433/2015

Annettu Helsingissä 10 päivänä huhtikuuta 2015

Liikenne- ja viestintäministeriön asetus maksutta jaettavista lentoliikenteen päästöoikeuksista

Liikenne- ja viestintäministeriön päätöksen mukaisesti säädetään lentoliikenteen päästökaupasta annetun lain (34/2010) 2 §:n 4 momentin, 8 §:n 3 momentin ja 9 §:n 4 momentin nojalla:

1 §
Lentoliikenteen päästökaupasta annetun lain soveltamisala ja poikkeukset soveltamisalaan

Sen lisäksi, mitä lentoliikenteen päästökaupasta annetun lain (34/2010) 2 §:n 3 momentissa säädetään, lakia ei sovelleta seuraaviin lentoihin:

1) muun kuin jäsenvaltion hallitsevaa monarkkia ja hänen perheenjäseniään, valtionpäämiehiä, hallituksen päämiehiä ja ministereitä virallisella vierailulla kuljettavat lennot, jos lentosuunnitelmassa on asianmukaisesti osoitettu, että kyseessä on tällainen lento;

2) lennot, jotka suoritetaan Chicagon yleissopimuksen liitteessä 2 määriteltyjen näkölentosääntöjen mukaisesti;

3) lennot, jotka päättyvät ilma-aluksen lähtölentopaikalle ja joiden aikana ei ole tehty välilaskua;

4) yksinomaan lentolupakirjan saamista tai, kun kyseessä on ohjaamomiehistö, kelpuutuksen saamista varten suoritetut koululennot, joiden lentosuunnitelmissa on asianmukainen merkintä siitä, että kyseessä on tällainen lento; lentoja ei saa käyttää matkustajien tai rahdin kuljettamiseen eikä ilma-aluksen siirtoon;

5) yksinomaan tieteellistä tutkimusta varten tai ilma-alusten, ilma-aluksen laitteiden tai maalaitteiden tarkastamista, testaamista tai hyväksyntää varten suoritetut lennot;

6) lennot sellaisilla ilma-aluksilla, joiden suurin sallittu lentoonlähtömassa on alle 5 700 kilogrammaa;

7) lennot, jotka suoritetaan yhteisön lentoliikenteen harjoittajien pääsystä yhteisön sisäisen lentoliikenteen reiteille annetun neuvoston asetuksen (ETY) N:o 2408/92 mukaisesti asetettujen julkisen palvelun velvoitteiden puitteissa perustamissopimuksen 349 artiklassa määritellyillä syrjäisimmillä alueilla olevilla reiteillä tai reiteillä, joilla tarjottu kapasiteetti on korkeintaan 30 000 paikkaa vuodessa; 

8) lennot, jotka muutoin kuuluisivat lain soveltamisalaan, mutta jotka suorittaa kaupallisen lentoliikenteen harjoittaja, joka suorittaa alle 243 lentoa kolmen peräkkäisen neljän kuukauden jakson aikana tai jonka suorittamien lentojen vuosittaiset kokonaispäästöt ovat alle 10 000 tonnia;

9) lennot, jotka muutoin kuuluisivat lain soveltamisalaan, mutta jotka suorittaa muu kuin kaupallinen ilma-aluksen käyttäjä, jonka lentojen vuosittaiset kokonaispäästöt ovat alle 1 000 tonnia.

Lentoliikenteen päästökaupasta annetun lain soveltamisalaan kuuluvat kuitenkin sellaiset 1 momentin 8 kohdassa tarkoitetut lennot, joilla kuljetetaan yksinomaan Euroopan unionin jäsenvaltion hallitsevaa monarkkia ja hänen läheisiä perheenjäseniään, valtionpäämiehiä, hallituksen päämiehiä ja ministereitä virallisella vierailulla.

2 §
Maksuttomien päästöoikeuksien hakeminen ja jakaminen

Lentoliikenteen päästökaupasta annetun lain 7 §:ssä tarkoitettua hakemusta varten ilma-aluksen käyttäjän on laskettava tonnikilometrit kasvihuonekaasujen päästöoikeuksien kaupan järjestelmän toteuttamisesta yhteisössä ja neuvoston direktiivin 96/61/EY muuttamisesta annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2003/87/EY liitteen IV B osassa säädetyn mukaisesti. Hakemukseen on sisällytettävä Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivissä 2003/87/EY tarkoitetusta kasvihuonekaasujen tarkkailusta ja raportoinnista annetun komission asetuksen (EU) N:o 601/2012 liitteessä X mainitut tiedot.

Liikenteen turvallisuusviraston on vertailuluvun perusteella laskettava kullekin Suomeen rekisteröidylle ilma-aluksen käyttäjälle kyseisellä kaudella jaettavat päästöoikeudet. Laskenta tehdään niin, että ilma-aluksen käyttäjän hakemuksessaan ilmoittamat tonnikilometrit kerrotaan komission ilmoittamalla vertailuluvulla.

Liikenteen turvallisuusviraston on ilmoitettava ilma-aluksen käyttäjälle sille myönnettävien päästöoikeuksien kokonaismäärä päästökauppajakson aikana jaettuna päästökauppajakson vuosien määrällä. Liikenteen turvallisuusviraston on toimitettava tieto tästä ilma-aluksen käyttäjälle kolmen kuukauden kuluessa siitä, kun Euroopan komissio on tehnyt päätöksen vertailuluvusta.

3 §
Päästöoikeuksien hakeminen erityisvarannosta

Lentoliikenteen päästökaupasta annetunlain 9 §:ssä tarkoitetussa hakemuksessa on:

1) sellaisesta ilmailutoiminnasta, jota ilma-aluksen käyttäjä on harjoittanut lentoliikenteen päästökaupasta annetun lain 5 §:n 2 momentissa tarkoitetun toisen päästökauppakauden toisen kalenterivuoden aikana, ilmoitettava tonnikilometritiedot ilma-aluksen käyttäjän harjoittamasta ilmailutoiminnasta siten todennettuina kuin lentoliikenteen hiilidioksidipäästöjen ja tonnikilometrimäärien tarkkailusta ja todentamisesta annetussa liikenne- ja viestintäministeriön asetuksessa (432/2015) säädetään;

2) osoitettava, että ainakin toinen lentoliikenteen päästökaupasta annetun lain 9 §:ssä säädetyistä edellytyksistä päästöoikeuksien saamiseksi täyttyy;

3) jos tonnikilometritiedoissa on tapahtunut keskimäärin yli 18 prosentin vuotuinen kasvu, ilmoitettava:

a) ilma-aluksen käyttäjän tonnikilometrien prosenttimääräinen kasvu tarkkailuvuoden alusta kyseisen kauden toisen kalenterivuoden loppuun;

b) ilma-aluksen käyttäjän tonnikilometrien absoluuttinen kasvu tarkkailuvuoden alusta kyseisen kauden toisen kalenterivuoden loppuun; ja

c) sellainen ilma-aluksen käyttäjän tonnikilometrien absoluuttinen kasvu tarkkailuvuoden alusta kyseisen kauden toisen kalenterivuoden loppuun, joka ylittää 18 prosentin vuotuisen kasvuvauhdin.

Liikenteen turvallisuusviraston on toimitettava vastaanottamansa hakemukset Euroopan komissiolle sen päästökauppakauden, jota hakemus koskee, kolmannen vuoden loppuun mennessä.

4 §
Päästöoikeuksien jakaminen erityisvarannosta

Liikenteen turvallisuusvirasto jakaa vertailuluvun perusteella erityisvarannosta jaettavat maksuttomat päästöoikeudet hakemuksen tehneille ilma-alusten käyttäjille.

Liikenteen turvallisuusvirasto laskee lentoliikenteen päästökaupasta annetun lain 9 §:n 1 momentin 1 kohdan edellytyksen täyttäville ilma-aluksen käyttäjille päästöoikeudet kertomalla näiden hakemuksissaan ilmoittamat tonnikilometritiedot vertailuluvulla.

Lentoliikenteen päästökaupasta annetun lain 9 §:n 1 momentin 2 kohdan edellytyksen täyttäville ilma-aluksen käyttäjille Liikenteen turvallisuusvirasto laskee myönnettävien päästöoikeuksien määrän kertomalla vertailuluvulla sen absoluuttisen tonnikilometrien kasvun, joka ylittää tonnikilometreillä mitattuna 18 prosentin vuotuisen kasvun.

Liikenteen turvallisuusvirasto ilmoittaa ilma-aluksen käyttäjille vuosittain jaettavat päästöoikeudet jakamalla 2 ja 3 momentissa tarkoitetut päästöoikeuksien määrät niiden täysien kalenterivuosien lukumäärällä, jotka ovat jäljellä kyseisestä päästökauppajaksosta.

Erityisvarannosta jakamatta jääneet päästöoikeudet mitätöidään.

5 §
Voimaantulo

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä toukokuuta 2015.

Tämän asetuksen 1 §:n 1 momentin 9 kohtaa sovelletaan vuosina 2013—2020.

Tällä asetuksella kumotaan maksutta jaettavien lentoliikenteen päästöoikeuksien hakemisesta ja myöntämisestä annettu liikenne- ja viestintäministeriön asetus (64/2010).

  Helsingissä 10 päivänä huhtikuuta 2015

Liikenne- ja kuntaministeri
Paula Risikko

Hallitusneuvos
Anna Sotaniemi

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.