25/1988

KANSAINVÄLINEN SOPIMUS Euroopan sisäisen säännöllisen lentoliikenteen tariffien vahvistamismenettelystä

Tämän sopimuksen allekirjoittajahallitukset,

katsoen, että Euroopan sisäisen säännöllisen lentoliikenteen tariffien vahvistamista koskevien periaatteiden ja menettelyjen tulisi olla yhtenäisiä; ja

katsoen, että tällaisen liikenteen osalta on toivottavaa korvata Pariisissa 10 päivänä heinäkuuta 1967 allekirjoitettu säännöllisen lentoliikenteen tariffien määräämistä koskeva kansainvälinen sopimus (jäljempänä vuoden 1967 sopimus) uudella sopimuksella,

ovat sopineet seuraavasta:

1 artikla

1. Tällä sopimuksella:

a) vahvistetaan ne tariffimääräykset, joita sovelletaan Euroopan sisäisessä säännöllisessä lentoliikenteessä tämän sopimuksen osapuolten välillä;

b) korvataan, ottaen huomioon tämän artiklan 2 kappaleen määräykset, tämän sopimuksen kahden osapuolen välillä jo tehdyissä kahdenvälisissä sopimuksissa olevat tariffimääräykset, sikäli kuin ne ovat ristiriidassa tämän sopimuksen kanssa;

c) vahvistetaan tai soveltuvin osin korvataan kaikki olemassa olevat määräykset säännöllisen lentoliikenteen tariffeja koskevien erimielisyyksien ratkaisemisesta tämän sopimuksen kahden osapuolen välillä.

2. Sopimuspuolet sitoutuvat olemaan ryhtymättä mihinkään keskinäisiin velvoitteisiin tai sopimuksiin, jotka olisivat tätä sopimusta rajoittavampia. Tämä sopimus ei kuitenkaan estä sopimuspuolia ylläpitämästä tai kehittämästä kahdenvälisiä tai valtioryhmän keskinäisiä järjestelyjä, jotka johtavat suurempaan joustavuuteen kuin mitä tämä sopimus sisältää.

2 artikla

Tässä sopimuksessa:

a) ilmaisu "Euroopan sisäinen" tarkoittaa yksinomaan Euroopan siviili-ilmailukonferenssin (ECAC) jäsenvaltioiden Euroopan sisäisiä alueita;

b) ilmaisu "tariffi" tarkoittaa matkustajien, matkatavaran tai rahdin (postia lukuun ottamatta) kuljetuksesta veloitettavia hintoja, mukaan lukien tällaisen kuljetuksen yhteydessä annettavat tai tarjottavat merkittävät lisäedut, sekä henkilöiden kuljetusta varten myytävien lippujen myynnistä tai vastaavista liiketoimista rahtia kuljetettaessa maksettava myyntipalkkio (provisio). Ilmaisu kattaa myös ne ehdot, joiden mukaan kuljetushintaa sovelletaan tai myyntipalkkiota maksetaan;

c) ilmaisu "joustovyöhyke" tarkoittaa tämän sopimuksen liitteessä määriteltyjen hintatasojen ja -ehtojen muodossa ilmoitettuja rajoja, joiden sisällä matkustajahinnat täyttävät automaattisen hyväksymisen vaatimukset.

3 artikla

1. Tämän sopimuksen osapuolten lentoliikenneyritysten kuljetuksissaan sopimuspuolten alueiden välillä soveltamat tariffit on asetettava kohtuullisiksi ottaen huomioon kaikki asiaan vaikuttavat tekijät, mukaan lukien seuraavat periaatteet: tariffia esittävän lentoliikenneyrityksen kustannukset kiinnittäen asianmukaista huomiota samalla reitillä tai samoilla reiteillä liikennöivien yhden tai useamman muun kolmannen tai neljännen vapauden lentoliikenneyrityksen tariffeihin - tarve saada asianmukainen tuotto lentoliikenneyrityksen tekemälle sijoitukselle, kilpailuolosuhteet ja käyttäjien vaatimukset. Tariffiehtojen on oltava järkeviä, yksinkertaisia ja valvottavissa. mahdollista valvoa.

2. Tämän sopimuksen osapuolet tunnustavat lentoliikenneyritysten keskinäisten monenvälisten tariffineuvottelujen merkityksen ja Kansainvälisen ilmakuljetusliiton (IATA) tehtävän näissä neuvotteluissa. Lentoliikenneyritysten välisistä neuvotteluista, joko monenvälisistä tai kahdenvälisistä, ei kuitenkaan ole tehtävä pakollista edellytystä tariffien esittämisen ja vahvistamisen osalta. Lentoliikenneyrityksen on sallittava esittää tariffinsa hyväksyttäviksi itsenäisesti tai, niin halutessaan, neuvoteltuaan yhden tai useamman muun lentoliikenneyrityksen kanssa.

4 artikla

1. Lukuun ottamatta mitä tämän artiklan 2 kappaleessa on määrätty, tariffit on esitettävä asianomaisten sopimuspuolten ilmailuviranomaisten hyväksyttäviksi sopimuspuolen ilmailuviranomaisten edellyttämässä muodossa vähintään kuusikymmentä päivää ennen niiden suunniteltua voimaantuloa. Joskin molempien sopimuspuolten ilmailuviranomaiset voivat sopia lyhyemmästä tariffien hyväksyttämisajasta kuin kuusikymmentä päivää, ilmailuviranomainen ei saa vaatia pitempää hyväksyttämisaikaa.

2. Matkustajatariffit, jotka hintatasonsa ja -ehtojensa osalta ovat tämän sopimuksen liitteessä määriteltyjen joustovyöhykkeiden rajoissa, samoin kuin mainitun liitteen 10 kappaleessa esitetyt matkustajatariffit, on esitettävä hyväksyttäviksi asianomaisen sopimuspuolen ilmailuviranomaisten vaatimassa muodossa vähintään kaksikymmentäyksi päivää ennen niiden suunniteltua voimaantuloa. Joskin molempien sopimuspuolten ilmailuviranomaiset voivat sopia lyhyemmästä hyväksyttämisajasta kuin kaksikymmentäyksi päivää, ilmailuviranomainen ei saa vaatia pitempää määräaikaa.

5 artikla

1. Jomman kumman sopimuspuolen ilmailuviranomaiset voivat nimenomaisesti hyväksyä 4 artiklan 1 kappaleen mukaisesti hyväksyttäväksi esitetyn tariffin. Sopimuspuolen ilmailuviranomaisten katsotaan hyväksyneen tariffin, elleivät sopimuspuolen ilmailuviranomaiset enintään kolmenkymmenen päivän kuluessa tariffin hyväksyttäväksi esittämisestä ole kirjallisesti ilmoittaneet toisen sopimuspuolen ilmailuviranomaisille ja asianomaiselle yhdelle tai useammalle lentoliikenneyritykselle hylkäävänsä ehdotetun tariffin.

2. Edellä olevan 4 artiklan 2 kappaleen mukaisesti hyväksyttäväksi esitetty tariffi, joka täyttää vyöhykejärjestelmän vaatimukset, sellaisina kuin ne on määritelty tämän sopimuksen liitteessä, on hyväksyttävä automaattisesti. Jos jomman kumman sopimuspuolen ilmailuviranomaiset päättävät, etteivät vyöhykejärjestelmän vaatimukset ole täyttyneet, niiden tulee ilmoittaa päätöksestään tariffia esittäneelle yhdelle tai useammalle lentoliikenneyritykselle neljäntoista päivän kuluessa siitä, kun tariffi on esitetty hyväksyttäväksi.

3. Vain kolmannen ja neljännen vapauden lentoliikenneyritykset saavat toimia hinnanjohtajina. Kolmannen, neljännen ja viidennen vapauden lentoliikenneyrityksillä, jotka liikennöivät samalla reitillä kuin hinnanjohtaja, on lupa esittää hyväksyttäväksi ja tulee saada hyväksyminen tariffeille, jotka vastaavat tämän artiklan 1 ja 2 kappaleen mukaan hyväksyttyjen tariffien hintatasoa ja -ehtoja. Sellaiset tariffit eivät saa tulla voimaan ennen niiden tariffien voimaantuloa, joiden vertaisia ne ovat.

4. Tariffeja hyväksyessään sopimuspuolen ilmailuviranomaiset voivat liittää hyväksymiseensä sopiviksi katsomansa tariffien raukeamispäivät. Tällaiset tariffit ovat voimassa niille määrättyyn raukeamispäivään asti tai kunnes uudet tariffit on hyväksytty, ellei asianomainen yksi tai useampi lentoliikenneyritys toimivaltaisten ilmailuviranomaisten suostumuksella lakkauta niitä. Ilmailuviranomaiset voivat kuitenkin suostua jatkamaan tariffien alkuperäistä voimassaoloaikaa. Silloin kun tariffi on hyväksytty ilman, että kumpikaan ilmailuviranomaisista on asettanut sille raukeamispäivää, ja kun uutta tariffia ei ole esitetty hyväksyttäväksi eikä hyväksytty, tariffi jää voimaan, kunnes jompi kumpi viranomaisista ilmoittaa, joko omasta aloitteestaan tai asianomaisen yhden tai useamman lentoliikenneyrityksen pyynnöstä, että tariffin voimassaolo päättyy.

6 artikla

1. Sopimuspuolen, joka vastustaa 4 artiklan 1 kappaleen mukaisesti hyväksyttäväksi esitettyä tariffia, on suostuttava neuvotteluihin, jos toinen sopimuspuoli, joka ei vastusta tariffia, pyytää sellaisia neuvotteluja. Neuvottelut on käytävä kolmenkymmenen päivän kuluessa siitä päivästä, jolloin neuvottelupyyntö on esitetty, joskin tätä määräaikaa voidaan kuitenkin pidentää asianomaisten sopimuspuolten välisellä sopimuksella. Samaa menettelyä noudatetaan tariffin osalta, jota ei ole automaattisesti hyväksytty 5 artiklan 2 kappaleen mukaisesti.

2. Jos sopimukseen ei ole päästy tämän neuvotteluajan päätyttyä, asia on jomman kumman sopimuspuolen pyynnöstä saatettava välitysmenettelyyn.

3. Säännönmukaisesti välitysmenettelyn suorittaa kolmen välimiehen muodostama välitysoikeus. Neljäntoista päivän kuluessa välityspyynnön vastaanottamisesta molempien sopimuspuolten on nimettävä yksi välitysoikeuden jäsen sekä täten nimettyjen kahden jäsenen sovittava kolmannesta jäsenestä ja nimettävä hänet. Kolmannen jäsenen on oltava kolmannen valtion kansalainen ja toimittava välitysoikeuden puheenjohtajana. Välitysoikeuden päätökset on tehtävä ääntenenemmistöllä. Molempien sopimuspuolten suostumuksella välitysmenettelyn voi vaihtoehtoisesti suorittaa yksi ainoa välimies, jonka molemmat sopimuspuolet ovat valinneet ja josta on sovittu saman aikarajan sisällä.

4. Jos jompi kumpi sopimuspuoli ei nimeä välitysoikeuden jäsentä tai kolmatta jäsentä ei nimetä (tai jos sopimuspuolet eivät pääse yksimielisyyteen yhdestä ainoasta välimiehestä) tämän artiklan 3 kappaleessa määrätyn neljäntoista päivän määräajan kuluessa, Euroopan siviili-ilmailukonferenssin presidentin on seitsemän päivän kuluessa siitä, kun hän on vastaanottanut pyynnön jommalta kummalta sopimuspuolelta, täydennettävä välitysoikeus (tai vaihtoehtoisesti nimettävä yksi ainoa välimies, jonka on oltava kolmannen valtion kansalainen). Jos presidentti on erimielisyyden osapuolena olevasta jäsenvaltiosta, tehtävä siirtyy konferenssin ikäjärjestyksessä vanhimmalle varapresidentille, joka edustaa sellaista jäsenvaltiota, joka ei ole erimielisyyden osapuolena.

5. Välitysmenettely on saatettava päätökseen kolmenkymmenen päivän kuluessa välitysoikeuden asettamisesta tai yhden ainoan välimiehen nimeämisestä. Molempien asianomaisten sopimuspuolten välisestä sopimuksesta tätä määräaikaa voidaan kuitenkin pidentää. Välitysoikeuden päätökset ovat lopullisia ja molempia sopimuspuolia sitovia.

6. Elleivät sopimuspuolet ole toisin sopineet, välitysoikeus (tai yksi ainoa välimies) määrää välitysmenettelyn järjestyksen.

7. Ellei välitysmenettelyn päätöksessä toisin määrätä, kumpikin sopimuspuoli vastaa nimeämänsä, tai sen nimissä nimetyn jäsenen kustannuksista, ja muut kustannukset jaetaan tasan sopimuspuolten kesken.

8. Joskin kaikki tariffit kuuluvat välitysmenettelyn piiriin, kuten tämän artiklan 1-7 kappaleessa on määrätty, 4 artiklan 2 kappaleen mukaan hyväksyttäviksi esitettyihin tariffeihin liittyvä välitysmenettely on rajoitettava tämän sopimuksen liitteessä määrätyn, näitä tariffeja koskevan vyöhykesuunnitelman soveltamiseen, eikä sitä tule ulottaa suunnitelman parametreihin. Nämä parametrit ovat: soveltamisala, joustovyöhykkeiden lukumäärä, vyöhykkeiden ja ehtojen määritelmät, poissulkemismääräykset (opt-out -määräykset), referenssihinnat, vyöhykekoot ja lisäjoustoa koskevat määräykset.

7 artikla

Sopimuspuolen on pyrittävä huolehtimaan siitä, että ainoastaan hyväksyttyjä tariffeja myydään ja sovelletaan.

8 artikla

1. Vaikuttamatta 1 ja 6 artiklan määräyksiin on kahden tai useamman sopimuspuolen välinen tämän sopimuksen tulkintaa tai soveltamista koskeva erimielisyys, jota ei voida ratkaista neuvotteluin, yhden osapuolista sitä pyytäessä saatettava välitysmenettelyyn.

2. Jos osapuolet eivät kuuden kuukauden kuluessa välitysmenettelyä koskevasta pyynnöstä lukien pysty sopimaan välitysmenettelyn järjestelystä, jokainen osapuoli voi siirtää erimielisyyden Kansainvälisen tuomioistuimen ratkaistavaksi pyytämällä sitä tuomioistuimen perussäännön mukaisella tavalla.

9 artikla

Tämä sopimus on avoinna kaikkien Euroopan siviili-ilmailukonferenssin jäsenvaltioiden suoritettavaa allekirjoittamista varten.

10 artikla

1. Allekirjoittajavaltioiden on ratifioitava tai hyväksyttävä tämä sopimus.

2. Ratifioimiskirjat ja hyväksymisilmoitukset talletetaan Kansainvälisen siviili-ilmailujärjestön huostaan.

11 artikla

1. Tämä sopimus tulee voimaan kolmenkymmenen päivän kuluttua siitä, jolloin viisi allekirjoittajavaltiota on tallettanut ratifioimiskirjansa tai hyväksymisilmoituksensa.

2. Sen jälkeen se tulee voimaan jokaisen valtion osalta kolmantenakymmenentenä päivänä siitä, jolloin tämä valtio on tallettanut ratifioimiskirjansa tai hyväksymisilmoituksensa.

3. Tämän sopimuksen tullessa voimaan lakkaa vuoden 1967 sopimuksen soveltaminen Euroopan sisäisen säännöllisen lentoliikenteen tariffien vahvistamismenettelyyn tämän sopimuksen osapuolten välillä.

12 artikla

1. Tultuaan voimaan tämä sopimus on avoinna kaikkien niiden Euroopan siviili-ilmailukonferenssin jäsenvaltioiden liittymistä varten, jotka eivät ole sitä allekirjoittaneet.

2. Liittyminen tapahtuu tallettamalla liittymiskirja Kansainvälisen siviili-ilmailujärjestön huostaan, ja se tulee voimaan kolmenkymmenen päivän kuluttua tallettamispäivästä.

13 artikla

1. Sopimuspuoli voi ehdottaa muutosta tähän sopimukseen lähettämällä siitä kirjallisen ilmoituksen Euroopan siviili-ilmailukonferenssin sihteerille, jonka on heti tiedotettava muutosehdotuksesta kaikille muille sopimuspuolille. Jos vähintään kaksikymmentäviisi prosenttia sopimuspuolista (muutosta ehdottanut sopimuspuoli mukaan lukien) antaa suostumuksensa muutosta käsittelevälle kokoukselle, Euroopan siviili-ilmailukonferenssin on kutsuttava koolle tällainen kokous ilmoittamalla asiasta sopimuspuolille vähintään kolme kuukautta aikaisemmin.

2. Ehdotettu muutos, jonka tämän artiklan 1 kappaleessa tarkoitettuun kokoukseen osallistuneiden sopimuspuolten enemmistö on hyväksynyt, ja johon kaksi kolmasosaa kaikista sopimuspuolista on sittemmin suostunut, on toimitettava kaikille sopimuspuolille ratifioimista tai hyväksymistä varten.

3. Sellainen muutos tulee voimaan sen ratifioineiden tai hyväksyneiden sopimuspuolten osalta kolmenkymmenen päivän kuluttua siitä, jolloin kaksi sopimuspuolta on tallettanut ratifioimiskirjansa tai hyväksymisilmoituksensa Kansainvälisen siviili-ilmailujärjestön huostaan.

4. Muutos tulee sen jälkeen voimaan sen ratifioineen tai hyväksyneen sopimuspuolen osalta kolmenkymmenen päivän kuluttua siitä, jolloin tämä sopimuspuoli on tallettanut ratifioimiskirjansa tai hyväksymisilmoituksensa.

14 artikla

1. Edellä 13 artiklassa olevien määräysten estämättä tämän sopimuksen liitteessä olevaan vyöhykesuunnitelmaan tehty muutos, jonka sopimuspuolten kahta kolmasosaa edustavat ilmailuviranomaiset ovat hyväksyneet, on lähetettävä kaikkien sopimuspuolten ilmailuviranomaisille hyväksyttäväksi.

2. Sellainen muutos tulee voimaan niiden sopimuspuolten osalta, joiden ilmailuviranomaiset ovat sen hyväksyneet, kolmenkymmenen päivän kuluttua siitä, jolloin kahden sopimuspuolen ilmailuviranomaiset ovat ilmoittaneet hyväksymisestään Kansainväliselle siviiliilmailujärjestölle.

3. Sen jälkeen muutos tulee voimaan sopimuspuolen osalta, jonka ilmailuviranomainen sen hyväksyy, kolmenkymmenen päivän kuluttua siitä, jolloin Kansainväliselle siviili-ilmailujärjestölle tehty ilmoitus on vastaanotettu.

15 artikla

Sopimuspuoli voi irtisanoutua tästä sopimuksesta Kansainväliselle siviili-ilmailujärjestölle osoitettavalla ilmoituksella. Irtisanoutuminen tulee voimaan yhden vuoden kuluttua sanotun ilmoituksen vastaanottamispäivästä.

16 artikla

1. Lukuun ottamatta sitä mitä jäljempänä on määrätty, tähän sopimukseen ei saa tehdä varaumia.

2. Sopimuspuoli voi allekirjoittaessaan, ratifioidessaan tai hyväksyessään tämän sopimuksen tai siihen liittyessään ilmoittaa, ettei se katso 8 artiklan 2 kappaleen olevan itseään sitova. Sanotun kappaleen määräykset eivät ole toisia sopimuspuolia sitovia sopimuspuolen osalta, joka on tehnyt sellaisen varauman.

3. Sopimuspuoli, joka on tehnyt tämän artiklan 2 kappaleen mukaisen varauman, voi milloin tahansa peruuttaa varauman Kansainväliselle siviili-ilmailujärjestölle tehtävällä ilmoituksella.

17 artikla

1. Kansainvälisen siviili-ilmailujärjestön on toimitettava tästä sopimuksesta oikeaksi todistettu jäljennös kaikille Euroopan siviili-ilmailukonferenssin jäsenvaltioille.

2. Tämän sopimuksen voimaantultua Kansainvälinen siviili-ilmailujärjestö toimittaa sen Yhdistyneille Kansakunnille rekisteröitäväksi.

3. Kansainvälinen siviili-ilmailujärjestö ilmoittaa kaikille vuoden 1967 sopimuksen tai tämän sopimuksen sopimusvaltioille:

a) tämän sopimuksen allekirjoittamisista;

b) ratifioimiskirjojen, hyväksymisilmoitusten ja liittymiskirjojen tallettamisista sekä tallettamispäivistä kolmenkymmenen päivän kuluessa tallettamispäivästä;

c) päivästä, jolloin tämä sopimus 11 artiklan mukaisesti tulee voimaan;

d) 15 artiklan mukaisista tästä sopimuksesta irtisanoutumisista ja irtisanoutumispäivistä kolmenkymmenen päivän kuluessa vastaanottamispäivästä:

e) 16 artiklan mukaisesti tehdyistä varaumista ja sellaisten varaumien peruuttamisista;

f) tähän sopimukseen tehtyjen muutosten 13 artiklan mukaisista voimaantulopäivistä.

Tämän vakuudeksi allekirjoittaneet, siihen asianmukaisesti valtuutettuina, ovat allekirjoittaneet tämän sopimuksen.

Tehty Pariisissa 16 päivänä kesäkuuta 1987 yhtenä englannin-, espanjan- ja ranskankielisenä kappaleena, jotka kolme tekstiä ovat yhtä todistusvoimaisia.

(Sopimuksen liite on nähtävissä ja saatavilla ilmailuhallituksessa, joka myös antaa siitä tietoja suomeksi ja ruotsiksi.)

Ks. myös SopS:83/1968

(Allekirjoitukset)

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.