15/1982

Annettu: 22.05.1982

Asetus Asetus Valtioiden välistä neuvoa-antavaa merenkulkujärjestöä koskevan yleissopimuksen eräiden muutosten voimaansaattamisesta

Ulkoasiainministerin esittelystä säädetään:

1 §

Lontoossa 14 päivänä marraskuuta 1975 Valtioiden välisen neuvoa-antavan merenkulkujärjestön (IMCO) 9. yleiskokouksessa Valtioiden välistä neuvoa-antavaa merenkulkujärjestöä koskevaan yleissopimukseen (SopS 20/59) tehdyt muutokset, jotka tasavallan presidentti on hyväksynyt 10 päivänä syyskuuta 1976 ja joita koskeva hyväksymiskirja on talletettu Yhdistyneiden Kansakuntien pääsihteerin huostaan 19 päivänä lokakuuta 1976, tulevat voimaan 22 päivänä toukokuuta 1982, 51 artiklaan tehty muutos kuitenkin 28 päivänä heinäkuuta 1982 niin kuin siitä on sovittu.

2 §

Tämä asetus tulee voimaan 22 päivänä toukokuuta 1982.

Helsingissä 2 päivänä huhtikuuta 1982

Alkuperäinen sopimus: 20/1959

Muutokset valtioiden välistä neuvoa-antavaa merenkulkujärjestöä koskevaan YLEISSOPIMUKSEEN

Yleissopimuksen nimi

Yleissopimuksen nykyinen nimi korvataan seuraavalla:

KANSAINVÄLISTÄ MERENKULKUJÄRJESTÖÄ KOSKEVA YLEISSOPIMUS

(SopS 20-21/59, 50/67, 70/67 ja 14/78 (artiklojen numerointi tämän muutoksen mukainen).

1 artikla

Nykyisen a kohdan teksti korvataan seuraavalla:

Järjestön tarkoituksena on:

a) luoda valtioidenvälinen yhteistoimintajärjestelmä kaikkien kansainvälisen kauppamerenkulun teknillisiä kysymyksiä koskevien valtioiden omaksumien säännösten ja menettelytapojen alalla, edistää meriturvallisuutta, merenkulun tehokkuutta sekä laivojen aiheuttaman merien pilaantumisen ehkäisyä ja valvontaa koskevien mahdollisimman korkeatasoisten normien yleistä hyväksymistä, sekä hoitaa tässä artiklassa esitettyihin tarkoitusperiin liittyviä oikeudellisia kysymyksiä;

3 artikla

Nykyinen teksti korvataan seuraavalla:

1 osassa esitettyjen tarkoitusperien saavuttamiseksi järjestö:

a) ottaen huomioon 4 artiklan määräykset harkitsee ja esittää suosituksia 1 artiklan a, b ja c kohtaa koskevista kysymyksistä, joita jäsenet, jokin Yhdistyneiden Kansakuntien elin tai erityisjärjestö tai mikä tahansa muu valtioidenvälinen järjestö saattaa Sen käsiteltäväksi, tai kysymyksistä joita 1 artiklan d kohdan perusteella sille esitetään;

b) huolehtii yleissopimusten, sopimusten ja muiden kysymykseen tulevien asiakirjojen laatimisesta, suosittaa niitä hallituksille ja valtioidenvälisille järjestöille sekä kutsuu koolle tarpeellisiksi katsomiaan konferensseja;

c) tarjoaa puitteet jäsentenväliselle neuvonpidolle ja hallitustenväliselle tietojenvaihdolle;

d) huolehtii tämän artiklan a, b ja c kohdan perusteella sille kuuluvista, erityisesti kansainvälisissä merenkulkua koskevissa asiakirjoissa sille määrätyistä tehtävistä.

12 artikla

Järjestö käsittää yleiskokouksen, neuvoston, meriturvallisuuskomitean, oikeudellisen komitean, merellisen ympäristön suojelukomitean, järjestön kulloinkin tarpeellisiksi katsomat apuelimet sekä sihteeristön.

16 artikla

Nykyinen teksti korvataan seuraavalla:

Yleiskokouksen tehtävänä on:

a) valita jokaisessa varsinaisessa istunnossa muiden kuin ylimääräisten jäsentensä joukosta itselleen puheenjohtaja ja kaksi varapuheenjohtajaa, jotka pysyvät virassa seuraavaan varsinaiseen istuntoon saakka;

b) vahvistaa omat menettelytapasääntönsä, ellei yleissopimuksessa toisin säädetä;

c) perustaa tarpeellisiksi katsomiaan väliaikaisia tai, neuvoston suosituksesta, pysyviä apuelimiä;

d) valita jäsenet, jotka tulevat edustetuiksi neuvostossa 18 artiklan mukaisesti;

e) vastaanottaa ja käsitellä neuvoston raportit ja päättää kaikista neuvoston sille alistamista kysymyksistä;

f) hyväksyä järjestön toimintaohjelma;

g) hyväksyä järjestön tulo- ja menoarvio ja päättää sen varojen hoidosta XI osan mukaisesti;

h) tarkastaa järjestön menot ja hyväksyä tilit;

i) suorittaa järjestölle kuuluvat tehtävät edellyttäen, että se siirtää 3 artiklan a ja b kohdassa mainitut asiat neuvostolle suositusten ja asiakirjojen laatimista varten; sekä edellyttäen, että kaikki neuvoston yleiskokoukselle alistamat suositukset ja asiakirjat, joita yleiskokous ei ole hyväksynyt, toimitetaan neuvostolle uudelleen tutkittavaksi yleiskokouksen mahdollisilla huomautuksilla varustettuina;

j) suositella jäsenten hyväksyttäväksi meriturvallisuutta ja laivojen aiheuttaman meren pilaantumisen ehkäisyä ja valvontaa koskevia sääntöjä ja ohjeita sekä sille alistettuja kyseisiin sääntöihin ja ohjeisiin tehtäviä muutoksia;

k) päättää kansainvälisten konferenssien koollekutsumisesta tai muusta tavasta hyväksyä meriturvallisuuskomitean, oikeudellisen komitean, merellisen ympäristön suojelukomitean tai järjestön jonkun muun elimen laatimia kansainvälisiä sopimuksia tai niihin tehtäviä muutoksia;

i) siirtää neuvoston harkittavaksi tai päätettäväksi kaikki järjestön alaan kuuluvat asiat ottaen kuitenkin huomioon, ettei tämän artiklan j kohdassa tarkoitettua suositusten tekemistä voi siirtää.

22 artikla

i) Uusi a kohta lisätään seuraavasti:

a) Neuvosto käsittelee toimintaohjelmaluonnoksen ja tulo- ja menoarvioehdotuksen, jotka pääsihteeri on laatinut meriturvallisuuskomitean, oikeudellisen komitean, merellisen ympäristön suojelukomitean tai järjestön jonkin muun elimen tekemien ehdotusten perusteella ja, ottaen nämä huomioon, laatii yleiskokoukselle alistettavaksi järjestön toimintaohjelman ja tulo- ja menoarvion silmällä pitäen järjestön yleistä etua ja ensisijaisia tavoitteita.

ii) Nykyisestä a kohdasta tulee uusi b kohta ja nykyinen teksti korvataan seuraavalla:

b) Neuvosto vastaanottaa meriturvallisuuskomitean, oikeudellisen komitean, merellisen ympäristön suojelukomitean ja järjestön muiden elinten tekemät raportit, ehdotukset ja suositukset sekä toimittaa ne neuvoston lausuntojen ja suositusten kera yleiskokoukselle ja yleiskokouksen istuntojen välisenä aikana jäsenvaltioille tiedoksi;

iii) Nykyisestä b kohdasta tulee uusi c kohta ja nykyinen teksti korvataan seuraavalla:

c) Neuvosto käsittelee 29, 34 ja 39 artiklan alaan kuuluvia asioita vasta saatuaan niistä tapauksesta riippuen meriturvallisuuskomitean, oikeudellisen komitean tai merellisen ympäristön suojelukomitean lausunnon.

24 artikla

Nykyinen teksti korvataan seuraavalla:

Neuvosto laatii yleiskokouksen kutakin varsinaista istuntoa varten kertomuksen järjestön toiminnasta edellisen varsinaisen istunnon jälkeisenä aikana.

25 artikla

Nykyinen teksti korvataan seuraavalla:

Neuvosto alistaa yleiskokoukselle järjestön varainhoitoa koskevat selvitykset lausuntoineen ja suosituksineen.

26 artikla

i) Nykyisestä tekstistä tulee a kohta ja siinä mainitusta viittauksesta viittaus XIV osaan.

ii) Uusi b kohta lisätään seuraavasti:

b) ottaen huomioon XIV osan määräykset ja eri komiteoiden 29, 34 ja 39 artiklan mukaiset suhteet muihin elimiin, neuvosto vastaa suhteista muihin järjestöihin yleiskokouksen istuntojen välisenä aikana.

27 artikla

Nykyinen teksti korvataan seuraavalla:

Yleiskokouksen istuntojen välisenä aikana neuvosto suorittaa kaikki järjestölle kuuluvat tehtävät lukuunottamatta 16 artiklan j kohdassa mainittujen suositusten antamista. Erityisesti neuvosto koordinoi järjestön eri elinten toimintaa ja voi tehdä sellaisia muutoksia toimintaohjelmaan, jotka ovat välttämättömiä järjestön tehokkaan toiminnan kannalta.

29 artikla

Nykyinen teksti korvataan seuraavalla:

a) Meriturvallisuuskomitea käsittelee kaikki järjestön toimialaan kuuluvat merenkulun apuneuvoja, alusten rakentamista ja varustamista, miehityksen turvallisuusnäkökantoja, yhteentörmäysten ehkäisemiseksi tarkoitettuja sääntöjä, vaarallisten lastien käsittelyä, merenkulun turvallisuutta tehostavia menettelytapoja ja vaatimuksia, hydrografisia tiedonantoja, lokikirjoja ja merenkulkutietoja, merionnettomuuksien tutkimista, meripelastusta sekä muita merenkulun turvallisuuteen suoranaisesti vaikuttavia tekijöitä koskevat asiat.

b) Meriturvallisuuskomitea suorittaa kaikki tämän yleissopimuksen, yleiskokouksen tai neuvoston sille määräämät tehtävät, sekä sellaiset tämän artiklan alaan kuuluvat ja järjestön hyväksymät tehtävät, jotka johtuvat jostakin muusta kansainvälisestä sopimuksesta.

c) Ottaen huomioon 26 artiklan määräykset meriturvallisuuskomitea pitää neuvoston pyynnöstä, tai katsoessaan sen oman toimintansa edun mukaiseksi, muihin elimiin sellaista kiinteää yhteyttä, joka voi edistää järjestön tarkoitusperiä.

30 artikla

Nykyinen teksti korvataan seuraavalla:

Meriturvallisuuskomitea alistaa neuvostolle:

a) kehittämänsä ehdotukset turvallisuussäännöiksi tai muutoksiksi niihin;

b) laatimansa suositukset ja ohjeet;

c) kertomuksen toiminnastaan neuvoston edellisen istunnon jälkeisenä aikana.

Uusi 32 artikla

Uusi 32 artikla lisätään VII osan loppuun seuraavasti:

Riippumatta mistään tämän yleissopimuksen päinvastaisesta määräyksestä, mutta 28 artiklan määräykset huomioon ottaen, meriturvallisuuskomitean on kansainvälisistä sopimuksista tai muista asiakirjoista sille johtuvia tehtäviä suorittaessaan soveltuvin osin noudatettava kyseisten sopimusten tai asiakirjojen määräyksiä, erityisesti menettelytapoja koskevien sääntöjen osalta.

VIII Osa

Uusi VIII ja IX osa lisätään nykyisen VII osan

Uusi VIII ja IX osa lisätään nykyisen VII osan

jälkeen seuraavasti: Oikeudellinen komitea

33 artikla

Oikeudelliseen komiteaan kuuluvat kaikki jäsenet.

34 artikla

a) Oikeudellinen komitea käsittelee kaikki järjestön toimialaan kuuluvat oikeudelliset kysymykset.

b) Oikeudellinen komitea ryhtyy kaikkiin tarvittaviin toimenpiteisiin tämän yleissopimuksen, yleiskokouksen tai neuvoston sille määräämien tehtävien, sekä sellaisten tämän artiklan alaan kuuluvien ja järjestön hyväksymien tehtävien suorittamiseksi, jotka johtuvat jostakin muusta kansainvälisestä sopimuksesta.

c) Ottaen huomioon 26 artiklan määräykset oikeudellinen komitea pitää neuvoston pyynnöstä, tai katsoessaan sen oman toimintansa edun mukaiseksi, muihin elimiin sellaista kiinteää yhteyttä, joka voi edistää järjestön tarkoitusperiä.

35 artikla

Oikeudellinen komitea alistaa neuvostolle:

a) laatimansa luonnokset kansainvälisiksi sopimuksiksi sekä muutoksiksi niihin;

b) kertomuksen toiminnastaan neuvoston edellisen istunnon jälkeisenä aikana.

36 artikla

Oikeudellinen komitea kokoontuu vähintään kerran vuodessa. Se valitsee omat toimihenkilönsä kerran vuodessa ja hyväksyy omat menettelytapasääntönsä.

37 artikla

Riippumatta mistään tämän yleissopimuksen päinvastaisesta määräyksestä, mutta 33 artiklan määräykset huomioon ottaen, oikeudellisen komitean on kansainvälisistä sopimuksista tai muista asiakirjoista sille johtuvia tehtäviä suorittaessaan soveltuvin osin noudatettava kyseisten sopimusten tai asiakirjojen määräyksiä, erityisesti menettelytapoja koskevien sääntöjen osalta.

IX Osa

Merellisen ympäristön suojelukomitea

38 artikla

Merellisen ympäristön suojelukomiteaan kuuluvat kaikki jäsenet.

39 artikla

Merellisen ympäristön suojelukomitea käsittelee kaikki järjestön toimialaan kuuluvat laivojen aiheuttaman meren pilaantumisen ehkäisyä ja valvontaa koskevat kysymykset, ja erityisesti:

a) suorittaa järjestölle laivojen aiheuttaman meren pilaantumisen ehkäisyä ja valvontaa koskevista kansainvälisistä sopimuksista johtuvat tehtävät, erityisesti sääntöjen tai muiden määräysten hyväksymisen ja muuttamisen osalta näiden sopimusten määräysten mukaisesti;

b) harkitsee tarvittavia toimenpiteitä edellä a kohdassa mainittujen sopimusten täytäntöönpanon helpottamiseksi;

c) huolehtii laivojen aiheuttaman meren pilaantumisen ehkäisyä ja valvontaa koskevien tieteellisten, teknisten ja muiden käytännön tietojen hankkimisesta valtioille, erityisesti kehitysmaille jakamista varten, ja tekee tarvittaessa suosituksia ja kehittää ohjeita;

d) edistää yhteistyötä laivojen aiheuttaman meren pilaantumisen ehkäisyä ja valvontaa käsittelevien alueellisten järjestöjen kanssa 26 artiklan määräykset huomioon ottaen;

e) harkitsee ja ryhtyy tarvittaviin toimenpiteisiin muiden järjestön toimialaan kuuluvien asioiden osalta, jotka voivat edistää laivojen aiheuttaman meren pilaantumisen ehkäisyä ja valvontaa, mukaanlukien, 26 artiklan määräykset huomioon ottaen, yhteistyö muiden kansainvälisten järjestöjen kanssa ympäristönsuojelua koskevissa asioissa.

40 artikla

Merellisen ympäristön suojelukomitea alistaa neuvostolle:

a) kehittämänsä ehdotukset laivojen aiheuttaman meren pilaantumisen ehkäisyä ja valvontaa koskeviksi säännöiksi sekä muutoksiksi niihin;

b) laatimansa suositukset ja ohjeet;

c) kertomuksen toiminnastaan neuvoston edellisen istunnon jälkeisenä aikana.

41 artikla

Merellisen ympäristön suojelukomitea kokoontuu vähintään kerran vuodessa. Se valitsee omat toimihenkilönsä kerran vuodessa ja hyväksyy omat menettelytapasääntönsä.

42 artikla

Riippumatta mistään tämän yleissopimuksen päinvastaisesta määräyksestä, mutta 38 artiklan määräykset huomioon ottaen, merellisen ympäristön suojelukomitean on kansainvälisistä sopimuksista tai muista asiakirjoista sille johtuvia tehtäviä suorittaessaan soveltuvin osin noudatettava kyseisten sopimusten tai asiakirjojen määräyksiä, erityisesti menettelytapoja koskevien sääntöjen osalta.

Nykyisestä VIII-XVII OSASTA tulee tämän mukaisesti X-XIX OSA.

Vastaavasta nykyisestä 32-62 artiklasta tulee 43-73 artikla.

32 artikla (uusi 43 artikla)

Nykyinen teksti korvataan seuraavalla:

Sihteeristöön kuuluu pääsihteeri ja muu järjestön tarvitsema henkilökunta. Pääsihteeri on järjestön korkein hallinnollinen toimihenkilö ja hänen tehtävänsä on 23 artiklan mukaisesti nimittää edellä mainittu henkilökunta.

33 artikla

(uusi 44 artikla)

Nykyinen teksti korvataan seuraavalla:

Sihteeristön tehtävänä on pitää sellaista arkistoa, joka on tarpeen järjestön tehtävien tehokkaan suorittamisen kannalta, sekä laatia, koota ja jakaa järjestön toiminnan edellyttämät asiakirjat, esityslistat, pöytäkirjat ja tiedotukset.

37 artikla

(uusi 48 artikla)

Nykyinen teksti korvataan seuraavalla:

Pääsihteeri suorittaa muut yleissopimuksen, yleiskokouksen tai neuvoston hänelle määräämät tehtävät.

38 artikla

(uusi 49 artikla)

Nykyinen teksti korvataan seuraavalla:

Kukin jäsen vastaa järjestön kokouksiin osallistuvan valtuuskuntansa palkka-, matka- ja muista kustannuksista.

41 artikla

(uusi 52 artikla)

Nykyinen teksti korvataan seuraavalla:

Jäsen, joka ei suorita maksuvelvoitteitaan järjestölle vuoden kuluessa erääntymispäivästä, menettää äänioikeutensa yleiskokouksessa, neuvostossa, meriturvallisuuskomiteassa, oikeudellisessa komiteassa ja merellisen ympäristön suojelukomiteassa, ellei yleiskokous harkintansa mukaan poikkea tästä määräyksestä.

42 artikla

(uusi 53 artikla)

Nykyinen teksti korvataan seuraavalla:

Ellei yleissopimuksesta tai jostakin muusta kansainvälisestä yleiskokoukselle, neuvostolle, meriturvallisuuskomitealle, oikeudelliselle komitealle tai merellisen ympäristön suojelukomitealle tehtäviä asettavasta sopimuksesta muuta johdu, seuraavat määräykset koskevat äänestystä näissä elimissä:

a) kullakin jäsenellä on yksi ääni;

b) päätökset tehdään läsnäolevien ja äänestävien jäsenten ääntenenemmistöllä; kahden kolmasosan ääntenenemmistöä edellyttävät päätökset tehdään läsnäolevien jäsenten kahden kolmasosan ääntenenemmistöllä;

c) tässä yleissopimuksessa sanonta "läsnäolevat ja äänestävät jäsenet" tarkoittaa "läsnäolevia jäseniä, jotka äänestävät puolesta tai vastaan". Jäseniä, jotka pidättyvät äänestyksestä ei katsota äänestäviksi.

51 artikla

(uusi 62 artikla)

Nykyinen teksti korvataan seuraavalla:

Pääsihteeri tiedottaa yleissopimukseen ehdotetuista muutoksista jäsenille vähintään kuusi kuukautta ennen niiden käsittelyä yleiskokouksessa. Muutosten hyväksymiseen tarvitaan kahden kolmasosan ääntenenemmistö. Kaksitoista kuukautta sen jälkeen, kun kaksi kolmasosaa järjestön jäsenistä, ylimääräisiä jäseniä lukuunottamatta, on hyväksynyt muutoksen, se tulee voimaan kaikkien paitsi niiden jäsenten osalta, jotka ennen sen voimaantuloa ilmoittavat, etteivät ne hyväksy muutosta. Hyväksyessään muutoksen yleiskokous voi kahden kolmasosan ääntenenemmistöllä päättää sen olevan luonteeltaan sellainen, että jäsen, joka on tehnyt mainitun ilmoituksen eikä hyväksy muutosta kahdentoista kuukauden kuluessa sen voimaantulosta, lakkaa tämän määräajan kuluttua olemasta yleissopimuksen sopimuspuoli.

54 (artikla

(uusi 65 artikla)

Nykyinen teksti korvataan seuraavalla:

Kaikki yleissopimuksen tulkintaa tai soveltamista koskevat kysymykset tai riidat alistetaan yleiskokouksen ratkaistaviksi tai ratkaistaan muulla riita-puolien sopimalla tavalla. Mikään tämän artiklan määräys ei estä järjestön elimiä ratkaisemasta tällaista kysymystä tai riitaa, milloin se syntyy elimen suorittaessa tehtäviään.

Niiden artiklojen numerot, joihin seuraavissa artikloissa viitataan, muuttuvat seuraavasti:

6 artikla: viittauksesta 56 artiklaan tulee viittaus 67 artiklaan.

7 artikla: viittauksesta 56 artiklaan tulee viittaus 67 artiklaan.

8 artikla: viittauksesta 56 artiklaan tulee viittaus 67 artiklaan.

9 artikla: viittauksesta 57 artiklaan tulee viittaus 68 artiklaan.

52 ja 53 artikla (uusi 63 ja 64 artikla): viittauksista 51 artiklaan tulee viittaukset 62 artiklaan.

55 artikla (uusi 66 artikla): viittauksesta 54 artiklaan tulee viittaus 65 artiklaan.

57 artikla (uusi 68 artikla): d kohdan viittauksesta 56 artiklaan tulee viittaus 67 artiklaan.

58 artikla (uusi 69 artikla): b kohdan viittauksesta 57 artiklaan tulee viittaus 68 artiklaan.

59 artikla (uusi 70 artikla): viittauksesta 56 artiklaan tulee viittaus 67 artiklaan.

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.