101/2015

Annettu Helsingissä 5 päivänä helmikuuta 2015

Valtioneuvoston asetus jätteen polttamisesta annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti

muutetaan jätteen polttamisesta annetun valtioneuvoston asetuksen (151/2013) 1 §, 2 §:n 1 momentin 4, 5 ja 14 kohta sekä 2 momentti, 4 §:n 1 momentti ja liitteessä 3 olevan 3 kohdan johdanto sekä

lisätään asetukseen uusi 4 a § seuraavasti:

1 §
Soveltamisala

Tätä asetusta sovelletaan ympäristönsuojelulain (527/2014) 107 §:n 1 momentissa tarkoitettuun jätteenpolttolaitokseen ja jätteen rinnakkaispolttolaitokseen mainitun pykälän 2 momentissa säädetyin poikkeuksin.

2 §
Määritelmät

Tässä asetuksessa tarkoitetaan:


4) jätteenpolttolaitoksella ympäristönsuojelulain 108 §:n 1 momentin 1 kohdassa tarkoitettua laitosta;

5) jätteen rinnakkaispolttolaitoksella ympäristönsuojelulain 108 §:n 1 momentin 2 kohdassa tarkoitettua laitosta;


14) biomassalla ainesta, joka koostuu kokonaan tai osittain maa- tai metsätalouden kasviperäisestä aineksesta ja jota voidaan käyttää sen energiasisällön hyödyntämiseen sekä ympäristönsuojelulain 107 §:n 2 momentin 2 kohdan a—e alakohdassa tarkoitettuja jätteitä.

Jätteenpolttolaitokseen ja jätteen rinnakkaispolttolaitokseen sisältyvät polttolinjat, jätteen vastaanotto- ja varastointitilat ja laitosalueella tehtävään esikäsittelyyn tarkoitetut laitteistot, jäte-, polttoaine- ja ilmansyöttöjärjestelmät, kattilat, savukaasujen käsittelylaitteistot, laitosalueella olevat polttojätteiden ja jäteveden käsittely- ja varastointilaitteistot, piiput sekä polton valvontaan ja poltto-olosuhteiden rekisteröintiin ja seurantaan tarkoitetut laitteet ja järjestelmät.

4 §
Toiminnan järjestämisen yleiset vaatimukset

Jätteen polttamisessa on noudatettava, mitä ympäristönsuojelulaissa, jätelaissa ja tässä asetuksessa säädetään sekä mitä siitä ympäristöluvassa määrätään.


4 a §
Jätteenpolttolaitoksen tai jätteen rinnakkaispolttolaitoksen toiminnan olennainen muutos

Jos jätteenpolttolaitoksen tai jätteen rinnakkaispolttolaitoksen toimintaa muutetaan siten, että laitoksessa poltetaan muun jätteen ohella tai sijasta vaarallista jätettä, muutosta pidetään aina toiminnan olennaisena muutoksena, johon on oltava ympäristölupa.


Tämä asetus tulee voimaan 20 päivänä helmikuuta 2015.

Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2010/75/EU (32010L0075); EUVL L 334, 17.12.2010, s. 17

Helsingissä 5 päivänä helmikuuta 2015

Ympäristöministeri
Sanni Grahn-Laasonen

Ympäristöneuvos
Klaus Pfister

Liite 3

Jätteen rinnakkaispolttolaitoksen ilmaan johdettavien päästöjen raja-arvojen määrittäminen


3. Polttolaitoksia koskevat erityissäännökset

Tässä kohdassa tarkoitettujen raja-arvojen määrittämiseksi polttolaitokset jaetaan kahteen ryhmään seuraavasti:

a) toiminnassa oleva polttolaitos, jonka toimintaan on myönnetty ympäristölupa ennen 20 päivää helmikuuta 2013 taikka laitos, jonka ympäristölupahakemus on kuulutettu ennen 20 päivää helmikuuta 2013 ja joka on otettu käyttöön viimeistään 20 päivänä helmikuuta 2013, jäljempänä a-kohdan polttolaitos;

b) muu kuin edellä tarkoitettu polttolaitos, jäljempänä b-kohdan polttolaitos.

Jätteen rinnakkaispolttolaitoksen polttoainetehon määrittämisestä säädetään ympäristönsuojelulain 109 §:ssä. Puolen tunnin keskiarvoja tarvitaan ainoastaan vuorokausikeskiarvojen laskemiseen.


Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.