57/1974

Asetus Asetus Bulgarian kanssa kaupan esteiden vastavuoroisesta poistamisesta tehdyn sopimuksen voimaansaattamisesta.

Kauppa- ja teollisuusministeriön ja ulkoasiainministeriön toimialaan kuuluvia asioita käsittelemään määrätyn ministerin esittelystä säädetään:

Sitten kun Suomen Tasavallan ja Bulgarian Kansantasavallan välillä Helsingissä 26 päivänä huhtikuuta 1974 allekirjoitetun kaupan esteiden vastavuoroista poistamista koskevan sopimuksen sekä ne sopimukseen liittyvien pöytäkirjojen ja liitteiden eräät määräykset, jotka vaativat eduskunnan suostumuksen, on 29 päivänä marraskuuta 1974 annetulla lailla (926/ 74) hyväksytty ja tasavallan presidentti ratifioinut sopimuksen sekä ratifioimisasiakirjat on vaihdettu Helsingissä 30 päivänä marraskuuta 1974, sanottu sopimus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 1975 niin kuin siitä on sovittu.

Tarkempia määräyksiä sopimuksen määräysten soveltamisesta antaa tarvittaessa ulkoasiainministeriö.

Helsingissä 13 päivänä joulukuuta 1974.

SOPIMUS Suomen Tasavallan ja Bulgarian Kansantasavallan välillä kaupan esteiden vastavuoroisesta poistamisesta

Suomen tasavalta ja Bulgarian kansantasavalta,

ottaen huomioon kummankin maan pyrkimyksen myötävaikuttaa kansainvälisen kaupan esteiden asteittaiseen poistamiseen maailmanlaajuisella pohjalla ja löytää keinoja kaupan lisäämiseksi ja entistä läheisemmän taloudellisen yhteistyön aikaansaamiseksi talous- ja yhteiskuntajärjestelmältään erilaisten maiden välillä,

haluten saada ratkaistuksi kohtuullisella ja tasapuolisella tavalla ongelmat, jotka aiheutuvat meneillään olevasta eurooppalaisesta taloudellisesta yhdentymiskehityksestä sopimuspuolten kaupallisille ja taloudellisille suhteille, sekä saada tässä tarkoituksessa asteittain poistetuksi esteet käytännöllisesti katsoen kaiken kauppavaihtonsa tieltä tullitariffeja ja kauppaa koskevan yleissopimuksen vapaakauppa-alueiden muodostamista koskevien määräysten mukaisesti,

todeten, ettei minkään tämän sopimuksen määräyksen voida tulkita vapauttavan sopimuspuolia muista kansainvälisistä sopimuksista aiheutuvista oikeuksistaan ja velvoitteistaan,

ovat sopineet seuraavasta:

1 artikla

Tämän sopimuksen tarkoituksena on:

a) varmistaa sopimuspuolille toistensa markkinoilla kohtuulliset kilpailuolosuhteet, jotta voitaisiin taata niiden keskinäisen kaupan kehittyminen riittävän tasapainoisella tavalla,

b) edistää keskinäisen kaupan laajentamisella sopimuspuolten taloudellisten suhteiden sopusointuista kehittymistä ja luoda sopimuspuolten yrityksille ja muille taloudellisille järjestöille mahdollisimman suotuisat edellytykset kehittää taloudellista, teollista ja teknistä yhteistyötään sopimuspuolten kansantalouksien molemminpuoliseksi eduksi.

2 artikla

Sopimusta sovelletaan Suomen ja Bulgarian alkuperätuotteisiin,

a) jotka kuuluvat Brysselin nimikkeistön ryhmiin 1-24, siten kuin pöytäkirjassa n:o 1 erikseen määrätään;

b) jotka kuuluvat Brysselin nimikkeistön ryhmiin 25-99.

3 artikla

1. Uusia tuontitulleja ei oteta käyttöön sopimuspuolten välisessä kaupassa.

2. Tuontitullit poistetaan asteittain seuraavan aikataulun mukaisesti:

a) tammikuun 1 päivänä 1975 jokaista tullia alennetaan 40 prosenttiin perustullista,

b) kaksi muuta 20 prosentin alennusta toimeenpannaan tammikuun 1 päivänä 1976 ja heinäkuun 1 päivänä 1977.

3. Pöytäkirja n:o 2 sisältää määräykset eräiden tuotteiden tullikohtelusta.

4. Sopimuksen mukaisesti alennettuja tulleja sovelletaan pyöristämällä ne ensimmäiseen desimaaliin.

4 artikla

Jokaisen tuotteen perustulli, josta 3 artiklassa ja pöytäkirjoissa n:o 1 ja 2 edellytetyt perättäiset alennukset on suoritettava, on sopimuspuolten välisessä kaupassa tammikuun 1 päivänä 1974 tosiasiallisesti sovellettu tulli.

5 artikla

1. Vaikutukseltaan tuontitulleja vastaavia uusia veroja ei oteta käyttöön sopimuspuolten välisessä kaupassa.

2. Vaikutukseltaan tuontitulleja vastaavat verot poistetaan sopimuksen tullessa voimaan.

6 artikla

1. Sopimuspuolet eivät välittömästi tai välillisesti sovella toisen sopimuspuolen alueelta tuotuihin tuotteisiin muita veronluonteisia maksuja kuin niitä, joita samankaltaisiin kotimaisiin tai muualta tuotuihin tuotteisiin välittömästi tai välillisesti sovelletaan.

2. "Veronluonteiset maksut" tarkoittavat finanssitulleja, sisäisiä veroja ja muita tavaroista kannettavia sisäisiä maksuja.

3. Sopimuspuolet eivät sovella valuuttakurssien käyttöön liittyvissä kysymyksissä mitään menettelyjä, jotka saattaisivat vaarantaa sopimuksen tavoitteiden toteutumisen.

7 artikla

Pöytäkirja n:o 3 määrittelee alkuperäsäännöt.

8 artikla

1. Uusia määrällisiä rajoituksia tai vaikutukseltaan vastaavia toimenpiteitä ei oteta käyttöön sopimuspuolten välisessä kaupassa.

2. Sopimuspuolet poistavat tällaiset rajoitukset sopimuksen tullessa voimaan.

3. Pöytäkirja n:o 4 sisältää eräitä tuotteita koskevat määräykset.

9 artikla

1. Jos toisen sopimuspuolen alkuperätuotteiden tuonti toisen sopimuspuolen alueelle kasvaa niin suureksi ja/tai tapahtuu sellaisten olosuhteiden vallitessa, että se aiheuttaa tai uhkaa aiheuttaa häiriöitä jälkimmäisen sopimuspuolen kotimaisille markkinoille tai tuotannolle, tämä sopimuspuoli voi ryhtyä tämän artiklan 4 kohdassa määrättyjen menettelytapojen mukaisesti sellaisiin toimenpiteisiin, jotka ovat tarpeen tilanteen syntymisen estämiseksi tai korjaamiseksi.

2. Vastaavasti sopimuspuoli voi ryhtyä edellä tarkoitettuihin toimenpiteisiin taloudellisen toiminnan jonkin alan vakavissa häiriötilanteissa tai vaikeuksissa, jotka voivat ilmetä jonkin alueen taloudellisen tilan vakavan,a heikentymisenä.

3. Ensisijaisesti on valittava toimenpiteet, jotka aiheuttavat mahdollisimman vähän häiriötä sopimuksen toiminnalle.

4. Seuraavia määräyksiä sovelletaan tämän artiklan täytäntöön panemiseksi:

a) Edellä tarkoitetuissa tapauksissa, ennen niissä edellytettyihin toimenpiteisiin ryhtymistä tai kohdassa 4 c) tarkoitetussa tapauksessa niin pian kuin mahdollista, asianomainen sopimuspuoli ilmoittaa välittömästi toiselle sopimuspuolelle häiriöistä ja kysymykseen tulevista suojatoimenpiteistä ja toimittaa toiselle sopimuspuolelle kaikki tilanteen perusteelliselle tutkimiselle 14 artiklassa tarkoitetussa sekakomissiossa tarpeelliset tiedot, jotta hyväksyttävä ratkaisu saataisiin aikaan.

b) Mikäli sekakomissiossa ei kolmen kuukauden kuluessa asian vireillepanopäivästä lukien ole saavutettu molempia osapuolia tyydyttävää ratkaisua, asianomainen sopimuspuoli voi ryhtyä tilanteen hoitamiseksi välttämättömiksi katsomiinsa suojatoimenpiteisiin, erityisesti tullimyönnytysten peruuttamiseen.

c) Kun poikkeukselliset olosuhteet, jotka vaativat välitöntä asiaan puuttumista, estävät asian ilmoittamisen etukäteen toiselle sopimuspuolelle, asianomainen sopimuspuoli voi viipymättä ryhtyä soveltamaan tilanteen korjaamiseksi ehdottoman välttämättömiä suojatoimenpiteitä.

10 artikla

Sopimuspuolen joutuessa maksutasevaikeuksiin tai vakavan maksutaseuhan alaiseksi se voi ryhtyä tarpeellisiin suojatoimenpiteisiin. Se ilmoittaa tästä viipymättä toiselle sopimuspuolelle.

11 artikla

1. Sopimuspuolet ryhtyvät kaikkiin toimenpiteisiin, joita tästä sopimuksesta aiheutuvien velvoitteiden täyttäminen edellyttää.

2. Sopimuspuolet pidättyvät kaikista toimenpiteistä, jotka voivat saattaa vaaranalaiseksi sopimuksen tavoitteiden toteutumisen.

3. Jos sopimuspuoli katsoo, että toinen sopimuspuoli on laiminlyönyt sopimuksesta johtuvan velvoitteen täyttämisen tai että sopimuksen jonkin tavoitteen toteutuminen on vaarassa, sopimuspuoli voi ryhtyä soveltamaan asianmukaisia suojatoimenpiteitä 9 artiklassa määrättyjen menettelytapojen mukaisesti estääkseen tai korjatakseen sellaisesta tilanteesta mahdollisesti aiheutuvat vahingot.

12 artikla

Sopimus ei estä tuonti-, vienti- tai kauttakulkukieltoja tai -rajoituksia, jotka ovat tarpeen julkisen moraalin, yleisen järjestyksen ja yleisen turvallisuuden suojelemiseksi tahi ihmisten ja eläinten terveyden tai elämän turvaamiseksi tai kasvien suojelemiseksi tahi sellaisten kansallisaarteiden suojelemiseksi, joilla on taiteellista, historiallista tai arkeologista arvoa taikka kaupallisen ja teollisoikeuden suojelemiseksi, eikä liioin kullan ja hopean säännöstelyä. Nämä kiellot ja rajoitukset eivät kuitenkaan saa johtaa mielivaltaiseen syrjintään eivätkä sopimuspuolten kaupan naamioituun rajoittamiseen.

13 artikla

Mikään sopimuksen määräys ei estä sopimus. puolta ryhtymästä toimenpiteisiin,

a) jotka se katsoo välttämättömiksi oleellisten turvallisuusetujensa vastaisten tietojen ilmaisemisen ehkäisemiseksi;

b) jotka liittyvät aseiden, ammuksien tai sotamateriaalin kauppaan tai puolustustarkoituksia varten välttämättömään tutkimukseen, kehitykseen tai tuotantoon, edellyttäen että nämä toimenpiteet eivät muuta kilpailuolosuhteita sellaisten tuotteiden osalta, joita ei ole tarkoitettu varsinaiseen sotilaalliseen käyttöön;

c) joita se pitää oleellisina turvallisuudelleen sodan aikana tai vakavan kansainvälisen jännitystilan vallitessa.

14 artikla

1. Sopimuksen hallintoa ja sen täytäntöönpanon valvomista varten asetetaan hallitustenvälinen sekakomissio, joka koostuu sopimuspuolten edustajista. Tässä tehtävässään se suorittaa tutkimuksia ja tekee päätöksiä sopimuksen edellyttämissä tapauksissa. Sopimuspuolet panevat nämä päätökset täytäntöön omien säädöstensä mukaisesti.

2. Sopimuksen häiriöttömäksi täytäntöönpanemiseksi sopimuspuolet antavat toisilleen tietoja ja neuvottelevat keskenään sekakomissiossa jomman kumman pyynnöstä.

3. Sekakomissio laatii sisäisen työjärjestyksensa.

4. Sekakomissio ilmaisee kantansa yksimielisesti.

15 artikla

1. Sekakomission puheenjohtajana toimii vuorotellen kumpikin sopimuspuoli sisäisen työjärjestyksen määräysten mukaan.

2. Sekakomissio kokoontuu vähintään kerran vuodessa puheenjohtajansa aloitteesta sopimuksen yleisen toiminnan tutkimiseksi. Se kokoontuu lisäksi sisäisen työjärjestyksensä määräysten mukaisesti jommankumman sopimuspuolen pyynnöstä aina kun erityinen tarve vaatii.

3. Sekakomissio voi päättää asettaa työryhmiä, jotka avustavat sitä sen tehtävien suorittamisessa.

16 artikla

Sopimukseen liitetyt pöytäkirjat ovat sen erottamaton osa.

17 artikla

Kumpikin sopimuspuoli voi sanoa irti sopimuksen ilmoittamalla siitä toiselle sopimuspuolelle. Sopimus lakkaa olemasta voimassa kolmen kuukauden kuluttua päivästä, jona tämä ilmoitus on tehty. Sopimuspuolet voivat kuitenkin jatkaa sopimuksen soveltamista enintään yhdeksän kuukauden ajan siitä päivästä lukien, jona sopimus lakkaa tosiasiallisesti olemasta voimassa.

18 artikla

Tämä sopimus on laadittu kahtena kappaleena englannin kielellä kummankin tekstin ollessa yhtä todistusvoimainen.

Sopimuspuolet ratifioivat sopimuksen omien perustuslakiensa edellyttämässä järjestyksessä.

Ratifioimisasiakirjojen vaihto tapahtuu diplomaattiteitse.

Sopimus tulee voimaan ratifioimisasiakirjojen vaihtoa seuraavan toisen kuukauden ensimmäisenä päivänä.

PÖYTÄKIRJA N:o 1 Brysselin nimikkeistön ryhmiin 1-24 kuuluviin tuotteisiin sovellettavasta järjestelmästä

1 artikla

Sopimuspuolet ilmoittavat olevansa valmiit edistämään sopusointuista maataloustuotteiden kauppaa kansallisen maatalouspolitiikkansa sallimissa rajoissa.

Sopimuspuolet ilmoittavat edelleen, että niiden keskinäisten maataloustuotteiden kauppaa koskevien järjestelyjen tarkoituksena on helpottaa kaupan laajentumista molemmin puolin edullisella pohjalla.

2 artikla

Sopimuksen määräykset koskevat, mikäli muualla tässä pöytäkirjassa ei toisin ilmoiteta, pöytäkirjan liitteissä I ja II lueteltuja tuotteita.

3 artikla

Sopimuspuolet soveltavat eläinlääkintä-, terveydenhoito- ja kasvinsuojelumääräyksiään tavalla, josta ei aiheudu kaupankäynnille tarpeetonta haittaa.

4 artikla

Sopimuspuolet tutkivat sopimuksen 14 ja 15 artiklojen edellyttämällä tavalla vaikeudet ja muut kysymykset, joita saattaa esiintyä niiden maataloustuotekaupassa ja pyrkivät löytämään niihin sopivia ratkaisuja.

5 artikla

Sopimuksen 14 ja 15 artikloissa tarkoitettujen neuvottelujen aikana sopimuspuolet kiinnittävät erityistä huomiota sopimuksen määräysten toteutumiseen ja sen tavarakatteen laajentamismahdollisuuksiin.

PÖYTÄKIRJA N:o 1 Brysselin nimikkeistön ryhmiin 1-24 kuuluviin tuotteisiin sovellettavasta järjestelmästä LIITE I

Luettelo tämän pöytäkirjan 2 artiklassa mainituista Bulgarian alkuperätuotteista, joihin Suomi soveltaa sopimuksen määräyksiä

(Teksti painettuna)

PÖYTÄKIRJA N:o 1 Brysselin nimikkeistön ryhmiin 1-24 kuuluviin tuotteisiin sovellettavasta järjestelmästä LIITE II

Luettelo tämän pöytäkirjan 2 artiklassa mainituista Suomen alkuperätuotteista, joihin Bulgaria soveltaa sopimuksen määräyksiä

(Teksti painettuna)

PÖYTÄKIRJA N:o 2 tiettyihin tuotteisiin sovellettavasta järjestelmästä

1. Tullit, joita kannetaan tuotaessa luettelossa 1 mainittuja tuotteita Bulgariasta Suomeen ja joita kannetaan tuotaessa luettelossa 2 mainittuja tuotteita Suomesta Bulgariaan, poistetaan asteittain seuraavan aikataulun mukaisesti:

               Sovellettava
Aikataulu          prosenttimäärä
               perustullista
               laskettuna
1 päivänä tammikuuta 1975  85
1 päivänä tammikuuta 1976  80
1 päivänä heinäkuuta 1977  65
1 päivänä tammikuuta 1979  50
1 päivänä tammikuuta 1980  50
1 päivänä tammikuuta 1981  35
1 päivänä tammikuuta 1982  35
1 päivänä tammikuuta 1983  20
1 päivänä tammikuuta 1984  20
1 päivänä tammikuuta 1985   0

PÖYTÄKIRJA N:o 2 tiettyihin tuotteisiin sovellettavasta järjestelmästä Luettelo 1

(Teksti painettuna)

PÖYTÄKIRJA N:o 2 tiettyihin tuotteisiin sovellettavasta järjestelmästä Luettelo 2

(Teksti painettuna)

PÖYTÄKIRJA N:o 3 Alkuperäsäännöt

1 artikla

Sopimusta sovellettaessa katsotaan:

1. Suomen alkuperätuotteiksi

a) kokonaan Suomessa tuotetut tuotteet;

b) tuotteet, jotka on tuotettu Suomessa ja joiden valmistukseen on käytetty muita kuin a-kohdassa mainittuja tuotteita, edellyttäen että sanottuja tuotteita on riittävässä määrin valmistettu tai käsitelty 3 artiklan tarkoittamalla tavalla. Tämä ehto ei kuitenkaan koske tuotteita, jotka ovat tämän pöytäkirjan tarkoittamassa mielessä Bulgarian alkuperätuotteita.

2. Bulgarian alkuperätuotteiksi

a) kokonaan Bulgariassa tuotetut tuotteet;

b) tuotteet, jotka on tuotettu Bulgariassa ja joiden valmistukseen on käytetty muita kuin a-kohdassa mainittuja tuotteita, edellyttäen että sanottuja tuotteita on riittävässä määrin valmistettu tai käsitelty 3 artiklan tarkoittamalla tavalla. Tämä ehto ei kuitenkaan koske tuotteita, jotka ovat tämän pöytäkirjan tarkoittamassa mielessä Suomen alkuperätuotteita.

2 artikla

Seuraavia tuotteita pidetään 1 artiklan 1 aja 2 a-kohdan tarkoittamassa mielessä joko Suomessa tai Bulgariassa "kokonaan tuotettuina":

a) niiden maaperästä tai niiden merenpohjasta saadut kivennäistuotteet;

b) siellä korjatut kasvituotteet;

c) siellä syntyneet ja kasvatetut elävät eläimet;

d) siellä kasvatetuista elävistä eläimistä saadut tuotteet;

e) siellä metsästämällä tai kalastamalla saadut tuotteet;

f) niiden alusten merestä pyydystämät merikalastus- ja muut tuotteet;

g) niiden tehdasaluksilla yksinomaan f-kohdassa mainituista tuotteista valmistetut tuotteet

h) siellä kerätyt ainoastaan raaka-aineiksi soveltuvat käytetyt tavarat;

i) siellä suoritetuista valmistustoiminnoista syntyneet jätteet;

j) siellä yksinomaan kohdissa a-t mainituista tuotteista valmistetut tavarat.

3 artikla

1. Sovellettaessa 1 artiklan 1 b- ja 2 b- kohtaa katsotaan riittäväksi:

a) valmistus tai käsittely, jonka seurauksena tuotetut tavarat siirtyvät toiseen tariffinimikkeeseen kuin se, jota sovelletaan kuhunkin valmistukseen tai käsittelyyn käytetyistä tuotteista, lukuun ottamatta kuitenkaan A-luettelossa mainittuja valmistus- ja käsittelymenetelmiä, joihin sovelletaan tämän luettelon erityismääräyksiä;

b) B-luettelossa mainitut valmistus- ja käsittelymenetelmät.

2. Silloin kun jonkin valmiin tuotteen osalta A-luettelossa ja B-luettelossa prosenttisäännöllä rajoitetaan valmistuksessa käytettäviksi sallittujen tuotteiden arvo, näiden tuotteiden kokonaisarvo - riippumatta siitä onko niiden tariffinimike muuttunut valmistuksen, käsittelyn tai kokoamisen kuluessa kummassakin luettelossa säädettyjen rajojen ja ehtojen puitteissa - ei saa suhteessa valmiin tuotteen arvoon ylittää näissä kahdessa luettelossa säädettyä määrää, jos määrä on kummassakin sama, tai korkeampaa määristä, jos ne ovat erilaiset.

3. Sovellettaessa 1 artiklan 1 b- ja 2 b-kohtaa katsotaan seuraavat valmistus- ja käsittelytavat aina riittämättömiksi tekemään tavaroista alkuperätuotteita riippumatta siitä, onko nimike muuttunut vai ei:

a) käsittelyt, joiden tarkoituksena on taata tavaroiden kunnon säilyminen kuljetuksen ja varastoinnin aikana (tuuletus, ripustaminen, kuivaaminen, jäähdyttäminen, suolaveteen, rikkihapokkeeseen tai muuhun liuokseen upottaminen, turmeltuneiden osien poistaminen ja niiden kaltaiset toimenpiteet);

b) pelkkä pölynpoisto, seulominen, lajittelu, laatuluokittelu, yhteensovittaminen (myös tavaroiden järjestäminen sarjoiksi), peseminen, maalaaminen, paloittelu;

c) i) uudelleen pakkaaminen ja kollien jakaminen ja yhdistäminen;

ii) pelkkä pullotus, pussitus, koteloihin tai rasioihin pakkaaminen, kartongille, laudoille jne. kiinnittäminen ja kaikki muut yksinkertaiset pakkaustoimenpiteet;

d) merkkien, nimilappujen ja muiden niiden kaltaisten tunnusmerkkien kiinnittäminen tuotteisiin tai niiden pakkauksiin;

e) erilaistenkin tuotteiden pelkkä sekoittaminen, mikäli yksi tai useammat seoksen aineosista eivät vastaa tässä pöytäkirjassa määrättyjä ehtoja, jotta niitä voitaisiin pitää Suomen tai Bulgarian alkuperätuotteina;

f) tavaroiden osien pelkkä yhdistäminen kokonaiseksi tavaraksi;

g) kahden tai useamman edellä a-f kohdassa mainitun toimenpiteen suorittaminen;

h) eläinten teurastus.

4 artikla

1. Milloin 3 artiklassa mainituissa A- ja B-luettelossa määrätään, että Suomessa tai Bulgariassa tuotettujen tavaroiden katsotaan olevan niiden alkuperätuotteita vain sillä ehdolla, että valmistuksessa tai käsittelyssä käytettyjen tuotteiden arvo ei ylitä määrättyä prosenttilukua tuotettujen tavaroiden arvosta, tämän prosenttiluvun määrittämisessä huomioon otettavat arvot ovat:

- toisaalta,

tuoduiksi osoitettujen tuotteiden osalta: niiden tullausarvo maahantuontihetkellä;

epämääräistä alkuperää olevien tuotteiden osalta: ensimmäinen todettavissa oleva näistä tuotteista sen sopimuspuolen alueella maksettu hinta, jossa valmistus tapahtuu;

- toisaalta,

valmiiden tavaroiden hinta vapaasti tehtaalla, josta vähennetään vietäessä palautetut tai palautettavat sisäiset verot.

5 artikla

1. Suomen tai Bulgarian alkuperätuotteiden kuljetus voi tapahtua:

a) kulkematta minkään muun maan alueen kautta:

b) yhden tai useamman maan alueen kautta, mukaanluettuna näissä maissa suoritettu uudelleenlastaus ja väliaikainen varastointi, edellyttäen että kauttakuljetus on ollut tarpeen maantieteellisten syiden tai kuljetustavan asettamien vaatimusten vuoksi, että tavarat ovat pysyneet tullivalvonnan alaisina ja että niitä ei ole asetettu kaupan tai otettu käyttöön näissä maissa sekä ettei niille ole siellä suoritettu muita toimenpiteitä kuin purkaminen ja lastaaminen tai niiden pitämiseksi hyvässä kunnossa tarvittavia toimenpiteitä.

2. Tulliviranomaiset voivat, milloin on erittäin painavia syitä epäilyksiin, vaatia seuraavia lisäselvityksiä todetakseen, että yllä mainitut ehdot on täytetty:

a) joko yksi ainoa viejämaassa laadittu kuljetusasiakirja, jonka turvin tavaroiden kuljetus kauttakulkumaan kautta on tapahtunut;

b) kauttakulkumaan tulliviranomaisten antama todistus, jossa on tarkka kuvaus tavaroista, tavaroiden purkamis- ja uudelleenlastaamisajankohta, tiedot aluksen tai muun kulkuneuvon yksilöimiseksi sekä todistus olosuhteista, joissa tavarat ovat olleet kauttakulkumaassa; tai

c) edellä olevan selvityksen puuttuessa, mikä tahansa vastaava asiakirja.

6 artikla

1. Alkuperätuotteet tämän pöytäkirjan 1 artiklan tarkoittamassa mielessä saavat maahan tuotaessa sopimuksessa määrätyt etuudet, kun niistä esitetään maahantuonnin yhteydessä viejän antama alkuperäilmoitus.

2. Viejä voi antaa ilmoituksen joko merkitsemällä tavaraa koskevaan kauppalaskuun IV liitteessä olevan ilmoituksen tai täyttämällä tämän pöytäkirjan V liitteenä olevan mallin mukaisen ilmoituslomakkeen.

7 artikla

Epäolennaiset eroavuudet alkuperäilmoituksen merkintöjen ja muiden tulliselvitystä varten vaadittujen asiakirjojen merkintöjen välillä eivät tee ilmoituksesta mitätöntä, jos voidaan osoittaa, että ilmoitus vastaa tulliselvitettäväksi esitettyjä tavaroita.

8 artikla

1. Tavaroille, jotka on lähetetty Suomesta tai Bulgariasta muissa maissa pidettävään näyttelyyn ja jotka myydään näyttelyn jälkeen Bulgariaan tai Suomeen tuotaviksi, myönnetään maahan tuotaessa sopimuksen määräysten mukaiset etuudet, edellyttäen että ne täyttävät tämän pöytäkirjan ehdot niin että niitä voidaan pitää Suomen tai Bulgarian alkuperätuotteina ja sikäli kuin todistetaan tulliviranomaisia tyydyttävällä tavalla:

a) että viejä on lähettänyt nämä tavarat Suomen tai Bulgarian alueelta näyttelymaahan ja pitänyt niitä siellä näytteillä;

b) että mainittu viejä on myynyt tai luovuttanut nämä tavarat Bulgariassa tai Suomessa olevalle vastaanottajalle;

c) että tavarat on lähetetty näyttelyn aikana tai välittömästi sen jälkeen Bulgariaan tai Suomeen siinä tilassa, jossa ne lähetettiin näyttelyyn;

d) että sen jälkeen kun tavarat on lähetetty näyttelyyn, niitä ei ole käytetty muihin tarkoituksiin kuin tässä näyttelyssä esittelyyn.

2. Alkuperäilmoitus tulee esittää normaalissa järjestyksessä tulliviranomaisille. Siinä on mainittava näyttelyn nimi ja osoite. Tavaroiden luonteesta ja olosuhteista, joissa niitä on pidetty näytteillä, voidaan vaatia kirjallinen lisäselvitys, milloin on erittäin painavia syitä epäilyksiin.

3. Kohtaa 1 sovelletaan kaikkiin kaupan, teollisuuden, maatalouden ja käsiteollisuuden näyttelyihin, messuihin tai niiden kaltaisiin julkisiin esittelytilaisuuksiin, joissa tavarat näyttelyn aikana pysyvät tullivalvonnan alaisina, sellaisia tilaisuuksia lukuun ottamatta, jotka on järjestetty kaupoissa tai liiketiloissa yksityisiin tarkoituksiin ulkomaisten tavaroiden myymiseksi.

9 artikla

Taatakseen tämän pöytäkirjan oikean soveltamisen Suomi ja Bulgaria avustavat toisiaan tullihallintojensa välityksellä alkuperäilmoitusten aitouden ja oikeellisuuden tarkistamisessa.

10 artikla

Rangaistus- ja muita seuraamuksia sovelletaan kansallisen lainsäädännön mukaisesti kaikkiin niihin henkilöihin, jotka laativat tai laadituttavat vääriä tietoja sisältävän alkuperäilmoituksen saadakseen tavaralle tässä sopimuksessa tarkoitetun etuuskohtelun.

11 artikla

Selventävät huomautukset, A- ja B-luettelo sekä alkuperäilmoitusmallit muodostavat tämän pöytäkirjan erottamattoman osan.

12 artikla

Sekakomissio voi päättää tämän pöytäkirjan määräyksiin tehtävistä muutoksista.

PÖYTÄKIRJA N:o 3 Alkuperäsäännöt I LIITE SELVENTÄVÄT HUOMAUTUKSET

1 huomautus - 1 artiklaan

Sanonta "Suomi" tai "Bulgaria" käsittää myös Suomen ja Bulgarian aluevedet.

Aavalla merellä toimivien alusten, mukaanlukien "tehdasalukset", joissa niiden kalastamat tuotteet valmistetaan tai käsitellään, katsotaan olevan sen valtion aluetta, johon ne kuuluvat, edellyttäen että ne täyttävät 6. selventävässä huomautuksessa esitetyt ehdot.

2 huomautus - 1 artiklaan

Ratkaistaessa onko tavara Suomen tai Bulgarian alkuperää, ei tutkita, ovatko tavaran valmistuksessa käytetyt energiatuotteet, laitteistot, koneet ja työkalut kolmansien maiden alkuperää vai eivät.

3 huomautus - 1 artiklaan

Pakkausten ja niiden sisältämien tavaroiden katsotaan muodostavan yhden kokonaisuuden. Tätä määräystä ei kuitenkaan sovelleta pakkauksiin, jotka eivät ole pakatulle tuotteelle tavanomaisia ja joilla pakkaustehtävästään riippumatta on oma pysyvä itsenäinen käyttöarvonsa.

4 huomautus - 1 artiklaan

Tavaran mukana tuotujen työkalujen, osien ja tarvikkeiden, joiden hinta sisältyy tavaran hintaan tai joista ei laskuteta erikseen, on katsottava muodostavan tavaran kanssa yhden kokonaisuuden, edellyttäen että kysymyksessä ovat vakiovarusteet, jotka tavanomaisesti sisältyvät tällaisen tavaran kauppaan.

5 huomautus - 1 artiklaan

Kokoamatonta tai osiin purettua tavaraa, joka on tuotu maahan useampana kuin yhtenä lähetyksenä sen vuoksi, että tavaran maahantuominen yhtenä lähetyksenä ei ole kuljetus- tai valmistussyistä mahdollista, on maahantuojan niin halutessa käsiteltävä yhtenä tavarana.

6 huomautus - 2 artiklan f-kohtaan

Sanonta "niiden alukset" tarkoittaa vain aluksia:

- jotka on rekisteröity Suomessa tai Bulgariassa;

- jotka purjehtivat Suomen tai Bulgarian lipun alla.

7 huomautus - 3 artiklaan

Tariffin osilla, ryhmillä ja nimikkeillä tarkoitetaan Brysselissä 15 päivänä joulukuuta 1950 allekirjoitetun tavaroiden sijoittelua tullitariffien nimikkeisiin koskevan yleissopimuksen mukaisia osia, ryhmiä ja nimikkeitä.

8 huomautus - 4 artiklaan

"Vapaasti tehtaalla -hinnalla" tarkoitetaan sille valmistajalle, jonka yrityksessä viimeinen valmistus tai käsittely on suoritettu, maksettavaa hintaa, kaikkien valmistuksessa käytettyjen tuotteiden arvo mukaan luettuna.

"Tullausarvolla" tarkoitetaan Brysselissä 15 päivänä joulukuuta 1950 allekirjoitetun tavaroiden tullausarvoa koskevan yleissopimuksen mukaista tullausarvoa.

9 huomautus - 12 artiklaan

Viitaten sopimuksen päämääriin ja ottaen huomioon sopimuksen 14 artiklan ja pöytäkirjan 12 artiklan määräykset sopimuspuolet vakuuttavat olevansa valmiit tutkimaan alkuperäsääntöjen määräyksiä sovellettaessa mahdollisesti syntyviä vaikeuksia, jotta löydettäisiin asianmukaisia ratkaisuja, mahdollisesti myös muuttamalla näitä sääntöjä sekä laatimalla perusmateriaaliluettelo.

PÖYTÄKIRJA N:o 3 Alkuperäsäännöt II LIITE A-LUETTELO

(Teksti painettuna)

PÖYTÄKIRJA N:o 3 Alkuperäsäännöt III LIITE B-LUETTELO

(Teksti painettuna)

PÖYTÄKIRJA N:o 3 Alkuperäsäännöt IV LIITE VIEJÄN ANTAMAN ALKUPERÄILMOITUKSEN MALLI, joka merkitään tavaraa koskevaan kauppalaskuun

Allekirjoittanut vakuuttaa, että kauppalaskussa mainitut tavarat ovat suomalaista/bulgarialaista alkuperää Suomen ja Bulgarian välisen sopimuksen liitteenä olevan pöytäkirjan n:o 3 määräysten edellyttämällä tavalla.

      Paikka ja päiväys

      Valtuutetun allekirjoitus

PÖYTÄKIRJA N:o 3 Alkuperäsäännöt V LIITE ALKUPERÄILMOITUS

(Lomakkeet painettuna)

PÖYTÄKIRJA N:o 4 tiettyihin tuotteisiin sovellettavasta järjestelmästä

1. Sopimuksen 8 artiklasta poiketen Suomi voi ylläpitää luettelossa A mainittuja tuotteita koskevia määrällisiä tuontirajoituksia.

2. Määrällisiä rajoituksia, joita Suomi voi ylläpitää tämän pöytäkirjan 1 kohdan mukaisesti sovelletaan siten, että Bulgarian viejille annetaan mahdollisuus kilpailla muiden hankkijoiden kanssa kohtuullisin ja tasaveroisin ehdoin kohtuullisesta osuudesta luettelossa A lueteltujen tuotteiden markkinoista Suomen alueella kaupan normaalin kehityksen huomioon ottaen.

PÖYTÄKIRJA N:o 4 tiettyihin tuotteisiin sovellettavasta järjestelmästä Luettelo A

(Teksti painettuna)

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.