Helsingin HAO 07.10.2010 10/0848/2

Asiakirjajulkisuus - Salassa pidettävä asiakirja - Yleisöjulkisuus - Asianosaisen tietojensaantioikeus

Diaarinumero: 08873/09/1203
Taltionumero: 10/0848/2
Antopäivä: 7.10.2010

Suomen Akatemialta määrärahaa hakenut X oli pyytänyt jäljennöksiä kahden muun määrärahaa hakeneen tutkijan hanke-esityksistä laadituista tieteellisistä arviointiraporteista.

Suomen Akatemia oli hylännyt X:n pyynnön. X valitti päätöksestä hallinto-oikeuteen.

Asiassa oli hallinto-oikeudessa kysymys siitä, olivatko arviointiraportit julkisuuslain 24 §:n 1 momentin 21 kohdan perusteella yleisöjulkisia asiakirjoja ja oliko X:llä asianosaisen oikeus tiedonsaantiin niistä, vaikka ne eivät olisikaan yleisöjulkisia.

Kummassakin arviointiraportissa oli esitetty asiantuntijoiden laatima lyhyt arviointi asianomaisesta hankenimeltään mainitusta tutkimussuunnitelmasta, tutkijan/tutkijaryhmän pätevyydestä ja tutkimusympäristöstä sekä hankkeen yleisarviointi. Lisäksi oli esitetty arvioinnin osa-alueita ja yleisarviointia koskevat numeroarvosanat. Hallinto-oikeus katsoi asiakirjoihin tutustuttuaan ja käsillä olevan salassapito-olettamaan perustuvan salassapitosäännöksen huomioon ottaen, ettei ole ilmeistä, että tiedon antaminen arviointiraporteista ei aiheuta tutkimuksen suorittamiselle taikka sen hyödyntämiselle tai sen asianmukaiselle arvioinnille tai tutkijalle haittaa. Näin ollen kyseiset asiakirjat olivat julkisuuslain 24 §:n 1 momentin 21 kohdan nojalla yleisöltä salassa pidettäviä, eikä X:llä ollut oikeutta saada niitä yleisöjulkisuuden perusteella. Yleisöjulkisuutta ei ollut mahdollista toteuttaa osittainkaan julkisuuslain 10 §:n perusteella, koska asiakirjat eivät olisi salassa pidettävien osien peittämisen jälkeen sellaisia, että ne olisivat ymmärrettävissä oikein.

Siltä osin, oliko X:llä asianosaisen oikeus saada tieto asiakirjoista, hallinto-oikeus totesi, että huolimatta siitä, että X oli ollut samanaikaisesti mainitsemiensa muiden tutkijoiden kanssa hakemassa omalle tutkimukselleen Suomen Akatemian rahoitusta, hän ei ollut nyt kysymyksessä olevassa tilanteessa sellaisessa suhteessa muiden hanketutkimusten käsittelyyn, että hän olisi julkisuuslaissa tarkoitetun asianosaisen asemassa muiden kuin oman tutkimuksensa arvioinnin osalta. Näin ollen X:ään ei voitu soveltaa nyt julkisuuslain 11 §:n säännöksiä asianosaisen oikeudesta tiedonsaantiin.

X:n valitus hylättiin.

ÄÄNESTYSTIEDOT

Äänestys 2-1

Eri mieltä olleen jäsenen mukaan arviointiraporteista ilmenevän tiedon laatu huomioon ottaen oli ilmeistä, että tiedon antaminen niistä ei aiheuttanut tutkimusten suorittamiselle, hyödyntämiselle taikka asianmukaiselle arvioinnille tai tutkijoille julkisuuslain 24 §:n 1 momentin 21 kohdan tarkoittamaa haittaa. Näin ollen kyseiset asiakirjat eivät olleet yleisöltä salassa pidettäviä.

Laki viranomaisten toiminnan julkisuudesta 1 § 1 mom, 3 §, 4 §, 9 § 1 mom, 10 §, 11 § 1 mom, 12 § - 17 § sekä 24 § 1 mom 21 kohta

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.