26/1988

Annettu: 18.6.1988

Asetus Asetus Neuvostoliiton kanssa Itämeren lastiviivoista tehdyn sopimuksen voimaansaattamisesta

Ulkoasiainministeriön esittelystä säädetään:

1 §

Helsingissä 2 päivänä lokakuuta 1987 Suomen tasavallan ja Sosialististen neuvostotasavaltojen liiton välillä Itämeren lastiviivoista tehty sopimus, jonka tasavallan presidentti on hyväksynyt 6 päivänä toukokuuta 1988 ja jonka hyväksymistä koskevat nootit on vaihdettu 19 päivänä toukokuuta 1988, tulee voimaan 18 päivänä kesäkuuta 1988 niin kuin siitä on sovittu.

2 §

Tämä asetus tulee voimaan 18 päivänä kesäkuuta 1988.

Helsingissä 3 päivänä kesäkuuta 1988

Suomen tasavallan hallituksen ja Sosialististen neuvostotasavaltojen liiton hallituksen välinen SOPIMUS Itämeren lastiviivoista

Suomen tasavallan hallitus ja Sosialististen neuvostotasavaltojen liiton hallitus

ollen kansainvälisen lastiviivayleissopimuksen, 1966, jäsenvaltioita,

katsoen, että tietyt yllämainitun yleissopimuksen vaatimukset ovat tarpeettoman ankaria sellaisten alusten osalta, jotka ovat liikenteessä kahden maan Itämerellä sijaitsevien satamien välillä, koska paikalliset merenkulkuolosuhteet helpottavat tällaisten matkojen turvallisuuden ylläpitämistä,

ottaen huomioon mainitun yleissopimuksen 6 artiklan 1 momentin määräykset,

haluten laatia säännöt siitä, kuinka syvään alukset saadaan lastata matkoilla Itämerellä kahden maan satamien välillä

ovat sopineet seuraavasta:

1 artikla
Sopimuksen yleinen velvoittavuus

1. Sopimushallitukset sitoutuvat saattamaan voimaan tämän sopimuksen määräykset ja sen liitteet, jotka muodostavat tämän sopimuksen erottamattoman osan. Jokainen viittaus tähän sopimukseen on samalla viittaus liitteisiin.

2. Tämän sopimuksen tultua voimaan, sovelletaan yleissopimuksen artikloita ja sääntöjä alueellisia matkoja tekeviin aluksiin ellei tässä sopimuksessa ole korvaavia määräyksiä.

2 artikla
Määritelmät

Tässä sopimuksessa, jollei nimenomaan toisin ole määrätty:

1. "Yleissopimuksella" tarkoitetaan kansainvälistä lastiviivayleissopimusta, 1966, siihen mahdollisesti myöhemmin tehtävine sellaisine muutoksineen ja lisäyksineen, jotka molemmat sopimushallitukset ovat hyväksyneet.

2. "Yleissopimuksen liitteellä" tarkoitetaan sääntöjä lastiviivojen määräämistä varten yleissopimuksen liite 1, viittauksilla yleissopimuksen liitteen sääntöihin tarkoitetaan viittauksia em. sääntöihin ottaen huomioon tämän sopimuksen aiheuttamat muutokset.

3. "Hallinto" tarkoittaa sen sopimusvaltion hallintoa, jonka lippua alus käyttää.

4. "Hyväksytty" tarkoittaa hallinnon hyväksymää.

5. "Alueellinen matka" tarkoittaa aluksen matkaa Itämerellä Suomen ja SNTL:n satamien välillä sen käyttäessä sille tämän sopimuksen liitteen 1 mukaisesti myönnettyä lastiviivaa.

6. "Uusi alus" tarkoittaa alusta, jonka köli on laskettu tai joka on samankaltaisessa rakennusvaiheessa tämän sopimuksen voimaantulopäivänä tai sen jälkeen.

7. "Vanha alus" tarkoittaa alusta, joka ei ole uusi alus.

3 artikla
Yleiset määräykset

1. Alus, johon tätä sopimusta sovelletaan 4 artiklan 1 momentin mukaan, ei saa lähteä merelle alueelliselle matkalle tämän sopimuksen voimaantulopäivän jälkeen ilman tämän sopimuksen määräysten mukaista katsastusta, lastimerkkiä ja Itämeren alueen lastiviivakirjaa (1987).

2. Mikään tämän sopimuksen kohta ei estä asianomaista hallintoa määräämästä suurempaa varalaitaa kuin liitteen 1 mukaisesti määrätty vähimmäisvaralaita.

4 artikla
Soveltaminen

1. Tätä sopimusta sovelletaan Suomen tai SNTL:n lippua käyttäviin aluksiin, jotka sopimushallitukset vapauttavat yleissopimuksen vaatimusten noudattamisesta niin kauan kuin nämä alukset suorittavat alueellisia matkoja.

2. Liitteessä 1 olevia sääntöjä sovelletaan pääasiassa uusiin aluksiin.

3. Vanhojen alusten, jotka eivät täysin täytä niiden sääntöjen vaatimuksia, jotka sisältyvät liitteeseen 1 on täytettävä vähintään sellaiset vastaavat vaatimukset, joita hallinto on soveltanut aluksiin ennen tämän sopimuksen voimaantuloa; missään tapauksessa ei sellaisia aluksia ole vaadittava suurentamaan varalaitojaan.

Vanhojen alusten on täytettävä kaikki tämän sopimuksen vaatimukset, jotta ne voisivat käyttää hyväkseen pienennyksiä aikaisemmin määrätystä varalaidasta.

5 artikla
Lastiviivan ylittäminen

1. Tämän artiklan 2 ja 3 momentissa mainituin poikkeuksin eivät aluksen kyljissä olevat lastiviivat, jotka vastaavat vuodenaikaa ja vyöhykettä tai aluetta, joihin alus voi joutua, saa koskaan joutua veden alle aluksen lähtiessä merelle, matkan kestäessä eivätkä satamaan saavuttaessa.

2. Aluksen ollessa suolattomassa vedessä, jonka tiheys on 1,000, asianmukainen lastiviiva saa suolattoman veden perusteella sallittavasta hyvityksestä johtuen joutua veden alle Itämeren alueen lastiviivakirjassa (1987) osoitetun määrän. Siellä, missä tiheys on muu kuin 1,000, hyvitys on tehtävä suhteessa luvun 1,015 ja todellisen tiheyden väliseen eroon.

3. Kun alus lähtee satamasta, joka sijaitsee joen tai sisävesistön varrella, syvempään lastaus sallitaan vastaamaan sitä määrää polttoainetta ja kaikkia muita aineita, mikä tarvitaan kulutukseen lähtöpaikan ja meren välillä.

6 artikla
Perus- ja määräaikaiset katsastukset sekä tarkastukset

1. Aluksessa on toimitettava jäljempänä selostetut katsastukset ja tarkastukset:

a) Ennen aluksen asettamista liikenteeseen toimitettavan katsastuksen tulee käsittää tämän sopimuksen edellyttämä aluksen rakenteen ja varusteiden täydellinen tarkastus. Tällainen katsastus toimitetaan, jotta varmistuttaisiin siitä, että aluksen yleinen järjestely, rakennusaine ja rakenneosien mitat täysin vastaavat tämän sopimuksen vaatimuksia.

b) Määräaikaisen katsastuksen, joka toimitetaan hallinnon määräämin väliajoin, jotka eivät saa olla viittä vuotta pitemmät, on oltava sellainen, että saadaan varmuus siitä, että rakenne, varusteet, yleinen järjestely, rakennusaine ja rakenneosien mitat täysin vastaavat sopimuksen vaatimuksia.

c) Määräaikainen tarkastus kolme kuukautta ennen jokaista lastiviivakirjan vuosipäivää tai sen jälkeen sen varmistamiseksi, että sellaisia muutoksia, jotka vaikuttaisivat aluksen lastiviivan sijaintia koskeviin laskelmiin, ei ole tehty aluksen runkoon tai ylärakenteisiin ja että seuraaviin kohtiin kuuluvat laitteet ja välineet on pidetty ennallaan asianmukaisessa kunnossa:

I) aukkojen suojaus;

II) suojakaiteet;

III) tyhjennysportit; ja

IV) kulkutiet miehistösuojiin.

2. Tämän artiklan kohdassa 1 c mainituista määräaikaistarkastuksista on tehtävä merkintä Itämeren alueen lastiviivakirjaan (1987).

7 artikla
Todistuskirjan antaminen

1. Itämeren alueen lastiviivakirja (1987) on annettava jokaiselle tämän sopimuksen mukaisesti katsastetulle alukselle, johon on merkitty tämän sopimuksen liitteen 1 mukaiset lastiviivat.

2. Tämän todistuskirjan on oltava hallinnon tai sen asianmukaisesti valtuuttaman henkilön tai laitoksen antama. Joka tapauksessa hallinto ottaa täyden vastuun todistuskirjasta.

8 artikla
Todistuskirjan kaava

1. Itämeren alueen lastiviivakirja (1987) on laadittava antavan maan virallisella kielellä, tämän lisäksi tekstiin on sisällytettävä käännös englannin kielelle.

2. Todistuskirjan kaavan on oltava tämän sopimuksen liitteessä 2 annetun mallin mukainen. Todistuskirjan mallin painettu osa on tarkoin toistettava kaikissa annetuissa todistuskirjoissa ja kaikissa niiden oikeiksi todistetuissa jäljennöksissä.

9 artikla
Todistuskirjan voimassaoloaika

1. Itämeren alueen lastiviivakirja (1987) on annettava hallinnon määräämäksi ajaksi, joka ei saa olla viittä vuotta pitempi antamispäivästä luettuna.

2. Hallinnon on peruutettava Itämeren alueen lastiviivakirja (1987), jos jokin seuraavista seikoista ilmenee:

a) aluksen runkoon tai ylärakenteisiin on tehty olennaisia muutoksia, jotka saattavat tehdä välttämättömäksi suuremman varalaidan määräämisen;

b) 6 artiklan 1 momentin c kohdassa mainittuja laitteita ja välineitä ei ole pidetty tarkoituksenmukaisessa kunnossa;

c) todistuskirjaan ei ole merkitty, että alus on tarkastettu, niin kuin 6 artiklan 1 momentin c kohdassa on edellytetty;

d) aluksen rakenteellinen lujuus on heikentynyt siinä määrin, että alus ei ole turvallinen.

3. Hallinnon alukselle antama todistuskirja lakkaa olemasta voimassa aluksen siirtyessä käyttämään toisen valtion lippua.

10 artikla
Todistuskirjojen tunnustaminen

Sopimushallituksen toimesta tämän sopimuksen mukaisesti annetut todistuskirjat on toisen sopimushallituksen tunnustettava ja katsottava ne kaikkiin tämän sopimuksen edellyttämiin tarkoituksiin nähden yhtä päteviksi kuin niiden itsensä antamat todistuskirjat.

11 artikla
Valvonta

1. Alukset, joilla on 7 artiklan mukaisesti annettu todistuskirja, ovat tämän sopimuksen toisen sopimushallituksen satamissa ollessaan sen hallituksen asianmukaisesti valtuuttamien viranomaisten valvonnan alaisia. Sopimushallitusten on varmistauduttava siitä, että tällaista valvontaa harjoitetaan siinä määrin kuin on kohtuullista ja käytännössä mahdollista sen toteamiseksi, että aluksessa on tämän sopimuksen mukaisesti annettu voimassaoleva todistuskirja. Jos aluksessa on voimassaoleva Itämeren alueen lastiviivakirja (1987), tällainen valvonta on rajoitettava sen selvittämiseen, että:

a) alusta ei ole lastattu yli todistuskirjassa sallittujen rajojen;

b) aluksen lastiviivan sijainti on todistuskirjassa ilmoitetun mukainen;

c) alusta ei ole niin olennaisesti muutettu 9 artiklan 2 momentin a ja d kohdassa mainituilta osiltaan, että alus ilmeisesti on sopimaton lähtemään merelle ilman vaaraa ihmishengelle.

2. Jos sellaista valvontaa harjoitetaan tämän artiklan 1 momentin c kohdan mukaisesti, sitä on harjoitettava ainoastaan siinä määrin kuin on tarpeellista sen varmistamiseksi, että alus ei liikennöi ennen kuin se voi lähteä merelle ilman vaaraa matkustajille tai laivaväelle.

3. Siinä tapauksessa, että tässä artiklassa edellytetty valvonta antaa aiheen asioihin puuttumiseen, valvontaa toimittavan viranomaisen on viipymättä kirjallisesti ilmoitettava toisen sopimushallituksen konsulille tai diplomaattiselle edustajalle tästä päätöksestä ja kaikista niistä seikoista, joiden vuoksi asioihin puuttuminen oli katsottu tarpeelliseksi.

12 artikla
Onnettomuudet

1. Kukin sopimushallitus sitoutuu suorituttamaan tutkimuksen jokaisesta onnettomuudesta, joka kohtaa aluksia, joista se on vastuussa ja jotka ovat tämän sopimuksen määräysten alaisia, kun se katsoo, että sellainen tutkimus voi auttaa ratkaisemaan, mitkä muutokset sopimukseen saattaisivat olla toivottavia.

2. Sopimushallitukset sitoutuvat toimittamaan toisilleen asianmukaiset tiedot näiden tutkimusten tuloksista.

13 artikla
Tietojen toimittaminen

Sopimushallitukset sitoutuvat toimittamaan toisilleen:

a) niiden lakien, asetusten, määräysten, sääntöjen ja muiden painotuotteiden tekstit, jotka on julkaistu tämän sopimuksen piiriin kuuluvista eri asioista; ja

b) luettelon hallintoon kuulumattomista elimistä, jotka on valtuutettu toimimaan hallinnon puolesta lastiviiva-asioissa tämän sopimuksen mukaan.

14 artikla
Voimaantulo ja irtisanominen

Tämä sopimus tulee voimaan 30 päivän kuluttua siitä, kun sopimuspuolet ovat toisilleen ilmoittaneet, että sopimuspuolten lainsäädäntöjen tämän sopimuksen voimaantulolle asettamat vaatimukset on täytetty.

Tämä sopimus on voimassa, kunnes jompikumpi sopimuspuoli sanoo sen irti ilmoitettuaan tästä kaksitoista kuukautta aikaisemmin.

Tehty Helsingissä 2 päivänä lokakuuta 1987 kahtena suomen- ja venäjänkielisenä kappaleena, molempien tekstien ollessa yhtä todistusvoimaiset.

Liite 1 SÄÄNNÖT lastiviivojen määräämistä varten Itämerellä liikkuville aluksille

1 sääntö
Yleistä

Alusten, joihin tätä sopimusta sovelletaan, tulee täyttää kaikki yleissopimuksen liitteen vaatimukset säännöissä 2-8 mainituin muutoksin ja poikkeuksin.

2 sääntö
Aluksen lujuus

Hallinnon tulee vakuuttautua siitä, että rungon yleinen rakenteellinen lujuus on riittävä sitä syväystä silmällä pitäen, mikä vastaa määrättyä varalaitaa. Alusten, jotka on rakennettu hallinnon tunnustaman luokituslaitoksen vaatimusten mukaisesti, ja joiden rakenne pysytetään näiden vaatimusten mukaisena, voidaan katsoa omaavan riittävän lujuuden.

3 sääntö
Kansiviiva

Näissä säännöissä yleissopimuksen liitteen sääntö 4 korvataan seuraavalla:

"Kansiviiva on vaakasuora 300 millimetrin pituinen ja 25 millimetrin levyinen viiva. Se merkitään keskilaivan kohdalle aluksen kummallekin sivulle ja sen yläreunan tulee normaalisti yhtyä pisteeseen, missä varalaitakannen yläpinnan jatko ulospäin leikkaa laidoituksen ulkopinnan (kuva 1). Kuitenkin voidaan kansiviiva merkitä mitattuna muusta kiinteästä kohdasta aluksessa, ehdolla että varalaita tällöin vastaavasti korjataan. Mittauskohdan paikka suhteessa varalaitakanteen on joka tapauksessa esitettävä Itämeren alueen lastiviivakirjassa (1987)."

4 sääntö
Lastiviivamerkki

Näissä säännöissä yleissopimuksen liitteen sääntö 5 korvataan seuraavalla:

"Lastiviivamerkkinä tulee olla rengas, jonka ulkohalkaisija on 300 millimetriä ja leveys 25 millimetriä. Sen leikkaa 450 millimetrin pituinen ja 25 millimetrin levyinen vaakasuora viiva, jonka yläreuna kulkee renkaan keskipisteen kautta. Renkaan keskipiste merkitään keskilaivan kohdalle ja on sen etäisyys kansiviivan yläreunasta kesävaralaidan suuruinen, mitattuna pystysuoraan alaspäin ja määrättynä:

- yleissopimuksen mukaan aluksille, joilla on kansainvälinen lastiviivakirja (1966), tai

- näiden sääntöjen mukaan kaikille muille aluksille, joihin tätä sopimusta sovelletaan."

5 sääntö
Lastiviivamerkin ohella käytettävät viivat

Näissä säännöissä yleissopimuksen liitteen sääntö 6 korvataan seuraavalla:

"1. Näiden sääntöjen mukaisesti määrättyjä lastiviivoja osoittavat vaakasuorat 230 millimetrin pituiset ja 25 millimetrin levyiset viivat, jotka, jollei nimenomaan ole toisin määrätty, on vedetty keulaan päin kohtisuoraan 25 millimetrin levyistä pystyviivaa vastaan, joka on vedetty renkaan keskipisteestä keulaan päin etäisyydelle:

- 1200 millimetriä aluksissa, joilla on kansainvälinen lastiviivakirja (1966) (kuva 3) ja

- 540 millimetriä aluksissa, joilla ei ole kansainvälistä lastiviivakirjaa (1966) (kuva 2).

2. Seuraavat lastiviivat määrätään käytettäviksi:

a) kesälastiviiva, jota osoittaa kirjaimella S merkityn viivan yläreuna;

b) talvilastiviiva, jota osoittaa kirjaimella W merkityn viivan yläreuna;

c) suolattoman veden kesälastiviiva, jota osoittaa kirjaimella F merkityn viivan yläreuna. Tämä viiva merkitään pystyviivan peräpuolelle. Erotus suolattoman veden kesälastiviivan ja kesälastiviivan välillä osoittaa hyvitystä jota voidaan käyttää lastattaessa suolattomassa vedessä talvilastiviivan mukaisesti.

3. Milloin puutavaralaidat määrätään näiden sääntöjen mukaisesti, on puutavaralastiviivat merkittävä muiden lastiviivojen ohella. Nämä viivat ovat vaakasuoria 230 millimetrin pituisia ja 25 millimetrin levyisiä viivoja, jotka vedetään peräänpäin, jollei nimenomaan toisin ole määrätty, ja kohtisuoraan 25 millimetrin levyistä pystysuoraa viivaa vastaan, joka on merkitty renkaan keskipisteestä peräänpäin etäisyydelle:

- 1200 millimetriä aluksissa, joilla on kansainvälinen lastiviivakirja (1966) (kuva 3), ja

- 540 millimetriä aluksissa, joilla ei ole kansainvälistä lastiviivakirjaa (1966) (kuva 2).

4. Seuraavat puutavaralastiviivat määrätään käytettäviksi:

a) kesäpuutavaralastiviiva, jota osoittaa kirjaimilla LS merkityn viivan yläreuna;

b) talvipuutavaralastiviiva, jota osoittaa kirjaimilla LW merkityn viivan yläreuna;

c) suolattoman veden kesäpuutavaralastiviiva, jota osoittaa kirjaimilla LF merkityn viivan yläreuna, mikä viiva on merkittävä pystysuoran viivan keulapuolelle.

Suolattoman veden kesäpuutavaralastiviivan ja kesäpuutavaralastiviivan välinen ero osoittaa hyvityksen, jota voidaan käyttää lastattaessa suolattomassa vedessä talvipuutavaralastiviivan mukaisesti.

5. Aluksissa, joiden pituus on suurempi kuin 100 metriä, on merkittävä ainoastaan kesälastiviiva ja suolattoman veden lastiviiva.

6. Jos alukselle määrätään suurempi varalaita kuin vähimmäisvaralaita, niin että lastiviiva on merkitty samalle korkeudelle tai alemmaksi kuin alin vuodenajasta riippuvainen lastiviiva, joka on määrätty näiden sääntöjen mukaisen vähimmäisvaralaidan perusteella, vain suolattoman veden lastiviiva on merkittävä.

7. Lastiviivoja osoittavien kirjainten tulee olla 75 millimetrin korkuisia ja 50 millimetrin levyisiä."

6 sääntö
Lastiviivaviranomaista osoittava merkintä

Näissä säännöissä seuraava kohta on lisättävä yleissopimuksen liitteen 7. sääntöön:

"Alueellisen sopimuksen mukaan määrätyn lastiviivan merkintä "RA" (regional agreement) on tehtävä vaakasuorien, 200 millimetrin pituisten ja 25 millimetrin levyisten, 5 säännön 1 ja 3 kohdissa määritettyihin pystysuoriin viivoihin nähden symmetrisesti sijoitettujen ja suolattoman veden kesälastiviivasta tai suolattoman veden kesäpuutavaralastiviivasta 200 millimetrin korkeudella sijaitsevien viivojen yläpuolelle.

Kirjainten "RA" tulee olla samaa kokoa kuin lastiviivaviranomaista osoittavan merkinnän alkukirjaimet."

(Kuvat 1-3 jätetty tästä pois)

7 sääntö
Merkkien toteaminen

Näissä säännöissä yleissopimuksen liitteen sääntö 9 korvataan seuraavalla:

"Itämeren alueen lastiviivakirjaa (1987) ei saa antaa alukselle, ennenkuin viranomainen tai katsastaja, joka toimii tämän sopimuksen 7 artiklan määräysten mukaisesti, on todistanut, että merkit on oikein asetettu ja pysyvästi merkitty aluksen sivuihin."

8 sääntö
Varalaitataulukot

Näissä säännöissä yleissopimuksen liitteessä oleva sääntö 28 korvataan seuraavalla:

"A-tyypin alukset

1) Taulukon mukainen varalaita A-tyypin aluksille on määrättävä seuraavasta taulukosta:


    TAULUKKO A

Varalaitataulukko A-tyypin aluksille


Aluksen Varalaita Aluksen  Varalaita Aluksen  Varalaita
pituus  (milli-  pituus  (milli-  pituus  (milli-
(metriä) metriä)  (metriä) metriä)  (metriä) metriä)

 24    190    35    276    46     375
 25    196    36    285    47     385
 26    203    37    293    48     395
 27    210    38    301    49     405
 28    218    39    310    50     415
 29    226    40    318    51     425
 30    235    41    326    52     435
 31    243    42    335    53     445
 32    251    43    345    54     455
 33    260    44    355    55     466
 34    268    45    365    56     477
 57    489    106   1 150    155    1 902
 58    501    107   1 165    156    1 917
 59    513    108   1 180    157    1 932
 60    525    109   1 195    158    1 947
 61    537    110   1 210    159    1 962
 62    549    111   1 226    160    1 976
 63    560    112   1 242    161    1 990
 64    572    113   1 258    162    2 004
 65    584    114   1 274    163    2 018
 66    595    115   l 290    164    2 031
 67    607    116   1 306    165    2 044
 68    618    117   1 321    166    2 057
 69    630    118   1 336    167    2 070
 70    643    119   1 351    168    2 083
 71    656    120   1 366    169    2 096
 72    670    121   1 381    170    2 109
 73    683    122   1 396    171    2 121
 74    696    123   1 412    172    2 133
 75    710    124   1 427    173    2 145
 76    723    125   1 443    174    2 157
 77    736    126   1 459    175    2 169
 78    750    127   1 474    176    2 181
 79    763    128   1 490    177    2 192
 80    776    129   1 505    178    2 203
 81    790    130   1 521    179    2 214
 82    803    131   1 536    180    2 225
 83    816    132   1 552    181    2 236
 84    830    133   1 567    182    2 247
 85    843    134   1 583    183    2 258
 86    856    135   1 598    184    2 269
 87    870    136   1 614    185    2 280
 88    883    137   1 629    186    2 291
 89    896    138   1 644    187    2 302
 90    910    139   1 659    188    2 313
 91    925    140   1 674    189    2 323
 92    940    141   1 689    190    2 333
 93    955    142   1 704    191    2 343
 94    970    143   1 719    192    2 353
 95    985    144   1 735    193    2 363
 96   1 000    145   1 751    194    2 373
 97   1 015    146   1 766    195    2 383
 98   1 030    147   1 781    196    2 393
 99   1 045    148   1 796    197    2 402
 100   1 060    149   1 811    198    2 411
 101   1 075    150   1 827    199    2 420
 102   1 090    151   1 842    200    2 429
 103   1 105    152   1 857    201    2 438
 104   1 120    153   1 872    202    2 447
 105   1 135    154   1 887    203    2 456
 204   2 464    220   2 597    236    2 714
 205   2 473    221   2 605    237    2 720
 206   2 482    222   2 612    238    2 727
 207   2 491    223   2 620    239    2 733
 208   2 500    224   2 628    240    2 739
 209   2 508    225   2 635    241    2 746
 210   2 516    226   2 643    242    2 752
 211   2 524    227   2 650    243    2 758
 212   2 532    228   2 657    244    2 765
 213   2 541    229   2 664    245    2 771
 214   2 549    230   2 671    246    2 777
 215   2 557    231   2 678    247    2 784
 216   2 565    232   2 686    248    2 790
 217   2 573    233   2 693    249    2 796
 218   2 581    234   2 700    250    2 800
 219   2 589    235   2 707

Varalaidat aluksen välipituuksille saadaan suoraviivaisella interpolaatiolla.

Varalaidat yli 250 metrin pituisille aluksille määrää hallinto.

2) Taulukon mukainen varalaita B-tyypin aluksille on määrättävä seuraavasta taulukosta:


      TAULUKKO B

Varalaitataulukko B-tyypin aluksille


Aluksen Varalaita Aluksen  Varalaita Aluksen  Varalaita
pituus  (milli-  pituus  (milli-  pituus  (milli-
(metriä) metriä)  (metriä) metriä)  (metriä) metriä)

 24    200    35    292    46     390
 25    208    36    300    47     400
 26    217    37    308    48     410
 27    225    38    316    49     420
 28    233    39    324    50     430
 29    242    40    332    51     440
 30    250    41    341    52     450
 31    258    42    350    53     460
 32    267    43    360    54     470
 33    275    44    370    55     481
 34    283    45    380    56     493
 57    505    106   1 250    155    2 176
 58    517    107   1 270    156    2 196
 59    529    108   1 290    157    2 214
 60    541    109   1 310    158    2 232
 61    553    110   1 330    159    2 250
 62    564    111   1 350    160    2 268
 63    575    112   1 370    161    2 286
 64    587    113   1 390    162    2 304
 65    598    114   1 409    163    2 322
 66    610    115   1 428    164    2 340
 67    623    116   1 447    165    2 358
 68    636    117   1 466    166    2 376
 69    650    118   1 484    167    2 394
 70    663    119   1 503    168    2 412
 71    677    120   1 522    169    2 430
 72    690    121   1 540    170    2 448
 73    703    122   1 558    171    2 465
 74    716    123   1 576    172    2 482
 75    730    124   1 594    173    2 500
 76    743    125   1 614    174    2 518
 77    756    126   1 634    175    2 535
 78    770    127   1 654    176    2 552
 79    785    128   1 673    177    2 569
 80    800    129   1 692    178    2 587
 81    815    130   1 710    179    2 605
 82    830    131   1 728    180    2 623
 83    845    132   1 746    181    2 640
 84    860    133   1 764    182    2 657
 85    875    134   1 782    183    2 673
 86    890    135   1 800    184    2 690
 87    905    136   1 819    185    2 706
 88    921    137   1 839    186    2 722
 89    938    138   1 859    187    2 738
 90    955    139   1 879    188    2 755
 91    972    140   1 898    189    2 772
 92    989    141   1 917    190    2 789
 93   1 005    142   1 935    191    2 805
 94   1 022    143   1 953    192    2 821
 95   1 037    144   1 971    193    2 836
 96   1 055    145   1 989    194    2 851
 97   1 073    146   2 007    195    2 866
 98   1 091    147   2 025    196    2 881
 99   1 110    148   2 044    197    2 896
 100   1 130    149   2 063    198    2 911
 101   1 150    150   2 083    199    2 925
 102   1 170    151   2 101    200    2 939
 103   1 190    152   2 119    201    2 952
 104   1 210    153   2 137    202    2 967
 105   1 230    154   2 156    203    2 982
 204   2 997    220   3 227    236    3 439
 205   3 012    221   3 240    237    3 451
 206   3 027    222   3 253    238    3 464
 207   3 042    223   3 266    239    3 477
 208   3 057    224   3 280    240    3 490
 209   3 072    225   3 294    241    3 503
 210   3 087    226   3 308    242    3 516
 211   3 100    227   3 321    243    3 528
 212   3 114    228   3 334    244    3 541
 213   3 127    229   3 348    245    3 555
 214   3 140    230   3 361    246    3 568
 215   3 154    231   3 375    247    3 580
 216   3 168    232   3 388    248    3 592
 217   3 183    233   3 402    249    3 604
 218   3 198    234   3 415    250    3 616
 219   3 213    235   3 427

Varalaidat aluksen välipituuksille saadaan suoraviivaisella interpolaatiolla.

Varalaidat yli 250 metrin pituisille aluksille määrää hallinto."

Liite 2 ITÄMEREN ALUEEN LASTIVIIVAKIRJA (1987)


(Virallinen leima)

Annettu vuoden 1987 Itämeren lastiviivasopimuksen määräysten mukaisesti

.................................
(maan täydellinen virallinen nimi)
hallituksen puolesta
.................................
.................................

(Vuoden 1987 Itämeren lastiviivasopimuksen määräysten mukaisesti valtuutetun toimivaltaisen henkilön täydellinen virkanimike ja sukunimi tai asianmukaisesti valtuutetun organisaation täydellinen virallinen nimi).


Aluksen nimi
Rekisterinumero tai tunnuskirj.
Rek. paikka
Pituus (L)


Varalaita     Aluksen tyyppi
määrätty *):

( *) Tarpeeton yliviivataan)


Uudelle alukselle A-tyyppi
          B-tyyppi
Vanhalle alukselle B-tyyppi pienennetyin varalaidoin
          B-tyyppi suurennetuin varalaidoin

Varalaita     Lastiviiva
kansiviivasta

Kesä .... mm (S)  .... mm ylempänä renkaan keskipisteen
              kautta kulkevan viivan yläreunaa
Talvi .... mm (W) .... mm (S):n alla
Puutavara
kesä .... mm (LS) .... mm (S):n yllä
Puutavara
talvi .... mm (LW) .... mm (LS):n alla

Huom.: Varalaitoja ja lastiviivoja, joita ei sovelleta ei tarvitse merkitä todistuskirjaan.

Suolattoman veden vähennys kaikille varalaidoille, puutavaralaitoja lukuun ottamatta .... mm. Puutavaralaidoille .... mm.

Sen kansiviivan yläreuna, mistä nämä varalaidat on mitattu, on ..... mm kannen .... aluksen sivussa.

Perus- tai määräaikaisen katsastuksen päivämäärä ....

Tämä lastiviivakirja on annettu todisteeksi siitä, että alus on katsastettu ja että varalaidat on määrätty ja edellä kuvatut lastiviivat on merkitty vuoden 1987 Itämeren lastiviivasopimuksen mukaan.

Tämä todistuskirja on voimassa .... päivään .... kuuta ehdolla että määräaikaiset tarkastukset toimitetaan sopimuksen 6 artiklan 1 momentin c kohdan mukaan.

Annettu .... päivänä .... kuuta

............................................
(Todistuskirjan antamisen paikka ja päiväys)
............................................
(Todistuskirjan antavan viranomaisen nimikirjoitus)
         ja/tai
   (Asianomaisen viranomaisen leima)

Jos todistuskirja allekirjoitetaan, on tehtävä seuraava lisäys:

Allekirjoittanut ilmoittaa olevansa mainitun hallituksen asianmukaisesti valtuuttama antamaan tämän todistuskirjan.

................

(Allekirjoitus)

Huom.:

1. Tämä todistuskirja on voimassa aluksen ollessa matkalla Itämerellä Suomen ja Neuvostoliiton satamien välillä.

2. Aluksen lähtiessä joen tai sisävesistön varrella sijaitsevasta satamasta sallitaan syvempään lastaus sillä tavoin, että se vastaa polttoaineen ja kaikkien muiden aineiden painoa, mitkä tarvitaan kulutukseen lähtöpaikan ja meren välillä.

3. Aluksen ollessa suolattomassa vedessä, jonka tiheys on 1,000, asianmukainen lastiviiva saa suolattoman veden perusteella sallittavasta hyvityksestä johtuen joutua veden alle edellä osoitetun määrän. Siellä, missä tiheys on muu kuin 1,000, hyvitys on tehtävä suhteessa luvun 1,015 ja todellisen tiheyden väliseen eroon.


    Todistuskirjan takasivu

Täten todistetaan, että sopimuksen 6 artiklan 1 momentin c kohdan mukaan vaadittavassa määräaikaisessa tarkastuksessa aluksen todettiin täyttävän tämän sopimuksen asiaankuuluvat määräykset.


Paikka ...... Päiväys ......
(ao. viranomaisen nimikirj. ja/tai leima)
Paikka ...... Päiväys ......
(ao. viranomaisen nimikirj. ja/tai leima)
Paikka ...... Päiväys ......
(ao. viranomaisen nimikirj. ja/tai leima)
Paikka ...... Päiväys ......
(ao. viranomaisen nimikirj. ja/tai leima)

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.