352/2015

Annettu Helsingissä 2 päivänä huhtikuuta 2015

Opetus- ja kulttuuriministeriön asetus opetus- ja kulttuuriministeriön työjärjestyksestä annetun opetus- ja kulttuuriministeriön asetuksen muuttamisesta

Opetus- ja kulttuuriministeriön päätöksen mukaisesti

kumotaan opetus- ja kulttuuriministeriön työjärjestyksestä annetun opetus- ja kulttuuriministeriön asetuksen (359/2014) 40 §,

muutetaan 20 ja 23 §, 6 luvun otsikko, 33, 34, 36—39, 46, 47, 53 ja 56 § sekä

lisätään asetukseen uusi 55 a ja 55 b § seuraavasti:

20 §
Hallintoyksikkö

Hallintoyksikön toimialaan kuuluvat seuraavat asiaryhmät:

1) ministeriön ja sen hallinnonalan hallinto, jollei asia kuulu muun toimintayksikön toimialaan;

2) ministeriön henkilöstöhallinto ja henkilöstöpolitiikka;

3) yhteistyö hallintoasioissa valtioneuvoston hallintoyksikön kanssa;

4) koulutus- ja tiedehallinnon ja Kansainvälisen liikkuvuuden ja yhteistyön keskuksen CIMO:n virka- ja työehtosopimustoiminta;

5) ministeriön ja sen hallinnonalan hankinta-asioiden kehittäminen ja yhteensovittaminen;

6) ministeriön hallinnonalan valtioenemmistöisten yhtiöiden ja valtion osakkuusyhtiöiden omistajaohjaus;

7) turvallisuusasiat;

8) valmiussuunnittelu, jollei asia kuulu muun toimintayksikön toimialaan;

9) muut asiat, jotka eivät kuulu muun toimintayksikön toimialaan.

Yksikkö voi jakaantua tulosalueisiin.

Yksikön päällikkönä on ministerin määräämä virkamies. Yksikön päällikkönä toimivalla virkamiehellä on oikeus käyttää johtajan nimikettä.

23 §
Tietohallintoyksikkö

Tietohallintoyksikön toimialaan kuuluvat seuraavat asiaryhmät:

1) ministeriön hallinnonalan tietohallinnon ohjaus, kehittäminen ja yhteensovittaminen sekä toimialasidonnaisten tietojärjestelmä- ja tietotekniikkapalveluiden ohjaus ja yhteensovittaminen yhteistyössä muiden toimintayksiköiden kanssa;

2) ministeriön hallinnonalan tietoturvallisuuden ohjaus yhteistyössä muiden toimintayksiköiden kanssa;

3) yhteistyö tietohallintoasioissa valtioneuvoston hallintoyksikön kanssa.

Yksikön päällikkönä on ministerin määräämä virkamies. Yksikön päällikkönä toimivalla virkamiehellä on oikeus käyttää johtajan nimikettä.

6 luku

Henkilöstöasiat

33 §
Tehtävän haettavaksi julistaminen

Kansliapäällikkö päättää opetus- ja kulttuuriministeriöstä annetun valtioneuvoston asetuksen 6 §:n 1 momentin 2—5 kohdassa mainittujen tehtävien haettavaksi julistamisesta. Muiden tehtävien haettavaksi julistamisesta päättää hallintoyksikön päällikkö tai ministerin määräämä hallintoyksikön virkamies.

34 §
Nimittäminen virkaan

Virat ovat ministeriön yhteisiä. Ministeri nimittää tai ottaa henkilöstön, jonka palkkaus on vähintään vaativuusryhmän 7 mukainen tai vastaava, jollei muualla toisin säädetä.

Muun kuin 1 momentissa tarkoitetun henkilöstön nimittää tai ottaa asianomaisen osaston tai osaston ulkopuolisen toimintayksikön päällikkö. Toimintayksiköihin sijoittamattoman muun kuin 1 momentissa tarkoitetun virkamiehen nimittää tai ottaa kuitenkin hallintoyksikön päällikkö.

36 §
Harkinnanvaraiset virkavapaudet

Harkinnanvaraisen virkavapauden myöntää:

1) kansliapäällikölle enintään kahdeksi vuodeksi ministeri ja sitä pidemmäksi ajaksi valtioneuvoston yleisistunto;

2) valtioneuvoston yleisistunnon nimittämälle virkamiehelle enintään yhdeksi vuodeksi hallintoyksikön päällikkö, yli yhdeksi mutta enintään kahdeksi vuodeksi kansliapäällikkö ja sitä pidemmäksi ajaksi valtioneuvoston yleisistunto;

3) muulle virkamiehelle hallintoyksikön päällikkö.

37 §
Eräiden muiden henkilöstöä koskevien asioiden ratkaiseminen

Virkamiehen lähin esimies ratkaisee ilman esittelyä asiat, jotka koskevat:

1) virkavapautta, johon virkamiehellä on oikeus lain tai virkaehtosopimuksen nojalla;

2) ylityömääräyksen antamista;

3) vuosilomia lukuun ottamatta 53 §:n 3 kohdassa tarkoitettuja vuosilomakorvauksia.

Virkamiehen 1 momentissa tarkoitettuna lähimpänä esimiehenä voi toimia kansliapäällikkö, osaston päällikkö, vastuualueen ja yksikön päällikkö sekä tulosalueen päällikkö.

Mikäli virkamiehen lähin esimies on estynyt, hänelle 1 momentin mukaan kuuluvaa ratkaisuvaltaa käyttää sijaiseksi määrätty 2 momentissa tarkoitettu virkamies.

38 §
Sivutoimiluvat

Sivutointa koskevista asioista osaston päällikön, osaston vastuualueen ja yksikön päällikön sekä osastojen ulkopuolisen toimintayksikön päällikön osalta päättää kansliapäällikkö.

Muiden virkamiesten osalta sivutointa koskevista asioista päättää kyseisen osaston tai osastojen ulkopuolisen toimintayksikön päällikkö. Toimintayksiköihin sijoittamattomien virkamiesten sivutointa koskevista asioista päättää hallintoyksikön päällikkö tai ministerin määräämä hallintoyksikön virkamies.

39 §
Henkilöstöasioiden esittely

Edellä 36 ja 38 §:ssä tarkoitetut asiat esitellään hallintoyksiköstä.

Valtioneuvoston yleisistunnon nimittämistoimivaltaan kuuluvat asiat esitellään hallintoyksiköstä tai ministerin määräämästä muusta toimintayksiköstä.

Muut kuin 2 momentissa tarkoitetut osaston henkilöstön nimittämistä tai ottamista koskevat asiat esitellään asianomaisesta osastosta. Muut kuin 2 momentissa tarkoitetut osaston ulkopuolisen toimintayksikön ja toimintayksiköihin sijoittamattoman henkilöstön nimittämistä tai ottamista koskevat asiat esitellään hallintoyksiköstä.

8 luku

Asioiden ratkaiseminen

46 §
Kansliapäällikön ratkaistavat asiat

Kansliapäällikkö ratkaisee asiat, jotka koskevat ministeriön lausunnon antamista. Kansliapäällikkö nimeää, ministeriön toimialaan kuuluvia asioita käsitteleviä ministereitä kuultuaan, opetus- ja kulttuuriministeriön edustajan toimielimeen silloin, kun tehtävään nimettävä virkamies toimielimessä edustaa useamman kuin yhden ministerin toimialaa.

Kansliapäällikkö ratkaisee lisäksi asiat, jotka koskevat:

1) ministeriön sisäistä toimintaa varten ministeriön käytettävissä olevia määrärahoja ja niiden jakamista toimintayksiköiden käyttöön;

2) ministeriön sisäistä hallintoa ja järjestystä, jos asia on periaatteellisesti tärkeä tai laajakantoinen;

3) virkamatkamääräyksen antamista osaston ja osastojen ulkopuolisen toimintayksikön päällikölle;

4) valtion virkamieslain (750/1994) 44 §:ssä tarkoitetun sopimuksen tekemistä palvelussuhteen ehdoista muiden kuin lain 26 §:ssä tarkoitettujen virkamiesten kanssa;

5) ministeriön henkilöstölle myönnettäviä luontoisetuja lukuun ottamatta valtion virkamieslain 26 §:ssä tarkoitettuja virkamiehiä;

6) opetus- ja kulttuuritoimen käyttökustannuksiin seuraavaa vuotta varten kunnille myönnettävää valtionosuutta ja kuntayhtymille, rekisteröidyille yhteisöille ja säätiöille myönnettävää rahoitusta, valtionosuuden ja rahoituksen oikaisemista sekä valtionosuuden ja rahoituksen tarkistamista keskimääräisten oppilas- ja opiskelijamäärien mukaiseksi;

7) ministeriön tekemiä esitutkintapyyntöjä.

47 §
Osaston päällikön ratkaistavat asiat

Osaston päällikkö ratkaisee asiat, jotka koskevat:

1) osaston lausunnon antamista;

2) osaston toimialalle osoitettujen tai käytettäväksi asetettujen määrärahojen ja valtuuksien käyttämistä, myöntämistä sekä hankintoja ja sopimuksia näiden määrärahojen ja valtuuksien puitteissa, jollei ministeri ole sisäiseen budjettiin liitettävällä päätöksellään pidättänyt näitä asioita itselleen tai valtuuttanut osaston muuta virkamiestä päättämään näistä asioista;

3) osaston toimialaan kuuluvien menojen ja tulojen hyväksymistä, jollei näitä asioita ole sisäisessä budjetissa päätetty antaa osaston muun virkamiehen päätettäviksi;

4) ohjeiden antamista osaston toimialaan kuuluville virastoille ja laitoksille;

5) henkilöstön sijoittamista osaston vastuualueisiin ja yksiköihin;

6) virkamatkamääräyksen antamista osaston vastuualueen ja yksikön päällikölle sekä muulle välittömästi osaston päällikön alaiselle virkamiehelle;

7) virkavapauden myöntämistä osaston toimialaan kuuluvan viraston tai laitoksen päällikölle tai johtajalle enintään kahdeksi vuodeksi sekä palkkauksen vahvistamista ja virkamieheksi virkasuhteeseen nimittämistä tapauksissa, jotka koskevat tällaisen viran tehtävien hoitamista enintään yhdeksi vuodeksi;

8) valtionosuustarkastuksen suorittamista ja valtionosuuden takaisinperintää;

9) osaston toimialaan kuuluvien Euroopan alueellisen yhteistyön ohjelmien rahoituspäätösten hyväksymistä;

10) perustamishankkeen valtionrahoituksen maksamista ja takaisinperintää;

11) valtionavustuksen takaisinperintää.

53 §
Hallintoyksikön päällikön ratkaistavat asiat

Hallintoyksikön päällikkö ratkaisee 52 §:ssä määrättyjen asioiden lisäksi asiat, jotka koskevat:

1) ministeriön sisäistä hallintoa ja järjestystä, jollei asia kuulu kansliapäällikölle;

2) virkamatkamääräyksen antamista toimintayksiköihin sijoittamattomalle virkamiehelle;

3) ministeriön virkamiehille ja työsuhteiselle henkilöstölle myönnettäviä vuosilomakorvauksia sekä muita virka- ja työehtosopimuksiin ja palvelussuhteen ehtoja koskeviin sopimuksiin tai määräyksiin perustuvia palkanlisiä tai lisäpalkkiota;

4) todistuksen antamista irtisanoutumisesta ja virkasuhteen päättymisestä;

5) teknisen tuen hankkeiden rahoituspäätösten hyväksymistä.

55 a §
Sijaisuudet

Kansliapäällikön ollessa estynyt hoitamasta virkaansa hänen sijaisenaan toimii ministerin määräämä osaston päällikkö tai muu virkamies, jonka tasavallan presidentti tai valtioneuvoston yleisistunto on nimittänyt.

Osaston päällikön sijaisena toimii kansliapäällikön määräämä saman osaston vastuualueen tai yksikön päällikkö tai muu saman osaston virkamies. Osaston vastuualueen ja yksikön päällikön sijaisena toimii osaston päällikön määräämä osaston virkamies.

Osaston ulkopuolisen toimintayksikön päällikön sijaisena toimii kansliapäällikön määräämä saman yksikön virkamies ja yksikön tulosalueen päällikön sijaisena yksikön päällikön määräämä saman yksikön virkamies.

55 b §
Ministeriön esittelijät

Sen lisäksi, mitä valtioneuvoston ohjesäännön 35 §:ssä säädetään, ministeriössä esittelijöinä voivat toimia vaativuusryhmään 9 tai sitä korkeampaan vaativuusryhmään sijoitetut virkamiehet.

56 §
Ryhmät

Ministeriössä on toistaiseksi asetetut kunnallistalouden ja -hallinnon ryhmä, suunnitteluryhmä, rahapelipolitiikan yhteistyöryhmä sekä valmiusryhmä.

Ryhmien tehtävistä määrätään ryhmien asettamista koskevissa ministeriön päätöksissä.


Tämä asetus tulee voimaan 7 päivänä huhtikuuta 2015.

Helsingissä 2 päivänä huhtikuuta 2015

Opetus- ja viestintäministeri
Krista Kiuru

Ylijohtaja
Riitta Kaivosoja

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.