855/2015

Helsingissä 1 päivänä heinäkuuta 2015

Opetus- ja kulttuuriministeriön asetus opetus- ja kulttuuriministeriön työjärjestyksestä annetun opetus- ja kulttuuriministeriön asetuksen muuttamisesta

Opetus- ja kulttuuriministeriön päätöksen mukaisesti

muutetaan opetus- ja kulttuuriministeriön työjärjestyksestä annetun opetus- ja kulttuuriministeriön asetuksen (359/2014) 9 § ja sen edellä oleva väliotsikko, 10 §, 11 § ja sen edellä oleva väliotsikko, 12—15, 19, 28—30, 33, 41 ja 50 §, sellaisena kuin niistä on 33 § asetuksessa 352/2015, sekä

lisätään 13 §:n edelle uusi väliotsikko seuraavasti:

Yleissivistävän koulutuksen ja varhaiskasvatuksen osasto
9 §
Toimiala

Yleissivistävän koulutuksen ja varhaiskasvatuksen osaston toimialaan kuuluvat seuraavat asiaryhmät:

1) esiopetus, perusopetus, lukiokoulutus, muu yleissivistävä koulutus, perusopetuslain (628/1998) mukainen aamu- ja iltapäivätoiminta sekä varhaiskasvatus;

2) vapaa sivistystyö;

3) osaston toimialaan kuuluvat talousarvioasiat, toiminta- ja taloussuunnitteluasiat, tulosohjausasiat, säädösvalmisteluasiat, hallinto- ja henkilöstöasiat, tietoyhteiskunta-asiat, toimitilahankkeita ja valtionosuuksia ja -avustuksia koskevat asiat, kansainväliset asiat lukuun ottamatta niitä, jotka on 24 §:ssä säädetty kansainvälisten asiain sihteeristön hoidettaviksi, sekä aluehallinnon ohjaaminen siltä osin kuin asia koskee osaston toimialaa.

Yleissivistävän koulutuksen ja varhaiskasvatuksen osaston tehtävänä on myös huolehtia toimialaansa kuuluvan koulutuksen yleisistä edellytyksistä, koulutussuunnittelusta ja koulutustarpeen ennakoinnista työelämän tarpeet huomioon ottaen.

Osasto voi jakaantua vastuualueisiin ja yksiköihin. Osaston sisäisestä organisaatiosta ja tehtävien jaosta määrätään osaston päällikön vahvistamassa sisäisessä työjärjestyksessä.

Osaston päällikkönä on ylijohtaja sekä vastuualueen ja yksikön päällikkönä ministerin määräämä johtaja tai muu virkamies. Vastuualueen ja yksikön päällikkönä toimivalla virkamiehellä on oikeus käyttää johtajan nimikettä.

10 §
Osaston toimialaan kuuluvat virastot, laitokset, yhtiöt ja muut toimielimet

Yleissivistävän koulutuksen ja varhaiskasvatuksen osaston toimialaan kuuluvat seuraavat virastot, laitokset, yhtiöt ja muut toimielimet:

1) esiopetusta, perusopetusta, lukiokoulutusta ja muuta osaston toimialaan kuuluvaa toimintaa järjestävät koulut, oppilaitokset ja muut toimintayksiköt;

2) ylioppilastutkintolautakunta;

3) varhaiskasvatuksen neuvottelukunta.

Ammatillisen koulutuksen osasto
11 §
Toimiala

Ammatillisen koulutuksen osaston toimialaan kuuluvat seuraavat asiaryhmät:

1) ammatillinen peruskoulutus;

2) ammatillinen lisäkoulutus;

3) oppisopimuskoulutus;

4) näyttötutkintojärjestelmä;

5) kielitutkinnot;

6) ammatilliset erikoisoppilaitokset;

7) osaston toimialaan kuuluvat talousarvioasiat, toiminta- ja taloussuunnitteluasiat, tulosohjausasiat, säädösvalmisteluasiat, hallinto- ja henkilöstöasiat, tietoyhteiskunta-asiat, toimitilahankkeita ja valtionosuuksia ja -avustuksia koskevat asiat, kansainväliset asiat lukuun ottamatta niitä, jotka on 24 §:ssä säädetty kansainvälisten asiain sihteeristön hoidettaviksi, sekä aluehallinnon ohjaaminen siltä osin kuin asia koskee osaston toimialaa.

Ammatillisen koulutuksen osaston tehtävänä on myös huolehtia toimialaansa kuuluvan koulutuksen yleisistä edellytyksistä, koulutussuunnittelusta ja koulutustarpeen ennakoinnista työelämän tarpeet huomioon ottaen.

Osasto voi jakaantua vastuualueisiin ja yksiköihin. Osaston sisäisestä organisaatiosta ja tehtävien jaosta määrätään osaston päällikön vahvistamassa sisäisessä työjärjestyksessä.

Osaston päällikkönä on ylijohtaja sekä vastuualueen ja yksikön päällikkönä ministerin määräämä johtaja tai muu virkamies. Vastuualueen ja yksikön päällikkönä toimivalla virkamiehellä on oikeus käyttää johtajan nimikettä.

12 §
Osaston toimialaan kuuluvat virastot, laitokset, yhtiöt ja muut toimielimet

Ammatillisen koulutuksen osaston toimialaan kuuluvat seuraavat virastot, laitokset, yhtiöt ja muut toimielimet:

1) opiskelijoiden oikeusturvalautakunta;

2) elinikäisen oppimisen neuvosto.

Korkeakoulu- ja tiedepolitiikan osasto
13 §
Toimiala

Korkeakoulu- ja tiedepolitiikan osaston toimialaan kuuluvat seuraavat asiaryhmät:

1) yliopisto-opetus;

2) ammattikorkeakouluopetus;

3) tieteellinen tutkimus;

4) arkistotoimi;

5) osaston toimialaan kuuluvat talousarvioasiat, toiminta- ja taloussuunnitteluasiat, tulosohjausasiat, säädösvalmisteluasiat, hallinto- ja henkilöstöasiat, tietoyhteiskunta-asiat, toimitilahankkeita ja valtion rahoitusta ja muita avustuksia koskevat asiat, kansainväliset asiat lukuun ottamatta niitä, jotka on 24 §:ssä säädetty kansainvälisten asiain sihteeristön hoidettaviksi, sekä aluehallinnon ohjaaminen siltä osin kuin asia koskee osaston toimialaa.

Korkeakoulu- ja tiedepolitiikan osaston tehtävänä on myös huolehtia toimialaansa kuuluvan koulutuksen ja tieteellisen tutkimuksen yleisistä edellytyksistä, koulutussuunnittelusta ja koulutustarpeen ennakoinnista työelämän tarpeet huomioon ottaen.

Osasto voi jakaantua vastuualueisiin ja yksiköihin. Osaston sisäisestä organisaatiosta ja tehtävien jaosta määrätään osaston päällikön vahvistamassa sisäisessä työjärjestyksessä.

Osaston päällikkönä on ylijohtaja sekä vastuualueen ja yksikön päällikkönä ministerin määräämä johtaja tai muu virkamies. Vastuualueen ja yksikön päällikkönä toimivalla virkamiehellä on oikeus käyttää johtajan nimikettä.

14 §
Osaston toimialaan kuuluvat virastot, laitokset, yhtiöt ja muut toimielimet

Korkeakoulu- ja tiedepolitiikan osaston toimialaan kuuluvat seuraavat virastot, laitokset, yhtiöt ja muut toimielimet:

1) yliopistot ja niiden harjoittelukoulut;

2) ammattikorkeakoulut;

3) Suomen Akatemia;

4) Kotimaisten kielten keskus;

5) arkistolaitos;

6) Varastokirjasto;

7) Kansalliskirjasto;

8) tutkimus- ja innovaationeuvosto;

9) tiedonjulkistamisen neuvottelukunta;

10) tutkimuseettinen neuvottelukunta.

15 §
Toimiala

Kulttuuri- ja taidepolitiikan osaston toimialaan kuuluvat seuraavat asiaryhmät:

1) taide;

2) kulttuuri;

3) kulttuuriperintö;

4) yleinen kirjastotoimi;

5) taidenäyttelyiden valtiontakuu, taiteilija- ja sanomalehtimieseläkkeet;

6) tekijänoikeus;

7) yhdenvertaisuuden ja monikulttuurisuuden edistäminen;

8) evankelis-luterilaista kirkkoa, ortodoksista kirkkoa ja muita uskonnollisia yhdyskuntia koskevat asiat samoin kuin muut uskonnonvapauteen liittyvät asiat sekä hautaustoimen yleinen järjestäminen;

9) raha-arpajaisten sekä veikkaus- ja vedonlyöntipelien tuoton käyttämistä koskeva lainsäädäntö;

10) osaston toimialaan kuuluvat talousarvioasiat, toiminta- ja taloussuunnitteluasiat, tulos- ja tavoiteohjausasiat, säädösvalmisteluasiat, hallinto- ja henkilöstöasiat, digitaaliset aineistot ja palvelut, tietoperustan vahvistaminen, toimitilahankkeita ja valtionosuuksia ja -avustuksia koskevat asiat, kansainväliset asiat lukuun ottamatta niitä, jotka 24 §:ssä säädetty kansainvälisten asiain sihteeristön hoidettavaksi sekä aluehallinnon ohjaaminen siltä osin kuin asia koskee osaston toimialaa.

Kulttuuri- ja taidepolitiikan osaston tehtävänä on myös huolehtia toimialaansa kuuluvan kulttuurin ja taiteen yleisistä edellytyksistä.

Osasto voi jakaantua vastuualueisiin ja yksiköihin. Osaston sisäisestä organisaatiosta ja tehtävien jaosta määrätään osaston päällikön vahvistamassa sisäisessä työjärjestyksessä.

Osaston päällikkönä on ylijohtaja sekä vastuualueen ja yksikön päällikkönä ministerin määräämä johtaja tai muu virkamies. Vastuualueen ja yksikön päällikkönä toimivalla virkamiehellä on oikeus käyttää johtajan nimikettä.

19 §
Osastojen toimialaan kuuluvan rahoituksen valvonta

Osastojen tehtävänä on osaston toimialaan kuuluvien valtionavustuksien asiatarkastus, valtionosuuksia ja -avustuksia koskevien vuosittaisten tarkastussuunnitelmien valmisteluun osallistuminen sekä osaston ja yksikön toimialaan kuuluvan muun rahoituksen käytön seuranta.

28 §
Toiminta- ja taloussuunnitelma, talousarvioehdotus sekä tulossuunnitelma

Osastot ja osastojen ulkopuoliset toimintayksiköt laativat oman toimialansa osalta toimintaa ja taloutta koskevat suunnitelmat sekä talousarvioehdotukset ja ehdotuksen tilijaotteluksi.

Talousyksikkö yhteensovittaa 1 momentissa mainittujen suunnitelmien ja ehdotusten perusteella ehdotukset ministeriön ja sen hallinnonalan toiminta- ja taloussuunnitelmaksi sekä talousarvioehdotukseksi ja tilijaotteluksi.

Talousyksikkö esittelee osastojen ja osastojen ulkopuolisten toimintayksiköiden ehdotusten perusteella arviomäärärahojen ylittämiseen liittyvät asiat ja tilijaottelun muutokset. Veikkausvoittovaroja koskevat ylitysluvat esittelee asianomainen osasto.

29 §
Tilinpäätös ja toimintakertomus sekä hallituksen vuosikertomus

Osastot ja osastojen ulkopuoliset toimintayksiköt laativat toimialansa osalta ehdotukset toimintakertomukseksi ja hallinnonalan osuudeksi hallituksen vuosikertomuksessa.

Talousyksikkö laatii 1 momentissa mainittujen ehdotusten perusteella ehdotuksen ministeriön toimintakertomukseksi sekä hallinnonalan osuudeksi hallituksen vuosikertomuksessa.

Tilinpäätöksen laatimisesta määrätään taloussäännössä.

30 §
Kansliapäällikön tehtävät

Kansliapäällikön tehtävänä on, sen lisäksi mitä valtioneuvoston ohjesäännössä (262/2003) säädetään, ministerin lähimpänä apuna:

1) ohjata, johtaa ja valvoa ministeriön tulosjohtamista ja hallinnonalan tulosohjausta;

2) sovittaa yhteen ja valvoa ministeriön osastojen ja osastojen ulkopuolisten toimintayksiköiden toimintoja sekä osallistua laajakantoisten tai muutoin tärkeiden asioiden valmisteluun ja toteuttamiseen;

3) vastata ministeriön henkilöstön, hallinnon ja muun toiminnan kehittämisestä;

4) seurata ja arvioida kehitystä ministeriön hallinnonalalla sekä tehdä tarpeellisia aloitteita lainsäädännöllisiksi ja muiksi uudistuksiksi;

5) esitellä hallinnonalan talousarvioehdotus, toiminta- ja taloussuunnitelma sekä tilinpäätös ja toimintakertomus ministerille;

6) käsitellä ne asiat, jotka ministeri hänen käsiteltävikseen antaa.

Kansliapäällikkö hyväksyy Opetushallituksen ja Kansallisen koulutuksen arviointikeskuksen tulostavoitteet, seuraa niiden toteutumista sekä päättää muusta ohjauksesta.

33 §
Tehtävän haettavaksi julistaminen

Kansliapäällikkö päättää ylijohtajan tehtävän sekä niiden tehtävien haettavaksi julistamisesta, joiden palkkaus on vähintään vaativuusryhmän 7 mukainen tai vastaava. Muiden tehtävien haettavaksi julistamisesta päättää hallintoyksikön päällikkö tai ministerin määräämä hallintoyksikön virkamies.

41 §
Osastojen ja osastojen ulkopuolisten toimintayksiköiden välinen yhteistyö

Strategisten tavoitteiden saavuttamiseksi osastot ja osastojen ulkopuoliset toimintayksiköt toimivat yhteistyössä yhteisten asioiden valmistelussa.

Valmisteltavana olevassa yksittäisessä asiassa, joka koskee myös toisen osaston tai osastojen ulkopuolisen toimintayksikön toimialaa, valmistelijan tulee olla yhteydessä myös näihin.

50 §
Yleissivistävän koulutuksen ja varhaiskasvatuksen osaston päällikön ratkaistavat asiat

Yleissivistävän koulutuksen ja varhaiskasvatuksen osaston päällikkö ratkaisee 47 §:ssä määrättyjen asioiden lisäksi ministeriössä päätettävät asiat, jotka koskevat:

1) luvan myöntämistä yhteisen opetus-suunnitelman laatimiseen perusopetusta ja lukiokoulutusta varten;

2) luvan myöntämistä työpäivien säädettyä suuremmalle määrälle perusopetuksessa;

3) erityisopetuksen yhteydessä annettavan kuntoutuksen sekä mainittuun opetukseen liittyvien kehittämis-, ohjaus- ja tukitehtävien järjestämistä.


Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä elokuuta 2015.

Helsingissä 1 päivänä heinäkuuta 2015

Opetus- ja kulttuuriministeri
Sanni Grahn-Laasonen

Ylijohtaja
Esko Ranto

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.