Helsingin HAO 24.09.2010 10/0811/5

Luonnonsuojelu - Poikkeaminen - Merimetso - Päätöksen täytäntöönpano - Päätöksen perusteleminen - Naturvård - Undantag - Storskarv - Verkställighet av beslut - Motivering av beslut

Diaarinumero: 06711/10/5402
Taltionumero: 10/0811/5
Antopäivä: 24.9.2010

Uudenmaan ELY-keskus oli 6. ja 7.9.2010 antamillaan päätöksillä myöntänyt kalastusyhdistykselle sekä metsästysyhdistykselle lintudirektiivin 9 artiklan ja luonnonsuojelulain 49 §:n mukaiset poikkeamisluvat korkeintaan 50 sekä 30 merimetson metsästykseen. Päätösten lupaehdoissa todettiin muun ohella, että lupa on voimassa 31.10.2010 asti.

Päätöksistä tehdyssä valituksessa vaadittiin muun ohella, että poikkeamislupien täytäntöönpano on keskeytettävä.

ELY-keskuksen päätöksissä ei ollut lausuttu päätösten täytäntöönpanosta. Luvat eivät olleet täytäntöönpantavissa pelkästään sillä perusteella, että niiden voimassaoloaika alkaa luvan antamispäivästä. ELY-keskuksen myöntämät poikkeamisluvat eivät olleet lainvoimaisia. Lupapäätöksistä ei myöskään ilmennyt perustetta päätösten panemiselle täytäntöön lainvoimaa vailla olevina.

Yhdistyksillä ei ollut ELY-keskuksen päätöksiin perustuen oikeutta merimetsojen metsästämiseen, ennen kuin luvat ovat lainvoimaisia. Poikkeamislupien täytäntöönpanon kieltämistä koskeva vaatimus hylättiin.

Luonnonsuojelulaki 61 § 2 ja 4 mom
Hallintolainkäyttölaki 31 § 1 - 2 mom
Hallintolaki 45 § 1 mom

Nylands NTM-central hade genom sina beslut som givits 6. och 7.9.2010 beviljat en fiskeförening och en jaktförening undantagslov i enlighet med artikel 9 i fågeldirektivet och 49 § naturvårdslagen för jakt av högst 50 respektive 30 storskarvar. I beslutens tillståndsvillkor nämndes bland annat att tillståndet är i kraft till 31.10.2010.

I de besvär som anförts över besluten yrkades bland annat att verkställigheten av undantagsloven ska avbrytas.

I NTM-centralens beslut hade man inte uttalat sig om verkställigheten av besluten. Besluten var inte verkställbara endast på den grunden att deras giltighetstid börjar dagen för givandet av beslutet. De undantagslov NTM-centralen beviljat hade inte vunnit laga kraft. Ur tillståndsbesluten framgick inte heller grunder för att verkställa besluten utan laga kraft.

Föreningarna hade inte rätt att jaga storskarv med stöd av NTM-centralens beslut innan tillstånden vunnit laga kraft. Yrkandet på avbrytande av verkställigheten av undantagsloven förkastades.

Naturvårdslagen 61 § 2 och 4 mom.
Förvaltningsprocesslagen 31 § 1 - 2 mom.
Förvaltningslagen 45 § 1 mom.

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.