42/1984

Annettu: 10.11.1984

Asetus Asetus Kansainvälistä merenkulkujärjestöä koskevan yleissopimuksen eräiden muutosten voimaansaattamisesta

Ulkoasiainministerin esittelystä säädetään:

1 §

Lontoossa 15 päivänä marraskuuta 1979 Kansainvälisen merenkulkujärjestön (IMCO) 11. yleiskokouksessa Kansainvälistä merenkulkujärjestöä koskevaan yleissopimukseen (SopS 20/59) tehdyt muutokset, jotka tasavallan presidentti on hyväksynyt 21 päivänä joulukuuta 1979 ja joita koskeva hyväksymiskirja on talletettu Yhdistyneiden Kansakuntien pääsihteerin huostaan 14 päivänä tammikuuta 1980, tulevat voimaan 10 päivänä marraskuuta 1984 niin kuin siitä on sovittu.

2 §

Tämä asetus tulee voimaan 10 päivänä marraskuuta 1984.

Naantalissa 10 päivänä elokuuta 1984

Alkuperäinen sopimus: 20/1959

Muutokset kansainvälistä merenkulkujärjestöä koskevaan YLEISSOPIMUKSEEN

Voimassa olevan 17 artiklan (vuoden 1977 muutosten mukaan uudelleen numeroituna 16 artiklan) teksti korvataan seuraavalla:

Neuvostoon tulee kuulua 32 jäsentä, jotka yleiskokous valitsee.

Voimassa olevan 18 artiklan (vuoden 1977 muutosten mukaan uudelleen numeroituna 17 artiklan) teksti korvataan seuraavalla:

Valittaessa neuvoston jäseniä, yleiskokouksen tulee ottaa huomioon seuraavat periaatteet:

a) 8 jäsenpaikkaa kuuluu valtioiden hallituksille, joilla on eniten etuja valvottavanaan kansainvälisen kauppamerenkulun palvelusten käytettäväksi asettamisessa;

b) 8 jäsenpaikkaa kuuluu muiden valtioiden hallituksille, joilla on eniten etuja valvottavanaan meritse harjoitettavassa kaupankäynnissä;

c) 16 jäsenpaikkaa kuuluu valtioiden hallituksille, joita ei ole valittu edellä olevan a- tai b-kohdan perusteella, ja joilla on erityisiä etuja valvottavanaan merikuljetuksissa tai merenkulussa ja joiden valitseminen neuvostoon on omiaan varmistamaan maailman kaikkien laajojen maantieteellisten alueitten edustusta.

Voimassa olevan 20 artiklan (vuoden 1977 muutosten mukaan uudelleen numeroituna 19 artiklan) teksti korvataan seuraavalla:

a) Neuvosto valitsee itselleen puheenjohtajan ja vahvistaa oman työjärjestyksensä, ellei yleissopimuksessa ole toisin määrätty;

b) Neuvosto on päätösvaltainen 21 jäsenen ollessa läsnä;

c) Neuvosto kokoontuu puheenjohtajansa kutsusta tai vähintään 4 jäsenensä pyynnöstä 1 kuukauden ilmoitusajalla niin usein kuin sen tehtävien tehokkaan suorittamisen kannalta on välttämätöntä. Se kokoontuu sopiviksi katsomissaan paikoissa.

Voimassa olevan 51 artiklan (vuoden 1977 muutosten mukaan uudelleen numeroituna 66 artiklan) teksti korvataan seuraavalla:

Pääsihteeri tiedottaa yleissopimukseen ehdotetuista muutoksista jäsenille vähintään 6 kuukautta ennen niiden käsittelyä yleiskokouksessa. Muutosten hyväksymiseen tarvitaan yleiskokouksen 2/3 äänten enemmistö. 12 kuukautta sen jälkeen, kun 2/3 järjestön jäsenistä, lukuun ottamatta ylimääräisiä jäseniä, on muutoksen hyväksynyt, se tulee voimaan kaikkien jäsenten osalta. Jos tämän kauden 60 ensimmäisen päivän aikana jäsen ilmoittaa eroavansa järjestöstä muutoksen vuoksi, ero tulee voimaan muutoksen voimaantulopäivänä 58 artiklan määräyksistä riippumatta.

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.