37/1977

Asetus Asetus eräiden kansainvälistä ilmakuljetusta koskevien sääntöjen yhtäläistämisestä allekirjoitetun yleissopimuksen muuttamisesta tehdyn pöytäkirjan voimaansaattamisesta.

Ulkoasiainministerin esittelystä säädetään: Haagissa 28 päivänä syyskuuta 1955 eräiden kansainvälistä ilmakuljetusta koskevien sääntöjen yhtäläistämisestä Varsovassa 12 päivänä lokakuuta 1929 allekirjoitetun yleissopimuksen (SopS 26/1937) muuttamisesta tehty pöytäkirja, johon liittymisestä tasavallan presidentti on päättänyt 13 päivänä toukokuuta 1977 ja jota koskeva liittymiskirja on talletettu 25 päivänä toukokuuta 1977 Puolan Kansantasavallan hallituksen huostaan, tulee voimaan 23 päivänä elokuuta 1977 niin kuin siitä on sovittu.

Helsingissä 18 päivänä elokuuta 1977.

Alkuperäinen sopimus: 26/1937

PÖYTÄKIRJA Varsovassa 12 päivänä lokakuuta 1929 allekirjoitetun eräiden kansainvälistä ilmakuljetusta koskevien sääntöjen yhtäläistämistä koskevan yleissopimuksen muuttamisesta

Allekirjoittaneet hallitukset,

pitäen suotavana muuttaa Varsovassa 12 päivänä lokakuuta 1929 allekirjoitettua yleissopimusta eräiden kansainvälistä ilmakuljetusta koskevien sääntöjen yhtäläistämisestä,

ovat sopineet seuraavaa:

I luku

Yleissopimuksen muutokset

1 artikla

Yleissopimuksen 1 artiklan

a) 2 kappale poistetaan ja korvataan seuraavalla määräyksellä:

"2. Kansainvälisenä kuljetuksena pidetään tässä yleissopimuksessa jokaista kuljetusta, jossa, riippumatta siitä, tapahtuuko kuljetuksessa keskeytys tai aluksen vaihdos, lähtö- ja määräpaikat sijaitsevat osapuolten välisen sopimuksen mukaisesti joko kahden korkean sopimuspuolen alueella tai yhdenkin korkean sopimuspuolen alueella, jos on sovittu välilaskupaikasta jonkun muun valtion alueella, vaikka tämä valtio ei olisikaan korkea sopimuspuoli. Kuljetusta yhden korkean sopimuspuolen alueella sijaitsevan kahden paikan välillä ilman sovittua välilaskupaikkaa jonkun toisen valtion alueella ei tässä yleissopimuksessa pidetä kansainvälisenä kuljetuksena."

b) 3 kappale poistetaan ja korvataan seuraavalla määräyksellä:

"3. Useamman rahdinkuljettajan peräkkäin suorittama lentokuljetus katsotaan tätä yleissopimusta sovellettaessa yhdeksi jakamattomaksi kuljetukseksi, riippumatta siitä, onko siitä tehty yksi tai useampi sopimus, kun osapuolet ovat pitäneet sitä yhtenä suorituksena, eikä se menetä kansainvälistä luonnettaan sen johdosta, että yksi tai useampi sopimus on kokonaan täytettävä saman valtion alueella."

2 artikla

Yleissopimuksen 2 artiklan

2 kappale poistetaan ja korvataan seuraavalla määräyksellä:

"2. Tämä yleissopimus ei koske postin eikä postipakettien kuljetusta."

3 artikla

Yleissopimuksen 3 artiklan

a) 1 kappale poistetaan ja korvataan seuraavalla määräyksellä:

"1. Matkustajia kuljetettaessa annetaan matkalippu, joka sisältää:

a) tiedon lähtö- ja määräpaikasta;

b) jos lähtö- ja määräpaikat ovat saman korkean sopimuspuolen alueella yhden tai useamman sovitun välilaskupaikan ollessa toisen valtion alueella, tiedon vähintään yhdestä tällaisesta välilaskupaikasta;

c) ilmoituksen, josta käy ilmi, että jos matkustajan matkan lopullinen määräpaikka tai jokin välilaskupaikka on muussa kuin lähtömaassa, Varsovan yleissopimus voi olla sovellettavissa, ja että tämä yleissopimus sääntelee ja yleensä rajoittaa rahdinkuljettajan vastuuta kuolemantapauksesta tai ruumiinvammasta sekä matkatavaran katoamisesta tai vahingoittumisesta."

b) 2 kappale poistetaan ja korvataan seuraavalla määräyksellä:

"2. Matkalippu on, mikäli ei muuta näytetä, todistuksena kuljetussopimuksen solmimisesta ja ehdoista. Jollei matkalippua ole annettu tai jos sen sisältö ei ole edellä olevien määräysten mukainen tai jos se on kadonnut, on kuljetussopimus kuitenkin voimassa ja tämän yleissopimuksen määräysten alainen. Jos matkustaja rahdinkuljettajan suostumuksella tulee ilma-alukseen, vaikka matkalippua ei ole annettu tai jos lipussa ei ole tämän artiklan 1 kappaleen c kohdassa edellytettyä ilmoitusta, ei rahdinkuljettajalla kuitenkaan ole oikeutta vedota 22 artiklan määräyksiin."

4 artikla

Yleissopimuksen 4 artiklan

a) 1, 2 ja 3 kappale poistetaan ja korvataan seuraavilla määräyksillä:

"1. Kirjattua matkatavaraa kuljetettaessa annetaan matkatavaratodistus, jonka, jollei sitä ole yhdistetty tai sisällytetty 3 artiklan 1 kappaleen määräysten mukaiseen matkalippuun, tulee sisältää:

a) tieto lähtö- ja määräpaikasta;

b) jos lähtö- ja määräpaikat ovat saman korkean sopimuspuolen alueella yhden tai useamman sovitun välilaskupaikan ollessa toisen valtion alueella, tieto vähintään yhdestä tällaisesta välilaskupaikasta;

c) ilmoitus, josta käy ilmi, että jos kuljetus käsittää lopullisen määräpaikan tai välilaskupaikan muussa kuin lähtömaassa, Varsovan yleissopimus voi olla sovellettavissa, ja että tämä yleissopimus sääntelee ja yleensä rajoittaa rahdinkuljettajan vastuuta matkatavaran katoamisesta tai vahingoittumisesta."

b) 4 kappale poistetaan ja korvataan seuraavalla määräyksellä:

"2. Matkatavaratodistus on, mikäli ei muuta näytetä, todistuksena matkatavaran kirjaamisesta ja kuljetussopimuksen ehdoista. Jollei matkatavaratodistusta ole annettu tai jos sen sisältö ei ole edellä olevien määräysten mukainen tai jos se on kadonnut, on kuljetussopimus kuitenkin voimassa ja tämän yleissopimuksen määräysten alainen. Jos rahdinkuljettaja ottaa huostaansa matkatavaran siitä matkatavaratodistusta antamatta tai jos matkatavaratodistuksesta (jollei sitä ole yhdistetty tai sisällytetty 3 artiklan 1 kappaleen c kohdan määräysten mukaiseen matkalippuun) puuttuu tämän artiklan 1 kappaleen c kohdassa edellytetty ilmoitus, ei rahdinkuljettajalla kuitenkaan ole oikeutta vedota 22 artiklan 2 kappaleen määräyksiin."

5 artikla

Yleissopimuksen 6 artiklan

3 kappale poistetaan ja korvataan seuraavalla määräyksellä:

"3. Rahdinkuljettajan allekirjoitus merkitään ennen tavaran kuormaamista ilma-alukseen."

6 artikla

Yleissopimuksen 8 artikla poistetaan ja korvataan seuraavalla määräyksellä:

"Lentorahtikirjan tulee sisältää:

a) tieto lähtö- ja määräpaikasta;

b) jos lähtö- ja määräpaikat ovat saman korkean sopimuspuolen alueella yhden tai useamman sovitun välilaskupaikan ollessa toisen valtion alueella, tieto vähintään yhdestä tällaisesta välilaskupaikasta;

c) ilmoitus lähettäjälle, josta käy ilmi, että jos kuljetus käsittää lopullisen määräpaikan tai välilaskupaikan muussa kuin lähtömaassa, Varsovan yleissopimus voi olla sovellettavissa, ja että tämä yleissopimus sääntelee ja yleensä rajoittaa rahdinkuljettajan vastuuta tavaran katoamisesta tai vahingoittumisesta."

7 artikla

Yleissopimuksen 9 artikla poistetaan ja korvataan seuraavalla määräyksellä:

"Jos tavaraa kuormataan rahdinkuljettajan suostumuksella ilma-alukseen, vaikka lentorahtikirjaa ei ole laadittu tai jos lentorahtikirjassa ei ole 8 artiklan c kohdassa edellytettyä ilmoitusta, ei rahdinkuljettajalla ole oikeutta vedota 22 artiklan 2 kappaleen määräyksiin."

8 artikla

Yleissopimuksen 10 artiklan

2 kappale poistetaan ja korvataan seuraavalla määräyksellä:

"2. Lähettäjä on vastuussa kaikesta rahdinkuljettajan tai muun henkilön, jolle rahdinkuljettaja on vastuussa, kärsimästä vahingosta, joka johtuu siitä, että lähettäjän antamat tiedot eivät ole määräysten mukaisia tai että ne muutoin ovat virheellisiä tai puutteellisia."

9 artikla

Yleissopimuksen 15 artiklaan lisätään seuraava kappale:

"3. Tämä yleissopimus ei estä juoksevan (negotiable) lentorahtikirjan antamista.

10 artikla

Yleissopimuksen 20 artiklan 2 kappale poistetaan.

11 artikla

Yleissopimuksen 22 artikla poistetaan ja korvataan seuraavalla määräyksellä:

"22 artikla

1. Henkilöiden kuljetuksessa on rahdinkuljettajan vastuu jokaista matkustajaa kohden rajoitettu kahdensadanviidenkymmenentuhannen frangin määrään. Milloin asiaa käsittelevän tuomioistuimen lain mukaan vahingonkorvaus voidaan määrätä elinkoron muodossa, ei sellaisen suorituksen pääoma-arvo saa ylittää edellä mainittua rajaa. Rahdinkuljettaja ja matkustaja voivat kuitenkin erityisellä sopimuksella määrätä vastuun rajan korkeammaksi.

2. a) Kirjatun matkatavaran ja tavaran kuljetuksessa on rahdinkuljettajan vastuu rajoitettu kahdensadanviidenkymmenen frangin määrään kilolta, jollei matkustaja tai lähettäjä jättäessään kollin rahdinkuljettajalle ole tehnyt erityistä ilmoitusta siitä etuudesta, joka liittyy luovutukseen määräpaikassa, ja suorittanut mahdollista lisämaksua. Tässä tapauksessa on rahdinkuljettaja velvollinen suorittamaan korvausta ilmoitettuun määrään asti, jollei hän näytä, että matkustajan tai lähettäjän todellinen etuus luovutuksessa on pienempi.

b) Milloin osa kirjatusta matkatavarasta tai tavarasta tai sen sisältämä esine katoaa, vahingoittuu tai viivästyy, on rahdinkuljettajan vastuun rajaa määrättäessä otettava huomioon vain sen kollin tai niiden kollien kokonaispaino, mistä on kysymys. Jos kuitenkin tämän kirjatun matkatavaran tai tavaran osan tai sen sisältämän esineen katoaminen, vahingoittuminen tai viivästyminen vaikuttaa samassa matkatavaratodistuksessa tai lentorahtikirjassa olevien muiden kollien arvoon, on myös viimeksi mainittujen kollien kokonaispaino otettava huomioon vastuun rajaa määrättäessä.

3. Kun on kysymys esineistä, jotka matkustaja pitää huostassaan, on rahdinkuljettajan vastuu rajoitettu viiteentuhanteen frangiin matkustajaa kohden.

4. Tässä artiklassa määrätyt rajat eivät estä tuomioistuinta oman maansa lain mukaan määräämästä maksettavaksi lisäksi oikeudenkäynti- ja muita kanteesta johtuvia kuluja kokonaan tai osaksi. Tätä määräystä ei sovelleta, jos maksettaviksi määrätyt korvaukset, lukuunottamatta oikeudenkäynti- ja muita kanteesta johtuvia kuluja, eivät ylitä määrää, jonka rahdinkuljettaja on kirjallisesti tarjonnut kantajalle kuuden kuukauden kuluessa vahingon aiheuttaneesta tapahtumasta tai ennen kanteen vireillepanoa, jos se on tapahtunut myöhemmin.

5. Tässä artiklassa frangeina mainittujen määrien rahayksikkö sisältää kuusikymmentäviisi ja puoli milligrammaa yhdeksänsadan tuhannesosan pitoista kultaa. Nämä määrät voidaan muuttaa kansalliseksi rahaksi pyörein luvuin. Määrien muuttaminen muuksi kansalliseksi rahaksi kuin kullaksi on, oikeudenkäynnin ollessa kysymyksessä, tehtävä asianomaisen rahan kulta-arvon mukaan tuomion antamispäivänä.

12 artikla

Yleissopimuksen 23 artiklassa oleva määräys numeroidaan 1 kappaleeksi ja seuraava 2 kappale lisätään:

"2. Tämän artiklan 1 kappaletta ei sovelleta katoamista tai vahingoittumista koskeviin ehtoihin, kun katoaminen tai vahingoittuminen johtuu kuljetetun tavaran laadusta tai siinä olevasta virheestä."

13 artikla

Yleissopimuksen 25 artiklan

1 ja 2 kappale poistetaan ja korvataan seuraavalla määräyksellä:

"22 artiklassa määrättyjä vastuun rajoituksia ei sovelleta, jos näytetään, että vahinko aiheutui rahdinkuljettajan tai hänen palveluksessaan olevan henkilön tai asiamiehen teosta tai laiminlyönnistä vahingon aiheuttamisen tarkoituksessa tahi törkeästä tuottamuksesta ja tietoisena, että siitä todennäköisesti seuraa vahinko; kuitenkin kun on kysymys rahdinkuljettajan palveluksessa olevan henkilön tai asiamiehen teosta tai laiminlyönnistä, on lisäksi näytettävä, että hän toimi tehtävänsä mukaisesti."

14 artikla

Yleissopimukseen lisätään 25 artiklan jälkeen seuraava artikla:

"25 A artikla

1. Jos rahdinkuljettajan palveluksessa olevaa henkilöä tai asiamiestä vastaan on nostettu kanne, joka johtuu tässä yleissopimuksessa tarkoitetusta vahingosta, on hänellä, jos hän näyttää toimineensa tehtävänsä mukaisesti, oikeus vedota samoihin rajoituksiin, joihin rahdinkuljettajalla itsellään on oikeus 22 artiklan nojalla.

2. Se korvauksen yhteismäärä, mikä rahdinkuljettaja ja hänen palveluksessaan oleva henkilö tai asiamies voidaan velvoittaa maksamaan, ei tässä tapauksessa saa ylittää mainittuja rajoja.

3. Tämän artiklan 1 ja 2 kappaleen määräyksiä ei sovelleta, jos näytetään, että vahinko aiheutui rahdinkuljettajan palveluksessa olevan henkilön tai asiamiehen teosta tai laiminlyönnistä vahingon aiheuttamisen tarkoituksessa tahi törkeästä tuottamuksesta ja tietoisena, että siitä todennäköisesti seuraa vahinko."

15 artikla

Yleissopimuksen 26 artiklan

2 kappale poistetaan ja korvataan seuraavalla määräyksellä:

"2. Vastaanottajan on tehtävä vahinkoa koskeva muistutus rahdinkuljettajalle heti kun vahinko on havaittu, kuitenkin viimeistään matkatavaran osalta seitsemän ja tavaran osalta neljäntoista päivän kuluessa vastaanottamisesta lukien. Viivästymisestä on muistutus tehtävä viimeistään kahdenkymmenenyhden päivän kuluessa siitä, kun matkatavara tai tavara asetettiin vastaanottajan käytettäväksi."

16 artikla

Yleissopimuksen 34 artikla poistetaan ja korvataan seuraavalla määräyksellä:

"3-9 artiklan kuljetusasiakirjoja koskevia määräyksiä ei sovelleta kuljetukseen, joka suoritetaan epätavallisissa olosuhteissa ja joka ei kuulu ilmaliikenteen tavanmukaiseen harjoittamiseen."

17 artikla

Yleissopimukseen lisätään 40 artiklan jälkeen seuraava artikla:

"40 A artikla

1. Sanonta korkea sopimuspuoli 37 artiklan 2 kappaleessa ja 40 artiklan 1 kappaleessa tarkoittaa valtiota. Kaikissa muissa tapauksissa tarkoittaa sanonta korkea sopimuspuoli valtiota, jonka taholta tapahtunut yleissopimuksen ratifiointi tai siihen liittyminen on tullut voimaan ja jonka irtisanoutuminen siitä ei ole tullut voimaan.

2. Tässä yleissopimuksessa tarkoitetaan sanalla alue valtion emäalueen lisäksi kaikkia muita alueita, joiden ulkomaisista suhteista tämä valtio vastaa."

II luku

Muutetun yleissopimuksen soveltamisala

18 artikla

Yleissopimusta, sellaisena kuin sitä on tällä pöytäkirjalla muutettu, sovelletaan 1 artiklassa määriteltyyn kansainväliseen kuljetukseen, milloin lähtö- ja määräpaikat sijaitsevat joko kahden tämän pöytäkirjan sopimuspuolen alueella tai pöytäkirjan yhden sopimuspuolen alueella, kun sovittu välilaskupaikka on jonkin toisen valtion alueella.

III luku

Loppumääräykset

19 artikla

Tämän pöytäkirjan sopimuspuolten kesken yleissopimus ja pöytäkirja luetaan ja tulkitaan yhdeksi ainoaksi asiakirjaksi, josta käytetään nimitystä Haagissa 1955 muutettu Varsovan yleissopimus.

20 artikla

Siihen päivään asti, jona tämä pöytäkirja tulee voimaan 22 artiklan 1 kappaleen määräysten mukaan, se on avoinna kaikkien niiden valtioiden allekirjoitettavaksi, jotka siihen päivään mennessä ovat ratifioineet yleissopimuksen tai siihen liittyneet tai jotka ovat osallistuneet siihen konferenssiin, jossa tämä pöytäkirja on hyväksytty.

21 artikla

1. Tämä pöytäkirja on allekirjoittajavaltioiden ratifioitava.

2. Kun tämän pöytäkirjan ratifioi sellainen valtio, joka ei ole yleissopimuksen sopimuspuolena, liittyy tämä valtio tällä pöytäkirjalla muutettuun yleissopimukseen.

3. Ratifioimiskirjat on talletettava Puolan Kansantasavallan hallituksen huostaan.

22 artikla

1. Niin pian kuin kolmekymmentä allekirjoittajavaltiota on tallettanut tämän pöytäkirjan ratifioimiskirjan, se tulee voimaan niiden kesken yhdeksäntenäkymmenentenä päivänä kolmannenkymmenennen ratifioimiskirjan tallettamisen jälkeen. Tämän jälkeen ratifioivan valtion osalta se tulee voimaan yhdeksäntenäkymmenentenä päivänä sen ratifioimiskirjan tallettamisen jälkeen.

2. Niin pian kuin tämä pöytäkirja tulee voimaan, on Puolan Kansantasavallan hallituksen toimitettava se Yhdistyneissä Kansakunnissa rekisteröitäväksi.

23 artikla

1. Tultuaan voimaan tämä pöytäkirja on avoin kaikkien ei-allekirjoittajavaltioiden liittymiselle.

2. Kun tähän pöytäkirjaan liittyy sellainen valtio, joka ei ole yleissopimuksen sopimuspuolena, tämä valtio liittyy tällä pöytäkirjalla muutettuun yleissopimukseen.

3. Liittyminen suoritetaan tallettamalla liittymiskirja Puolan Kansantasavallan hallituksen huostaan ja tulee voimaan yhdeksäntenäkymmenentenä päivänä tallettamisen jälkeen.

24 artikla

1. Jokainen tämän pöytäkirjan sopimuspuolista voi sanoa irti pöytäkirjan ilmoittamalla siitä Puolan Kansantasavallan hallitukselle.

2. Irtisanominen tulee voimaan kuuden kuukauden kuluttua siitä päivästä, jona Puolan Kansantasavallan hallitus on vastaanottanut ilmoituksen irtisanomisesta.

3. Tämän pöytäkirjan sopimuspuolten kesken se, että joku niistä sanoo irti yleissopimuksen sen 39 artiklan mukaisesti, ei merkitse tällä pöytäkirjalla muutetun yleissopimuksen irtisanomista.

25 artikla

1. Tätä pöytäkirjaa sovelletaan kaikkiin niihin alueisiin, joiden ulkomaisista suhteista tämän pöytäkirjan sopimuspuolena oleva valtio vastaa, lukuun ottamatta niitä alueita, joihin nähden on tehty tämän artiklan 2 kappaleen mukainen ilmoitus.

2. Jokainen valtio voi ratifioimis- tai liittymiskirjan tallettamishetkellä ilmoittaa, että tämän pöytäkirjan hyväksyminen sen taholta ei koske yhtä tai useampaa aluetta, jonka ulkomaisista suhteista tämä valtio vastaa.

3. Jokainen valtio voi myöhemmin ilmoittamalla siitä Puolan Kansantasavallan hallitukselle laajentaa tämän pöytäkirjan soveltamisen koskemaan yhtä tai useampaa aluetta, joihin nähden se on tehnyt tämän artiklan 2 kappaleen mukaisen ilmoituksen. Ilmoitus tulee voimaan yhdeksäntenäkymmenentenä päivänä siitä päivästä, jona tämä hallitus on sen vastaanottanut.

4. Jokainen tämän pöytäkirjan sopimuspuolena oleva valtio voi sanoa sen irti 24 artiklan 1 kappaleen määräysten mukaisesti erikseen jonkin tai kaikkien sellaisten alueiden osalta, joiden ulkomaisista suhteista tämä valtio vastaa.

26 artikla

Tähän pöytäkirjaan ei saa tehdä mitään varaumaa. Kuitenkin voi valtio milloin hyvänsä selittää ilmoittamalla siitä Puolan Kansantasavallan hallitukselle, että tällä pöytäkirjalla muutettua yleissopimusta ei sovelleta sen sotilasviranomaisille suoritettuun henkilöiden, matkatavaran ja tavaran kuljetukseen ilma-aluksissa, jotka on tässä valtiossa rekisteröity ja joiden koko kuljetuskyky on näiden viranomaisten varaama tai varattu heidän lukuunsa.

27 artikla

Puolan Kansantasavallan hallituksen on heti ilmoitettava kaikille yleissopimuksen tai tämän pöytäkirjan allekirjoittajavaltioiden hallituksille, kaikille yleissopimuksen tai tämän pöytäkirjan sopimuspuolina oleville valtioille ja kaikille Kansainvälisen siviili-ilmailujärjestön tai Yhdistyneiden Kansakuntien jäsenvaltioille ja Kansainväliselle siviili-ilmailujärjestölle:

a) jokaisesta tämän pöytäkirjan allekirjoittamisesta ja sen päivämäärästä;

b) jokaisesta tätä pöytäkirjaa koskevasta ratifioimis- tai liittymiskirjan tallettamisesta ja sen päivämäärästä;

c) päivästä, jona tämä pöytäkirja tulee voimaan 22 artiklan 1 kappaleen mukaisesti;

d) jokaisesta irtisanomisilmoituksen vastaanottamisesta ja sen päivämäärästä;

e) jokaisesta 25 artiklan nojalla tehdyn ilmoituksen vastaanottamisesta ja sen päivämäärästä; sekä

f) jokaisesta 26 artiklan nojalla tehdyn ilmoituksen vastaanottamisesta ja sen päivämäärästä.

Tämän vakuudeksi ovat allekirjoittaneet täysivaltaiset edustajat siihen asianmukaisesti valtuutettuina allekirjoittaneet tämän pöytäkirjan.

Tehty Haagissa kahdentenakymmenentenä. kahdeksantena päivänä syyskuuta vuonna tuhatyhdeksänsataaviisikymmentäviisi kolmena todistusvoimaisena tekstinä, jotka on laadittu ranskan, englannin ja espanjan kielillä. Eroavaisuuksia todettaessa on ranskankielisellä tekstillä, jolla kielellä yleissopimus on laadittu, todistusvoima.

Tämä pöytäkirja talletetaan Puolan Kansantasavallan hallituksen huostaan, jossa se 20 artiklan määräysten mukaisesti on avoinna allekirjoitettavaksi, ja tämä hallitus toimittaa oikeiksi todistetut jäljennökset tästä pöytäkirjasta kaikkien yleissopimuksen tai tämän pöytäkirjan allekirjoittaneiden tai yleissopimukseen tai tähän pöytäkirjaan liittyneiden valtioiden ja kaikkien Kansainvälisen siviili-ilmailujärjestön tai Yhdistyneiden Kansakuntien jäsenvaltioiden hallituksille sekä Kansainväliselle siviili-ilmailujärjestölle.

(Allekirjoitukset)

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.