Turun HO 14.3.2018 111369

Oikeudenkäyntikulut
Oikeusapu - Oikeusavun saajan vastapuolen korvausvelvollisuus

RATKAISUN KESKEINEN SISÄLTÖ

Hovioikeudessa oli kysymys rikosasian vastaajan korvausvelvollisuudesta valtiolle oikeusapua saavan asianomistajan oikeudenkäyntikuluista tilanteessa, jossa pääkäsittely käräjäoikeudessa oli jouduttu peruuttamaan asianomistajan laillisen esteen vuoksi. Hovioikeus katsoi, ettei vastaaja ollut velvollinen korvaamaan sanotun asianomistajan avustajalle maksettua palkkiota peruuntuneessa pääkäsittelyssä avustamisen ja uuteen pääkäsittelyistuntoon valmistautumisen osalta.

PIRKANMAAN KÄRÄJÄOIKEUDEN TUOMIO 13.02.2017

Selostus asian käsittelystä käräjäoikeudessa

Syyttäjä oli vaatinut A:lle rangaistusta vuosina 2014 - 2015 tehdyistä 14 petoksesta syytekohdissa 1 - 14.

Käräjäoikeudessa 26.9.2016 pidettäväksi suunniteltu pääkäsittely oli jouduttu peruuttamaan asianomistaja B:n laillisen esteen vuoksi. Pääkäsittely oli pidetty 30.1.2017.

Käräjäoikeus luki tuomiossaan A:n syyksi syytteessä kuvatut teot katsoen tosin syytekohdissa 13 ja 14 kysymyksen olevan lievistä petoksista. Käräjäoikeus tuomitsi A:n yhteiseen viiden kuukauden vankeusrangaistukseen ja sen sijasta samanpituiseen valvontarangaistukseen sekä velvoitti A:n suorittamaan asianomistajille korvauksia, muun ohella korvaamaan B:lle asian selvittelykuluja korkoineen. Käräjäoikeus velvoitti lisäksi A:n korvaamaan kokonaisuudessaan takaisin valtiolle oikeusapua saaneen asianomistaja B:n avustajalle sen varoista maksetun palkkion eli arvonlisäveroineen 1.432,20 euroa.

Asian ratkaisseet käräjäoikeuden jäsenet:

Käräjätuomari Mari Sulkonen

TURUN HOVIOIKEUS PÄÄTÖS 14.3.2018

Vaatimukset hovioikeudessa

Valitus

A on vaatinut, että käräjäoikeuden ratkaisu kumotaan siltä osin kuin hänet on velvoitettu korvaamaan takaisin valtiolle asianomistaja B:n avustajalle valtion varoista maksettua palkkiota enemmän kuin 1.091,20 euroa.

Perusteinaan A on lausunut, että on kohtuutonta velvoittaa hänet korvaamaan takaisin valtiolle käräjäoikeuden käsittelypäivän siirrosta asianomistajalle aiheutuneet oikeudenkäyntikulut, kun peruuntuminen oli aiheutunut asianomistajasta johtuneesta syystä. Asianomistaja B:n avustajalle valtion varoista maksettu palkkio istuntopäivän 26.9.2016 ja uuteen istuntoon 30.1.2017 valmistautumisen osalta eli yhteensä 2,5 tunnilta tulee jättää valtion vahingoksi.

Vastaus

Syyttäjä on ilmoittanut, ettei hän anna vastausta asiassa. Syyttäjä on todennut, että A:n esittämät seikat istuntokäsittelyn peruuttamisesta pitävät paikkansa.

Hovioikeuden ratkaisu

Perustelut

Asiassa on hovioikeudessa kysymys siitä, onko A velvollinen oikeusapulain 22 §:n 1 momentin, oikeudenkäynnistä rikosasioissa annetun lain 9 luvun 8 §:n 2 momentin ja oikeudenkäymiskaaren 21 luvun 1 §:n nojalla korvaamaan valtiolle asianomistaja B:n avustajalle käräjäoikeudessa maksetun palkkion myös asianomistajalla olleen laillisen esteen vuoksi peruutetun pääkäsittelyn ja uuteen pääkäsittelyyn valmistautumisen osalta. Käräjäoikeus on velvoittanut hänet korvaamaan valtiolle asianomistajan avustajan palkkion kokonaisuudessaan.

Edellä mainituissa säännöksissä tai muissakaan oikeusapulain 22 §:n 1 momentin ja oikeudenkäynnistä rikosasioissa annetun lain 9 luvun 8 §:n 2 momentin sisältämien viittausten nojalla sovellettavaksi tulevissa oikeudenkäymiskaaren 21 luvun säännöksissä ei ole säädetty nimenomaisista poikkeuksista korvausvelvollisuuteen nyt kysymyksessä olevan tyyppisten tilanteiden varalta.

Istuntokäsittelyn 26.9.2016 peruuttaminen ja uuden pääkäsittelyn tarve ei ollut johtunut A:sta vaan päinvastoin syystä, johon hän ei ollut voinut millään tavoin vaikuttaa. Tämän vuoksi kohtuullisena ei voida pitää, että hänet velvoitettaisiin korvaamaan valtiolle sen varoista asianomistajan avustajalle maksettu palkkio myös peruuntuneessa pääkäsittelyssä avustamisen ja uuteen pääkäsittelyistuntoon 30.1.2017 valmistautumisen osalta. Näin ollen asianomistaja B:n avustajalle näiltä osin yhteensä 2,5 tunnilta maksettu palkkio on määrättävä jäämään valtion vahingoksi.

Hovioikeus on ratkaissut asian päätöslauselmasta ilmenevällä tavalla. 

Päätöslauselma

Vastaaja

A

Käräjäoikeuden tuomiolauselmaa muutetaan ainoastaan oikeudenkäyntikulujen osalta.

Korvausvelvollisuus

A:n valtiolle maksettavaksi tuomittu korvaus asianomistaja B:n avustajalle asianajaja C:lle sen varoista maksetusta palkkiosta alennetaan 1.091,20 euroon. Muilta osin C:lle maksettu palkkio jää valtion vahingoksi.

Muilta osin asia ei ole ollut hovioikeuden tutkittavana.

Asia on ratkaistu esittelystä.

Asian ratkaisseet hovioikeuden jäsenet:

Hovioikeudenneuvos Arja Maunula (eri mieltä)

Hovioikeudenneuvos Kimmo Vanne

Hovioikeudenneuvos Sanna Niinistö

Hovioikeuden esittelijä Hanna Leivo

Äänestys

ERI MIELTÄ OLEVAN JÄSENEN LAUSUNTO ASIASSA R 17/633

Hovioikeudenneuvos Arja Maunula

Perustelut

Oikeusapulain 22 §:n 1 momentin mukaan jos oikeusavun saajan vastapuoli olisi oikeudenkäymiskaaren 21 luvun, oikeudenkäynnistä rikosasiassa annetun lain 9 luvun tai hallintolainkäyttölain 13 luvun nojalla velvollinen korvaamaan oikeusavun saajan oikeudenkäyntikulut kokonaan tai osittain, hänet on velvoitettava korvaamaan vastaavasti valtiolle sen varoista tämän lain nojalla asiassa maksettavaksi määrätyt kustannukset ja julkisen oikeusavustajan arvioitu palkkio korkolain 4 §:n 1 momentin mukaisine viivästyskorkoineen kuukauden kuluttua siitä päivästä, jona maksuvelvollisuutta koskeva tuomioistuimen päätös on ollut asianosaisen saatavissa.

Oikeudenkäynnistä rikosasiassa annetun lain 9 luvun 8 §:n 2 momentin mukaan syyttäjän syytteeseen yhtyneen asianomistajan velvollisuudesta korvata vastaajan oikeudenkäyntikulut ja hänen oikeudestaan saada vastaajalta korvaus sellaisista kuluista on soveltuvin osin voimassa, mitä oikeudenkäymiskaaren 21 luvussa säädetään.

Oikeudenkäymiskaaren 21 luvun 1 §:n mukaan asianosainen, joka häviää asian, on velvollinen korvaamaan kaikki vastapuolensa tarpeellisista toimenpiteistä johtuvat kohtuulliset oikeudenkäyntikulut, jollei muualla laissa toisin säädetä.

Lain esitöiden ( HE 107/1998 vp.) mukaan oikeudenkäymiskaaren 21 luvun 1 § sisältäisi oikeudenkäyntikulujen korvausvelvollisuuden pääsäännön, jonka mukaan hävinnyt asianosainen on velvollinen korvaamaan vastapuolen kaikki oikeudenkäyntikulut. Oikeudenkäyntikulujen korvausvelvollisuuden periaate määriteltäisiin velvollisuudella korvata kaikki vastapuolen tarpeellisista toimenpiteistä johtuvat kohtuulliset oikeudenkäyntikulut. Sanalla kaikki korostetaan täyden korvauksen periaatetta. Tarpeellisilla toimenpiteillä tarkoitettaisiin sellaisia toimenpiteitä, jotka ovat olleet aiheellisia kanteen ajamiseen tai siihen vastaamiseen. Säännöstä sovellettaessa olisi tapauskohtaisesti harkittava, ovatko suoritetut toimenpiteet olleet oikeudenkäynnin kannalta aiheellisia. Säännöksen mukaisessa toimenpiteen tarpeellisuuden arvioinnissa on lähdettävä kysymyksestä, onko toimenpiteen suorittamisen ajankohtana ollut objektiivisesti arvioiden perusteltu syy pitää sitä aiheellisena.

Nyt kysymyksessä olevassa tapauksessa B:n avustajaksi määrätty asianajaja on käräjäoikeuden pääkäsittelyn 26.9.2016 alussa ilmoittanut, että hänen päämiehensä oli sairastunut eikä päässyt pääkäsittelyyn. Pääkäsittely on peruutettu ja uusi pääkäsittely on toimitettu 30.1.2017.

B:n avustajaksi määrätyn asianajajan valmistautuminen 23.9.2016 oikeudenkäyntikululaskusta ilmenevin tavoin pääkäsittelyyn 26.9.2016 on ollut toimenpiteen suorittamisen ajankohtana arvioiden tarpeellinen toimenpide. Myös B:n edustaminen pääkäsittelyssä 26.9.2016 on ollut tarpeellinen toimenpide, koska B ei ollut sairautensa vuoksi itse päässyt pääkäsittelyyn. Tarpeellista on myös ollut valmistautua uuteen pääkäsittelyyn 30.1.2017.

Edellä lausutun perusteella A on velvoitettava korvaamaan valtiolle sen varoista B:n avustajaksi määrätylle asianajaja C:lle maksettavaksi määrätyt korvaukset korkoineen. Aihetta käräjäoikeuden ratkaisun muuttamiseen A:n vaatimalla tavalla ei ole.

Vakuudeksi hovioikeuden esittelijä Hanna Leivo

Lainvoimaisuustiedot:

Lainvoimainen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.