7/1988

Annettu: 15.02.1988

Asetus Asetus julkisia hankintoja koskevan sopimuksen muuttamisesta tehdyn pöytäkirjan voimaansaattamisesta

Ulkoasiainministeriön toimialaan kuuluvia asioita käsittelemään määrätyn ministerin esittelystä säädetään:

1 §

Genevessä 2 päivänä helmikuuta 1987 tehty pöytäkirja julkisia hankintoja koskevan sopimuksen (SopS 84/80) muuttamisesta, jonka tasavallan presidentti on hyväksynyt 11 päivänä syyskuuta 1987 ja jonka hyväksymistä tarkoittava allekirjoittaminen on Suomen osalta tapahtunut 25 päivänä syyskuuta 1987, tulee voimaan 15 päivänä helmikuuta 1988 niin kuin siitä on sovittu.

2 §

Tarkempia määräyksiä 1 §:ssä tarkoitetun pöytäkirjan soveltamisesta antaa tarvittaessa kauppa- ja teollisuusministeriö.

3 §

Tämä asetus tulee voimaan 15 päivänä helmikuuta 1988.

Helsingissä 22 päivänä tammikuuta 1988

Alkuperäinen sopimus: 84/1980

PÖYTÄKIRJA julkisia hankintoja koskevan sopimuksen muuttamisesta

Julkisia hankintoja koskevan sopimuksen (jäljempänä "sopimus") sopimuspuolet,

jotka toimivat sopimuksen artiklan IX kohdan 7 mukaisesti,

sopivat täten sopimuksen muuttamisesta seuraavasti:

Artikla I

1. Artiklan I kohta 1 (a)

Ensimmäinen virke: sana "tavaranhankintoja" muutetaan sanoiksi "kaikkia ostamalla taikka leasingillä, vuokraamalla tai osamaksulla ostomahdollisuuksin tai sitä ilman tapahtuvia tavaranhankintoja".

2. Artiklan 1 kohta 1 (b)

1) Ensimmäisessä ja toisessa virkkeessä muutetaan luku "150000 SDR" luvuksi "130000 SDR".

2) Ensimmäiseen virkkeeseen lisätään alaviite 3:

"3) Tätä sopimusta sovelletaan kaikkiin hankintasopimuksiin, joiden sopimusarvon arvioidaan olevan yhtä suuri tai suurempi kuin kynnysarvo artiklan V kohdan 4 mukaisen tiedonannon julkaisemisen aikaan."

3) Kolmas virke: sanamuoto muutetaan pilkun jälkeen kuulumaan seuraavasti:

"tämän sopimuksen soveltamisen perustana on joko edellisenä Varainhoitovuonna tai kahdentoista kuukauden aikana tehtyjen peräkkäisten osasopimusten todellinen arvo ottaen huomioon, milloin mahdollista, ennakoidut määrän ja arvon muutokset Seuraavien kahdentoista kuukauden aikana, tai peräkkäisten osasopimusten arvioitu arvo varainhoitovuonna tai alkuperäistä sopimusta seuraavien kahdentoista kuukauden aikana. Hankintayksikkö ei saa valita arviointimenettelyä tarkoituksenaan kiertää sopimuksen määräyksiä."

4) Muutetun kolmannen virkkeen jälkeen lisätään Seuraavaa:

"Tavaroiden vuokra-, leasing- tai osamaksusopimuksissa sopimusarvon laskemisperuste on:

(i) määräaikaisissa sopimuksissa, jos niiden kestoaika on kaksitoista kuukautta tai vähemmän, laskelman tulee perustua sopimuksen kokonaisarvoon sen kestoaikana tai, jos niiden kestoaika on pitempi kuin kaksitoista kuukautta, sen kokonaisarvoon mukaan lukien arvioitu jäännösarvo;

(ii) määräämättömäksi ajaksi tehdyissä sopimuksissa kuukausittainen maksuerä kerrottuna luvulla 48;

(iii) epäselvissä tapauksissa on käytettävä alakohdassa (ii) olevaa laskemisperustetta.

Mikäli suunnitellusta hankinnasta ilmenee, että lisäostoehdot ovat tarpeellisia, tämän sopimuksen soveltamisen perusteena on sallittujen ostojen, leasingien, vuokrausten tai osamaksukauppojen suurimman mahdollisen määrän kokonaisarvo mukaan lukien lisäostoehtojen mukaiset hankinnat;"

Artikla II

1. Artiklaan II lisätään uusi kohta 2:

"2. Tämän sopimuksen alaan kuuluvia julkisia hankintoja koskevien lakien, säännösten, menettelytapojen ja käytännön puitteissa sopimuspuolten tulee varmistaa:

(a) että niiden hankintayksiköt eivät kohtele maassa olevaa myyjää epäedullisemmin kuin jotakin toista maassa olevaa myyjää sen ulkomaisten yhteyksien tai omistuksen perusteella;

(b) että niiden hankintayksiköt eivät syrji maassa olevia myyjiä myytävän tavaran tuotantomaan perusteella edellyttäen, että tuotantomaa on sopimuksen osapuoli tämän artiklan kohdan 4 määräysten mukaisesti."

2. Kohdat 2 ja 3 muutetaan kohdiksi 3 ja 4.

Artikla III

1. Artiklan III kohta 3

Jälkimmäisessä virkkeessä sana "ostamat" (Julkisia hankintoja koskevan sopimuksen (SopS 84/80) suomennoksessa on sanojen "osto" ja "ostaa" sijasta käytetty vastaavasti sanoja "hankinta" ja "hankkia" (eri taivutusmuodoissaan).) muutetaan sanaksi "hankkimat".

2. Artiklan III kohta 7

Viittaus "kohdan 13" muutetaan viittaukseksi "kohdan 14".

3. Artiklaan III lisätään uusi kohta 10:

"10. Kohdissa 8 ja 9 tarkoitettu tekninen apu käsittää kehitysmaasopimuspuolten myyjien tekemien vaaditun pätevyyden osoittavien asiakirjojen ja tarjousten kääntämisen hankintayksikön osoittamalta GATT-kieleltä, elleivät sopimuspuolina olevat kehittyneet maat pidä kääntämistä erityisen hankalana, missä tapauksessa kehitysmaasopimuspuolille tulee antaa selvitys niiden pyytäessä sitä joko sopimuspuolina olevilta kehittyneiltä mailta tai niiden hankintayksiköiltä."

4. Kohdat 10 - 14 muutetaan kohdiksi 11 - 15.

5. Artiklan III kohta 10 (josta tulee kohta 11)

Ensimmäisessä virkkeessä sanat "ilmoitukset ehdotetuista ostoista" (Julkisia hankintoja koskevan sopimuksen (SopS 84/80) suomennoksessa on sanojen "osto" ja "ostaa" sijasta käytetty vastaavasti sanoja "hankinta" ja "hankkia" (eri taivutusmuodoissaan).) muutetaan sanoiksi "ilmoitukset ehdotetuista hankinnoista"; sekä ensimmäisessä virkkeessä sanat "ostettujen tai ostettavien" sanoiksi "hankittujen tai hankittavien".

6. Artiklan III kohta 12 (josta tulee kohta 13)

Viimeisessä lauseessa sana "oston" (Julkisia hankintoja koskevan sopimuksen (SopS 84/80) suomennoksessa on sanojen "osto" ja "ostaa" sijasta käytetty vastaavasti sanoja "hankinta" ja "hankkia" (eri taivutusmuodoissaan).) muutetaan sanaksi "hankinnan".

Artikla IV

1. Artiklan IV kohta 1

Ensimmäisessä lauseessa sana "Ostettavien" (Julkisia hankintoja koskevan sopimuksen (SopS 84/80) suomennoksessa on sanojen "osto" ja "ostaa" sijasta käytetty vastaavasti sanoja "hankinta" ja "hankkia" (eri taivutusmuodoissaan).) muutetaan sanaksi "Hankittavien".

2. Artiklaan IV lisätään uusi kohta 4:

"4. Hankintayksiköt eivät saa kilpailua rajoittavalla tavalla hankkia tai hyväksyä yritykseltä, jolla voi olla hankinnasta kaupallista etua, neuvoja, joita voitaisiin käyttää erittelyjen laatimiseen tietyssä hankinnassa."

Artikla V

1. Artiklan V kohta 1

Viittaukset kohtiin "7" ja "15" muutetaan vastaavasti viittauksiksi kohtiin "8" ja "16".

2. Artiklan V kohta 2 (b)

1) Lisätään uusi lause nykyisen määräyksen alkuun:

"kaikki hankintamenettelyyn osallistumiselle asetettavat ehdot on rajoitettava sellaisiksi, jotka ovat olennaisia varmistamaan, että yritys pystyy suorittamaan kyseisen sopimusvelvoitteen."

2) Nykyinen lause "mitkään myyjille jne." muutetaan alkavaksi isolla alkukirjaimella. Lauseen lopussa oleva puolipiste muutetaan pisteeksi. Sen jälkeen lisätään seuraava virke:

"Myyjän rahoitusmahdollisuudet sekä kaupallinen ja tekninen suorituskyky arvioidaan sekä myyjän maailmanlaajuisen liikkeenharjoittamisen että hankinnan tekevän hankintayksikön alueella tapahtuvan liikkeenharjoittamisen perusteella ottaen huomioon tavaratoimitusyhtiöiden väliset oikeussuhteet;"

3. Artiklan V kohta 2 (c)

Ensimmäisessä, toisessa ja kolmannessa lauseessa sanat "ostoa/oston/ostoon" (Julkisia hankintoja koskevan sopimuksen (SopS 84/80) suomennoksessa on sanojen "osto" ja "ostaa" sijasta käytetty vastaavasti sanoja "hankinta" ja "hankkia" (eri taivutusmuodoissaan).) muutetaan sanoiksi "hankintaa/hankinnan/hankintaan".

4. Artiklan V kohta 2 (d)

Lisätään sanojen "varmistavat, että" ja "kaikki hyväksytyt myyjät" väliin seuraavaa:

"myyjät voivat hakea hyväksymistä milloin tahansa ja että"

5. Artiklaan V lisätään uusi kohta 2 (f):

"(f) sopimuspuolten on varmistettava, että

(i) jokainen hankintayksikkö ja sen osat noudattavat samaa hyväksymismenettelyä, lukuun ottamatta tapauksia, joissa on perusteltu tarve muunlaisten hyväksymismenettelyjen käyttöön;

(ii) pyritään mahdollisimman paljon vähentämään eroja eri hankintayksikköjen hyväksymismenettelyjen välillä;"

6. Artiklan V kohta 2 (f) (josta tulee kohta 2 (g))

Sanat "kohdissa (a) - (e)" muutetaan sanoiksi "kohdissa (a) - (f)".

7. Artiklaan V lisätään uusi kohta 3:

"3. Hankintayksiköt eivät saa antaa kilpailua rajoittavalla tavalla millekään mahdolliselle myyjälle tiettyyn hankintaan liittyviä tietoja."

8. Artiklan V kohdat 3 - 16 muutetaan kohdiksi 4 - 17.

9. Artiklan V kohta 3 (josta tulee kohta 4)

Otsikossa ja ensimmäisessä virkkeessä sanat "ostoa/ostosta" (Julkisia hankintoja koskevan sopimuksen (SopS 84/80) suomennoksessa on sanojen "osto" ja "ostaa" sijasta käytetty vastaavasti sanoja "hankinta" ja "hankkia" (eri taivutusmuodoissaan).) muutetaan sanoiksi "hankintaa/hankinnasta".

10. Artiklan V kohta 4 (josta tulee kohta 5)

Tämän määräyksen sekä ensimmäisen että toisen osan ensimmäisessä virkkeessä sana "ostoa" (Julkisia hankintoja koskevan sopimuksen (SopS 84/80) suomennoksessa on sanojen "osto" ja "ostaa" sijasta käytetty vastaavasti sanoja "hankinta" ja "hankkia" (eri taivutusmuodoissaan).) muutetaan sanaksi "hankintaa".

11. Artiklan V kohta 4 (a) (josta tulee kohta 5 (a))

Muutetaan kuulumaan seuraavasti:

"toimitettavien tuotteiden laji ja määrä, mukaan lukien lisäostoehdot, sekä mahdollisuuksien mukaan arvioitu ajankohta, jos lisäostoehtoja saatetaan käyttää; mikäli tehdään useita peräkkäisiä sopimuksia, niiden laji ja määrä sekä mahdollisuuksien mukaan myöhemmin hankittavien tuotteiden tarjouspyyntöjen arvioitu ajankohta;"

12. Kohdan 4 (g) - josta tulee kohta 5 (g)

- jälkeinen piste muutetaan puolipisteeksi.

13. Artiklaan V lisätään uusi kohta 5 (h):

"(h) pyytääkö hankintayksikkö tarjouksia ostoa, leasingiä, vuokrausta tai osamaksukauppaa taikka näistä yhtä useampaa varten."

14. Artiklan V kohta 5 (josta tulee kohta 6)

Ensimmäisessä virkkeessä sana "ostoon" (Julkisia hankintoja koskevan sopimuksen (SopS 84/80) suomennoksessa on sanojen "osto" ja "ostaa" sijasta käytetty vastaavasti sanoja "hankinta" ja "hankkia" (eri taivutusmuodoissaan).) muutetaan sanaksi "hankintaan".

15. Artiklan V kohta 6 (a) (i) (josta tulee kohta 7 (a) (i))

Sana "ostettavien" (Julkisia hankintoja koskevan sopimuksen (SopS 84/80) suomennoksessa on sanojen "osto" ja "ostaa" sijasta käytetty vastaavasti sanoja "hankinta" ja "hankkia" (eri taivutusmuodoissaan).) muutetaan sanaksi "hankittavien".

16. Artiklan V kohta 6 (c) (josta tulee kohta 7 (c))

Viittaus "kohdan 3" muutetaan viittaukseksi "kohdan 4".

17. Artiklan V kohta 7 (josta tulee kohta 8)

1) Ensimmäisessä virkkeessä sana "ostoon" (Julkisia hankintoja koskevan sopimuksen (SopS 84/80) suomennoksessa on sanojen "osto" ja "ostaa" sijasta käytetty vastaavasti sanoja "hankinta" ja "hankkia" (eri taivutusmuodoissaan).) muutetaan sanaksi "hankintaan".

2) Viittaus "kohtien 2 - 6" muutetaan viittaukseksi "kohtien 2 - 7".

18. Artiklan V kohta 8 (josta tulee kohta 9)

Molemmissa virkkeissä sana "ostoa" muutetaan sanaksi "hankintaa".

19. Artiklan V kohta 9 (a) (josta tulee kohta 10(a))

Sana "oston" (Julkisia hankintoja koskevan sopimuksen (SopS 84/80) suomennoksessa on sanojen "osto" ja "ostaa" sijasta käytetty vastaavasti sanoja "hankinta" ja "hankkia" (eri taivutusmuodoissaan).) muutetaan sanaksi "hankinnan".

20. Artiklan V kohta 9 (b) (josta tulee kohta 10(b))

Muutetaan kuulumaan seuraavasti:

"Hankintayksikön omien kohtuullisten tarpeiden mukaisesti on toimitusaikoja määrättäessä otettava huomioon suunnitellun hankinnan monimutkaisuus, mahdollisten ennakoitavissa olevien alihankintojen määrä sekä tuotantoa, tavaroiden varastoista ottamista ja jakelupisteistä kuljettamista varten tarvittava aika."

21. Artiklan V kohta 10 (a) (josta tulee kohta 11 (a))

Sanat "kolmekymmentä päivää muutetaan sanoiksi "neljäkymmentä päivää" sekä sanat "kohdassa 3" sanoiksi "kohdassa 4".

22. Artiklan V kohta 10 (b) (josta tulee kohta 11(b))

1) Ensimmäisessä lauseessa muutetaan sanat "kolmekymmentä päivää" ja "kohdassa 3" vastaavasti sanoiksi "kaksikymmentäviisi päivää" ja "tämän artiklan kohdassa 4".

2) Toisessa lauseessa muutetaan sanat "kolmekymmentä päivää" sanoiksi "neljäkymmentä päivää".

23. Artiklan V kohta 10 (c) (josta tulee kohta 11 (c))

1) Ensimmäisessä virkkeessä muutetaan sanat "kolmekymmentä päivää" sanoiksi "neljäkymmentä päivää";

2) Toisessa virkkeessä muutetaan sanat "kohdassa 3" ja "kolmekymmentä päivää" vastaavasti sanoiksi "tämän artiklan kohdassa 4" ja "neljäkymmentä päivää".

24. Artiklan V kohta 10 (d) (josta tulee kohta 11(d))

Muutetaan kuulumaan seuraavasti:

"(d) Kohdissa (a), (b) ja (c) mainittuja aikoja voidaan tämän artiklan kohdassa 5 tarkoitetuista peräkkäisistä sopimuksista annetun toisen tai sitä myöhempien tiedonantojen osalta lyhentää. Tällöin tarjousten jättämiselle varattu aika ei saa missään tapauksessa olla lyhyempi kuin kaksikymmentäviisi päivää. Toisen tai sitä myöhemmän tiedonannon on sisällettävä ensimmäisen tiedonannon yksilöivä viittaus."

25. Artiklaan V lisätään uusi kohta 11 (e):

"(e) Kohdissa (a), (b), (c) ja (d) tarkoitettuja määräaikoja voidaan lyhentää, milloin hankintayksikön on ne perustellusta pakottavasta syystä mahdoton toteuttaa. Määräajat eivät kuitenkaan missään tapauksessa saa olla lyhyempiä kuin kymmenen päivää tämän artiklan kohdassa 4 tarkoitetusta tiedonannosta lukien."

26. Artiklaan V lisätään uusi kohta 11 (f):

"(f) Sopimuspuolten on varmistettava, että niiden hankintayksiköt ottavat huomioon mahdolliset viivästykset julkaisemisessa asettaessaan määräpäivää tarjousten jättämiselle tai tarjouspyyntöhakemuksille."

27. Artiklan V kohta 12 (josta tulee kohta 13)

Ensimmäinen osa muutetaan kuulumaan seuraavasti:

"13. Myyjille annettujen tarjousasiakirjojen on sisällettävä kaikki tiedot, jotka ovat niille välttämättömiä pyyntöä vastaavien tarjousten jättämistä varten mukaan lukien suunnitellusta hankinnasta julkaistavassa tiedonannossa vaadittavat tiedot, lukuun ottamatta tämän artiklan kohtaa 5 (g), sekä seuraavat tiedot:"

28. Artiklan V kohta 14 (h) (josta tulee kohta 15 (h))

Nykyisen määräyksen jälkeen lisätään seuraava virke:

"Niissä määrältään rajoitetuissa tapauksissa, joissa vaaditaan vastaostoja tai vastaavia ehtoja, näiden vaatimusten on sisällyttävä suunnitellusta hankinnasta annettavaan tiedonantoon sekä tarjouspyyntöasiakirjoihin;"

29. Huomautus artiklan V kohtaan 14 (h)

(josta tulee huomautus kohtaan 15 (h) )

1) Otsikossa ja ensimmäisessä virkkeessä viittaus "kohdan 14 (h)" muutetaan viittaukseksi "kohdan 15 (h)".

2) Lisätään toinen virke, joka kuuluu:

"Milloin nämä vaatimukset ovat tiedossa, ne yksilöidään suunnitellusta hankinnasta annettavassa tiedonannossa ja tarjouspyyntöasiakirjoissa."

30. Artiklaan V lisätään uusi kohta 15 (i):

"(i) lisäostoehtoja ei saa käyttää sopimuksen määräysten kiertämiseksi;"

31. Artiklaan V lisätään uusi kohta 15 (j):

"(j) hankintapäätökset on tehtävä tarjouspyyntöasiakirjoissa yksilöityjen arviointiperusteiden ja olennaisten vaatimusten mukaisesti."

32. Artiklan V kohta 15 (josta tulee kohta 16)

Ensimmäisessä lauseessa viittaus "kohtien 1 - 14" muutetaan viittaukseksi "kohtien 1-15".

33. Artiklan V kohta 15 (d) (josta tulee kohta 16 (d))

1) Sana "ostamaan" muutetaan sanaksi "hankkimaan".

2) Määräyksen loppuun lisätään seuraava alaviite:

"4) Artiklan V kohdassa 16 (d) tarkoitettujen "olemassa olevien tarvikkeiden" katsotaan sisältävän tietokoneohjelmat siinä määrin kuin tietokoneohjelmien hankinnasta alunperin on sopimuksessa määrätty."

34. Artiklan V kohta 15 (e) (josta tulee kohta 16 (e))

1) Ensimmäisessä virkkeessä sana "ostaa" (Julkisia hankintoja koskevan sopimuksen (SopS 84/80) suomennoksessa on sanojen "osto" ja "ostaa" sijasta käytetty vastaavasti sanoja "hankinta" ja "hankkia" (eri taivutusmuodoissaan).) muutetaan sanaksi "hankkii". Toisessa virkkeessä yhdyssanan loppuosa "-ostot" muutetaan loppuosaksi "-hankinnat" ja viittaus "kohtien 1 - 14" muutetaan viittaukseksi "kohtien 1 - 15.

2) Alaviite 3 muutetaan alaviitteeksi 5.

35. Artiklan V kohta 16 (josta tulee kohta 17)

1) Toisessa virkkeessä yhdyssanan alkuosa "osto-" (Julkisia hankintoja koskevan sopimuksen (SopS 84/80) suomennoksessa on sanojen "osto" ja "ostaa" sijasta käytetty vastaavasti sanoja "hankinta" ja "hankkia" (eri taivutusmuodoissaan).) muutetaan alkuosaksi "hankinta-" ja sana "ostettujen" sanaksi "hankittujen".

2) Ensimmäisessä ja toisessa lauseessa viittaukset "kohdan 15" muutetaan viittauksiksi "kohdan 16".

Artikla VI

1. Artiklan VI kohta 1

Lisätään uusi kohta 1:

"1. Hankintayksikköjen on julkaistava tiedonanto liitteessä II mainitussa asianomaisessa julkaisussa viimeistään kuudenkymmenen päivän kuluessa artiklan V kohdan 15 tai 16 mukaisten hankintasopimusten tekemisestä.

Tiedonantojen tulee sisältää 6):

(a) hankintasopimusten alaisten tuotteiden laji ja määrä;

(b) hankintasopimuksen tehneen hankintayksikön nimi ja osoite;

(c) hankintasopimuksen päivämäärä;

(d) voittaneiden tarjouksentekijöiden nimet ja osoitteet;

(e) voittaneiden tarjousten arvo tai korkein ja alin hankintasopimuksen tekemisessä huomioon otetun tarjouksen arvo;

(f) artiklan V kohdan 4 mukaisesti julkaistun tiedonannon yksilöinti tarpeen mukaan;

(g) käytetty hankintamenettely;

(h) tarvittaessa artiklan V kohdan 16 mukainen perustelu tietyn hankintamenettelyn käyttämiselle.

"6) Tiettyjä hankintasopimuksen tietoja voidaan jättää julkaisematta, milloin tietojen antaminen estäisi lain täytäntöönpanoa tai olisi muutoin yleisen edun vastaista tai haittaisi tiettyjen julkisten tai yksityisten yritysten lainmukaisia kaupallisia etuja tai muuten haittaisi myyjien välistä kilpailua."

2. Artiklan VI nykyiset kohdat 1 - 9 muutetaan kohdiksi 2 - 10.

3. Artiklan VI kohta 3 (josta tulee kohta 4)

Määräyksen lopussa oleva piste muutetaan pilkuksi ja lisätään seuraavaa:

"tarjousten arvo tai arvot sekä voittaneen tarjouksen tekijän nimi ja osoite. Tämän artiklan kohdan 9 sisältämiä arviointiperusteita sovelletaan myös mainituille tiedoille asetettuihin vaatimuksiin."

4. Artiklan VI kohta 4 (josta tulee kohta 5)

Yhdyssanan alkuosa "osto-" (Julkisia hankintoja koskevan sopimuksen (SopS 84/80) suomennoksessa on sanojen "osto" ja "ostaa" sijasta käytetty vastaavasti sanoja "hankinta" ja "hankkia" (eri taivutusmuodoissaan).) muutetaan alkuosaksi "hankinta-".

5. Artiklan VI kohta 6 (josta tulee kohta 7)

Ensimmäisessä virkkeessä sana "osto" (Julkisia hankintoja koskevan sopimuksen (SopS 84/80) suomennoksessa on sanojen "osto" ja "ostaa" sijasta käytetty vastaavasti sanoja "hankinta" ja "hankkia" (eri taivutusmuodoissaan).) muutetaan sanaksi "hankinta". Toisessa virkkeessä yhdyssanan alkuosa "ostaja-" muutetaan alkuosaksi "hankinta-".

6. Artiklan VI kohta 9 (josta tulee kohta 10)

Ensimmäinen virke muutetaan kuulumaan seuraavasti:

"Sopimuspuolet kokoavat ja antavat komitealle vuosittain tilastotietoja tämän sopimuksen alaan kuuluvista hankinnoistaan."

7. Artiklan VI kohta 9 (a) (josta tulee kohta 10(a))

Sana "kokonaistilastot" muutetaan sanaksi "tilastot", poistetaan puolipiste ja lisätään seuraavaa: "maailmanlaajuisesti ja hankintayksiköittäin jaoteltuina;"

8. Artiklan VI kohta 9 (b) (josta tulee kohta 10(b))

Muutetaan kuulumaan seuraavasti:

"(b) lukumäärää ja kokonaisarvoa koskevat tilastot kynnysarvon ylittävistä hankinnoista jaoteltuina hankintayksiköittäin, tavaralajeittain komitean määräämän yhtenäisen luokittelujärjestelmän mukaisesti sekä tuotteen alkuperämaan mukaan;"

9. Artiklan VI kohta 9 (c) (josta tulee kohta 10(c))

Muutetaan kuulumaan seuraavasti:

"(c) lukumäärää ja kokonaisarvoa koskevat tilastot, jotka osoittavat alkuperämaan, jaoteltuina hankintayksiköittäin ja tavaralajeittain artiklan V kohdassa 16 tarkoitettujen tapausten mukaan tehdyistä hankinnoista;"

10. Artiklaan VI lisätään uusi kohta 10 (d):

"(d) lukumäärää ja kokonaisarvoa koskevat tilastot hankinnoista, jotka on tehty liitteessä I olevien sopimuksen rajoitusten mukaisesti."

Artikla VII

1. Artiklan VII kohta 1

Toiseen virkkeeseen lisätään sanan "puheenjohtajansa" jälkeen sanat "ja varapuheenjohtajansa".

2. Artiklan VII kohta 5

Viittaus "artiklan VI kohdan 8" muutetaan viittaukseksi "artiklan VI kohdan 9".

Artikla IX

Artiklan IX kohta 3

Alaviite 4 muutetaan alaviitteeksi 7.

Liite II

Otsikossa viittaus "artikla V, kohta 3" muutetaan viittaukseksi "artikla V, kohta 4". Sana "ostoista" (Julkisia hankintoja koskevan sopimuksen (SopS 84/80) suomennoksessa on sanojen "osto" ja "ostaa" sijasta käytetty vastaavasti sanoja "hankinta" ja "hankkia" (eri taivutusmuodoissaan).) muutetaan sanaksi "hankinnoista".

Liite III

Viittaus "artikla V, kohta 6" muutetaan viittaukseksi "artikla V, kohta 7".

Liite IV

Viittaus "artikla VI, kohta 1" muutetaan viittaukseksi "artikla VI, kohta 2".

Tämä pöytäkirja talletetaan tullitariffeja ja kauppaa koskevan yleissopimuksen (GATT) SOPIMUSPUOLTEN pääjohtajan haltuun, joka toimittaa viipymättä jokaiselle sopimuspuolelle ja tullitariffeja ja kauppaa koskevan yleissopimuksen jokaiselle sopimuspuolelle oikeaksi todistetun jäljennöksen pöytäkirjasta sekä ilmoitukset pöytäkirjan hyväksymisistä.

Tämä pöytäkirja on avoinna allekirjoittamalla tai muulla tavoin tapahtuvaa hyväksymistä varten sopimuksen sopimuspuolille 1 päivään lokakuuta 1987 edellyttäen, ettei määräaikaa, jolloin tämä pöytäkirja voidaan hyväksyä, pidennetä Julkisten hankintojen komitean päätöksellä sanotusta ajankohdasta eteenpäin.

Tämän pöytäkirjan määräyksiin ei saa tehdä varaumia.

Tämä pöytäkirja tulee voimaan yhdeksäntenäkymmenentenä päivänä siitä päivästä, jolloin sopimuksen kaikki sopimuspuolet ovat sen hyväksyneet, kuitenkin niin, ettei se tule voimaan ennen 1 päivää tammikuuta 1988.

Tämä pöytäkirja rekisteröidään Yhdistyneiden Kansakuntien peruskirjan 102 artiklan mukaisesti.

Tehty Genevessä 2 päivänä helmikuuta 1987 yhtenä englannin-, espanjan- ja ranskankielisenä kappaleena, jotka kaikki tekstit ovat todistusvoimaisia.

(Allekirjoitukset)

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.