Turun HO 3.7.2018 128951

Varkauden yritys
Rikoksen yritys - Satunnainen syy - Kelvoton yritys

RATKAISUN KESKEINEN SISÄLTÖ

K oli rikkonut huoltoaseman polttoainemittarin maksuautomaatin tarkoituksenaan saada automaatista rahaa. Maksuautomaatti oli toiminut ainoastaan kortilla. Kysymys siitä, oliko varkauden yritys kelvoton.

PIRKANMAAN KÄRÄJÄOIKEUDEN TUOMIO 13.6.2017

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Syyttäjän rangaistusvaatimus

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

11. Varkauden yritys
- - -
19.3.2017 Ylöjärvi

K on yrittänyt anastaa S Oy:n omaisuutta - - - -huoltoasemalla murtamalla polttoainemittarin maksuautomaatin. K ei kuitenkaan ole saanut automaatista haltuunsa rahaa, joten teko on jäänyt yritykseksi.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Vastaus

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

11. K on kiistänyt syytteen. Hän on ainoastaan vahingoittanut omaisuutta, mutta hän ei ole yrittänyt anastaa rahaa.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Käräjäoikeuden ratkaisu

Syyksilukeminen

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Kohta 11

K on syyllistynyt siihen, mistä hänelle on vaadittu rangaistusta.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Perustelut

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Kohta 11

Näyttö, näytön arviointi ja johtopäätökset

Vastaaja K ei ole oikeudessa halunnut tulla kuulluksi.

Esitutkinnassa - - - K on todennut seuraavaa:

"Sain avattua polttoainemittarin maksuautomaatin. Sain avattua sen ilman mitään välineitä. Tarkoitukseni oli saada sieltä rahaa, jotta voisin lähetä paikalta taksilla. Automaatissa ei ollut rahaa."

Asiassa on riidatonta, että K on vahingoittanut maksuautomaattia. Riitaista on vastaajan syyllisyys. Ottaen huomion riidaton seikka ja K:n esitutkinnassa kertoma tarkoitus teolleen, syyte varkauden yrityksestä on näytetty toteen.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Tuomiolauselma

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Syyksi luetut rikokset

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

11. Varkauden yritys
19.3.2017
Rikoslaki 28 luku 1 § 2
Rikoslaki 6 luku 5 §

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Asian ratkaisseet käräjäoikeuden jäsenet:

Käräjätuomari Elina Ikonen

TURUN HOVIOIKEUDEN TUOMIO 3.7.2018

Ratkaisu, johon on haettu muutosta

Pirkanmaan käräjäoikeus 13.6.2017 nro 124303

Asia

Varkaus ym.

Valittaja

K

Vastapuolet

Kihlakunnansyyttäjä - - -

S Oy

- - -

Vaatimukset hovioikeudessa

Valitus

K on vaatinut, että syyte varkauden yrityksestä kohdassa 11 hylätään. - - -

Perusteinaan K on lausunut, että polttoainemittarin maksuautomaatissa ei ollut ollut rahaa, minkä vuoksi yritys oli ollut kelvoton. - - -

Vastaukset

Syyttäjä on vaatinut, että valitus hylätään. - - -

Perusteinaan syyttäjä on viitannut käräjäoikeuden tuomion perusteluihin ja lausunut lisäksi seuraavaa. Polttoainemittarin maksuautomaatti on toiminut ainoastaan kortilla, eikä siellä ollut voinut olla rahaa. Rikoksen täyttymättä jääminen on kuitenkin johtunut vain satunnaisista syistä.

S Oy on vaatinut, että valitus hylätään perusteettomana.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Hovioikeuden ratkaisu

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Pääasiaratkaisu

Kohta 11

Lain säännös ja esityöt

Rikoslain 5 luvun 1 §:n 2 momentin mukaan teko on edennyt rikoksen yritykseksi, kun tekijä on aloittanut rikoksen tekemisen ja saanut aikaan vaaran rikoksen täyttymisestä. Rikoksen yritys on kysymyksessä silloinkin, kun sellaista vaaraa ei aiheudu, jos vaaran syntymättä jääminen on johtunut vain satunnaisista syistä.

Säännöksen esitöiden (HE 44/2002 vp s. 136 - 137) mukaan momentin ensimmäisen virkkeen vaatimus siitä, että tekijä on aloittanut rikoksen tekemisen, viittaa siihen, että tekijä on ryhtynyt konkreettisiin toimiin rikoksen tunnusmerkistön toteuttamiseksi. Esitöistä ilmenee, että ulkoisten toimien ohella edellytetään, että tekijä on toimillaan saanut aikaan konkreettisen vaaran rikoksen toteutumisesta. Rikoksen täyttymisen tulisi olla tosiasiallisesti mahdollista. Lisäksi vaaditaan, että täyttymistä saatettiin tekotilanteessa pitää käytännössä varteenotettavana mahdollisuutena. Jos parhaan mahdollisen hankittavissa olevan tiedon perusteella rikoksen täyttymistä voidaan pitää teon hetkellä huomioon otettavana riskinä, laissa tarkoitettu vaaratunnusmerkki on täyttynyt.

Yrityksen rankaisemisessa tarvittava konkreettinen vaara edellyttää siis, että rikoksen täyttyminen oli tekotilanteessa paitsi tosiasiallisesti mahdollista, myös käytännössä uskottava vaihtoehto. Jos rikos olisi ollut mahdoton, ensimmäisen virkkeen ehto jää täyttymättä. Näissä tilanteissa voi olla kysymys niin sanotusta kelvottomasta yrityksestä. Kelvoton ja tosiasiallisesti mahdotonkin yritys saattaa kuitenkin tulla rangaistavaksi 2 momentin toiseen virkkeeseen otetun toisen vaarakriteerin nojalla.

Esitöiden mukaan momentin toisen virkkeen mukaan käsillä olisi rangaistava yritys myös, vaikka vaaraa ei syntynyt, jos vaaran syntymättä jääminen on johtunut vain satunnaisista syistä. Tässä tarkoitetussa tilanteessa käsillä ei ollut tosiasiallista rikoksen täyttymisen mahdollisuutta, mutta tekijän näkökulmasta ja senhetkisen tilanteen pohjalta rikoksen täyttymistä saattoi pitää uskottavana. Lähtökohta on, että mikäli normaali arvio tekijän kannalta ennakolta johtaisi pitämään yrityksen vaarattomuuden perustaneita seikkoja satunnaisina, yrityksestä rangaistaisiin. Arvioinnissa tulee ottaa huomioon tekijän tahallisuus ja hänen ajattelemansa toimintavaihtoehdot suhteessa tavoiteltuun päämäärään. Jos tekijä oli sattunut useasta hänen käytettävissään olevasta toimintavaihtoehdosta valitsemaan kelvottoman, yrityksestä rangaistaan. Jos taas kaikki käytössä olevat vaihtoehdot olivat sellaisia, ettei tekijä niiden välillä olisi kyennyt valitsemaan toimivaa vaihtoehtoa, yrityksestä ei rangaista. Edelleen yrityksestä rangaistaan, jos tapahtumien ketju olisi jälkikäteen helposti voitu modifioida sellaiseksi, että rikos olisi voinut tulla täytetyksi. Yritys jää taas rankaisematta, jos rikossuunnitelmassa oli sillä tavoin perustava puute, ettei teko käytettyjen välineiden, teon kohteen tai muiden tilanteeseen tyypillisesti liittyvien seikkojen vuoksi olisi missään olosuhteissa voinut johtaa tarkoitettuun tulokseen. Yrityksestä rangaistaan myös tilanteessa, jossa tekijällä oli käytössään myös toimiva vaihtoehto, mutta hän oli vain sattunut valitsemaan useasta käytettävissä olleista toimintavaihtoehdoista kelvottoman.

Arviointi tässä tapauksessa

Asiassa on riidatonta, että polttoainemittarin maksuautomaatti on toiminut ainoastaan kortilla. Edelleen riidatonta on, ettei automaatissa ollut tästä syystä voinut olla rahaa. Syyttäjä on katsonut, että rikos on kuitenkin jäänyt täyttymättä vain siitä satunnaisesta syystä, että juuri kysymyksessä olevassa automaatissa ei ole ollut rahaa. K taas on katsonut, että kysymyksessä on kelvoton yritys.

Rikoslain 5 luvun 1 §:n 2 momentin ensimmäisessä virkkeessä asetetaan yrityskynnyksen ylittymiselle täytäntöönpanoedellytys ja vaaraedellytys.

K on rikkonut maksuautomaatin tarkoituksenaan saada automaatista rahaa. Hän on siten ryhtynyt konkreettisiin toimiin rikoksen tunnusmerkistön toteuttamiseksi. Koska maksuautomaatti on toiminut vain kortilla, automaatissa ei missään tilanteessa olisi voinut olla rahaa eli varkausrikoksen täyttyminen on ollut mahdotonta edellä hallituksen esityksessä lausutuin tavoin.

Vaikka K on tunnustanut rikkoneensa automaatin rahan saamiseksi, hänen menettelynsä ei näissä olosuhteissa objektiivisesti arvioiden olisi voinut johtaa hänen tavoittelemaansa lopputulokseen. Edellä hallituksen esityksessä todetuin tavoin K:n rikossuunnitelmassa on ollut teon kohteesta johtuvien seikkojen vuoksi perustavanlaatuinen puute. Vaaran syntymättä jääminen ei siten ole myöskään johtunut rikoslain 5 luvun 1 §:n 2 momentin toisessa virkkeessä tarkoitetuin tavoin vain satunnaisista syistä. Kysymyksessä on näin ollen ollut kelvoton yritys.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Tuomiolauselma

Vastaaja K

Muutokset käräjäoikeuden tuomiolauselmaan

Syyksi luettu rikos

11. Vahingonteko 19.3.2017
Syyksilukemista on muutettu ja koventamisperusteen soveltamista koskeva lausunto kohdan 11 osalta poistettu.
Rikoslaki 35 luku 1 §

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -´

Asian ovat ratkaisseet hovioikeuden jäsenet:

Hovioikeudenneuvos Leena Virtanen-Salonen

Hovioikeudenneuvos Kari Lahdenperä

Hovioikeudenneuvos Virpi Vuorinen

Hovioikeuden esittelijä Emmi Koiranen

Ratkaisu on yksimielinen.

Lainvoimaisuustiedot:

Lainvoimainen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.