20/1988

Amerikan yhdysvaltojen kanssa kansainvälisestä kuljetustoiminnasta saadun tulon vapauttamisesta verosta tehty sopimus

NOOTTIENVAIHTO 1. Amerikan yhdysvaltojen suurlähetystön nootti Suomen ulkoasiainministeriölle

Helsingissä 8 päivänä huhtikuuta 1988

Amerikan yhdysvaltojen suurlähetystö esittää kunnioituksensa vakuutuksen Suomen ulkoasiainministeriölle ja ehdottaa kunnioittavasti, että molemmat hallitukset tekisivät sopimuksen sellaisen tulon vastavuoroisesta vapauttamisesta tuloverosta, jonka toisessa maassa asuva henkilö saa laivojen ja ilma-alusten käyttämisestä kansainväliseen liiketoimintaan. Sopimuksen ehdot ovat seuraavat:

Amerikan yhdysvaltojen hallitus suostuu liittovaltion verolain (Internal Revenue Code) 872 (B) ja 883 (A) pykälän mukaisesti vapauttamaan verosta sen kokonaistulon, jonka Suomessa oleva yritys saa laivojen ja ilma-alusten käyttämisestä kansainväliseen liiketoimintaan. Tässä yhteydessä "Suomessa oleva yritys" tarkoittaa Suomessa asuvien (muiden kuin Yhdysvaltojen kansalaisuuden omaavien) luonnollisten henkilöiden tai Suomessa muodostettujen yhtiöiden harjoittamaa yritystä. Tämän vapautuksen myöntämisen edellytyksenä on, että Suomi myöntää vastaavat vapautukset Yhdysvalloissa oleville yrityksille.

Suomalaisen yhtiön osalta vapautusta sovelletaan vain, milloin yhtiö täyttää jommankumman seuraavista ehdoista:

(1) Yli 50 prosenttia yhtiön osakkeiden arvosta omistavat välittömästi tai välillisesti sellaiset luonnolliset henkilöt, jotka asuvat Suomessa tai muussa maassa, joka myöntää vastavuoroisen vapautuksen Yhdysvaltojen kansalaisille ja Yhdysvalloissa oleville yhtiöille; tai

(2) Yhtiön osakkeilla käydään ensisijaisesti ja säännöllisesti kauppaa järjestäytyneillä arvopaperimarkkinoilla Suomessa, tai yhtiön osakekannan omistaa kokonaisuudessaan sellainen yhtiö, jonka osakkeilla käydään mainitulla tavalla kauppaa ja joka myös on muodostettu Suomessa.

Edellä olevaa 1 kohtaa sovellettaessa Suomen hallitusta käsitellään Suomessa asuvana luonnollisena henkilönä. Ulkomaiseen yhtiöön 50 prosentin sääntöä sovellettaessa sen yhdysvaltalaisia osakkeenomistajia käsitellään siinä vieraassa maassa asuvina, jossa ulkomainen yhtiö on muodostettu, jos tämä yhtiö on liittovaltion verolain (Internal Revenue Code) 957 (A) pykälän mukainen yhdysvaltalaisten osakkeenomistajien joko ääntenenemmistön tai omistuksen perusteella valvoma ulkomainen yhtiö (a U.S. controlled foreign corporation). Edellä olevaa 1 kohtaa sovellettaessa katsotaan toisen yhtiön tai yhtymän tahi toisen henkilön eduksi hallitun varallisuuskokonaisuuden (trust) taikka kuolinpesän omistuksessa olevien yhtiön osakkeiden omistuksen jakautuvan omistusta vastaavassa suhteessa todellisten omistajien kesken.

Kokonaistulo käsittää kaiken sen tulon, joka saadaan laivojen tai ilma-alusten käyttämisestä kansainväliseen liiketoimintaan, siihen luettuna tulo, joka saadaan laivojen tai ilma-alusten vuokralle antamisesta täysin varustettuina ja miehitettyinä tietyksi ajaksi tai tiettyä matkaa varten (full (time or voyage) basis), sekä tulo, joka saadaan sellaisesta konttien ja vastaavanlaisen kaluston vuokralle antamisesta, joka liittyy laivojen tai ilma-alusten käyttämiseen kansainväliseen liiketoimintaan. Se käsittää myös tulon, joka saadaan kansainväliseen kuljetukseen käytettävien laivojen ja ilma-alusten vuokralle antamisesta pääasiallisesti miehittämättöminä (bareboat basis).

Amerikan yhdysvaltojen suurlähetystö katsoo, että tämä nootti ja ministeriön vastausnootti, jossa vahvistetaan Suomen hallituksen suostuminen näihin ehtoihin, muodostavat yhdessä näiden kahden hallituksen välisen sopimuksen. Suomessa oleva yritys, joka saa tuloa laivojen tai ilma-alusten käyttämisestä kansainväliseen liiketoimintaan, voi valita soveltaako se tähän tuloon joko tämän sopimuksen määräyksiä tai Amerikan yhdysvaltojen ja Suomen tasavallan välillä 6 päivänä maaliskuuta 1970 allekirjoitetun tulo- ja omaisuusveroja koskevan sopimuksen tahi maiden välillä myöhemmin tehtävän muun sellaisen sopimuksen määräyksiä. Tämä sopimus tulee voimaan sinä päivänä, jolle ministeriön vastausnootti on päivätty, ja sitä sovelletaan verovuosiin, jotka alkavat tammikuun 1 päivänä 1987 tai sen jälkeen.

Kumpikin hallitus voi irtisanoa sopimuksen tekemällä kirjallisen irtisanomisilmoituksen diplomaattista tietä.

Amerikan yhdysvaltojen suurlähetystö käyttää tilaisuutta hyväkseen uudistaakseen Suomen ulkoasiainministeriölle korkeimman kunnioituksensa vakuutuksen.

NOOTTIENVAIHTO 2. Ulkoasiainministeriön vastausnootti Amerikan yhdysvaltojen suurlähetystölle

Helsingissä 22 päivänä huhtikuuta 1988

Ulkoasiainministeriö esittää kunnioituksensa vakuutuksen Amerikan yhdysvaltojen suurlähetystölle ja ilmoittaa kunnioittavasti vastaanottaneensa 8 päivänä huhtikuuta 1988 päivätyn nootin, jossa suurlähetystö esittää ehdot laivojen ja ilma-alusten kansainväliseen liiketoimintaan käyttämisestä saadun tulon vastavuoroisesta vapauttamisesta tuloverosta.

Suomen hallitus suostuu vapauttamaan verosta sen kokonaistulon, jonka Yhdysvalloissa oleva yritys saa laivojen ja ilma-alusten käyttämisestä kansainväliseen liiketoimintaan. Tässä tarkoituksessa sanonnalla "Yhdysvalloissa oleva yritys" tarkoitetaan Yhdysvaltojen kansalaisten (jotka eivät ole Suomessa asuvia) tai Yhdysvalloissa muodostettujen yhtiöiden harjoittamaa yritystä.

Yhdysvaltalaisen yhtiön osalta vapautusta sovelletaan vain, milloin yhtiö täyttää jommankumman seuraavista ehdoista:

(1) Yli 50 prosenttia yhtiön osakkeiden arvosta omistavat välittömästi tai välillisesti sellaiset luonnolliset henkilöt, jotka ovat Yhdysvaltojen kansalaisia tai jotka asuvat muussa maassa, joka myöntää vastavuoroisen vapautuksen Suomessa asuville henkilöille ja Suomessa oleville yhtiöille; tai

(2) Yhtiön osakkeilla käydään ensisijaisesti ja säännöllisesti kauppaa järjestäytyneillä arvopaperimarkkinoilla Yhdysvalloissa, tai yhtiön osakekannan omistaa kokonaisuudessaan sellainen yhtiö, jonka osakkeilla käydään mainitulla tavalla kauppaa ja joka myös on muodostettu Yhdysvalloissa.

Kokonaistulo käsittää kaiken sen tulon, joka saadaan laivojen tai ilma-alusten käyttämisestä kansainväliseen liiketoimintaan, siihen luettuna tulo, joka saadaan laivojen tai ilma-alusten vuokralle antamisesta täysin varustettuina ja miehitettyinä tietyksi ajaksi tai tiettyä matkaa varten (full (time or voyage) basis), sekä tulo, joka saadaan sellaisesta konttien ja vastaavanlaisen kaluston vuokralle antamisesta, joka liittyy laivojen tai ilma-alusten käyttämiseen kansainväliseen liiketoimintaan. Se käsittää myös tulon, joka saadaan kansainväliseen kuljetukseen käytettävien laivojen ja ilma-alusten vuokralle antamisesta pääasiallisesti miehittämättöminä (bareboat basis).

Ulkoasiainministeriöllä on kunnia vahvistaa, että suurlähetystön nootti ja tämä vastausnootti muodostavat yhdessä näiden kahden hallituksen välisen sopimuksen. Yhdysvalloissa oleva yritys, joka saa tuloa laivojen tai ilma-alusten käyttämisestä kansainväliseen liiketoimintaan, voi valita soveltaako se tähän tuloon joko tämän sopimuksen määräyksiä tai Amerikan yhdysvaltojen ja Suomen tasavallan välillä 6 päivänä maaliskuuta 1970 allekirjoitetun tulo- ja omaisuusveroja koskevan sopimuksen tahi maiden välillä myöhemmin tehtävän muun sellaisen sopimuksen määräyksiä. Tämä sopimus tulee voimaan tänä päivänä ja sitä sovelletaan verovuosiin, jotka alkavat tammikuun 1 päivänä 1987 tai sen jälkeen.

Kumpikin hallitus voi irtisanoa sopimuksen tekemällä kirjallisen irtisanomisilmoituksen diplomaattista tietä.

Ulkoasiainministeriö käyttää tilaisuutta hyväkseen uudistaakseen Amerikan yhdysvaltojen suurlähetystölle korkeimman kunnioituksensa vakuutuksen.

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.