18/1988

Annettu: 27.04.1988

Asetus Asetus työtilastoja koskevan yleissopimuksen voimaansaattamisesta

Sosiaali- ja terveysministeriön toimialaan kuuluvia asioita käsittelemään määrätyn ministerin esittelystä säädetään:

1 §

Kansainvälisen työkonferenssin 25 päivänä kesäkuuta 1985 hyväksymä työtilastoja koskeva yleissopimus, jonka eduskunta on hyväksynyt 4 päivänä marraskuuta 1986, jonka tasavallan presidentti on ratifioinut 27 päivänä maaliskuuta 1987 ja jonka ratifioinnin Kansainvälisen työtoimiston pääjohtaja on rekisteröinyt 27 päivänä huhtikuuta 1987, tulee Suomen osalta voimaan 27 päivänä huhtikuuta 1988 niin kuin siitä on sovittu, ottaen kuitenkin huomioon 2 §:ssä mainittu varauma.

2 §

Suomi on tehnyt yleissopimukseen seuraavan varauman:

Viitaten yleissopimuksen 11 artiklan Suomi ilmoittaa, ettei Suomessa laadita tilastoja työvoimakustannuksista sopimuksen edellyttämin tavoin.

3 §

Tämä asetus tulee voimaan 27 päivänä huhtikuuta 1988.

Helsingissä 22 päivänä huhtikuuta 1988

YLEISSOPIMUS, joka koskee työtilastoja, 1985 (n:o 160)

Kansainvälisen työjärjestön yleiskokous, joka on aloittanut Kansainvälisen työtoimiston hallintoneuvoston koollekutsumana Genevessä 7 päivänä kesäkuuta 1985 71. istuntokautensa,

on päättänyt hyväksyä eräitä ehdotuksia koskien vuoden 1938 työpalkka- ja työaikatilastoja koskevan sopimuksen (n:o 63) muuttamista, joka on viidentenä kohtana istuntokauden esityslistalla, ja

katsoo, että nämä ehdotukset tulee laatia kansainvälisen yleissopimuksen muotoon,

hyväksyy tänä kahdentenakymmenentenäviidentenä päivänä kesäkuuta vuonna tuhatyhdeksänsataakahdeksankymmentäviisi seuraavan yleissopimuksen, jonka nimenä on työtilastoja koskeva yleissopimus vuodelta 1985.

I. Yleiset määräykset

1 artikla

Jokainen tämän yleissopimuksen ratifioiva jäsen sitoutuu säännöllisesti kehittämään, laatimaan ja julkaisemaan työtä koskevia perustilastoja sekä vähitellen voimavarojensa mukaan laajentamaan niitä, niin että ne kattavat seuraavat ilmiöalueet:

a) ammatissa toimiva väestö, työllisyys ja, mikäli asianmukaista, työttömyys sekä, mikäli mahdollista, näkyvä vajaatyöllisyys;

b) ammatissa toimivan väestön rakenne ja jakauma yksityiskohtaista analysointia varten sekä vertailutietoina käytettäviksi;

c) keskimääräiset ansiot ja työajat (tehdyt työtunnit tai tunnit, joista on saatu korvaus) sekä, mikäli tarkoituksenmukaista, taulukkopalkat ja säännöllinen työaika;

d) palkkarakenne ja -jakauma;

e) työvoimakustannukset;

f) kuluttajahintaindeksit;

g) kotitalouksien menot tai, mikäli tarkoituksenmukaista, perheiden menot sekä, mikäli mahdollista, kotitalouksien tulot tai, mikäli tarkoituksenmukaista, perheiden tulot;

h) työtapaturmat ja mahdollisuuksien mukaan ammattitaudit; sekä

i) työriidat.

2 artikla

Suunnitellessaan tai uudistaessaan tämän yleissopimuksen edellyttämien tilastojen keruu-, laatimis- ja julkaisemistyössä käytettäviä käsitteitä, määritelmiä ja menetelmiä jäsenten tulee ottaa huomioon uusimmat Kansainvälisen työjärjestön piirissä laaditut normit ja ohjeet.

3 artikla

Suunniteltaessa tai uudistettaessa tämän yleissopimuksen edellyttämien tilastojen keruu-, laatimis- ja julkaisemistyössä käytettäviä käsitteitä, määritelmiä ja menetelmiä tulee neuvotella edustavien työnantaja- ja työntekijäjärjestöjen kanssa, mikäli niitä on, jotta niiden tarpeet voidaan ottaa huomioon ja jotta yhteistyön aikaansaaminen voidaan varmistaa.

4 artikla

Tämä sopimus ei sisällä mitään, mikä velvoittaisi julkaisemaan tai tuomaan julki sellaisia tietoja, joiden seurauksena voisi tavalla tai toisella paljastua johonkin yksittäiseen tilastoyksikköön, kuten esimerkiksi henkilöön, kotitalouteen, toimipaikkaan tai yritykseen, liittyvää informaatiota.

5 artikla

Jokainen tämän yleissopimuksen ratifioiva jäsenvaltio sitoutuu toimittamaan Kansainväliselle työtoimistolle, niin pian kuin se on mahdollista, sopimuksen mukaisesti laaditut tilastot julkaistuina sekä niiden julkaisutiedot, erityisesti

a) kulloinkin sovelletun käyttöönsaattotavan mukaiset viitetiedot (painetuista julkaisuista nimi ja viitenumero sekä vastaavat tiedot muissa muodoissa käyttöön saatetuista tietoaineistoista); sekä

b) viimeiset ajankohdat tai -jaksot, joilta eri tilastotyyppejä on saatavissa, sekä niiden julkaisu- tai julkistamisajankohdat.

6 artikla

Yksityiskohtaiset selosteet tämän yleissopimuksen mukaisia tilastoja kerättäessä ja laadittaessa käytetyistä lähteistä, käsitteistä, määritelmistä ja menetelmistä tulee

a) laatia sekä saattaa ajan tasalle merkittävien muutosten yhteydessä;

b) toimittaa mahdollisimman pian Kansainväliselle työtoimistolle sekä

c) julkaista asianomaisen kansallisen viranomaisen toimesta.

II. Työtä koskevat perustilastot

7 artikla

Ammatissa toimivasta väestöstä, työllisyydestä ja, mikäli asianmukaista, työttömyydestä sekä, mikäli mahdollista, näkyvästä vajaatyöllisyydestä tulee laatia ajankohtaisia, koko maata edustavia tilastoja.

8 artikla

Ammatissa toimivan väestön rakenteesta ja jakaumasta tulee laatia koko maata edustavia tilastoja yksityiskohtaista analysointia varten sekä vertailutietoina käytettäviksi.

9 artikla

1. Keskimääräisistä ansioista ja työajoista (tehdyistä työtunneista tai tunneista, joista on saatu korvaus) tulee laatia ajankohtaisia, koko maata edustavia tilastoja, jotka kattavat kaikki keskeiset palkansaajaryhmät ja toimialat.

2. Mikäli tarkoituksenmukaista, taulukkopalkoista ja säännöllisestä työajasta tulee laatia koko maata edustavia tilastoja, jotka kattavat keskeisten toimialojen keskeiset ammatit tai ammattiryhmät.

10 artikla

Palkkarakenteesta ja -jakaumasta tulee laatia keskeisten toimialojen palkansaajat kattavia tilastoja.

11 artikla

Työvoimakustannuksista tulee laatia keskeiset toimialat kattavia tilastoja. Mikäli mahdollista, näiden tilastojen tulee olla yhdenmukaisia vastaavien työllisyyttä ja työaikaa (tehtyjä työtunteja tai tunteja, joista on saatu korvaus,) kuvaavien tietojen kanssa.

12 artikla

Merkittävien väestöryhmien tai koko väestön kulutustottumuksia edustavien tavaroiden ja palvelusten hinnoissa eri aikoina esiintyvien muutosten mittaamiseksi tulee laskea kuluttajahintaindeksejä.

13 artikla

Kotitalouksien menoista tai, mikäli tarkoituksenmukaista, perheiden menoista ja, mikäli mahdollista, kotitalouksien tuloista tai, mikäli tarkoituksenmukaista, perheiden tuloista tulee laatia koko maata edustavia tilastoja, jotka kattavat kaikentyyppiset ja -kokoiset yksityiset kotitaloudet tai perheet.

14 artikla

1. Työtapaturmista tulee laatia koko maata edustavia ja, mikäli mahdollista, kaikki toimialat kattavia tilastoja.

2. Ammattitaudeista tulee mahdollisuuksien mukaan laatia koko maata edustavia, kaikki toimialat kattavia tilastoja.

15 artikla

Työriidoista tulee laatia koko maata edustavia ja, mikäli mahdollista, kaikki toimialat kattavia tilastoja.

III. Velvoitteiden hyväksyminen

16 artikla

1. Jokaisen tämän yleissopimuksen ratifioivan jäsenvaltion tulee I osassa mainittujen yleisten velvoitteiden mukaisesti hyväksyä tämän yleissopimuksen velvoitteet yhden tai useamman II osan artiklan osalta.

2. Jokaisen jäsenen tulee ratifioinnissaan mainita, minkä II osan artiklan tai artiklojen osalta se hyväksyy yleissopimuksen velvoitteet.

3. Jokainen tämän yleissopimuksen ratifioinut jäsenvaltio voi myöhemmin ilmoittaa Kansainvälisen työtoimiston pääjohtajalle hyväksyvänsä yleissopimuksen velvoitteet sellaisen II osan artiklan tai sellaisten 11 osan artiklojen osalta, joita ei ole mainittu jäsenen jo suorittaman ratifioinnin yhteydessä. Näiden ilmoitusten ratifiointi on voimassa niiden toimittamispäivästä lukien.

4. Jokaisen tämän yleissopimuksen ratifioineen jäsenvaltion tulee Kansainvälisen työjärjestön peruskirjan 22 artiklan nojalla toimittamissaan yleissopimuksen soveltamista koskevissa selostuksissa ilmoittaa, mikä on jäsenvaltion lainsäädännön ja sen noudattaman käytännön suhde niissä II osan artikloissa mainittuihin ilmiöalueisiin, joiden osalta jäsenvaltio ei ole hyväksynyt yleissopimuksen velvoitteita, sekä missä määrin yleissopimusta sovelletaan tai sitä ehdotetaan sovellettavaksi tällaisiin ilmiöalueisiin.

17 artikla

1. Jäsenvaltio voi aluksi rajoittaa siinä II osan artiklassa tai niissä II osan artikloissa mainittujen tilastojen alaa, joiden osalta se on hyväksynyt tämän yleissopimuksen velvoitteet, siten että tilastot kuvaavat vain määrättyjä työntekijäryhmiä, elinkeinoaloja, toimialoja tai maantieteellisiä alueita.

2. Jokaisen jäsenvaltion joka tämän artiklan 1 kohdan mukaisesti rajoittaa tilastojen alaa, tulee ensimmäisessä Kansainvälisen työjärjestön peruskirjan 22 artiklan nojalla toimittamassaan sopimuksen soveltamista koskevassa selostuksessa mainita, mitä II osan artiklaa tai artikloja rajoitus koskee, millainen rajoitus on luonteeltaan ja mitkä ovat sen syyt, sekä myöhemmissä selostuksissa ilmoittaa, missä määrin tilastojen alaa on ollut mahdollista ulottaa tai sitä on esitetty ulotettavaksi muihin työntekijäryhmiin, taloussektoreihin, toimialoihin tai maantieteellisiin alueisiin.

3. Neuvoteltuaan asianomaisten edustavien työnantaja- ja työntekijäjärjestöjen kanssa jäsen voi myöhemmin aina yleissopimuksen voimaantulovuosipäivää seuraavan kuukauden aikana ilmoittaa Kansainvälisen työtoimiston pääjohtajalle ottavansa käyttöön uusia rajoituksia, jotka liittyvät jossakin sellaisessa II osan artiklassa tai joissakin sellaisissa II osan artikloissa mainittujen tilastojen tekniseen alaan, joiden osalta jäsen on hyväksynyt yleissopimuksen velvoitteet. Tällaiset ilmoitukset tulevat voimaan vuoden kuluttua niiden rekisteröimisestä. Jokaisen tällaisia rajoituksia käyttöön ottavan jäsenvaltion tulee Kansainvälisen työjärjestön peruskirjan 22 artiklan nojalla toimittamissaan yleissopimuksen soveltamista koskevissa selostuksissa antaa tämän artiklan 2 kohdassa mainitut tiedot.

18 artikla

Tällä yleissopimuksella muutetaan työpalkka- ja työaikatilastoja koskeva sopimus vuodelta 1938.

IV. Loppumääräykset

19 artikla

Tämän yleissopimuksen virallisista ratifioinneista on rekisteröintiä vasten lähetettävä ilmoitus Kansainvälisen työtoimiston pääjohtajalle.

20 artikla

1. Tämä yleissopimus sitoo vain niitä Kansainvälisen työjärjestön jäsenvaltioita, joiden ratifioinnit pääjohtaja on rekisteröinyt.

2. Yleissopimus tulee voimaan 12 kuukauden kuluttua siitä päivästä, jona pääjohtaja on rekisteröinyt kahden jäsenvaltion ratifioinnit.

3. Sen jälkeen tämä yleissopimus tulee voimaan kunkin jäsenvaltion osalta 12 kuukauden kuluttua siitä päivästä, jona sen ratifiointi on rekisteröity.

21 artikla

1. Tämän yleissopimuksen ratifioinut jäsenvaltio voi kymmenen vuoden kuluttua siitä päivästä, jona sopimus ensiksi tuli voimaan, sanoa sen irti kirjelmällä, joka lähetetään Kansainvälisen työtoimiston pääjohtajalle rekisteröitäväksi. Irtisanominen tulee voimaan vasta vuoden kuluttua sen rekisteröimisestä.

2. Tämän yleissopimuksen ratifioinut jäsenvaltio, joka ei vuoden kuluessa edellisessä momentissa mainitun kymmenen vuoden määräajan päättymisestä käytä artiklassa määrättyä irtisanomisoikeutta, on sidottu sopimukseen uudeksi kymmenvuotiskaudeksi ja voi sen jälkeen sanoa irti sopimuksen kunkin kymmenvuotiskauden päätyttyä tässä artiklassa määrätyin ehdoin.

3. Kun viisi vuotta on kulunut tämän yleissopimuksen voimaantulosta, yleissopimuksen ratifioinut jäsen voi asianomaisten edustavien työnantaja- ja työntekijäjärjestöjen kanssa neuvoteltuaan ilmoittaa Kansainvälisen työtoimiston pääjohtajalle peruuttavansa yleissopimuksen velvoitteita koskevan hyväksymisensä yhden tai useamman II osan artiklan osalta, edellyttäen että jäsenvaltio edelleenkin hyväksyy velvoitteet ainakin yhden II osan artiklan osalta. Peruutus tulee voimaan vasta vuoden kuluttua sen rekisteröimisestä.

4. Tämän yleissopimuksen ratifioinut jäsenvaltio, joka ei tämän artiklan 3 kohdassa mainittua viisivuotiskautta seuraavana vuotena ole käyttänyt kyseisessä kohdassa tarkoitettua peruutusoikeutta, sitoutuu noudattamaan niitä II osan artikloja, joiden osalta se on hyväksynyt yleissopimuksen velvoitteet uudeksi viisivuotiskaudeksi, ja voi sen jälkeen peruuttaa näitä velvoitteita koskevan hyväksymisensä aina viisivuotiskauden päätyttyä tämän artiklan määräysten mukaisin ehdoin.

22 artikla

1. Kansainvälisen työtoimiston pääjohtajan on annettava Kansainvälisen työjärjestön kaikille jäsenvaltioille tieto kaikista järjestön jäsenvaltioiden hänelle ilmoittamista ratifioinneista ja irtisanomisista.

2. Ilmoittaessaan järjestön jäsenvaltioille toisen hänelle ilmoitetun ratifioinnin rekisteröimisestä pääjohtajan tulee kiinnittää järjestön jäsenvaltioiden huomio yleissopimuksen voimaantulopäivään.

23 artikla

Kansainvälisen työtoimiston pääjohtajan on annettava kaikista edellisten artiklojen mukaisesti rekisteröimistään ratifioinneista ja irtisanomisista Yhdistyneiden Kansakuntien pääsihteerille täydelliset tiedot Yhdistyneiden Kansakuntien peruskirjan 102 artiklan mukaista rekisteröintiä varten.

24 artikla

Kansainvälisen työtoimiston hallintoneuvoston on, milloin se katsoo tarpeelliseksi, annettava yleiselle konferenssille tämän yleissopimuksen soveltamista koskeva selostus sekä tutkittava, onko aihetta ottaa konferenssin työjärjestykseen kysymys sopimuksen täydellisestä tai osittaisesta muuttamisesta.

25 artikla

1. Mikäli konferenssi hyväksyy uuden yleissopimuksen, joka kokonaan tai osittain muuttaa tämän yleissopimuksen, eikä uusi yleissopimus määrää toisin, niin

a) kun jäsenvaltio ratifioi uuden muutetun yleissopimuksen, aiheutuu tästä välittömästi i p so j u r e tämän yleissopimuksen irtisanominen 21 artiklan määräyksistä riippumatta uuden muutetun yleissopimuksen tullessa voimaan;

b) uuden muutetun yleissopimuksen tultua voimaan eivät jäsenvaltiot enää voi ratifioida tätä yleissopimusta.

2. Tämä yleissopimus jää kuitenkin voimaan nykyisen muotoisena ja sisältöisenä niiden jäsenvaltioiden osalta, jotka ovat sen ratifioineet, mutta eivät ole ratifioineet muutettua yleissopimusta.

26 artikla

Tämän yleissopimuksen englannin- ja ranskankieliset tekstit ovat kumpikin yhtä todistusvoimaiset.

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.