1362/2015

Helsingissä 26 päivänä marraskuuta 2015

Valtioneuvoston asetus väliaikaisesta poikkeuksellisesta kansallisesta tuesta sianlihatuottajille ja Etelä-Suomen maidontuottajille vuodelta 2015

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti säädetään maa- ja puutarhatalouden kansallisista tuista annetun lain (1559/2001) 4 §:n 2 momentin, 7 §:n 1 momentin ja 15 §:n 3 momentin sekä maatalouden tukien toimeenpanosta annetun lain (192/2013) 18 §:n 2 momentin nojalla, sellaisena kuin niistä on maa- ja puutarhatalouden kansallisista tuista annetun lain 4 §:n 2 momentti laissa 457/2010:

1 §

Maa- ja puutarhatalouden kansallisista tuista annetun lain (1559/2001), 6 §:n 3 kohdassa tarkoitettuna muuna tukena maksetaan väliaikaista poikkeuksellista kansallista tukea sianlihantuottajille koko maassa ja Etelä-Suomen maidontuottajille maatalouden tukien tukialueista ja niiden saaristoksi luettavista osa-alueista annetussa valtioneuvoston asetuksessa (5/2015) tarkoitetulla tukialueella AB vuodelta 2015 valtion talousarvion rajoissa siten kuin tässä asetuksessa säädetään.

2 §

Sianlihantuottajille, joilla oli tuotantoa vähintään yhtenä päivänä 1 päivästä toukokuuta 31 päivään elokuuta vuonna 2015, voidaan myöntää väliaikaisesta poikkeuksellisesta tuesta viljelijöille kotieläintuotantoaloilla annetun komission delegoidun asetuksen (EU) 2015/1853, jäljempänä komission asetus, 2 artiklassa tarkoitettua tukea valtion vuoden 2016 talousarvion rajoissa enintään 4,0 miljoonaa euroa. Tukea myönnetään eläintunnistusjärjestelmästä annetun lain (238/2010) 2 luvun mukaiseen rekisteriin edellä mainittuna ajanjaksona kunkin kuukauden ensimmäisenä päivänä merkittyjen eläinyksiköistä eräissä maatalouden tuissa annetun valtioneuvoston asetuksen (45/2015) 2 §:n 15 kohdassa tarkoitettujen sikojen (emakko) ja 17 kohdassa tarkoitettujen sikojen (muu sika) keskimääräisen eläinryhmäkohtaisen lukumäärän perusteella. Tukea myönnetään enintään 14 euroa emakosta ja enintään 4 euroa muusta siasta.

3 §

Tukialueen AB maidontuottajille, joilla oli tuotantoa vähintään yhtenä päivänä 1 päivästä tammikuuta 31 päivään maaliskuuta vuonna 2015, voidaan myöntää komission asetuksen 2 artiklassa tarkoitettua tukea enintään 1,0 miljoonaa euroa. Tukea myönnetään edellä mainittuna ajanjaksona kiintiörekisteriin merkitystä ja valvonnassa todetusta markkinointiin ostetusta ja hyväksytystä tai kuluttajille suoraan myydystä maidosta enintään 0,82 senttiä litralta. Kiintiörekisterillä tarkoitetaan Maaseutuviraston hallinnoimaa tietojärjestelmää, joka sisältää ajantasaiset tiedot tuottajien tuottamista maitomääristä.

4 §

Jos koko tilan hallinta on siirtynyt viimeistään 31 päivänä elokuuta 2015, tuki voidaan myöntää tilan jatkajalle.

5 §

Tämä asetus tulee voimaan 3 päivänä joulukuuta 2015.

Sen 2 §:ää sovelletaan kuitenkin vasta 1 päivästä tammikuuta 2016, tai jos eduskunta hyväksyy vuoden 2016 talousarvion mainittua ajankohtaa myöhemmin, talousarvion hyväksymisajankohdasta lukien.

Helsingissä 26 päivänä marraskuuta 2015

Maatalous- ja ympäristöministeri
Kimmo Tiilikainen

Vanhempi hallitussihteeri
Juha Vanhatalo

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.