1357/2015

Helsingissä 26 päivänä marraskuuta 2015

Liikenne- ja viestintäministeriön asetus Ilmatieteen laitoksen maksullisista suoritteista

Liikenne- ja viestintäministeriön päätöksen mukaisesti säädetään valtion maksuperustelain (150/1992) 8 §:n nojalla, sellaisena kuin se on laissa 348/1994:

1 §
Soveltamisala

Tässä asetuksessa säädetään Ilmatieteen laitoksen suoritteiden maksullisuudesta ja niiden maksuperusteista, julkisoikeudellisista suoritteista perittävistä maksuista, liiketaloudellisin perustein hinnoiteltavista suoritteista sekä muista Ilmatieteen laitoksen maksullisista suoritteista perittävistä maksuista.

Pakollisiksi määrätyistä tai suositeltavista ilmailun sääpalveluista perittävistä maksuista säädetään lennonvarmistuspalvelujen yhteisestä maksujärjestelmästä annetussa komission asetuksessa (EY) 1794/2006 ja lennonvarmistuspalvelujen yhteisestä maksujärjestelmästä annetun komission asetuksen muuttamisesta annetussa komission asetuksessa (EU) 1191/2010.

2 §
Julkisoikeudelliset suoritteet

Valtion maksuperustelain (150/1992) 6 §:ssä tarkoitettuja maksullisia julkisoikeudellisia suoritteita, joista Ilmatieteen laitos perii suoritteen omakustannusarvon mukaiseksi määräämänsä maksun, ovat:

1) maanpuolustusvalmiuden ylläpitämiseksi annettavat erityispalvelut;

2) kansainvälisen siviili-ilmailun yleissopimukseen (SopS 11/1949) perustuvat pakollisiksi määrätyt tai suositeltavat ilmailun sääpalvelut, jos kyse ei ole 1 §:n 2 momentissa tarkoitetusta palvelusta;

3) tie-, meri- ja raideliikenteen turvallisuuden edistämiseksi viranomaisille tuotettavat erityispalvelut;

4) pelastustoimintaa ja ilmansuojeluviranomaisia varten annettavat selvitykset ja lausunnot, joista ei aiheudu ainoastaan vähäisiä kustannuksia.

3 §
Maksulliset muut suoritteet

Valtion maksuperustelain 7 §:ssä tarkoitettuja muita suoritteita, jotka Ilmatieteen laitos hinnoittelee liiketaloudellisin perustein, ovat:

1) sää-, ilmasto- ja meripalvelusuoritteet, jotka tehdään tilauksesta tai pidetään tietopalveluna asiakkaiden saatavina;

2) tilauksesta tehtävät selvitykset, lausunnot ja tutkimukset;

3) Ilmatieteen laitoksen hallinnassa olevien tilojen käyttö;

4) asiakirjojen kopiointi, muu jäljentäminen ja lähettäminen lukuun ottamatta 2 momentissa tarkoitettuja kopioita ja tulosteita;

5) asiakkaiden tilaamat tai heidän saatavinaan pidettävät muut erityispalvelut ja suoritteet.

Viranomaisten toiminnan julkisuudesta annetun lain (621/1999) 34 §:n 2 momentissa tarkoitetusta tiedon esille hakemisesta sekä 3 momentissa tarkoitetun tiedon antamisesta kopiona tai tulosteena perittävistä maksuista päättää Ilmatieteen laitos ottaen huomioon, mitä mainitussa pykälässä säädetään.

4 §
Voimaantulo

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2016 ja on voimassa vuoden 2017 loppuun saakka.

Suoritteesta, jota koskeva asia on tullut vireille ennen tämän asetuksen voimaantuloa, peritään maksu tämän asetuksen voimaan tullessa voimassa olleiden säännösten mukaan.

Helsingissä 26 päivänä marraskuuta 2015

Liikenne- ja viestintäministeri
Anne Berner

Hallitusneuvos
Rita Linna

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.