tai osittain tehtäviä matkoja, jotka tehdään henkilöiden tai tavaroiden kuljettamiseen käytettävillä kuormatuilla tai kuormaamattomilla ajoneuvoilla;

j) "kuljettajalla" henkilöä, joka kuljettaa ajoneuvoa vaikka vain lyhyen ajan tai on mukana ajoneuvossa, jos hänen tehtäviinsä kuuluu varallaolo toimiakseen tarvittaessa kuljettajana;

m) "vapaa-ajalla" yhtäjaksoista aikaa, jonka kuljettaja saa käyttää haluamallaan tavalla;

Lisätään seuraavat uudet määritelmät AETR:n artiklaan 1:

n) "tauolla" tarkoitetaan aikaa, jonka kuluessa kuljettaja ei saa ajaa eikä tehdä muuta työtä ja joka käytetään yksinomaan lepäämiseen;

o) "vuorokautisella lepoajalla" tarkoitetaan vuorokautista aikaa, jonka kuljettaja saa käyttää haluamallaan tavalla ja joka käsittää "säännöllisen vuorokautisen lepoajan" ja "lyhennetyn vuorokautisen lepoajan":

– "säännöllisellä vuorokautisella lepoajalla" tarkoitetaan yhtäjaksoista, vähintään 11 tuntia kestävää vapaa-aikaa. Tämä säännöllinen vuorokautinen lepoaika voidaan vaihtoehtoisesti pitää kahdessa osassa, joista ensimmäisen on kestettävä yhtäjaksoisesti vähintään kolme tuntia ja jälkimmäisen on kestettävä yhtäjaksoisesti vähintään yhdeksän tuntia,

– "lyhennetyllä vuorokautisella lepoajalla" tarkoitetaan yhtäjaksoista vapaa-aikaa, joka kestää vähintään yhdeksän tuntia mutta vähemmän kuin 11 tuntia;

p) "viikoittaisella lepoajalla" viikoittaista aikaa, jonka kuljettaja saa käyttää haluamallaan tavalla ja joka käsittää "säännöllisen viikoittaisen lepoajan" ja "lyhennetyn viikoittaisen lepoajan":

– "säännöllisellä viikoittaisella lepoajalla" tarkoitetaan yhtäjaksoista, vähintään 45 tuntia kestävää vapaa-aikaa,

– "lyhennetyllä viikoittaisella lepoajalla" tarkoitetaan yhtäjaksoista vähemmän kuin 45 tuntia kestävää vapaa-aikaa, joka voidaan ottaen huomioon Sopimuksen 8 artiklan 6 kohdassa säädetyt edellytykset lyhentää vähintään 24 peräkkäiseksi tunniksi;

q) "muulla työllä" kaikkea työajaksi määriteltyä toimintaa ajamista lukuun ottamatta, sekä myös kaikkea samalle tai toiselle työnantajalle tehtyä työtä joko kuljetusalalla tai sen ulkopuolella. Se ei sisällä odotusaikaa eikä ajamiseen kuulumatonta aikaa liikkuvassa ajoneuvossa, lautalla tai junassa;

r) "ajoajalla" sen ajotoiminnan kestoa, joka on tallennettu joko automaattisesti tai puoliautomaattisesti tai manuaalisesti, kuten asetuksen tässä sopimuksessa edellytetään;

s) "vuorokautisella ajoajalla" yhden vuorokautisen lepoajan päättymisen ja seuraavan vuorokautisen lepoajan alkamisen välillä tai yhden vuorokautisen ja yhden viikoittaisen lepoajan välillä kertynyttä yhteenlaskettua ajoaikaa;

t) "viikoittaisella ajoajalla" viikon aikana kertynyttä yhteenlaskettua ajoaikaa;

u) Ajoajanjakso tarkoittaa kerääntyvää ajoaikaa siitä lukien kun kuljettaja aloittaa ajon lepoajan tai tauon jälkeen siihen saakka kun hän aloittaa lepoajan tai tauon. Ajoajanjakso voi olla jatkuva tai keskeytetty.

v) "monimiehityksellä" tilannetta, jossa ajoneuvossa on kahden peräkkäisen vuorokautisen lepoajan välisinä tai yhden vuorokautisen ja yhden viikoittaisen lepoajan välisinä ajoaikoina ajamista varten vähintään kaksi kuljettajaa. Monimiehityksen ensimmäisen tunnin aikana toisen kuljettajan tai toisten kuljettajien läsnäolo on vapaaehtoista, mutta monimiehityksen muuna aikana läsnäolo on pakollista;

w) "kuljetusyrityksellä" tieliikennettä toisten lukuun tai omaan lukuunsa harjoittavaa, voittoa tavoittelevaa tai tavoittelematonta luonnollista henkilöä, oikeushenkilöä, henkilöyhdistystä tai ryhmää, joka ei ole oikeushenkilö, sekä tieliikennettä toisten lukuun tai omaan lukuunsa harjoittavaa julkisen viranomaisen alaista elintä riippumatta siitä, onko se itse oikeushenkilö tai onko viranomainen, jonka alainen se on, oikeushenkilö

Artikla 2
Soveltamisala

Muutetaan AETR:n 2 artikla seuraavasti:

1. Tätä sopimusta sovelletaan jokaisen Sopimuspuolen kaikkeen kansainväliseen liikenteeseen ajoneuvoon, joka on rekisteröity mainitun Sopimuspuolen alueella tai jonkun toisen Sopimuspuolen alueella.

2. Tätä sopimusta ei sovelleta maanteiden

a) tavaraliikenteeseen, jossa ajoneuvon suurin sallittu massa, mahdollinen perävaunu tai puoliperävaunu mukaan luettuna, on yli 3,5 tonnia; tai

b) henkilöliikenteeseen, jossa käytettävät ajoneuvot on rakennettu tai pysyvästi mukautettu yli yhdeksän henkilön kuljettamiseen, kuljettaja mukaan luettuna, ja tarkoitettu tällaiseen käyttöön.

c) säännöllisessä henkilöliikenteessä käytettävät ajoneuvot, kun kyseisen liikennereitin pituus on enintään 50 kilometriä;

d) ajoneuvot, joiden suurin sallittu nopeus on enintään 40 kilometriä tunnissa;

e) puolustusvoimien, väestönsuojelun, palokunnan ja yleisestä järjestyksestä vastaavien laitosten omistamat tai ilman kuljettajaa vuokraamat ajoneuvot, kun tieliikennettä harjoitetaan näille laitoksille osoitettujen tehtävien johdosta ja niiden valvonnassa;

f) hälytys- tai pelastusajoneuvot, mukaan lukien humanitaarisen avun kuljettamiseen muuten kuin kaupallisesti käytettävät ajoneuvot;

g) sairaanhoidon erikoisajoneuvot;

h) hinausajoneuvot, joita käytetään enintään 100 kilometrin etäisyydellä niiden asemapaikasta;

i) tekniikan kehittämiseen sekä korjausten ja kunnossapidon testaamiseen tarvittavat ajoneuvot ja uudet tai uudistetut ajoneuvot, joita ei ole vielä otettu käyttöön

j) ei-kaupalliseen tavarankuljetukseen tarkoitetut ajoneuvot tai ajoneuvoyhdistelmät, joiden suurin sallittu massa on enintään 7,5 tonnia;

k) hyötyajoneuvot, jotka ovat museoajoneuvoja sen sopimuspuolen lainsäädännön mukaan, jossa niillä ajetaan, ja joita käytetään ei-kaupallisiin tavaran tai henkilöiden kuljetuksiin.

Artikla 3

Eräiden sopimuksen ehtojen soveltaminen tieliikenteeseen ei-Sopimuspuolten alueella rekisteröidyllä ajoneuvolla

Muutetaan AETR:n 3artiklan 2 kohta seuraavasti:

2. a) Kuitenkin, kun on kyse muun kuin tämän sopimuksen sopimuspuolena olevan valtion alueella rekisteröidyllä ajoneuvolla harjoitetusta kansainvälisestä maantieliikenteestä, sopimuspuoli voi vapaasti vaatia tämän sopimuksen liitteiden eritelmiä vastaavan valvontalaitteen asemesta kuljettajan käsin täyttämät päivittäiset tallennusarkit jokaisella miehistön jäsenellä ensimmäisen sopimusvaltioon saapumisen ajankohdasta lähtien

b) Tässä tarkoituksessa jokaisen miehistön jäsen on kirjoitettava piirturilevyyn tieto ammatillisesta toiminnasta ja lepoajoista käyttäen tämän sopimuksen liitteen 12 artiklassa määrättyjä symboleja.

Artikla 6
Ajoajat

Muutetaan AETR:n artikla 6 seuraavasti:

1. Vuorokautinen ajoaika, siten kuin se on määritelty tämän sopimuksen artiklassa 1, kohdassa (s), saa olla enintään yhdeksän tuntia. Vuorokautista ajoaikaa voidaan kuitenkin enintään kahdesti viikon aikana pidentää enintään kymmeneen tuntiin.

2. Viikoittainen ajoaika, siten kuin se on määritelty tämän sopimuksen artiklassa 1, kohta (t), saa olla enintään 56 tuntia.

3. Kahden peräkkäisen viikon aikana kertynyt yhteenlaskettu ajoaika ei saa ylittää 90 tuntia.

4. Vuorokautisiin ja viikoittaisiin ajoaikoihin on sisällyttävä koko ajoaika, joka on ajettu sopimuspuolen tai ei-sopijapuolen alueella.

5. Kuljettajan on kirjattava "muuksi työksi" 1 artiklan q-kohdassa tarkoitettu aika ja aika, jonka hän käyttää ajaessaan tämän sopimuksen soveltamisalan ulkopuolelle kuuluvia kaupallisia tarkoituksia varten käytettävää ajoneuvoa, sekä kirjattava tämän sopimuksen 12 artiklan 3 kohdan c alakohdassa määritelty "varallaoloaika" viimeisestä vuorokautisesta tai viikoittaisesta lepoajasta lähtien. Tämä on merkittävä käsin piirturilevyyn tai tulosteeseen taikka tallennettava käsin valvontalaitteeseen.

Artikla 7
Tauot

Muutetaan AETR:n 7 artiklan 1 ja 3 kohta seuraavasti:

1. Neljän ja puolen tunnin ajoajan jälkeen kuljettajan on pidettävä vähintään 45 minuutin yhtäjaksoinen tauko, jollei hän pidä lepoaikaa.

2. Tämän sopimuksen 1 artiklan n-kohdassa määritelty tauko voidaan korvata vähintään 15 minuuttia kestävällä tauolla, jota seuraa vähintään 30 minuutin tauko, joka puolestaan sijoitetaan siten, että noudatetaan ensimmäisen kohdan säännöksiä.

3. Tämän artiklan tarkoittamaa ajoaikaa ja liikkuvassa ajoneuvossa, lautalla tai junassa vietettyä aikaa, jota ei käytetty ajamiseen, ei katsota "muuksi työksi", siten kuin se on määritelty tämän sopimuksen 1 artiklan q-kohdassa, ja voidaan katsoa "tauoksi".

Artikla 8
Lepoajat

Muutetaan AETR:n 8 artikla seuraavasti:

1. Kuljettajan on pidettävä vuorokautiset ja viikoittaiset lepoajat, siten kuin on määrätty artiklan 1 pykälissä o) ja p).

2. Jokaisen 24 tunnin ajanjakson kuluessa edellisen vuorokautisen tai viikoittaisen lepoajan päättymisestä kuljettajan on täytynyt pitää uusi vuorokautinen lepoaika.

Jos se vuorokautisen lepoajan osa, joka sisältyy kyseiseen 24 tunnin ajanjaksoon, on vähintään yhdeksän tuntia mutta vähemmän kuin 11 tuntia, kyseistä vuorokautista lepoaikaa on pidettävä lyhennettynä vuorokautisena lepoaikana.

3. Poiketen siitä, mitä 2 kohdassa säädetään, monimiehitykseen kuuluvan kuljettajan on 30 tunnin kuluessa vuorokautisen tai viikoittaisen lepoajan päättymisestä täytynyt pitää uusi vähintään yhdeksän tunnin vuorokautinen lepoaika.

4. Vuorokautista lepoaikaa voidaan pidentää niin, että siitä tulee säännöllinen tai lyhennetty viikoittainen lepoaika.

5. Kuljettaja voi pitää enintään kolme lyhennettyä vuorokautista lepoaikaa kahden viikoittaisen lepoajan välillä.

6. a) Kahden peräkkäisen viikon aikana kuljettajan on pidettävä vähintään

i) kaksi säännöllistä viikoittaista lepoaikaa, tai

ii) yksi säännöllinen viikoittainen lepoaika ja yksi lyhennetty vähintään 24 tunnin pituinen viikoittainen lepoaika; vähennys on kuitenkin korvattava vastaavalla yhtäjaksoisella vapaa-ajalla ennen kyseistä viikkoa seuraavan kolmannen viikon loppua.

Viikoittaisen lepoajan on alettava viimeistään kuuden 24 tunnin jakson kuluttua edellisen viikoittaisen lepoajan päättymisestä.

b) Poiketen siitä, mitä 6 (a) kohdassa säädetään, kansainvälisen yhdensuuntaisen henkilöliikenteen kuljettaja ,muussa kuin säännöllisessä liikenteessä, voi lykätä viikoittaista lepoaikaa enintään kaksitoista perättäistä 24 tunnin jaksoa edellisestä säännönmukaisesta viikoittaisesta lepoajasta laskettuna, edellyttäen että:

i) palvelun kesto on vähintään 24 perättäistä tuntia jossain toisessa jäsenvaltiossa tai tämän asetuksen soveltamisalaan kuuluvassa kolmannessa maassa kuin siinä, josta kuljetus lähti liikkeelle;

ii) poikkeuksen soveltamisen jälkeen kuljettaja ottaa:

a) joko kaksi säännönmukaista viikoittaista lepoaikaa,

tai

b) yhden säännönmukaisen viikoittaisen lepoajan ja yhden lyhennetyn vähintään 24 tunnin pituisen viikoittaisen lepoajan. Vähennys on kuitenkin korvattava vastaavalla lepoajalla, joka käytetään kerralla ennen poikkeusjaksoa seuraavan kolmannen viikon loppua;

ja

iii) ajoneuvot on 1 päivästä tammikuuta 2014 alkaen varustettu liitteen liitteen IB vaatimusten mukaisilla valvontalaitteilla; ja

iv) 1 päivästä tammikuuta 2014 alkaen, jos ajo tapahtuu kello 22:n ja 6:n välisenä aikana, ajoneuvon miehitys kaksinkertaistetaan tai 7 artiklassa tarkoitettua ajoaikaa vähennetään kolmeen tuntiin.

c) Poiketen 6 a-kohdasta monimiehitykseen kuuluvien kuljettajien on pidettävä vähintään 45 tunnin säännöllinen viikottainen lepoaika. tämä ajanjakso voidaan lyhentää vähintään 24 tuntiin (lyhennetty viikottainen lepoaika). Jokainen lyhennys on kuitenkin korvattava vastaavalla yhtäjaksoisella vapaa-ajalla, joka on pidettävä ennen kyseistä seuraavanan kolmannenen viikon loppua.

7. Lyhennetystä viikoittaisesta lepoajasta korvauksena pidettävä vapaa-aika on liitettävä toiseen vähintään yhdeksän tunnin pituiseen lepoaikaan.

8. Vuorokautiset lepoajat ja lyhennetyt viikoittaiset lepoajat, jotka pidetään muualla kuin ajoneuvon asemapaikkakunnalla, voidaan kuljettajan valinnan mukaan pitää ajoneuvossa, jos siinä on erityisesti varustellut nukkumismahdollisuudet jokaista kuljettajaa varten ja ajoneuvo on pysäköitynä.

9. Kahdelle viikolle jakautuva viikoittainen lepoaika voidaan laskea jommankumman viikon lepoajaksi muttei molempien.

Lisätään AETR:ään uusi artikla 8 b seuraavasti:

Artikla 8 b
Artiklan 8 b poikkeukset

1. Kun kuljettaja seuraa lautalla tai junassa kuljetettavaa ajoneuvoa ja pitää säännöllisen vuorokautisen lepoajan, kyseinen lepoaika voidaan poiketen siitä, mitä 8 artiklassa säädetään, keskeyttää korkeintaan kaksi kertaa muun toiminnan vuoksi, joka saa kestää yhteensä enintään yhden tunnin edellyttäen, että seuraavat ehdot täyttyvät:

a) Maalla pidetyn vuorokautisen lepoajan osa pitää pystyä viettämään ennen tai jälkeen lautalla rai junassa vietettyä vuorokautisen lepoajan osaa;

b) Vuorokautisen lepoajan välisen ajan on oltava niin lyhyt kuin mahdollista eikä se saa olla missään tapauksessa yli tunnin ennen tai jälkeen laivaan nousemista tai siitä poistumista mukaan lukeien niihin liittyvät tullimuodollisuudet.

Tällaisena säännöllisenä vuorokautisena lepoaikana kuljettajalla on oltava käytettävissään vuode tai makuusija.

2. Aika, joka on käytetty matkustamiseen paikkakunnalle, missä toimiminen tämän sopimuksen soveltamisalaan kuuluvan ajoneuvon kuljettajana alkaa, tai kyseiseltä paikkakunnalta palaamiseen, kun ajoneuvo ei ole kuljettajan kotona eikä hänen säännöllisenä asemapaikkanaan olevassa työnantajan toimipisteessä, saadaan laskea vapaa-ajaksi tai tauoksi vain silloin, kun kuljettaja on lautalla tai junassa ja hänen käytettävissään on vuode tai makuusija.

3. Aika, jonka kuljettaja on käyttänyt tämän sopimuksen soveltamisalaan kuulumattoman ajoneuvon kuljettamiseen tämän asetuksen soveltamisalaan kuuluvan ajoneuvon luo tai luota, kun se ei ole kuljettajan kotona eikä hänen säännöllisenä asemapaikkanaan olevassa työnantajan toimipisteessä, on laskettava "muuksi työksi".

Artikla 9
Poikkeukset

Muutetaan AETR:n 9 artiklan viimeinen lause seuraavasti:

. Kuljettajan on ilmoitettava näistä vaatimuksista poikkeamisen luonne ja syy piirturilevyn tai tulosteeseen taikka työaikakirjaan saapuessaan sopivaan pysähdyspaikkkaan.

Artikla 11
Yrityksen valvonta

Muutetaan AETR:n 11 artiklan 1 kohta seuraavasti:

1. Yrityksen on järjestettävä tiekuljetukset ja annettava miehistön jäsenille ohjeet, niin että he voivat noudattaa tämän sopimuksen määräyksiä."

Lisätään seuraava lause AETR:n 11 artiklan 3 kohtaan:

" ... tai rohkaista rikkomaan tätä sopimusta."

Lisätään seuraavat kaksi kohtaa 12 artiklaan:

4. Kuljetusyritys on vastuussa kuljettajiensa tekemistä rikkomuksista, vaikka rikkominen olisi tapahtunut toisen sopimusvaltion tai ei-sopimusvaltion alueella.

Jäsenvaltiot voivat asettaa tämän vastuun edellytykseksi, että kuljetusyritys on rikkonut 1 ja 2 kohtaa, sanotun kuitenkaan rajoittamatta jäsenvaltioiden oikeutta pitää kuljetusyrityksiä täysin vastuullisina. Jäsenvaltiot voivat ottaa huomioon mahdollisen näytön siitä, että kuljetusyritystä ei kohtuudella voida pitää vastuullisena tehdystä rikkomuksesta.

5. Kuljetusyritysten, lähettäjien, huolitsijoiden, matkanjärjestäjien, hankkijoiden, alihankkijoiden ja kuljettajia välittävien toimistojen on varmistettava, että sopimusperusteiset liikenteen aikataulut ovat tämän asetuksen mukaiset.

Artikla 12
Sopimuksen valvontatoimenpiteet

Muutetaan AETR:n artiklan 12 kohdat a-c seuraavasti:

a) Kunkin sopimusvaltion toimivaltaisten viranomaisten on järjestettävä tarkastukset siten, että

i) tarkastetaan 1 prosentti sopimuksen soveltamisalaan kuuluvien ajoneuvojen kuljettajien työssäolopäivistä. Tämä prosenttiosuus nostetaan vähintään 2 prosenttiin 1 päivästä tammikuuta 2010 ja vähintään 3 prosenttiin 1 päivästä tammikuuta 2012.

ii) Ainakin 15 prosenttia kaikista tarkastettavista työpäivistä on tarkastettava teiden varsilla ja vähintään 30 prosenttia yritysten tiloissa. Kaikista tarkastettavista työssäolopäivistä on 1 päivästä tammikuuta 2010 alkaen ainakin 30 prosenttia tarkastettava teiden varsilla ja vähintään 50 prosenttia yritysten tiloissa.

b) Tiellä tehtävissä tarkastuksissa on tarkistettava:

i) päivittäiset ja viikottaiset ajoajat, tauot ja vuorokautiset lepoajat

ii) edeltävien päivien piirturilevyt, jotka asetuksen on pidettävä ajoneuvossa ja/tai tiedot samatla ajalta kuljettajakortista ja/tai valvontalaiteesta ja/tai tulosteista, milloin ne vaaditaan;

iii) valvontalaitteen moitteeton toiminta

Tiellä tehtävät tarkastukset on toteutettava syrjimättä kotipaikan perusteella ajoneuvoja tai kuljettajia.

c) Yritysten tiloissa tehtävissä tarkastuksissa on käytävä läpi paitsi tiellä tarkistettavat seikat, myös:

i) viikottaiset lepoajat ja näiden lepoaikojen väliset ajoajat;

ii) kahden viikon ajoaikoja koskeva rajoitus;

iii) lyhennettyjen vuorokautisten tai viikottaisten lepoaikojen korvaaminen;

iv) piirturilevyjen käyttö tai kuljettajien työaikojen järjestäminen

Lisätään AETR:n artiklaan 12 uudet kohdat 6-8 seuraavasti:

6. a) Sopimuspuolen on annettava toimivaltaisille viranomaisille mahdollisuus määrätä seuraamus yritykselle ja/tai kuljettajalle tämän asetuksen rikkomisesta, joka on todettu kyseisen sopimispuolen alueella ja josta ei ole vielä määrätty seuraamusta, vaikka rikkominen olisi tapahtunut toisen sopimuspuolen tai ei-sopimuspuolen alueella.

b) Sopimuspuolten on valtuutettava toimivaltaiset viranomaiset määräämään yritykselle seuraamus tämän sopimuksen rikkomuksesta, joka on havaittu sen alueella ja josta ei ole vielä määrätty seuraamusta, vaikka rikkomus on tapahtunut toisen sopimuspuolen tai ei-sopimuspuolen alueella.

Poikkeuksena tästä, jos todettu rikkominen ei ole tapahtunut toisen sopimusvaltion tai ei-sopimusvaltion yritykselle, seuraamusten määrääminen tapahtuu asianomaisten sopimusvaltioiden kahdenkeskisen tieliikennesopimuksen menettelyn mukaisesti.

Sopimuspuolet tarkastavat, alkaen vuodesta 2011, mahdollisuutta poistaa kohdan 6 b poikkeukset kaikkien sopimuspuolten valmiuden perusteella.

7. Jos sopijapuoli käynnistää menettelyn tai määrää seuraamuksen tietystä rikkomuksesta, sen on toimitettava tästä kuljettajalle asianmukainen kirjallinen näyttö.

8. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että niillä on oikeasuhteisten seuraamusten järjestelmä, joka voi sisältää taloudellisia seuraamuksia ja jota sovelletaan, jos yritys tai siihen sidoksissa olevat lähettäjät, huolitsijat, matkanjärjestäjät, hankkijat, alihankkijat ja kuljettajia välittävät toimistot rikkovat tämän sopimuksen määräyksiä.

Lisätään uudet artiklat 12 b, 13 b ja 22 b AETR:een seuraavasti:

Artikla 12 b
Vakiolomakkeiden mallit

1. Kansainvälisten tieliikennetarkastusten helpottamiseksi otetaan tarvittaessa käyttöön tämän sopimuksen liitteen vakiolomakkeet, jotka liitetään vastaavasti uuteen liitteen liite 3:een. Nämä mallit otetaan käyttöön tai muutetaan artiklassa 22 b määrätyssä menettelyssä.

2. Liitteen liite 3:n vakiomallit eivät ole sitovia. Jos niitä kuitenkin käytetään, niiden täytyy noudattaa määriteltyä sisältöä, erityisesti numeroinnissa, järjestyksessä ja kohtien sisällössä.

3. Sopimuspuolet voivat lisätä tähän tietoon kansallisten tai alueellisten viranomaisten vaatimia lisätietoja. Tätä lisätietoa ei saa missään tapauksessa vaatia kuljetuksesta, joka lähtee toisesta Sopimuspuolesta tai kolmannesta valtiosta. Tässä tarkoituksessa sen on oltava lomakkeella kokonaan irrallaan kansainvälistä liikennettä koskevasta tiedosta.

4. Nämä lomakkeet on hyväksyttävä tämän sopimuksen Sopijapuolten alueella tehdyssä tienvarsitarkastuksessa.

Artikla 13b
Siirtymäsäännökset

Tämän sopimuksen liitteen 12 artiklan 7a ja 7b kohtien lopussa mainittuja vaatimuksia sovelletaan kolme kuukauden kuluttua tämän muutoksen voimaantulosta.

Artikla 22 b
Liitteen 3 muuttamismenettely

1. Tämän sopimuksen liitteen liite 3 muutetaan seuraavalla tavalla.

2. Jokainen ehdotus tämän sopimuksen liitteeseen 3 12 b artiklan vakiolomakkeiden käyttöön ottamiseksi toimitetaan hyväksyttäväksi Euroopan talouskomission tieliikenneryhmään. Ehdotus katsotaan hyväksytyksi, jos siitä on päättänyt läsnä olevien äänestäneiden Sopimuspuolten enemmistö.

Euroopan talouskomission sihteeristö ilmoittaa virallisesti kaikkien tämän sopimuksen Sopimuspuolten toimivaltaisille viranomaisille jokaisesta siten tehdystä muutoksesta ja samalla toimittaa tämän tiedon Pääsihteerille ja sen mukana jäljennöksen asiaankuuluvasta tekstistä

3. Jokaista näin käyttöön otettua mallikaavaketta voidaan käyttää kolme kuukautta siitä päivästä, milloin tieto on toimitettu tämän sopimuksen sopimuspuolille.

OSA 2

AETR:n liitteen muutokset

(21 artiklan 8 kohdassa määrätyn menettelyn mukaisesti)

Artikla 11

Korvataan AETR:n liitteessä 11 artikan 2-kohta seuraavasti:

2. a) Yrityksen on säilytettävä piirturilevyjä ja tulosteita, milloin niitä 12 artiklan 1-kohdan nojalla on tehtävä, käytön jälkeen vähintään yksi vuosi hyvässä järjestyksessä ja annettava niistä jäljennös asianomaiselle kuljettajalle tämän pyynnöstä. Yrityksen on myös annettava pyynnöstä kopiot kuljettajakorteille tallennetusta tiedosta asianomaisille kuljettajille ja näiden tulosteet. Piirturilevyt, tulosteet ja tallennettu tieto on pyynnöstä esitettävä tai luovutettava valtuutetulle valvontaviranomaiselle.

b) Yrityksen joka käyttää ajoneuvoja, jotka on varustettu liitteen liitteen 1B mukaisella valvontalaitteella ja jotka kuuluvat tämän sopimuksen soveltamisalaan on:

i) varmistettava että kaikki ajoneuvoyksikön tai kuljettajakortin tieto talletetaan säännöllisesti Sopimuspuolen määrittelemällä tavalla ja että tarpeellinen tieto talletetaan useammin, jotta varmistetaan yritystä koskeva tai sille kuuluva kaikki tieto on tallennettu.

ii) varmistettava, että kaikki ajoneuvoyksiköstä tai kuljettajakortista talletettu tieto pidetään vähintään 12 kuukautta tallentamisesta lukien ja, tarkastajan pyynnöstä ovat saatavilla, suoraan tai etäyhteyden avulla, yrityksen tiloissa.

Tämän alakohdan mukaisesti, "tallennettu" tulkitaan liitteen liitteen 1B, ensimmäisen luvun kohdan s) määritelmän mukaisesti.

Artikla 12

Muutetaan AETR:n liitteen 12 artiklan kohta 2 seuraavasti:

2. a) Kuljettajien on käytettävä jokaisena ajopäivänä piirturilevyjä alkaen hetkestä, jona he ottavat ajoneuvon haltuunsa. Piirturilevy tai kuljettajakortti poistetaan vasta vuorokautisen työajan päätyttyä, jollei poistamiseen anneta lupaa muulla tavoin. Piirturilevyä tai kuljettajakorttia ei saa käyttää tarkoitettua pitempää aikaa.

Jos liitteen I b mukaisella valvontalaitteella varustetussa ajoneuvossa on mukana useampi kuin yksi kuljettaja, näiden on varmistettava, että heidän kuljettajakorttinsa on asetettu ajopiirturin oikeaan aukkoon.

b) Kun kuljettajat eivät ole ajoneuvossa eivätkä siten voi käyttää ajoneuvoon asennettua laitetta, 3 kohdan toisen luetelmakohdan b, c ja d alakohdassa tarkoitetut ajanjaksot on:

i) Kun ajoneuvossa on liitteen liite I mukainen valvontalaite, luettavasti ja piirturilevyä likaamatta merkittävä käsin, automaattisesti tai muulla tavoin.

ii) Kun ajoneuvossa on liitteen liite I B mukainen valvontalaite, merkittävä kuljettajakorttiin käyttäen tallennuslaitteen manuaalista toimintoa.

c) Kun ajoneuvossa on useampi kuin yksi kuljettaja, kuljettajien on tehtävä piirturilevyihin muutokset siten, että 3-kohdan toisen alakohdan b, c, ja d-kohdissa tarkoitetut tiedot näkyvät sen kuljettajan piirturilevyssä, joka sillä hetkellä ohjaa ajoneuvoa.

Muutetaan AETR:n liitteen artiklan 12 kohdat 7 a ja 7 b seuraavasti:

7. a) Kuljettajan ajaessa ajoneuvoa, jossa on liitteen I mukainen valvontalaite, kuljettajan on milloin tahansa pyynnöstä esitettävä valvontaviranomaisille

i) kuluvan viikon piirturilevyt sekä kuljettajan edellisten 15 päivän kuluessa käyttämät piirturilevyt;

ii) kuljettajakortti, jos hänellä sellainen on; ja

iii) kaikki käsin tehdyt muistiinpanot ja tulosteet kuluvalta viikolta ja edeltäviltä 15 päivältä, joita tässä sopimuksessa edellytetään.

Tämän sopimuksen 13 b artikan määritellynä soveltamispäivämääränä kohdissa i) ja ii) tarkoitetut ajanjaksot käsittävät kuluvan viikon ja edeltävät 28 vuorokautta.

b) Kuljettajan ajaessa ajoneuvoa, jossa on liitteen I B mukainen valvontalaite, kuljettajan on milloin tahansa pyynnöstä esitettävä valvontaviranomaisille:

i) kuljettajakorttinsa, jonka haltija hän on;

ii) kaikki käsintehdyt muistiinpanot ja tulosteet kuluvalta viikolta ja edeltäviltä päiviltä, joilta tässä sopimuksessa edellytetään;

iii) piirturilevyt edellisestsä alakohdassa tarkoitetulta ajalta, jos hän on tänä aikana ajanut liitteen I mukaisella valvontalaitteella varustettua ajoneuvoa.

Sopimuksen 13 b artiklassa määritellystä soveltamispäivämäärästä alkaen ii-kohdassa tarkoitettujen ajanjaksojen on käsitettävä kuluva päivä ja 28 edeltävää kalenteripäivää.

Artikla 13

Lisätään AETR:n liitteen 13 artiklaan kohtaan 2 seuraavasti:

2. a) Laitteen toimintahäiriön tai virheellisen toiminnan aikana kuljettajan on merkittävä tiedot, joiden avulla kuljettaja voidaan tunnistaa (nimi ja kuljettajakortin tai kuljettajan ajokortin numero) sekä kuljettajan allekirjoitus, sekä eri ajanjaksot, jotka eivät ole tallentuneet laitteeseen tai tulosteeseen, piirturilevylle tai piirturilevyille taikka erityiselle piirturilevyyn liitettävälle lehdelle.

b) Jos kuljettajakortti on vahingoittunut, toimii huonosti, kadonnut tai varastettu tai ei ole kuljettajan hallussa, kuljettajan on:

i) matkan alkaessa tulostettava ajamansa ajoneuvon tiedot ja kirjoitettava tulosteeseen:

- Kuljettajan yksilöimiseksi tarvittavat tiedot (nimi ja ajokortin numero tai nimi ja kuljettajakortin numero), sekä allekirjoitus;

- 12 artiklan 3 kohdassa, toisessa alakohdassa b-d-kohdissa tarkoitetut ajanjaksot;

ii) Matkan päättyessä tulostettava valvontalaitteen tallentamat ajoaikatiedot ja kirjattava siihen tekemänsä muun työn aika, varallaoloaikansa ja vapaa-aikansa matkan alussa tehdyn tulosteen ottamisen jälkeen, ellei tietoja ole tallennettu ajopiirturiin, ja merkittävä kyseiseen asiakirjaan yksityiskohdat, joiden avulla kuljettaja voidaan tunnistaa (nimi ja kuljettajakortin tai kuljettajan ajokortin numero) sekä kuljettajan allekirjoitus.

OSA KOLME

Muutokset AETR:n liitteen liitteisiin

(artiklassa 22 määrätyn menettelyn mukaisesti)

Uusi liite 3

Liitä uusi liitteen liite 3 liitteen liite 2 jälkeen seuraavasti:

Mallilomakkeet

Tämän sopimuksen artiklan 12 b mukaisesti kuljetusyritykset voivat käyttää seuraavia mallilomakkeita helpottamaan tienvarsitarkastuksia:

1. Todistusta toiminnasta käytetään, kun kuljettaja on ollut sairauslomalla, vuosilomalla tai hän on kuljettanut ajoneuvoa, joka ei kuulu AETR-sopimuksen 2 artiklassa määriteltyyn soveltamisalaan

Käyttöohje (jos mahdollista, toistetaan lomakkeen takaosassa)

a) Asianomaisen kuljetusyrityksen tai kuljettajan on täytettävä lomakkeen kaikki kentät ennen matkaa,

b) Lomakkeen tekstiä ei saa muuttaa,

c) Kuljetusyrityksen valtuutetun edustajan ja kuljettajan itsensä on allekirjoitettava lomake, jotta se on voimassa. Henkilöyrityksissä kuljettaja allekirjoittaa sekä yrityksen edustajana että kuljettajana. Vain alkuperäinen allekirjoitettu lomake on voimassa.

d) Lomake voidaan painaa paperille, jossa on kuljetusyrityksen logo. Kohdat 1–5 voivat olla valmiiksi painettu. Allekirjoitusta ei voi korvata yrityksen leimalla, mutta se voi olla siinä allekirjoituksen ohella.

e) Kansallisen tai alueellisen lisäinformaation on oltava lomakkeen kääntöpuolella.

f) Jos lomake on muulla kielellä kuin englanniksi tai ranskaksi, kansallisella kielellä kirjoitetun otsikon on oltava englannin- ja ranskankielisen otsikon alapuolella, jotka kielet ovat otsikossa pakollisia. Lomakkeen perusosan kenttien on oltava myös englanniksi, jos alkuperäinen asiakirja on tehty muulla kielellä kuin englanniksi (katso liitteenä olevaa mallia)

2 (varattu mahdolliselle toiselle lomakkeelle)

LIITE PDF-tiedostona

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.