17/1988

Annettu: 1.5.1988

Asetus Asetus Itävallan kanssa yksityisoikeudellisissa asioissa annettujen tuomioiden tunnustamisesta ja täytäntöönpanosta tehdyn sopimuksen voimaansaattamisesta sekä Itävallassa annettujen yksityisoikeudellista vaatimusta koskevien tuomioiden tunnustamisesta ja täytäntöönpanosta annetun lain voimaantulosta

Ulkoasiainministerin esittelystä säädetään:

1 §

Wienissä 17 päivänä marraskuuta 1986 Suomen ja Itävallan tasavallan välillä yksityisoikeudellisissa asioissa annettujen tuomioiden tunnustamisesta ja täytäntöönpanosta tehty sopimus, jonka tasavallan presidentti on ratifioinut 15 päivänä tammikuuta 1988 ja jota koskevat ratifioimisasiakirjat on vaihdettu 2 päivänä helmikuuta 1988, tulee voimaan 1 päivänä toukokuuta 1988 niin kuin siitä on sovittu.

2 §

Itävallassa annettujen yksityisoikeudellista vaatimusta koskevien tuomioiden tunnustamisesta ja täytäntöönpanosta 27 päivänä marraskuuta 1987 annettu laki (342/88) ja tämä asetus tulevat voimaan 1 päivänä toukokuuta 1988.

Helsingissä 22 päivänä huhtikuuta 1988

SOPIMUS Suomen ja Itävallan tasavallan välillä yksityisoikeudellisissa asioissa annettujen tuomioiden tunnustamisesta ja täytäntöönpanosta

Suomi ja Itävallan tasavalta,

jotka haluavat varmistaa näissä valtioissa yksityisoikeudellisissa asioissa annettujen tuomioiden vastavuoroisen tunnustamisen ja täytäntöönpanon, ovat sopineet seuraavasta:

1 Artikla

1. Tätä sopimusta sovelletaan sopimusvaltioissa yksityisoikeudellisissa asioissa annettuihin tuomioihin.

2. "Tuomiolla" tarkoitetaan tässä sopimuksessa tuomioistuimen tuomiota tai päätöstä, jolla asia on ratkaistu, siinäkin tapauksessa, että ratkaisu on annettu rikosasiain oikeudenkäynnissä. Tuomion veroisena pidetään myös Suomen ulosotonhaltijan yksityisoikeudellisissa asioissa antamia päätöksiä.

3. Sopimusta sovelletaan myös elatusapua koskeviin päätöksiin sekä tuomioistuinten ja hallintoviranomaisten elatustuen tai elatusavun ennakon takaisinmaksamista koskeviin päätöksiin. Tässä kappaleessa tarkoitettuna päätöksenä pidetään myös väliaikaista määräystä. Sopimusta ei kuitenkaan sovelleta tuomioihin, joissa elatusapu on määrätty prosentteina elatusvelvollisen tuloista (Bruchteilstitel nach der österreichischen Exekutionsordnung).

4. Sopimusta ei sovelleta:

a) henkilöoikeudellisia, perintöoikeudellisia eikä - elatusapua koskevia päätöksiä lukuunottamatta - perheoikeudellisia asioita koskeviin tuomioihin,

b) konkurssi- tai akordimenettelyssä taikka niihin rinnastettavissa menettelyissä annettuihin tuomioihin eikä tällaisten menettelyjen yhteydessä annettuihin velallisen oikeustointen vaikutuksia koskeviin tuomioihin,

c) tuomioihin, jotka koskevat vastuuta ydinvahingosta.

2 Artikla

Tuomion veroisena pidetään vastapuolen oikeudenkäyntikulujen korvaamista sekä todistajalle taikka asiantuntijalle tulevaa korvausta koskevaa päätöstä, jonka tuomioistuin on antanut tämän sopimuksen soveltamisalaan kuuluvassa asiassa.

3 Artikla

Tuomio, jonka toisen sopimusvaltion (tuomiovaltio) tuomioistuin on antanut, on tunnustettava toisessa sopimusvaltiossa (tunnustamisvaltio), Jos

a) tuomion antanut tuomioistuin on 5-7 artiklan mukaan ollut toimivaltainen ja

b) tuomio on tuomiovaltion lain mukaan lainvoimainen; toisen sopimusvaltion on kuitenkin tunnustettava tuomio, jolla joku on velvoitettu toiselle jotakin maksamaan, vaikka tuomio ei olekaan saanut lainvoimaa.

4 Artikla

Sopimusvaltiossa annetun tuomion tunnustaminen voidaan evätä:

a) jos tunnustaminen on vastoin tunnustamisvaltion oikeusjärjestyksen perusteita,

b) jos samaa asiaa koskeva lainvoimainen tuomio on samojen asianosaisten välillä annettu tunnustamisvaltiossa,

c) jos samaa asiaa koskeva oikeudenkäynti on samojen asianosaisten välillä vireillä tunnustamisvaltion tuomioistuimessa ja kanne tuossa tuomioistuimessa on nostettu ensin,

d) jos samaa asiaa koskeva tuomio on samojen asianosaisten välillä annettu kolmannessa valtiossa ja tämä tuomio on tunnustettava tunnustamisvaltiossa, tai

e) jos tuomio on annettu vastaajaa vastaan, joka ei ole vastannut pääasiaan ja joka ei ole saanut tietoa oikeudenkäynnistä riittävän ajoissa voidakseen valvoa etuaan.

5 Artikla

Tuomiovaltion tuomioistuinta on tätä sopimusta sovellettaessa pidettävä toimivaltaisena:

a) jos vastaaja asui tai oleskeli vakinaisesti tuomiovaltiossa silloin kun asia pantiin vireille, tai, milloin vastaaja oli oikeushenkilö tai avoin yhtiö, vastaajan kotipaikka tai pääkonttori silloin oli tuossa valtiossa,

b) jos vastaajalla silloin, kun asia pantiin vireille, oli toimipaikka tai sivuliike tuomiovaltiossa ja häntä vastaan esitetyt vaatimukset perustuivat tämän toimipaikan tai sivuliikkeen toimintaan.

c) jos se asianosainen, jota vastaan tuomioon vedotaan, oli nostanut kanteen tuomiovaltion tuomioistuimessa,

d) jos oikeudenkäynti koski sopimukseen perustumatonta velvollisuutta korvata henkilö- tai esinevahinko ja vahingon aiheuttanut teko oli tehty tuomiovaltiossa vahingon aiheuttajan ollessa siellä, tai

e) jos kanne koski oikeutta tuomiovaltiossa olevaan kiinteään omaisuuteen tai tällaiseen oikeuteen perustuvaa vaatimusta.

6 Artikla

Tuomiovaltion tuomioistuinta on tämän sopimuksen mukaan lisäksi pidettävä toimivaltaisena:

a) jos vastaaja nimenomaisesti on hyväksynyt tuomiovaltion tuomioistuimen toimivallan, tai

b) jos vastaaja on ryhtynyt vastaamaan pääasiaan tuomiovaltion tuomioistuimessa esittämättä väitettä tuomioistuimen toimivaltaa vastaan ja sopimus tuomiovaltion tuomioistuimen toimivallasta asian laatuun nähden oli sallittu. Vastaajan ei erityisesti ole katsottava vastanneen pääasiaan, jos hän ennen pääasiaan vastaamistaan on selittänyt vastaavansa asiassa ainoastaan tuomiovaltiossa olevan omaisuutensa osalta.

7 Artikla

Vastakanteen johdosta annettu tuomio on tätä sopimusta sovellettaessa katsottava toimivaltaisen tuomioistuimen antamaksi, jos tuomioistuin 5 tai 6 artiklan mukaan on ollut toimivaltainen tutkimaan pääkanteen.

8 Artikla

Tunnustamisvaltion tuomioistuin on tutkiessaan, onko tuomiovaltion tuomioistuin tämän sopimuksen mukaan ollut toimivaltainen, sidottu siihen, mitä tuomiovaltion tuomioistuin on todennut niiden seikkojen olemassaolosta, joihin se on perustanut toimivaltansa.

9 Artikla

Sopimusvaltion tuomioistuinten on asianomaisen sopimusvaltion sisäisen oikeuden säännösten mukaisesti joko jätettävä asia tutkimatta tai lykättävä sen käsittely, jos samaa asiaa koskeva oikeudenkäynti samojen asianosaisten välillä jo on vireillä toisen sopimusvaltion tuomioistuimessa ja viimeksi mainittu asia voi johtaa sellaisen tuomion antamiseen, joka tämän sopimuksen mukaan on tunnustettava.

10 Artikla

1. Asian vireilläolo toisen sopimusvaltion tuomioistuimessa ei estä antamasta toisessa sopimusvaltiossa määräystä turvaamistoimenpiteestä tai muusta väliaikaisesta toimenpiteestä.

2. Jos sen, joka on toisessa sopimusvaltiossa pyytänyt turvaamistoimenpiteen tai muun väliaikaisen toimenpiteen määräämistä, on määräajassa nostettava kanne pääasiassa, hän voi nostaa tämän kanteen toisen sopimusvaltion tuomioistuimessa, jos kanne voi johtaa tämän sopimuksen mukaan tunnustettavan tuomion antamiseen.

11 Artikla

1. Sopimusvaltion tuomioistuimen antama tuomio, joka tuomiovaltiossa on täytäntöönpanokelpoinen, on pyynnöstä pantava täytäntöön toisessa sopimusvaltiossa, jos se täyttää tunnustamisen edellytykset.

2. Tunnustamisvaltiossa toimitetaan ulosmittaus (Exekution zur Sicherstellung) sellaisen lainvoimaa vailla olevan tuomion nojalla, jolla joku on velvoitettu toiselle jotakin maksamaan ja joka on täytäntöönpanokelpoinen tuomiovaltiossa.

12 Artikla

Täytäntöönpanomääräyksen antamista koskevassa menettelyssä ja täytäntöönpanossa noudatetaan tunnustamisvaltion lakia, jollei tämän sopimuksen määräyksistä muuta johdu.

13 Artikla

1. Asianosaisen, joka pyytää, täytäntöönpanoa, on esitettävä tuomio alkuperäisenä tai toimivaltaisen viranomaisen oikeaksi todistamana jäljennöksenä, selvitys siitä, että tuomio on täytäntöönpanokelpoinen tuomiovaltiossa, sekä -paitsi 11 artiklan 2 kappaleessa tarkoitetussa tapauksessa selvitys siitä, että tuomio on lainvoimainen. Suomen ulosotonhaltijan päätöksen osalta (Artikla 1 kappale 2) riittää todistus siitä, että päätöksestä ei ole valitettu säädetyssä määräajassa.

2. Itävallassa esitettäviin asiakirjoihin, joita ei ole laadittu saksan kielellä, on liitettävä käännös tälle kielelle. Suomessa esitettäviin asiakirjoihin, joita ei ole laadittu suomen tai ruotsin kielellä, on liitettävä käännös jommalle kummalle näistä kielistä. Käännöksen on oltava sellaisen henkilön oikeaksi todistama, jolla on tähän kelpoisuus jommassa kummassa sopimusvaltiossa.

3. Tämän sopimuksen mukaan esitettävien asiakirjojen osalta ei saa vaatia laillistamista tai muuta vastaavaa muodollisuutta.

14 Artikla

1. Sopimusvaltion tuomioistuimessa tehty sovinto tämän sopimuksen soveltamisalaan kuuluvassa yksityisoikeudellisessa asiassa pannaan toisessa sopimusvaltiossa täytäntöön, jos sovinto on täytäntöönpanokelpoinen siinä valtiossa, jossa se on tehty, jollei täytäntöönpano ole vastoin tunnustamisvaltion oikeusjärjestyksen perusteita.

2. Mitä 1 kappaleessa on määrätty koskee myös Itävallan viranomaisen "Jugendwohlfahrtsträger" -toimessaan elatusapuun oikeutetun edustajana elatusvelvollisen kanssa tekemiä sovintoja ja sopimuksia sekä Suomen sosiaalilautakunnan vahvistamia elatusapusopimuksia.

3. Täytäntöönpanossa on soveltuvin osin noudatettava mitä 11 13 artiklassa on määrätty.

15 Artikla

Merkinnät, jotka Suomen sosiaalilautakunta on tehnyt tuomioihin, sovintoihin tai sopimuksiin perustuvien elatusapujen määrien muutoksesta, ovat osa täytäntöönpanoperustetta.

16 Artikla

1. Tämä sopimus ei vaikuta sellaisten muiden sopimusten määräyksiin, jonka osapuolina molemmat sopimusvaltiot ovat ja jotka koskevat tuomioiden tai sovintojen tunnustamista ja täytäntöönpanoa.

2. Jos toinen sopimusvaltio tulee Euroopan talousyhteisön piirissä syyskuun 27 päivänä 1968 tehdyn tuomioistuinten yleistoimivaltaa sekä siviili- ja kauppaoikeudellisissa asioissa annettujen tuomioiden täytäntöönpanoa koskevan yleissopimuksen osapuoleksi, ei tämä sopimusvaltio sanotun yleissopimuksen 59 artiklan mukaisesti tunnusta muissa sopimusvaltioissa annettuja tuomioita, jotka kohdistuvat vastaajaan, jolla on kotipaikka tai vakinainen oleskelupaikka toisessa sopimusvaltiossa, jos päätös yleissopimuksen 4 artiklassa mainituissa tapauksissa on voinut perustua ainoastaan saman yleissopimuksen 3 artiklan 2 kappaleessa olevaan toimivaltaperusteeseen. Tätä on noudatettava soveltuvin osin myös siinä tapauksessa, että sopimusvaltio tulee samantapaisen monenkeskisen sopimuksen osapuoleksi.

3. Tämä sopimus ei vaikuta sellaisiin sopimusvaltion sisäisen oikeuden määräyksiin, joiden mukaan toisen sopimusvaltion tuomioiden tai sovintojen tunnustaminen tai täytäntöönpano voi tapahtua laajemmalti kuin mitä tämä sopimus edellyttää.

17 Artikla

1. Tätä sopimusta sovelletaan, jollei 2 kappaleesta muuta johdu, ainoastaan tuomioihin, jotka on annettu, tai sovintoihin, jotka on tehty sen voimaantulon jälkeen.

2. Jos elatusapua koskevassa asiassa päätös on annettu, sovinto on tehty tai elatusapusopimus on vahvistettu ennen tämän sopimuksen voimaantuloa, on sopimusta sovellettava siten, että täytäntöönpanoperuste tunnustetaan ja pannaan täytäntöön ainoastaan niiden elatusapuerien osalta, jotka erääntyvät maksettaviksi tämän sopimuksen voimaantulon jälkeen.

18 Artikla

Tämä sopimus on ratifioitava. Ratifioimiskirjat on vaihdettava Helsingissä. Sopimus tulee voimaan ratifioimiskirjojen vaihtamista seuraavan kolmannen kuukauden ensimmäisenä päivänä.

19 Artikla

Kumpikin sopimusvaltio voi sanoa tämän sopimuksen irti ilmoittamalla siitä kirjallisesti toiselle sopimusvaltiolle. Irtisanominen tulee voimaan kuuden kuukauden kuluttua siitä, kun ilmoitus on tehty.

Tämän vakuudeksi ovat allekirjoittaneet, asianmukaisesti siihen valtuutettuina allekirjoittaneet tämän sopimuksen.

Tehty Wienissä 17 päivänä marraskuuta 1986 kahtena suomen- ja saksankielisenä kappaleena, molempien tekstien ollessa yhtä todistusvoimaiset.

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.