Turun HAO 14.09.2010 10/0411/1

Markanvändning och byggande - Vindkraftverk - Avgörande som gäller planeringsbehov - Särskilda förutsättningar för bygglov - Kommunens prövningsrätt - Skärgårdlandskap

Maankäyttö ja rakentaminen - Tuulivoimala - Suunnittelutarveratkaisu - Rakennusluvan erityiset edellytykset - Kunnan harkintavalta - Saaristomaisema

Diaarinumero: 01785/09/4112
Taltionumero: 10/0411/1
Antopäivä: 14.9.2010

Kommunens miljönämnd hade avslagit en ansökan om avgörande som gäller planeringsbehov för byggande av ett vindkraftverk på 2 megawatt med hänvisning till att de särskilda förutsättningarna för beviljande av bygglov enligt 137 § i markanvändnings- och bygglagen inte uppfylls. Sökandena hade överklagat beslutet till förvaltningsdomstolen.

Domstolen konstaterade att kompetensen att avgöra om dessa förutsättningar föreligger hör till kommunen, som med stöd av markanvändnings- och bygglagen även svarar för general- och detaljplanläggningen av sitt område. Lagen utgår emellertid från att avgörandet fattas enbart på grundval av prövning av de stadgade förutsättningarna, som inte lämnar rum för beaktande av ändamålsenlighet, dvs. t.ex. projektets önskvärdhet.

Domstolen noterade att uppförandet av vindkraftverk på grund av sin betydande storlek och höjd har märkbart större landskapsmässiga konsekvenser än sedvanligt byggande och att ett kraftverk på den aktuella ön skulle synas från ett vitt område i det omgivande skärgårdslandskapet. I förfarande enligt markanvändnings- och bygglagen måste emellertid uppförandet av vindkraftverk granskas med samma utgångspunkt som annat byggande, och den omständighet att vindkraftverket lokaliseras i skärgården kan inte enbart i sig utgöra ett hinder för byggprojektet.

I sin bedömning av de särskilda förutsättningarna för bygglov fann förvaltningsdomstolen att nämnden inte på de grunder som den framfört för sitt beslut kunnat avslå ansökan. Byggprojektet förhindrade inte det planeenliga M-områdets användning för jord- och skogsbruk eller förverkligandet av öns RA- och RM-områden. Utöver detta kunde de motstridiga åsikterna om öns framtid och vindkraftverket, som kommunen åberopat, inte i sig anses påvisa en sådan olägenhet för planläggningen eller menlig samhällsutveckling som skulle hindra beviljandet av ansökan.

Markanvändnings- och bygglagen 16 §
Markanvändnings- och bygglagen 137 §
Markanvändnings- och byggförordningen 64
Markanvändnings- och byggförordningen 85
Markanvändnings- och byggförordningen 90 §

HFD:s beslut 13.9.2012 liggarenummer 12/2432/1. HFD ändrar inte förvaltningsdomstolens beslut.

  • --

Kunnan ympäristölautakunta oli hylännyt 2 megawatin tuulivoimalan suunnittelutarveratkaisua koskevan hakemuksen sillä perusteella, että maankäyttö- ja rakennuslain 137 §:n mukaiset rakennusluvan erityiset edellytykset eivät täyty. Hakijat olivat valittaneet päätöksestä hallinto-oikeuteen.

Hallinto-oikeus totesi, että toimivalta ratkaista täyttyvätkö kyseiset edellytykset kuuluu kunnalle, joka maankäyttö- ja rakennuslain nojalla vastaa myös alueensa yleis- ja asemakaavoituksesta. Lain mukaan ratkaisu tehdään kuitenkin pelkästään säädettyjen lupaedellytysten perusteella eikä tarkoituksenmukaisuutta, kuten hankkeen toivottavuutta, näin ollen voida ottaa harkinnassa huomioon.

Hallinto-oikeus totesi myös, että tuulivoimalalla on suuren kokonsa ja korkeutensa vuoksi tavanomaista rakentamista huomattavasti merkittävämpiä maisemallisia vaikutuksia, ja että voimala kyseessä olevalla saarella tulisi näkymään laajalta alueelta ympäröivässä saaristomaisemassa. Tuulivoimalarakentamista on kuitenkin maankäyttö- ja rakennuslain mukaisessa menettelyssä tarkasteltava samasta lähtökohdasta kuin muutakin rakentamista eikä pelkästään se seikka, että tuulivoimala sijoitetaan saaristoon, voi sellaisenaan muodostaa estettä rakennushankkeelle.

Rakennusluvan erityisiä edellytyksiä koskevassa arvioinnissaan hallinto-oikeus katsoi, ettei lautakunta päätökselleen esittämillään perusteilla voinut hylätä hakemusta. Hanke ei estänyt rakennuspaikan voimassa olevan yleiskaavan mukaista maa- ja metsätalouskäyttöä eikä saaren RA- tai RM-alueiden toteuttamista. Saaren tulevaisuuteen ja tuulivoimalaan kohdistuvien ristiriitaisten mielipiteiden, joihin kunta oli vedonnut, ei voitu sellaisenaan katsoa osoittavan sellaista haittaa kaavoitukselle tai haitallista yhdyskuntakehitystä, joka estäisi hakemuksen hyväksymisen.

Maankäyttö- ja rakennuslaki 16 §
Maankäyttö- ja rakennuslaki 137 §
Maankäyttö- ja rakennusasetus 64
Maankäyttö- ja rakennusasetus 85
Maankäyttö- ja rakennusasetus 90 §

KHO:n päätös 13.9.2012 taltionumero 12/2432/1. KHO ei muuta hallinto-oikeuden päätöstä.

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.