1559/2016

Helsingissä 21 päivänä joulukuuta 2016

Maa- ja metsätalousministeriön asetus maatalouden investointien hyväksyttävistä yksikkökustannuksista

Maa- ja metsätalousministeriön päätöksen mukaisesti säädetään maatalouden rakennetuista annetun lain (1476/2007) 7 §:n 4 momentin ja 13 §:n 4 momentin, sellaisina kuin niistä on 7 §:n 4 momentti laissa 1187/2014, porotalouden ja luontaiselinkeinojen rakennetuista annetun lain (986/2011) 12 §:n 4 momentin, maaseutuelinkeinojen rahoituslain (329/1999) 10 §:n 4 momentin, sellaisena kuin se on laissa 1479/2007, ja kolttalain (253/1995) 19 §:n 1 momentin, sellaisena kuin se on laissa 1677/2015, nojalla:

1 §
Soveltamisala

Tätä asetusta sovelletaan myönnettäessä investointitukea investointeihin maatalouden rakennetuista annetun lain (1476/2007), porotalouden ja luontaiselinkeinojen rakennetuista annetun lain (986/2011), maaseutuelinkeinojen rahoituslain (329/1999) sekä kolttalain (253/1995) mukaisesti.

2 §
Määritelmät

Tässä asetuksessa tarkoitetaan:

1) hyväksyttävällä kustannuksella enimmäiskustannusta, jota käytetään perusteena investointitukea määrättäessä;

2) hyväksyttävällä yksikkökustannuksella rakennuksen, rakennelman tai rakenteen tila- tai toimintoyksikköä tai laitetta kohti vahvistettua enimmäiskustannusta;

3) kustannusarviolla rakentamisessa yleisesti käytettävän nimikkeistön mukaisesti rakennusosittain laadittua kustannusarviota;

4) rakennuksen huonealalla, tuotantotoiminnan vaatimien huonealojen, liikenne- ja käytävätilojen sekä tilaan kuuluvien ei-kantavien seinien rakennusosa-alojen summaa.

3 §
Rakentamis- ja laiteinvestoinnin hyväksyttävät kustannukset

Rakentamis- ja laiteinvestoinnin hyväksyttävinä kustannuksina käytettävät yksikkökustannukset määritetään tämän asetuksen liitteessä.

Silloin kun yksikkökustannus on annettu, hyväksyttävinä enimmäiskustannuksina käytetään yksikkökustannusten ja tässä asetuksessa tarkoitettujen korotusten summaa.

Eläintilan, siihen liittyvän yhteistoimintatilan ja rehunkäsittelytilan enimmäiskustannus määräytyy liitteen kohdan 1.2. tilakohtaisen enimmäisyksikkökustannuksen ja liitteen kohdan 1.1. mitoituksen mukaisesti lisättynä tässä asetuksessa tarkoitetuilla korotuksilla. Eläintilojen laitteiden yksikkökustannukset ovat liitteen kohdassa 1.3.

Muiden tilojen, rakennelmien ja laitteistojen enimmäiskustannukset määräytyvät liitteen kohdan 1.2. ja 1.3. yksikkökustannusten perusteella lisättynä tässä asetuksessa tarkoitetuilla korotuksilla.

4 §
Rakentamisinvestoinnin yksikkökustannukset

Tuotantotilojen yksikköhinnat sisältävät parret, karsinat, häkit, juottojärjestelmät, lannanpoistojärjestelmät ja vastaavat kiinteästi asennettavat kalusteet ja järjestelmät sekä toiminnassa tarvittavat talotekniset järjestelmät. Tuotantotilojen yksikköhintoihin eivät sisälly liitteen kohdassa 1.3. erikseen hinnoitellut laitteistot eivätkä siirreltävät ja irtaimena käytettävät kalusteet ja järjestelmät.

Yksikkökustannukset sisältävät rakennussuunnittelukustannukset, kuten arkkitehtuuri-, rakenne- ja muun tarpeellisen erikoissuunnittelun sekä pääsuunnittelijan ja vastaavan työnjohtajan työstä aiheutuvat kustannukset.

5 §
Kustannusarvion ja rakennusselostuksen laatiminen

Rakentamisinvestointia koskevan kustannusarvion ja rakennusselostuksen on oltava rakennussuunnittelijan tai muun rakentamistalouteen riittävästi perehtyneen rakennusalan asiantuntijan laatima.

Kustannusarvio ja rakennusselostus on laadittava maatalouden rakennetuesta annetun valtioneuvoston asetuksen (240/2015) 23 §:ssä tarkoitetun rakennussuunnitelman ja 24 §:ssä tarkoitetun salaojitussuunnitelman tietojen perusteella. Kustannusarvio ja rakennusselostus on laadittava rakennusosakohtaisesti rakentamisessa yleisesti käytettävän nimikkeistön mukaisesti.

Kustannusarvion ja rakennusselostuksen tulee sisältää kaikki rakennukselle suunnitellun toiminnan kannalta välttämättömät toimintainvestoinnit ja tekniset järjestelmät. Pääpiirustuksissa ja kustannusarviossa tulee esittää hyväksyttävien yksikkökustannusten määrittämisessä käytettävät laskentayksiköt. Tuotannon volyymiä kuvaavat tunnusluvut, kuten eläinmäärät ja laajuustiedot on esitettävä liitteen tunnuslukujen mukaisesti.

Mikäli rakennukseen sisältyy tiloja tai toimintainvestointeja, joille ei haeta rahoitustukea, näiden tilojen kustannukset tulee eritellä kustannusarviossa.

Kustannusarviossa tulee eritellä 4 §:n 1 momentin mukaisten tuotantotoiminnalle välttämättömien kiinteiden ja muiden koneiden ja laitteiden kustannukset. Rakennusosan kustannukset saadaan laskemalla yhteen siinä olevien rakenteiden osien tarvike- ja työkustannukset.

Kustannusarviossa on eriteltävä 4 §:n 2 momentissa tarkoitetut suunnittelukustannukset.

Kustannukset on esitettävä tuen hakuajan kustannustason mukaan.

Kustannukset ilmoitetaan arvonlisäverottomina, paitsi asuintilojen kustannukset ilmoitetaan arvonlisäverollisina.

6 §
Luonnonmukaisen tuotanto

Jos tilalla on voimassa sitoumus luonnonmukaisesta kotieläintuotannosta, voidaan eläinkohtaista yksikkökustannusta korottaa tämän asetuksen liitteen kohdan 1.2. eläintilojen ja toimintojen yksikkökustannuksista ilmenevällä tavalla.

7 §
Korjausinvestoinnit

Korjausrakentamisessa korjaustaso määritetään vertaamalla korjauksen kustannuksia vastaavan uudisrakentamisen rakennusosittain laskettaviin kustannuksiin.

Korjausrakentamisen hyväksyttävä yksikkökustannus voi olla enintään 75 prosenttia vastaavan uudisrakentamisen yksikkökustannuksesta.

Korjausrakentamisen hyväksyttävien yksikkökustannusten enimmäismäärä voidaan korottaa enintään 100 prosenttiin, jos rakennukseen liittyvien erityisten rakennustapojen tai muiden kulttuurihistoriallisten tai rakennustaiteellisten arvojen vuoksi korjauksessa käytetään niiden vaatimia materiaaleja tai työtapoja.

8 §
Alueellisten tekijät

Liitteen hyväksyttävien yksikkökustannusten enimmäismääriä voidaan korottaa kymmenellä prosentilla Enontekiön, Inarin ja Utsjoen kuntien alueella ja viidellä prosentilla muissa Lapin elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen toimialueen kunnissa sekä Kuusamossa, Taivalkoskella, Pudasjärvellä ja Suomussalmella.

Lisäksi yksikkökustannusten enimmäismäärää voidaan korottaa kymmenellä prosentilla niissä saarissa, joihin ei ole kiinteää tieyhteyttä.

9 §
Liiketoimintasuunnitelma

Rakennusinvestoinnin hyväksyttävään kustannukseen voidaan lisätä enintään liitteen mukainen liiketoimintasuunnitelman yksikkökustannuksen suuruinen kustannus, jos liiketoimintasuunnitelma on esitettävä maatalouden rakennetuesta annetun valtioneuvoston asetuksen 17 §:n mukaan.

10 §
Voimaantulo

Tämä asetus tulee voimaan 16 päivänä tammikuuta 2017.

Tätä asetusta sovelletaan 16 päivänä tammikuuta 2017 tai sen jälkeen vireille tulleeseen tuen myöntämistä koskevaan hakemukseen.

Tällä asetuksella kumotaan rakentamisinvestointien hyväksyttävistä yksikkökustannuksista annettu maa- ja metsätalousministeriön asetus (695/2015).

Helsingissä 21 päivänä joulukuuta 2016

Maatalous- ja ympäristöministeri
Kimmo Tiilikainen

Suunnittelija
Kjell Brännäs

Liite

RAKENTAMISINVESTOINTIEN YKSIKKÖKUSTANNUKSET
1.1. TILAN MITOITUSPERUSTE
Toiminta Mitoitusperuste Täsmennykset
  Mitoitusperusteet ovat tukikelpoisen pinta-alan enimmäismääriä
LYPSYKARJARAKENNUS, PIHATTO
Eläintilat      
Lypsykarjaosasto lypsylehmä 12,5 m2/eläin Sisältää makuuparsi- ja karsinakalusteet, sairas-, hoito- ja poikimakarsinat, ruokintapöydän ja käytävät ruokinta- ja lantakouruineen
Lypsyosasto, asemalypsy lypsylehmä 2,0 m2/eläin Sisältää odotustilan
Lypsyosasto, automaattilypsy lypsyrobottiyksikkö 25,0 m2/yksikkö
Maitohuone lypsylehmä 0,4 m2/eläin Enintään 45 m2
Nuorkarjaosasto hieho ja nuorkarja 9,0 m2/eläin ≥ 6 kk ikäinen, sis. karsinat, ruokintapöydän ja käytävät
nuorkarja 4,0 m2/eläin < 6 kk ikäinen, sis. karsinat, ruokintapöydän ja käytävät
Rehun käsittelytila huoneala, m2 10 % Osuus eläintilojen yhteenlasketusta huonealasta, enintään 300 m2
Yhteistoiminnot huoneala, m2 5 % Osuus eläintilojen yhteenlasketusta huonealasta, enintään 80 m2. Sisältää mm. sosiaalitilat, tekniikkatilat, työtilat, WC-tilat ja käytävät
LYPSYKARJARAKENNUS, PARSINAVETTA
Eläintilat      
Lypsykarjaosasto lypsylehmä 9,0 m2/eläin Sisältää parsi- ja karsinakalusteet, sairas-, hoito- ja poikimakarsinat, ruokintapöydän ja käytävät ruokinta- ja lantakouruineen
Maitohuone lypsylehmä 0,4 m2/eläin  
Nuorkarjaosasto hieho ja nuorkarja 7,0 m2/eläin ≥ 6 kk ikäinen, sis. karsinat, ruokintapöydän ja käytävät
nuorkarja 4,0 m2/eläin < 6 kk ikäinen, sis. karsinat, ruokintapöydän ja käytävät
Rehun käsittelytila huoneala, m2 10 % Osuus eläintilojen yhteenlasketusta huonealasta, enintään 300 m2
Yhteistoiminnot huoneala, m2 5 % Osuus eläintilojen yhteenlasketusta huonealasta, enintään 50 m2. Sisältää mm. sosiaalitilat, tekniikkatilat, työtilat, WC-tilat ja käytävät
LIHAKARJARAKENNUS
Eläintilat      
Lihakarjaosasto emolehmä 10 m2/eläin Täysikasvuinen eläin, sisältää karsinat, sairas-, hoito- ja poikimakarsinat, ruokintapöydän ja käytävät
Nuorkarjaosasto lihanauta, nuorkarja 6,0 m2/eläin ≥ 6 kk ikäinen, sisältää karsinat, ruokintapöydän ja käytävät
lihanauta, nuorkarja 4 m2/eläin < 6 kk ikäinen, sisältää karsinat, ruokintapöydän ja käytävät
Rehun käsittelytila huoneala, m2 10 % Osuus eläintilojen yhteenlasketusta huonealasta, enintään 300 m2
Yhteistoiminnot huoneala, m2 5 % Osuus eläintilojen yhteenlasketusta huonealasta, enintään 50 m2. Sisältää mm. sosiaali- ja WC-tilat, tekniikkatilat, työtilat ja käytävät
EMAKKOSIKALA
Eläintilat      
Porsitusosasto pahnue 6m2/pahnue Porsituskarsina häkillä. Sisältää käytävät
pahnue 7,5m2/pahnue Porsituskarsina vapaana. Sisältää käytävät
Astutusosasto emakko 3,7m2/eläin Sisältää emakkopaikat ja käytävät
karju 6,6m2/eläin Sisältää karjupaikan ja käytävät
astutuskarsina 11m2/eläin Sisältää karjupaikan ja käytävät
Joutilasosasto emakko 4,5m2/eläin Sisältää ryhmä- ja hoitokarsinat, 650 mm levyiset makuuhäkit, käytävät tai joutilaspihatto
Ensikko-osasto ensikko 3,0 m2/eläin Sisältää ryhmäkarsinat ja käytävät
Kasvatusosasto <40kg 0,6m2/eläin Sisältää sika- ja hoitokarsinat sekä käytävät
Rehun käsittelytila huoneala, m2 3 % Osuus eläintilojen yhteenlasketusta huonealasta, enintään 300 m2
Yhteistoiminnot huoneala, m2 2 % Osuus eläintilojen yhteenlasketusta huonealasta, enintään 80 m2. Sisältää mm. sosiaali- ja WC-tilat, tekniikkatilat, työtilat ja käytävät
LIHASIKALA
Eläintilat      
Lihasikalaosasto <40kg 0,65 m2/eläin Sisältää sika- ja hoitokarsinat sekä käytävät
  ≥40kg 1,3 m2/eläin Sisältää sika- ja hoitokarsinat sekä käytävät
Rehun käsittelytila huoneala, m2 3 % Osuus eläintilojen yhteenlasketusta huonealasta, enintään 300 m2
Yhteistoiminnot huoneala, m2 2 % Osuus eläintilojen yhteenlasketusta huonealasta, enintään 80 m2. Sisältää mm. sosiaali- ja WC-tilat, tekniikkatilat, työtilat ja käytävät
HEVOSTALLI
Eläintilat      
Karsinat ja pilttuut hevoset 15,0m2/eläin Sisältää karsinat ja käytävät
ponit 9,5m2/eläin Sisältää karsinat ja käytävät
Varsomiskarsina   16,5m2/karsina Sisältää karsinat ja käytävät
Rehun käsittelytila huoneala, m2 10 % Osuus eläintilojen yhteenlasketusta huonealasta, enintään 100m2
Yhteistoiminnot huoneala, m2 5 % Osuus eläintilojen yhteenlasketusta huonealasta, enintään 30m2. Sisältää mm. sosiaali- ja WC-tilat, tekniikkatilat, työtilat ja käytävät
LAMPOLA JA VUOHINAVETTA
Eläintilat      
Lampola lammas 3,4m2/eläin Sisältää karsinat, ruokintahäkit tai -pöydät sekä käytävät
Vuohinavetta vuohi 3,4m2/eläin Sisältää karsinat, ruokintahäkit tai -pöydät sekä käytävät
Rehun käsittelytila huoneala, m2 7 % Osuus eläintilojen yhteenlasketusta huonealasta, enintään 100 m2
Yhteistoiminnot huoneala, m2 7 % Osuus eläintilojen yhteenlasketusta huonealasta, enintään 30m2. Sisältää mm. sosiaali- ja WC-tilat, tekniikkatilat, työtilat ja käytävät
SIIPIKARJAKASVATTAMO
Eläintilat      
Siipikarjakasvattamo broileri 0,056 m2/eläin  
  kalkkuna 0,25 m2/eläin  
Rehun käsittelytila huoneala, m2 3 % Osuus eläintilojen yhteenlasketusta huonealasta, enintään 100m2
Yhteistoiminnot huoneala, m2 2 % Osuus eläintilojen yhteenlasketusta huonealasta, enintään 30m2. Sisältää mm. sosiaali- ja WC-tilat, tekniikkatilat, työtilat ja käytävät
TURKISTARHAT
Eläintilat      
Minkkihalli siitosnaaras, minkki 1,8 m2/ siitosminkkinaaras  
Kettuhalli siitosnaaras, kettu 7m2/siitoskettunaaras  
Rehun käsittelytila huoneala, m2 3 % Osuus eläintilojen yhteenlasketusta huonealasta, enintään 100 m2
Yhteistoiminnot huoneala, m2 2 % Osuus eläintilojen yhteenlasketusta huonealasta, enintään 50 m2. Sisältää mm. sosiaali- ja WC-tilat, tekniikkatilat, työtilat ja käytävät
1.2 TILOJEN HINNAT
Yksikkökustannus / yksikkö  
Täsmennys Lisätietoja
Yksikköhinnat sisältävät – suunnittelukustannukset– tarvittavat talotekniset järjestelmät– karsinat, häkit, vesijuottojärjestelmät, lannanpoistojärjestelmät ja vastaavat kalusteet ja järjestelmät. Yksikköhinnat eivät sisällä toiminnan kojeita ja laitteita ellei toisin mainita. Yksikkökustannukset ovat enimmäisyksikkökustannuksia. hum2 = huoneala Liitteen kohdan 1.1 tilan mitoitusperusteen ja tämän kohdan 1.2 yksikkökustannusten mukaan laskettu eläin- tai karsinakohtainen enimmäisyksikkökustannus
Tila Yksikkö Euro (alv 0 %)  
ASUIN- JA TYÖTILAT (euro/hum2)  
Asuinrakennukset        
Asuintilat hum2 1 600 Sisältää uusiutuvaa energiaa käyttävän lämmitysjärjestelmän. Tuettavien asuintilojen lämmöntehotarpeen mukaan mitoitettujen lämmöntuotantotekniikan ja -tilojen yksikkökustannukset lasketaan taulukoiden 1.2 ja 1.3 mukaan.    
Yksikköhintaan lisätään arvonlisävero  
Poronhoitoon ja kalastukseen liittyvät työpaikka-asunnot          
Työpaikka-asuintilat hum2 600      
ELÄINTILAT (euro/hum2)
Lypsykarjarakennus, pihatto Eläinkohtainen kustannus enintään:
Lypsykarjaosasto sekä sairas-, hoito- ja poikimiskarsina-alue hum2 460 Lämmin, viileä ja kylmä 5 750 lypsylehmä
Lypsykarjaosasto, luomutuotanto % + 5 hum2 - yksikköhintaa korotetaan 5 %:lla    
Lypsyosasto, sis. odotustilan hum2 950  
Maitohuone hum2 950 Sisältää maitovesien puhdistuslaitteet
Uudistuskarjaosasto ≥ 6 kk hum2 460 Lämmin, viileä ja kylmä 4140 hieho ja nuorkarja
Uudistuskarjaosasto < 6 kk hum2 460 Lämmin, viileä ja kylmä 1840 nuorkarja
Lypsykarjarakennus, parsinavetta Eläinkohtainen kustannus enintään:
Lypsykarjaosasto hum2 460 Lämmin, viileä ja kylmä 4140 lypsylehmä
Maitohuone hum2 950 Sisältää maitovesien puhdistuslaitteet 380 lypsylehmä
Nuorkarjaosasto hum2 460 Lämmin, viileä ja kylmä 3220 hieho ja nuorkarja
Lihakarjapihatto Eläinkohtainen kustannus enintään:
Lihakarjaosasto, emolehmä hum2 420 Lämmin, viileä ja kylmä 4200 emolehmä
Lihakarjaosasto, nuorkarja ≥ 6 kk hum2 420 Lämmin, viileä ja kylmä 2520 lihanauta, nuorkarja
Lihakarjaosasto, nuorkarja < 6 kk hum2 420 Lämmin, viileä ja kylmä 1680 lihanauta, nuorkarja
Emakkosikala Eläin- tai karsinakohtainen kustannus enintään:
Porsitusosasto häkillä tai emakko vapaana, astutusosasto, joutilasosasto, joutilaspihatto, ensikko-osasto hum2 570 34204275 emakko pahnueineen, emakko häkissä emakko pahnueineen, emakko vapaana
2109 astutus/emakko
3762 astutus/karju
6270 astutuskarsina
2565 joutilasosasto/joutilas
1710 ensikko-osasto/ensikko
Kasvatusosasto <40kg   510   306 sikapaikka
Emakkosikala ja porsitussikalat, luomutuotanto % + 10 hum2 - yksikköhintaa korotetaan 10 %:lla    
Lihasikala Eläinkohtainen kustannus enintään:
Lihasikala <40kg hum2 510   332 sika
Lihasikala ≥40kg hum2 510 663 lihasika
Lihasikala, luomutuotanto % + 10 hum2 - yksikköhintaa korotetaan 10 %:lla    
Hevostalli ja -pihatto Eläin- tai karsinakohtainen kustannus enintään:
Hevostalli ja -pihatto, hevoset hum2 400 Lämmin ja kylmä 6000 hevonen
Hevostalli ja -pihatto, ponit hum2 400 Lämmin ja kylmä 3800 poni
Hevostalli ja -pihatto, varsomiskarsina hum2 400 Lämmin ja kylmä 6600 varsomiskarsina
Lampola tai vuohela Eläin- tai karsinakohtainen kustannus enintään:
Lampola, lammas hum2 350 Lämmin ja kylmä 1190 lammas, uuhi
Vuohela, vuohi hum2 350 Lämmin ja kylmä 1190 vuohi, kuttu
Lampola tai vuohela, luomutuotanto % + 5 hum2 - yksikköhintaa korotetaan 5 %:lla    
Siipikarjakasvattamo Eläinkohtainen kustannus enintään:
Siipikarjakasvattamo, broileri hum2 400   22 broileri
Siipikarjakasvattamo, kalkkuna hum2 400   100 kalkkuna
Turkistarhat Eläinkohtainen kustannus enintään:
Varjotalo, minkit jm 440 Pituus kahta häkkiriviä kohti. Sis. häkit ja juomakupit    
Varjotalo, ketut jm 360 Pituus kahta häkkiriviä kohti. Sis. häkit ja juomakupit    
Turkiseläinhalli, minkkihalli hum2 335 Sisältää häkkejä 603 Siitosnaaras, minkki
Turkiseläinhalli, kettuhalli hum2 335 Sisältää häkkejä 2345 Siitosnaaras, kettu
REHUN KÄSITTELYTILA hum2 350 Lämmin ja kylmä
YHTEISTOIMINNOT hum2 1050  
MUUT TILAT, RAKENNELMAT, RAKENTEET (euro/yks)
Aidat      
Poroesteaita jm 15
Tarhat      
Jaloittelutarha m2 30 Tiivispohjainen tarha-alue. Sisältää lannan ja virtsan keräilyjärjestelmän sekä aidat
Tuotantopiha, kantava murskesora tai vastaava   13 Rakennuskohteen rakennusalan mukainen mutta enintään 2500 m2
Päällyste, asfaltti tai vastaava   12 Rakennuskohteen rakennusalan mukainen mutta enintään 2500 m2
Kasvihuoneet     Kasvihuonetta voidaan pitää tukikelpoisena rakennuksena, jos siinä on:
      1) betonisokkeli- tai betonipilariperustus taikka muu vastaava kiinteä perustus;
      2) lämmitys- sekä tuuletus- tai jäähdytysjärjestelmä;
      3) katteena kasvihuonekäyttöön tarkoitettu lasi, kerroslevy tai kaksinkertainen muovi ja
      4) kasvi- tai kasvuhuoneen erikoisvalaistus, jossa katteena yllämainitut tai lämpöeristetty ei valoa läpäisevä katto.
Kasvihuone, lasikate tai kova kerrosmuovilevykate hum2 195 Hinta sisältää ilmastoautomatiikan, lämpöputkistot, kastelulaitteet
Kasvihuone, tuplamuovikalvokate hum2 130 Hinta sisältää ilmastoautomatiikan, lämpöputkistot, kastelulaitteet
Kasvuhuone, täysin riippuvainen keinovalaistuksesta hum2 450 Hinta sisältää ilmastoautomatiikan, lämpöputkistot, kastelulaitteet
Kausihuone, yksikerros-muovikalvokate hum2 32 Kiinteä perustus, betonisokkeli- tai betonipilariperustus taikka muu vastaava kiinteä perustus ilman tekniikkaa, ei sisällä kasvatuspöytiä
Kevytrakenteinen varhaisviljelyn kasvutunneli hum2 8 Maahan ankkuroitu kesäkauden kestävä rakenne, yksikerros-muovikalvokate ei sisällä kasvatuspöytiä
Viljankuivaamot      
Lämminilmakuivaamo, rakennus hum2 600 Sisältää perustukset, rungon, vesikaton ja uunihuoneen, ei kuivainlaitteita
Moduulisiilo lämminilmakuivaimen yhteydessä m3 120 m3=siilon varastointitilavuus. Sisältää siilorakennelman, ei kuivainlaitteita
Lantavarastot      
Allaslantala, maapatorakenne m3 15 Allastilavuuden mukaan, vesitiivis kalvorakenne. Sisältää suoja-aitaukset
Kuivalantala, avoin m3 23 Varastointitilavuuden mukaan
Kuivalantalan kiinteä vesikate ja seinät m2 150 Rakennuksen ala ulkomittojen mukaan
Lietelantala, avoin m3 24 Sisältää suoja-aitaukset
Lietelantalan kiinteä vesikate m2 80 Katteen pinta-ala vaakaprojektion mukaan
Allas- tai lietelantalan kelluva kate m2 20
Varastorakennukset      
Kylmävarasto, lämpöeristetty hum2 615 Elintarvikevarasto, sisältää jäähdytyslaitteet
Pakastevarasto, lämpöeristetty hum2 1 450 Elintarvikevarasto, sisältää kylmälaitteet
Pakastehuone hum2 2 030 Sisältää kylmälaitteet <10m2
Tuotekäsittelyvarasto hum2 450 Elintarvikevarasto, pakkaamo ja vast.
Varasto, lämpöeristetty hum2 350
Varasto, eristämätön hum2 280 Karkea- ja olkirehu-, kuivike-, polttoaine- ja konevarastot, kylmäilmakuivaamo
Siilot      
Laakasiilo, avoin m3 40 m3 =varastointitilavuus. Sisältää puristenestekeräysjärjestelmän
Laakasiilon seinät ja vesikatto m2 150 Rakennuksen ala ulkomittojen mukaan
Säilörehusiilo, tornisiilo m3 150 m³ = varastointitilavuus. Sisältää siilorakennelman ja laitteet
Viljasiilo m3 120 m³ = varastointitilavuus. Sisältää siilorakennelman ja laitteet
Viljasiilo, kuivauslaittein <600m3 m3 150 m3=varastointitilavuus. Sisältää siilorakennelman ja täyttö- ja kuivauslaitteet
Viljasiilo, kuivauslaittein ≥600m3 m3 125 m3=varastointitilavuus. 600 m3ylittävältä osalta. Sisältää siilorakennelman ja täyttö- ja kuivauslaitteet
Tuoreviljasiilo, kaasutiivis tornisiilo m3 150 m³ = varastointitilavuus. Sisältää siilorakennelman ja laitteet
Salaojitus ja säätösalaojitus      
Salaoja ja putkitus, ympärysaineena sala- ojitussora, kivimursketta tai esipäällyste jm 3,60 Sisältää suunnittelun, putken, ympärysaineen, kaivu- ja täyttötyöt. Putki standardin SFS 5211 mukainen. Esipäällysteen paksuus salaojaan asennettuna vähintään 3 mm standardin SFS-EN ISO 9863 mukaisesti.
Salaoja ja putkitus, muu ympärysaine jm 1,90 Sisältää suunnittelun, putken, ympärysaineen, kaivu- ja täyttötyöt. Putki standardin SFS 5211 mukainen.
Säätökaivo ha 800 Sisältää säätökaivon ja asennustyöt
Liiketoimintasuunnitelma suunnitelma 1 200 Laadittu maatalouden rakennetuista annetun lain (1476/2007) 11 §:n ja sen nojalla annettujen Maaseutuviraston määräysten mukaan
1.3. LAITEHINNASTO
  Yksikkö Euro (alv 0%) Täsmennykset
  Yksikkökustannukset ovat enimmäisyksikkökustannuksia
ELÄINTILAT
Lypsykarjarakennus      
Pihaton lypsylaitteet lypsylehmä 1 900 Sisältää lypsyjärjestelmän
Parsinavetan lypsylaitteet lypsylehmä 1 100 Sisältää lypsyjärjestelmän
Maitosäiliö m3 4 000  
Pihaton muut laitteet lypsylehmä 800 Sisältää ruokinta- ja kuivitusjärjestelmät, lantakäytävän puhdistuslaite, ruokintapöydän rehusiirtolaite, paloilmaisinjärjestelmä
Parsinavetan laitteet lypsylehmä 800 Sisältää ruokintajärjestelmät, paloilmaisinjärjestelmä
Pihaton tai parsikasvattamon laitteet nuori nauta 650 Sisältää ruokinta- ja kuivitusjärjestelmät, lantakäytävän puhdistuslaite, ruokintapöydän rehusiirtolaite, paloilmaisinjärjestelmä
Lihakarjarakennus
Lihakarjarakennuksen laitteet lihanauta 350 Sisältää ruokinta- ja kuivitusjärjestelmät, lantakäytävän puhdistuslaite, ruokintapöydän rehusiirtolaite, paloilmaisinjärjestelmä
Lihakarjan käsittelylaitteisto erä 8 000 Sisältää käsittelyhäkin ja käytäväaitaukset
Sikalat
Emakkosikala emakko 230 Sisältää ruokinta- ja kuivitusjärjestelmät, viilennyslaitteet, paloilmaisinjärjestelmä
Välikasvattamo porsas <40kg 10 Sisältää ruokinta- ja kuivitusjärjestelmät, viilennyslaitteet, paloilmaisinjärjestelmä
Lihasikala lihasika 23 Sisältää ruokinta- ja kuivitusjärjestelmät, viilennyslaitteet, paloilmaisinjärjestelmä
Hevostalli hevonen 70 Hevostallin ja -pihaton ruokinta ja kuivitusjärjestelmät, hoitolaitteet, paloilmaisinjärjestelmä
Lampola lammas, uuhi 70 Sisältää ruokintajärjestelmät, paloilmaisinjärjestelmä
Vuohinavetta vuohi, kuttu 70 Sisältää ruokintajärjestelmät, paloilmaisinjärjestelmä. Lypsyjärjestelmät erillislaskelmana
Siipikarjakasvattamo broileri, kalkkuna 1 Sisältää ruokinta- ja kuivitusjärjestelmät, paloilmaisinjärjestelmä
Turkistarha    
Minkkitarhan aitaus jm 50 Aidan korkeus 2m verkko 25x25, yläreunassa peltisuoja, alareuna upotettu maahan 0,2m
Minkkitarhan juottojärjestelmä häkkirivin pituus, jm 30 Ympärivuotinen juottojärjestelmä
Kettutarhan aitaus jm 40 Aidan korkeus 2m verkko 50x50, alareuna upotettu maahan 0,2m
Kettutarhan juottojärjestelmä häkkirivin pituus, jm 25 Ympärivuotinen juottojärjestelmä
MUUT TILAT, RAKENNELMAT, RAKENTEET
Kasvihuone, laitteet      
Kasvihuoneen eristys- ja varjoverhot m2 17 Sisältää automatiikan
Taimikasvihuoneiden rullapöydät m2 47  
Yrtti-, salaatti- ja kukkaviljelyn kasvatuslinjasto m2 70 Kasvupinta-ala, m2.
Kausihuoneen ja kasvutunnelin kastelu- ja lannoitusjärjestelmä m2 8  
Kasvihuoneet, taimivalaistus      
Ylävalaistus, Natriumkorkeapainelamppuja (HPS) m2 50 Valaistu kasvupinta -ala, m2.
Ylävalaistus, Puolijohde diodilamppuja (LED) m2 80 Valaistu kasvupinta -ala, m2.
Välivalaistus, tomaatti- ja kurkkuviljely m2 40 Valaistu kasvupinta -ala, m2. Natriumkorkeapainelamppuja (HPS) tai puolijohde diodilamppuja (LED) tai yhdistelmä näistä kasvirivien puolessavälissä.
Tasainen yrtti-, salaatti- ja kukkaviljelyn pöytäkasvatuslinjaston valaistus m2 110 Valaistu kasvupinta-ala, m2. Natriumkorkeapainelamppuja (HPS) tai puolijohde diodilamppuja (LED) tai yhdistelmä näistä.
Monikerroksinen yrtti-, salaatti- ja kukkaviljelyn kasvatuslinjaston LED-valaistus, tarjousten perusteella.
Kylmäilmakuivaamo m3 210 m3=kuivaustilavuus, sisältää kuivurikoneiston ja kanavat
Lämminilmakuivaamo, kiinteä- tai vaunukuivaamo m3 1 700 m3=kuivaustilavuus, sisältää siilokuivurikoneiston, esipuhdistimen, elevaattorin, ilmaputket, ei lämpölaitteistoa, rakenteita eikä uunihuonetta
Lietelannan sijoituslevityslaite m 4 000 m= laitteen työleveys
Lämpökeskus/ Uusiutuvan kiinteän polttoaineen lämpötuotantolaitos
< 100 kW laitos kW 800 Alle 100 kW. Sisältää rakennuksen, siilon, piipun, kattilan, polttimen ja muun toiminnalle välttämättömän tekniikan
100 -250 kW laitos kW 500 100kW ylittävältä osalta 250kW asti. Sisältää rakennuksen, siilon,piipun, kattilan, polttimen ja muun toiminnalle välttämättömän tekniikan
>250 kW laitos kW 230 250 kW ylittävältä osalta. Sisältää rakennuksen, siilon, piipun, kattilan, polttimen ja muun toiminnalle välttämättömän tekniikan
Lämminvesivaraaja m3 300 Lämpöeristetty ja ulkovuorattu varaaja
Lämpöenergian tuotantolaitteisto kuivaamoon/ uusiutuva kiinteä polttoaine kW 200 Sisältää toiminnalle välttämättömät rakenteet ja tekniikan.
Viljankuivaamon lämmöntalteenottolaitteisto
Kuivurin poistoilmaan kytketty lämpöpumppu ja lämmönsiirrin m3 1 100 m3=kuivurin kuivaustilavuus
Kuivurin poistoilmaan kytketty lämmönsiirrin m3 550 m3=kuivurin kuivaustilavuus
Lämpöenergian tuotantojärjestelmä / maaperä, kallio, vesi, aurinko, ilma ja tuuli
<100 kW järjestelmä kW 1 200 Sisältää keruujärjestelmän, pumpun, varaajan, laitteistot ja teknisen tilan
≥100 kW järjestelmä kW 800 100kW ylittävältä osalta, sisältää keruujärjestelmän, pumpun, varaajan, laitteistot ja teknisen tilan
Sähköenergian tuotantojärjestelmä/vesi, aurinko, ilma ja tuuli [th=lämpö; el= sähkö]
<100 kW järjestelmä kW el 1600 Sisältää kaikki laitteistot ja teknisen tilan
≥100 kW järjestelmä kW el 1300 100 kW ylittävältä osalta, sisältää kaikki laitteistot ja teknisen tilan
Sähkön ja lämmön tuotantolaitos / puuta hyödyntävä    
      Sisältää välttämättömät laitteistot ja rakennelmat sekä teknisen tilan, siilon ja syöttöjärjestelmän. Laitoksen kokonaishyötysuhde vähintään 70 %.
<100 kW laitos kW th 1 200 Nimellislämpötehon mukaan
  kW el 4 000 Nimellissähkötehon mukaan
≥100 kW laitos kW th 750 100 kW ylittävältä osalta, nimellislämpötehon mukaan
  kW el 3 500 100 kW ylittävältä osalta, nimellissähkötehon mukaan
Sähkön ja lämmön tuotantolaitos/ lantaa, nurmea tai muuta biomassaa hyödyntävä Sisältää välttämättömät laitteistot, rakennelmat sekä teknisen tilan. Laitoksen kokonaishyötysuhde vähintään 70 %.
<250 kW laitos kW th 1 500 Nimellislämpötehon mukaan
  kW el 6 500 Nimellissähkötehon mukaan
≥250 kW laitos kW th 800 250 kW ylittävältä osalta, nimellislämpötehon mukaan
  kW el 4 300 250 kW ylittävältä osalta, nimellissähkötehon mukaan
Lämmönjakokanava jm 130 Sisältää kaivu- ja täyttötyöt

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.