359/2014

Annettu Helsingissä 30 päivänä huhtikuuta 2014

Opetus- ja kulttuuriministeriön asetus opetus- ja kulttuuriministeriön työjärjestyksestä

Opetus- ja kulttuuriministeriön päätöksen mukaisesti säädetään valtioneuvostosta annetun lain (175/2003) 7 §:n 2 momentin nojalla:

1 luku

Yleisiä säännöksiä

1 §
Soveltamisala

Tässä työjärjestyksessä säädetään ministeriön johtamisesta ja johtoryhmistä, ministeriön hallinnonalan ohjauksesta, ministeriön osastojen ja toimintayksiköiden toimialoista ja tehtävistä, johtavien virkamiesten tehtävistä ja sijaisista, asioiden valmistelusta sekä siitä, kenen virkamiehen ratkaistavaksi asia kuuluu.

Edellä 1 momentissa mainituista asioista on lisäksi voimassa, mitä niistä muualla säädetään tai määrätään.

2 luku

Ohjaus ja johtaminen

2 §
Ministeriön johtaminen

Ministeri johtaa ministeriön toimintaa. Milloin ministeriön toimialaan kuuluvia asioita käsittelee useampi kuin yksi ministeri, kukin ministeri johtaa ministeriön toimintaa oman toimialansa osalta. Kunkin ministerin apuna on johtoryhmä.

Ministeriössä sovelletaan tulosjohtamista. Kansliapäällikkö hyväksyy ministeriön tulossuunnitelman.

3 §
Hallinnonalan ohjaus

Ministeriön ja hallinnonalan virastojen sekä laitosten välillä sovelletaan tulosohjausta.

Osaston toimialaan kuuluvien virastojen ja laitosten tulostavoitteet hyväksyy osaston päällikkö osaston vastuualueen tai yksikön päällikön tai välittömästi osaston päällikön alaisen virkamiehen esittelystä. Osaston ulkopuolisen toimintayksikön toimialaan kuuluvien virastojen ja laitosten tulostavoitteet hyväksyy asianomaisen yksikön päällikkö.

4 §
Ministerin johtoryhmä

Ministerin johtoryhmä käsittelee ja sovittaa yhteen ministeriön ja hallinnonalan toimintaa koskevat laajakantoiset ja periaatteellisesti tärkeät asiat. Milloin ministeriön toimialaan kuuluvia asioita käsittelee useampi kuin yksi ministeri, kunkin ministerin johtoryhmä käsittelee mainitut asiat oman toimialansa osalta. Ministeriön koko toimialaa koskevat asiat sovitetaan yhteen ministerien yhteisissä kokouksissa.

Johtoryhmään ministeri kutsuu kansliapäällikön ja tarpeellisen määrän muita virkamiehiä.

5 §
Kansliapäällikön johtoryhmä

Ministeriön ja sen hallinnonalan toiminnan yleistä suunnittelua, kehittämistä, johtamista, yhteensovittamista ja seurantaa varten toimii kansliapäällikön apuna kansliapäällikön johtoryhmä.

Johtoryhmään kansliapäällikkö kutsuu osastojen päälliköt ja tarpeellisen määrän muita virkamiehiä.

6 §
Osaston johtoryhmä

Osastossa on johtoryhmä, joka käsittelee osaston kannalta merkittäviä asioita. Osaston johtoryhmään osaston päällikkö kutsuu osaston vastuualueiden tai yksiköiden päälliköt sekä tarpeellisen määrän muita virkamiehiä.

7 §
Sisäinen valvonta ja riskienhallinta

Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan tavoitteena on varmistaa, että:

1) toiminnassa ja taloudessa noudatetaan voimassa olevia säädöksiä ja määräyksiä;

2) ministeriön vastuulla olevat varat ja omaisuus on turvattu;

3) toiminnasta ja taloudesta tuotetaan oikeat ja riittävät tiedot ulkoisia ja sisäisiä tarpeita varten.

Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan järjestelyistä vastaavat kansliapäällikkö, osastot ja osastojen ulkopuoliset toimintayksiköt.

3 luku

Osastot ja osastojen ulkopuoliset toimintayksiköt

8 §
Toimintayksiköt

Ministeriön toimintayksiköistä säädetään opetus- ja kulttuuriministeriöstä annetun valtioneuvoston asetuksen (310/2010) 3 §:ssä.

Koulutuspolitiikan osasto
9 §
Toimiala

Koulutuspolitiikan osaston toimialaan kuuluvat seuraavat asiaryhmät:

1) esiopetus, perusopetus, lukiokoulutus, muu yleissivistävä koulutus, perusopetuslain (628/1998) mukainen aamu- ja iltapäivätoiminta sekä lasten päivähoito;

2) ammatillinen koulutus;

3) osaston toimialaan kuuluvat talousarvioasiat, toiminta- ja taloussuunnitteluasiat, tulosohjausasiat, säädösvalmisteluasiat, hallinto- ja henkilöstöasiat, tietoyhteiskunta-asiat, toimitilahankkeita ja valtionosuuksia ja -avustuksia koskevat asiat, kansainväliset asiat lukuun ottamatta niitä, jotka on 24 §:ssä säädetty kansainvälisten asiain sihteeristön hoidettaviksi, sekä aluehallinnon ohjaaminen siltä osin kuin asia koskee osaston toimialaa.

Koulutuspolitiikan osaston tehtävänä on myös huolehtia toimialaansa kuuluvan koulutuksen yleisistä edellytyksistä, koulutussuunnittelusta ja koulutustarpeen ennakoinnista työelämän tarpeet huomioon ottaen.

Osasto voi jakaantua vastuualueisiin ja yksiköihin. Osaston sisäisestä organisaatiosta ja tehtävien jaosta määrätään osaston päällikön vahvistamassa sisäisessä työjärjestyksessä.

Osaston päällikkönä on ylijohtaja sekä vastuualueen ja yksikön päällikkönä ministerin määräämä johtaja tai muu virkamies. Vastuualueen ja yksikön päällikkönä toimivalla virkamiehellä on oikeus käyttää johtajan nimikettä.

10 §
Osaston toimialaan kuuluvat virastot, laitokset, yhtiöt ja muut toimielimet

Koulutuspolitiikan osaston toimialaan kuuluvat seuraavat virastot, laitokset, yhtiöt ja muut toimielimet:

1) esiopetusta, perusopetusta, lukiokoulutusta ja ammatillista koulutusta antavat koulut ja oppilaitokset;

2) Opetushallitus ja sen toimialaan kuuluvat oppilaitokset;

3) ylioppilastutkintolautakunta;

4) Kansallinen koulutuksen arviointikeskus.

Korkeakoulu- ja tiedepolitiikan osasto
11 §
Toimiala

Korkeakoulu- ja tiedepolitiikan osaston toimialaan kuuluvat seuraavat asiaryhmät:

1) yliopisto-opetus;

2) ammattikorkeakouluopetus;

3) tieteellinen tutkimus;

4) arkistotoimi;

5) osaston toimialaan kuuluvat talousarvioasiat, toiminta- ja taloussuunnitteluasiat, tulosohjausasiat, säädösvalmisteluasiat, hallinto- ja henkilöstöasiat, tietoyhteiskunta-asiat, toimitilahankkeita ja valtionosuuksia ja -avustuksia koskevat asiat, kansainväliset asiat lukuun ottamatta niitä, jotka on 24 §:ssä säädetty kansainvälisten asiain sihteeristön hoidettaviksi, sekä aluehallinnon ohjaaminen siltä osin kuin asia koskee osaston toimialaa.

Korkeakoulu- ja tiedepolitiikan osaston tehtävänä on myös huolehtia toimialaansa kuuluvan koulutuksen ja tieteellisen tutkimuksen yleisistä edellytyksistä, koulutussuunnittelusta ja koulutustarpeen ennakoinnista työelämän tarpeet huomioon ottaen.

Osasto voi jakaantua vastuualueisiin ja yksiköihin. Osaston sisäisestä organisaatiosta ja tehtävien jaosta määrätään osaston päällikön vahvistamassa sisäisessä työjärjestyksessä.

Osaston päällikkönä on ylijohtaja sekä vastuualueen ja yksikön päällikkönä ministerin määräämä johtaja tai muu virkamies. Vastuualueen ja yksikön päällikkönä toimivalla virkamiehellä on oikeus käyttää johtajan nimikettä.

12 §
Osaston toimialaan kuuluvat virastot, laitokset, yhtiöt ja muut toimielimet

Korkeakoulu- ja tiedepolitiikan osaston toimialaan kuuluvat seuraavat virastot, laitokset, yhtiöt ja muut toimielimet:

1) yliopistot ja niiden harjoittelukoulut;

2) ammattikorkeakoulut;

3) Suomen Akatemia;

4) Kotimaisten kielten keskus;

5) arkistolaitos;

6) Varastokirjasto;

7) Kansalliskirjasto;

8) tutkimus- ja innovaationeuvosto;

9) tiedonjulkistamisen neuvottelukunta;

10) tutkimuseettinen neuvottelukunta.

13 §
Aikuiskoulutuspolitiikan yksikkö

Aikuiskoulutuspolitiikan yksikön toimialaan kuuluvat seuraavat asiaryhmät:

1) yleissivistävä aikuiskoulutus;

2) vapaa sivistystyö;

3) näyttötutkintojärjestelmä ja ammatillinen lisäkoulutus;

4) oppisopimuskoulutus;

5) kielitutkinnot;

6) ylemmät ammattikorkeakoulututkinnot;

7) korkeakoulujen erikoistumiskoulutus, erikoistumisopinnot ja täydennyskoulutus;

8) avoin yliopisto-opetus ja avoin ammattikorkeakouluopetus;

9) kansallisen aikuiskoulutuspolitiikan ja elinikäisen oppimisen politiikan strateginen kehittäminen ja toimeenpano;

10) aikuiskoulutuksen kansainvälinen yhteistyö ja sen kehittäminen;

11) aikuiskoulutuksen opinnot sekä opiskelijavalinta;

12) ammatilliset erikoisoppilaitokset ja neuvontajärjestöt;

13) ennakoinnin koordinaatio;

14) yksikön toimialaan kuuluvat talousarvioasiat, toiminta- ja taloussuunnitteluasiat, tulosohjausasiat, säädösvalmisteluasiat, hallinto- ja henkilöstöasiat, tietoyhteiskunta-asiat, toimitilahankkeita ja valtionosuuksia ja -avustuksia koskevat asiat, kansainväliset asiat lukuun ottamatta niitä, jotka on 24 §:ssä säädetty kansainvälisten asiain sihteeristön hoidettaviksi, sekä aluehallinnon ohjaaminen siltä osin kuin asia koskee yksikön toimialaa.

Aikuiskoulutuspolitiikan yksikön tehtävänä on myös huolehtia toimialaansa kuuluvan koulutuksen yleisistä edellytyksistä, koulutussuunnittelusta ja koulutustarpeen ennakoinnista työelämän tarpeet huomioon ottaen.

Hallinnollisesti yksikkö on osa korkeakoulu- ja tiedepolitiikan osastoa. Yksikön päällikkönä toimii ministerin määräämä virkamies.

14 §
Aikuiskoulutuspolitiikan yksikön toimialaan kuuluvat virastot, laitokset, yhtiöt ja muut toimielimet

Aikuiskoulutuspolitiikan yksikön toimialaan kuuluvat seuraavat virastot, laitokset, yhtiöt ja muut toimielimet:

1) opiskelijoiden oikeusturvalautakunta;

2) elinikäisen oppimisen neuvosto.

Kulttuuri- ja taidepolitiikan osasto
15 §
Toimiala

Kulttuuri- ja taidepolitiikan osaston toimialaan kuuluvat seuraavat asiaryhmät:

1) taide;

2) kulttuuri;

3) kulttuuriperintö ja museotoimi;

4) yleinen kirjastotoimi;

5) taidenäyttelyiden valtiontakuu, taiteilija- ja sanomalehtimieseläkkeet;

6) tekijänoikeus;

7) yhdenvertaisuuden ja monikulttuurisuuden edistäminen;

8) evankelis-luterilaista kirkkoa, ortodoksista kirkkoa ja muita uskonnollisia yhdyskuntia koskevat asiat samoin kuin muut uskonnonvapauteen liittyvät asiat sekä hautaustoimen yleinen järjestäminen;

9) raha-arpajaisten sekä veikkaus- ja vedonlyöntipelien tuoton käyttämistä koskeva lainsäädäntö;

10) osaston toimialaan kuuluvat talousarvioasiat, toiminta- ja taloussuunnitteluasiat, tulos- ja tavoiteohjausasiat, säädösvalmisteluasiat, hallinto- ja henkilöstöasiat, digitaaliset aineistot ja palvelut, tietoperustan vahvistaminen, toimitilahankkeita ja valtionosuuksia ja -avustuksia koskevat asiat, kansainväliset asiat lukuun ottamatta niitä, jotka 24 §:ssä säädetty kansainvälisten asiain sihteeristön hoidettavaksi sekä aluehallinnon ohjaaminen siltä osin kuin asia koskee osaston toimialaa.

Kulttuuri- ja taidepolitiikan osaston tehtävänä on myös huolehtia toimialaansa kuuluvan kulttuurin ja taiteen yleisistä edellytyksistä.

Osasto voi jakaantua vastuualueisiin ja yksiköihin. Osaston sisäisestä organisaatiosta ja tehtävien jaosta määrätään osaston päällikön vahvistamassa sisäisessä työjärjestyksessä.

Osaston päällikkönä on ylijohtaja sekä vastuualueen ja yksikön päällikkönä ministerin määräämä johtaja tai muu virkamies. Vastuualueen ja yksikön päällikkönä toimivalla virkamiehellä on oikeus käyttää johtajan nimikettä.

16 §
Osaston toimialaan kuuluvat virastot, laitokset, yhtiöt ja muut toimielimet

Kulttuuri- ja taidepolitiikan osaston toimialaan kuuluvat seuraavat virastot, laitokset, yhtiöt ja muut toimielimet:

1) Kansallinen audiovisuaalinen instituutti;

2) Museovirasto;

3) näkövammaisten kirjasto;

4) Suomenlinnan hoitokunta;

5) Taiteen edistämiskeskus, taideneuvosto, valtion taidetoimikunnat ja alueelliset taidetoimikunnat sekä erillislautakunnat;

6) Cultura-säätiö;

7) Kansallisgalleria;

8) Suomen elokuvasäätiö;

9) Suomen Kansallisooppera;

10) Suomen Kansallisteatteri;

11) kuvaohjelmalautakunta;

12) näyttelyiden valtiontakuulautakunta;

13) tekijänoikeusneuvosto;

14) uskonnonvapauslain (453/2003) 23 §:ssä tarkoitettu asiantuntijalautakunta;

15) valtion taideteostoimikunta.

Nuoriso- ja liikuntapolitiikan osasto
17 §
Toimiala

Nuoriso- ja liikuntapolitiikan osaston toimialaan kuuluvat seuraavat asiaryhmät:

1) liikunta ja liikuntapolitiikan yhteensovittaminen valtionhallinnossa;

2) nuorisotyö ja -politiikka;

3) opintotuki;

4) yhdenvertaisuuden ja monikulttuurisuuden edistäminen;

5) osaston toimialaan kuuluvat talousarvioasiat, toiminta- ja taloussuunnitteluasiat, tulos- ja tavoiteohjausasiat, säädösvalmisteluasiat, hallinto- ja henkilöstöasiat, tietoperustan vahvistaminen, valtionosuuksia ja -avustuksia koskevat asiat, kansainväliset asiat lukuun ottamatta niitä, jotka on 24 §:ssä säädetty kansainvälisten asiain sihteeristön hoidettavaksi sekä aluehallinnon ohjaaminen siltä osin kuin asia koskee osaston toimialaa.

Nuoriso- ja liikuntapolitiikan osaston tehtävänä on myös huolehtia toimialaansa kuuluvan liikunnan ja nuorisotyön yleisistä edellytyksistä. Lisäksi osasto vastaa kansalaisyhteiskuntaan liittyvistä asioista yhteistyössä muiden osastojen ja yksiköiden kanssa.

Osasto voi jakaantua vastuualueisiin ja yksiköihin. Osaston sisäisestä organisaatiosta ja tehtävien jaosta määrätään osaston päällikön vahvistamassa sisäisessä työjärjestyksessä.

Osaston päällikkönä on ylijohtaja sekä vastuualueen ja yksikön päällikkönä ministerin määräämä johtaja tai muu virkamies. Vastuualueen ja yksikön päällikkönä toimivalla virkamiehellä on oikeus käyttää johtajan nimikettä.

18 §
Osaston toimialaan kuuluvat virastot, laitokset, yhtiöt ja muut toimielimet

Nuoriso- ja liikuntapolitiikan osaston toimialaan kuuluvat seuraavat toimielimet:

1) valtion liikuntaneuvosto;

2) valtion nuorisoasiain neuvottelukunta;

3) nuorisolain (72/2006) 6 §:ssä tarkoitettu arviointi- ja avustustoimikunta;

4) opintotuen muutoksenhakulautakunta;

5) opintotukiasiain neuvottelukunta.

19 §
Osastojen ja aikuiskoulutuspolitiikan yksikön toimialaan kuuluvan rahoituksen valvonta

Osastojen ja aikuiskoulutuspolitiikan yksikön tehtävänä on osaston ja yksikön toimialaan kuuluvien valtionavustuksien asiatarkastus, valtionosuuksia ja -avustuksia koskevien vuosittaisten tarkastussuunnitelmien valmisteluun osallistuminen sekä osaston ja yksikön toimialaan kuuluvan muun rahoituksen käytön seuranta.

Osastojen ulkopuoliset toimintayksiköt
20 §
Hallintoyksikkö

Hallintoyksikön toimialaan kuuluvat seuraavat asiaryhmät:

1) ministeriön ja sen hallinnonalan hallinto, jollei asia kuulu muun toimintayksikön toimialaan;

2) ministeriön henkilöstöhallinto ja henkilöstöpolitiikka;

3) osaamisen, johtamisen ja työyhteisön kehittäminen;

4) koulutus- ja tiedehallinnon ja Kansainvälisen liikkuvuuden ja yhteistyön keskuksen CIMO:n virka- ja työehtosopimustoiminta;

5) ministeriön hankintatoimen asiantuntijatuki sekä ministeriön ja sen hallinnonalan hankinta-asioiden kehittäminen ja yhteensovittaminen;

6) ministeriön hallinnonalan valtioenemmistöisten yhtiöiden ja valtion osakkuusyhtiöiden omistajaohjaus;

7) virastopalvelut, turvallisuusasiat ja ministeriön toimitilat;

8) valmiussuunnittelu, jollei asia kuulu muun toimintayksikön toimialaan;

9) muut asiat, jotka eivät kuulu muun toimintayksikön toimialaan.

Yksikkö voi jakaantua tulosalueisiin.

Yksikön päällikkönä on ministerin määräämä virkamies. Yksikön päällikkönä toimivalla virkamiehellä on oikeus käyttää johtajan nimikettä.

21 §
Hallintoyksikön alaiset valtio-omisteiset yhtiöt

Hallintoyksikön omistajaohjaukseen kuuluvat seuraavat yhtiöt:

1) CSC-Tieteen tietotekniikan keskus Oy;

2) Veikkaus Oy;

3) Hevosopisto Oy;

4) Suomen Ilmailuopisto Oy.

22 §
Talousyksikkö

Talousyksikön toimialaan kuuluvat seuraavat asiaryhmät:

1) ministeriön ja sen hallinnonalan talousarvioehdotus;

2) muu toiminnan ja talouden suunnittelu ja sisäisen valvonnan yhteensovittaminen;

3) ministeriön taloushallinto;

4) valtionosuuksia ja -avustuksia koskevien vuosittaisten tarkastussuunnitelmien laadinta;

5) valtionosuuksien saajien talouteen ja toimintaan kohdistuva tarkastus sekä valtionavustusten ja EU:n rakennerahastohankkeiden taloustarkastus yhteistyössä muiden toimintayksiköiden kanssa.

Yksikkö voi jakaantua tulosalueisiin.

Yksikön päällikkönä on ministerin määräämä virkamies. Yksikön päällikkönä toimivalla virkamiehellä on oikeus käyttää johtajan nimikettä.

23 §
Tietohallintoyksikkö

Tietohallintoyksikön toimialaan kuuluvat seuraavat asiaryhmät:

1) ministeriön ja sen hallinnonalan tietohallinnon ohjaus, kehittäminen ja yhteensovittaminen sekä tietojärjestelmä- ja tietotekniikkapalvelut;

2) ministeriön tietoturvallisuuden kehittäminen ja ylläpito sekä hallinnonalan tietoturvallisuuden ohjaus;

3) ministeriön yleinen asiakirjahallinto sekä arkisto-, kirjasto-, puhe- ja tietopalvelut.

Yksikkö voi jakaantua tulosalueisiin.

Yksikön päällikkönä on ministerin määräämä virkamies. Yksikön päällikkönä toimivalla virkamiehellä on oikeus käyttää johtajan nimikettä.

24 §
Kansainvälisten asiain sihteeristö

Kansainvälisten asiain sihteeristö käsittelee asiat, jotka koskevat useamman kuin yhden osaston tai muun yksikön toimialaan kuuluvia yhteisiä kansainvälisiä tehtäviä. Kansainvälisten asiain sihteeristön tehtävänä on myös avustaa osastoja ja muita toimintayksiköitä kansainvälisen toiminnan kehittämisessä, kansainvälisten sopimusten valmistelussa ja pohjoismaisen yhteistyön, monenkeskisen ja kahdenvälisen kansainvälisen yhteistyön, lähialueyhteistyön sekä sukukansoja koskevissa yhteisissä tehtävissä. Sihteeristön tehtäviin kuuluvat lisäksi Euroopan unionia koskevien asioiden yhteensovittaminen, EU-asiakirjahallinnosta huolehtiminen, ministeriön kannalta keskeisten unionin asioita käsittelevien toimielinten toiminnan seuraaminen ja siihen liittyvän tiedon välittäminen, ajankohtaisista unioniin liittyvistä asioista tiedottaminen sekä muu ministeriön avustaminen Euroopan unionia koskevissa asioissa. Lisäksi sihteeristön tehtävänä on vierailuasioissa avustaminen.

Sihteeristön toimialaan kuuluu Kansainvälisen liikkuvuuden ja yhteistyön keskus CIMO.

Sihteeristön toimialalla on asiantuntijaelimenä Suomen Unesco-toimikunta.

Sihteeristön päällikkönä on ministerin määräämä virkamies. Sihteeristön päällikkönä toimivalla virkamiehellä on oikeus käyttää kansainvälisten asiain johtajan nimikettä.

25 §
Viestintäyksikkö

Viestintäyksikkö vastaa yhteistyössä johdon, osastojen ja osastojen ulkopuolisten toimintayksiköiden kanssa opetus- ja kulttuuriministeriön sisäisestä ja ulkoisesta viestinnästä.

Yksikön päällikkönä on ministerin määräämä virkamies. Yksikön päällikkönä toimivalla virkamiehellä on oikeus käyttää viestintäjohtajan nimikettä.

26 §
Osastojen ulkopuolisen toimintayksikön muut tehtävät

Osastojen ulkopuoliset toimintayksiköt käsittelevät tarvittaessa sen lisäksi, mitä niiden tehtävistä edellä säädetään toimialaansa kuuluvat talousarvioasiat, toiminta- ja taloussuunnitteluasiat, tulosohjausasiat, säädösvalmisteluasiat, hallinto- ja henkilöstöasiat, toimitilahankkeita ja valtionosuuksia ja -avustuksia koskevat asiat sekä kansainväliset asiat.

Osastojen ulkopuoliset toimintayksiköt ovat kansliapäällikön alaisia. Kansliapäällikkö antaa tarvittaessa tarkempia määräyksiä asioiden käsittelystä yksikössä.

27 §
Toimintayksiköihin sijoittamattomat välittömästi kansliapäällikön alaiset virkamiehet

Välittömästi kansliapäällikön alaiset virkamiehet avustavat kansliapäällikköä strategiseen suunnitteluun, toimialan ohjaukseen, säädösvalmistelun kehittämiseen, ministeriön tulosjohtamiseen ja toiminnan kehittämiseen liittyvissä asioissa sekä käsittelevät muut kansliapäällikön määräämät asiat.

Ministeriön sisäinen tarkastus on välittömästi kansliapäällikön alainen. Sisäisen tarkastuksen tehtävänä on tuottaa ministeriön johdolle hallinnonalan sisäisen valvonnan asianmukaisuutta ja riittävyyttä koskevaa tarkastus- ja arviointitietoa. Sisäinen tarkastus kehittää opetus- ja kulttuuriministeriön riskienhallintaa sekä arvioi ja edistää ministeriön toimintojen tuloksellisuutta, tarkoituksenmukaisuutta ja laillisuutta. Sisäisen tarkastuksen tehtävistä ja sisäisen tarkastuksen toiminnasta määrätään tarkemmin sisäisen tarkastuksen ohjesäännössä.

4 luku

Toiminnan ja talouden suunnittelu sekä seuranta

28 §
Toiminta- ja taloussuunnitelma, talousarvioehdotus sekä tulossuunnitelma

Osastot, aikuiskoulutuspolitiikan yksikkö ja osastojen ulkopuoliset toimintayksiköt laativat oman toimialansa osalta toimintaa ja taloutta koskevat suunnitelmat sekä talousarvioehdotukset ja ehdotuksen tilijaotteluksi.

Talousyksikkö yhteensovittaa 1 momentissa mainittujen suunnitelmien ja ehdotusten perusteella ehdotukset ministeriön ja sen hallinnonalan toiminta- ja taloussuunnitelmaksi sekä talousarvioehdotukseksi ja tilijaotteluksi.

Talousyksikkö esittelee osastojen, aikuiskoulutuspolitiikan yksikön ja osastojen ulkopuolisten toimintayksiköiden ehdotusten perusteella arviomäärärahojen ylittämiseen liittyvät asiat ja tilijaottelun muutokset. Veikkausvoittovaroja koskevat ylitysluvat esittelee asianomainen osasto.

29 §
Tilinpäätös ja toimintakertomus sekä hallituksen vuosikertomus

Osastot, aikuiskoulutuspolitiikan yksikkö ja osastojen ulkopuoliset toimintayksiköt laativat toimialansa osalta ehdotukset toimintakertomukseksi ja hallinnonalan osuudeksi hallituksen vuosikertomuksessa.

Talousyksikkö laatii 1 momentissa mainittujen ehdotusten perusteella ehdotuksen ministeriön toimintakertomukseksi sekä hallinnonalan osuudeksi hallituksen vuosikertomuksessa.

Tilinpäätöksen laatimisesta määrätään taloussäännössä.

5 luku

Johtavien virkamiesten tehtävät

30 §
Kansliapäällikön tehtävät

Kansliapäällikön tehtävänä on, sen lisäksi mitä valtioneuvoston ohjesäännössä (262/2003) säädetään, ministerin lähimpänä apuna:

1) ohjata, johtaa ja valvoa ministeriön tulosjohtamista ja hallinnonalan tulosohjausta;

2) sovittaa yhteen ja valvoa ministeriön osastojen ja osastojen ulkopuolisten toimintayksiköiden toimintoja sekä osallistua laajakantoisten tai muutoin tärkeiden asioiden valmisteluun ja toteuttamiseen;

3) vastata ministeriön henkilöstön, hallinnon ja muun toiminnan kehittämisestä;

4) seurata ja arvioida kehitystä ministeriön hallinnonalalla sekä tehdä tarpeellisia aloitteita lainsäädännöllisiksi ja muiksi uudistuksiksi;

5) esitellä hallinnonalan talousarvioehdotus, toiminta- ja taloussuunnitelma sekä tilinpäätös ja toimintakertomus ministerille;

6) käsitellä ne asiat, jotka ministeri hänen käsiteltävikseen antaa.

31 §
Osaston päällikön tehtävät

Osaston päällikön tehtävänä on:

1) johtaa ja valvoa osaston toimintaa;

2) huolehtia, että osastolle kuuluvat tehtävät hoidetaan tuloksellisesti;

3) hyväksyä osaston vastuualueiden ja yksiköiden sekä osaston toimialaan kuuluvien virastojen ja laitosten tulostavoitteet niiden ehdotuksesta ja seurata niiden toteutumista;

4) seurata ja arvioida kehitystä osaston toimialalla ja tehdä tarvittavia aloitteita.

32 §
Osaston vastuualueen ja yksikön sekä osaston ulkopuolisen toimintayksikön päällikön tehtävät

Osaston vastuualueen ja yksikön sekä osaston ulkopuolisen toimintayksikön päällikön tehtävistä on soveltuvin osin voimassa, mitä 31 §:ssä säädetään osaston päällikön tehtävistä.

Vastuualueen tai yksikön päällikkö johtaa ja valvoo vastuualueen tai yksikön toimintaa, vastaa sille asetettujen tulostavoitteiden saavuttamisesta ja toiminnan kehittämisestä sekä huolehtii, että vastuualueelle tai yksikölle kuuluvat tehtävät hoidetaan tuloksellisesti.

6 luku

Nimitykset, virkavapaudet, sijaisuudet ja vuosilomat

33 §
Haettavaksi julistaminen

Kansliapäällikkö päättää opetus- ja kulttuuriministeriöstä annetun valtioneuvoston asetuksen 6 §:n 1 momentin 2—5 kohdassa mainittujen tehtävien haettavaksi julistamisesta. Muiden tehtävien haettavaksi julistamisesta päättää hallintoyksikön päällikkö tai ministerin määräämä hallintoyksikön virkamies.

34 §
Nimittäminen

Virat ovat ministeriön yhteisiä. Ministeri nimittää tai ottaa henkilöstön, jonka palkkaus on vähintään vaativuusryhmän 7 mukainen tai vastaava, jollei muualla toisin säädetä.

Muun kuin 1 momentissa tarkoitetun henkilöstön nimittää tai ottaa asianomaisen osaston tai osaston ulkopuolisen toimintayksikön päällikkö. Toimintayksiköihin sijoittamattoman muun kuin 1 momentissa tarkoitetun virkamiehen nimittää tai ottaa kuitenkin hallintoyksikön päällikkö.

35 §
Nimittäminen määräaikaiseen virkasuhteeseen

Nimittämisestä virkamieheksi määräaikaiseen virkasuhteeseen päättää:

1) enintään yhdeksi vuodeksi ministeri ja sitä pidemmäksi ajaksi valtioneuvoston yleisistunto, kun vastaavaan virkaan nimittää valtioneuvoston yleisistunto;

2) kansliapäällikkö kun 34 §:n 1 momentin mukaan vastaavaan virkaan nimittää tai ottaa ministeri;

3) muutoin se, joka 34 §:n 2 momentin mukaan nimittää tai ottaa vastaavaan virkaan.

36 §
Virkavapaudet

Virkavapauden, johon virkamiehellä on oikeus lain tai virkaehtosopimuksen nojalla, myöntää hallintoyksikön päällikkö tai kansliapäällikön määräämä hallintoyksikön virkamies.

Muun kuin 1 momentissa tarkoitetun virkavapauden myöntää:

1) kansliapäällikölle enintään kahdeksi vuodeksi ministeri ja sitä pidemmäksi ajaksi valtioneuvoston yleisistunto;

2) valtioneuvoston yleisistunnon nimittämälle virkamiehelle enintään yhdeksi vuodeksi hallintoyksikön päällikkö tai kansliapäällikön määräämä hallintoyksikön virkamies, yli yhdeksi mutta enintään kahdeksi vuodeksi kansliapäällikkö ja sitä pidemmäksi ajaksi valtioneuvoston yleisistunto;

3) muulle virkamiehelle hallintoyksikön päällikkö tai kansliapäällikön määräämä hallintoyksikön virkamies.

Sairauspoissaoloista, työtapaturmaan liittyvistä poissaoloista, tilapäisistä hoitovapaista sekä merkkipäiviin ja lähiomaisiin liittyvistä poissaoloista ei tehdä päätöstä, jollei poissaolo vaikuta virkamiehen palkkaukseen.

37 §
Sivutoimiluvat

Sivutointa koskevista asioista osaston päällikön, osaston vastuualueen ja yksikön päällikön sekä osastojen ulkopuolisen toimintayksikön päällikön osalta päättää kansliapäällikkö.

Muiden virkamiesten osalta sivutointa koskevista asioista päättää kyseisen osaston tai osastojen ulkopuolisen toimintayksikön päällikkö. Toimintayksiköihin sijoittamattomien virkamiesten sivutointa koskevista asioista päättää hallintoyksikön päällikkö tai ministerin määräämä hallintoyksikön virkamies.

38 §
Henkilöstöasioiden käsittely

Edellä 33, 36 ja 37 §:ssä tarkoitetut asiat sekä todistuksen antaminen irtisanoutumisesta ja virkasuhteen päättymisestä esitellään hallintoyksiköstä.

Valtioneuvoston yleisistunnon nimittämistoimivaltaan kuuluvat asiat esitellään hallintoyksiköstä tai ministerin määräämästä muusta toimintayksiköstä.

Muut kuin 2 momentissa tarkoitetut osaston henkilöstön nimittämistä tai ottamista koskevat asiat esitellään asianomaisesta osastosta. Muut kuin 2 momentissa tarkoitetut osaston ulkopuolisen toimintayksikön ja toimintayksiköihin sijoittamattoman henkilöstön nimittämistä tai ottamista koskevat asiat esitellään hallintoyksiköstä.

39 §
Sijaisuudet

Kansliapäällikön ollessa estynyt hoitamasta virkaansa hänen sijaisenaan toimii ministerin määräämä osaston päällikkö tai muu virkamies, jonka tasavallan presidentti tai valtioneuvoston yleisistunto on nimittänyt.

Osaston päällikön sijaisena toimii kansliapäällikön määräämä saman osaston vastuualueen tai yksikön päällikkö tai muu saman osaston virkamies. Osaston vastuualueen ja yksikön päällikön sijaisena toimii osaston päällikön määräämä osaston virkamies.

Osaston ulkopuolisen toimintayksikön päällikön sijaisena toimii kansliapäällikön määräämä saman yksikön virkamies ja yksikön tulosalueen päällikön sijaisena yksikön päällikön määräämä saman yksikön virkamies.

40 §
Vuosilomat

Kansliapäällikkö ratkaisee osaston ja osaston ulkopuolisen toimintayksikön päällikön sekä toimintayksiköihin sijoittamattoman virkamiehen vuosilomaa koskevat asiat.

Osaston päällikkö ratkaisee osaston vastuualueen ja yksikön päällikön sekä muun välittömästi alaisensa virkamiehen vuosilomaa koskevat asiat.

Osaston vastuualueen ja yksikön tai osastojen ulkopuolisen toimintayksikön päällikkö ratkaisee vastuualueensa ja yksikkönsä virkamiehen vuosilomaa koskevat asiat. Tulosalueen päällikkö ratkaisee tulosalueensa virkamiehen vuosilomaa koskevat asiat.

7 luku

Asioiden valmistelu

41 §
Osastojen, aikuiskoulutuspolitiikan yksikön ja osastojen ulkopuolisten toimintayksiköiden välinen yhteistyö

Strategisten tavoitteiden saavuttamiseksi osastot, aikuiskoulutuspolitiikan yksikkö ja osastojen ulkopuoliset toimintayksiköt toimivat yhteistyössä yhteisten asioiden valmistelussa.

Valmisteltavana olevassa yksittäisessä asiassa, joka koskee myös toisen osaston tai osastojen ulkopuolisen toimintayksikön toimialaa, valmistelijan tulee olla yhteydessä myös näihin.

42 §
Esittelylupa

Valtioneuvoston yleisistunnon tai raha-asiainvaliokunnan esittelylistaa ei saa muutoin kuin pakottavista syistä jakaa ennen kuin asiasta on ilmoitettu ministerille ja hän on hyväksynyt asian ottamisen esittelyyn.

43 §
Ministereille ja kansliapäällikölle ilmoittaminen

Ministerille ja kansliapäällikölle on ilmoitettava tärkeimmistä osaston tai osaston ulkopuolisen toimintayksikön toimialalla esille tulevista ja vireillä olevista asioista. Samoin heille on ilmoitettava myös tärkeimpien asioiden esittelystä hyvissä ajoin sekä toimitettava määrättäessä asiakirjat heidän nähtäväkseen.

44 §
Vahvistetusta työnjaosta poikkeaminen

Vahvistetusta työnjaosta huolimatta virkamies on velvollinen tarvittaessa suorittamaan ne tehtävät, jotka ministeri, kansliapäällikkö taikka virkamiehen osaston tai osastojen ulkopuolisen toimintayksikön päällikkö määrää.

8 luku

Asioiden ratkaiseminen

45 §
Ministerin ratkaistavat asiat

Ministeri ratkaisee ministeriössä päätettävät asiat, jollei ratkaisuvaltaa ole annettu virkamiehille sen mukaan kuin jäljempänä säädetään. Velvollisuudesta siirtää asia yksittäistapauksessa valtioneuvoston yleisistunnossa ratkaistavaksi säädetään valtioneuvostosta annetun lain (175/2003) 14 §:ssä.

Ministeri ratkaisee asian, jonka virkamies muutoin saisi ratkaista, jos se on yhteiskunnallisesti tai taloudellisesti merkittävä taikka jos siitä on hankittava valtioneuvoston raha-asiainvaliokunnan lausunto.

Jos epäselvyyttä on siitä, onko asia katsottava yhteiskunnallisesti tai taloudellisesti niin merkittäväksi, että se on saatettava ministerin ratkaistavaksi, ministeri päättää, katsooko hän asian sellaiseksi.

46 §
Kansliapäällikön ratkaistavat asiat

Kansliapäällikkö ratkaisee asiat, jotka koskevat ministeriön lausunnon antamista. Kansliapäällikkö nimeää, ministeriön toimialaan kuuluvia asioita käsitteleviä ministereitä kuultuaan, opetus- ja kulttuuriministeriön edustajan toimielimeen silloin, kun tehtävään nimettävä virkamies toimielimessä edustaa useamman kuin yhden ministerin toimialaa.

Kansliapäällikkö ratkaisee lisäksi asiat, jotka koskevat:

1) ministeriön sisäistä toimintaa varten ministeriön käytettävissä olevia määrärahoja ja niiden jakamista toimintayksiköiden käyttöön;

2) ministeriön sisäistä hallintoa ja järjestystä, jos asia on periaatteellisesti tärkeä tai laajakantoinen;

3) virkamatkamääräyksen antamista osaston ja osastojen ulkopuolisen toimintayksikön päällikölle;

4) valtion virkamieslain (750/1994) 44 §:ssä tarkoitetun sopimuksen tekemistä palvelussuhteen ehdoista muiden kuin lain 26 §:ssä tarkoitettujen virkamiesten kanssa;

5) todistuksen antamista tasavallan presidentin ja valtioneuvoston yleisistunnon nimittämälle virkamiehelle irtisanoutumisesta ja virkasuhteen päättymisestä;

6) ministeriön henkilöstölle myönnettäviä luontoisetuja lukuun ottamatta valtion virkamieslain 26 §:ssä tarkoitettuja virkamiehiä;

7) opetus- ja kulttuuritoimen käyttökustannuksiin seuraavaa vuotta varten kunnille myönnettävää valtionosuutta ja kuntayhtymille, rekisteröidyille yhteisöille ja säätiöille myönnettävää rahoitusta, valtionosuuden ja rahoituksen oikaisemista sekä valtionosuuden ja rahoituksen tarkistamista keskimääräisten oppilas- ja opiskelijamäärien mukaiseksi;

8) ministeriön tekemiä esitutkintapyyntöjä.

47 §
Osaston päällikön ratkaistavat asiat

Osaston päällikkö ratkaisee asiat, jotka koskevat:

1) osaston lausunnon antamista;

2) osaston toimialalle osoitettujen tai käytettäväksi asetettujen määrärahojen ja valtuuksien käyttämistä, myöntämistä sekä hankintoja ja sopimuksia näiden määrärahojen ja valtuuksien puitteissa, jollei ministeri ole sisäiseen budjettiin liitettävällä päätöksellään pidättänyt näitä asioita itselleen tai valtuuttanut osaston muuta virkamiestä päättämään näistä asioista;

3) osaston toimialaan kuuluvien menojen ja tulojen hyväksymistä, jollei näitä asioita ole sisäisessä budjetissa päätetty antaa osaston muun virkamiehen päätettäviksi;

4) ohjeiden antamista osaston toimialaan kuuluville virastoille ja laitoksille;

5) henkilöstön sijoittamista osaston vastuualueisiin ja yksiköihin;

6) virkamatkamääräyksen antamista osaston vastuualueen ja yksikön päällikölle sekä muulle välittömästi osaston päällikön alaiselle virkamiehelle;

7) todistuksen antamista osaston muulle kuin tasavallan presidentin ja valtioneuvoston yleisistunnon nimittämälle virkamiehelle irtisanoutumisesta ja virkasuhteen päättymisestä;

8) virkavapauden myöntämistä osaston toimialaan kuuluvan viraston tai laitoksen päällikölle tai johtajalle enintään kahdeksi vuodeksi sekä palkkauksen vahvistamista ja virkamieheksi virkasuhteeseen nimittämistä tapauksissa, jotka koskevat tällaisen viran tehtävien hoitamista enintään yhdeksi vuodeksi;

9) valtionosuustarkastuksen suorittamista ja valtionosuuden takaisinperintää;

10) osaston toimialaan kuuluvien Euroopan alueellisen yhteistyön ohjelmien rahoituspäätösten hyväksymistä;

11) perustamishankkeen valtionrahoituksen maksamista ja takaisinperintää;

12) valtionavustuksen takaisinperintää.

48 §
Osaston vastuualueen ja yksikön päällikön ratkaistavat asiat

Osaston vastuualueen ja yksikön päällikkö ratkaisee asiat, jotka koskevat:

1) vastuualueen tai yksikön toimialaan kuuluvan komitean mietintöjä, palkkioita ja korvauksia sekä komitean käytettäväksi asetettuja muita varoja päätoimisen henkilökunnan palkkausta lukuun ottamatta siltä osin kuin asia ei kuulu komitean vahvistettavaksi;

2) käytöstä poistetun irtaimen omaisuuden lahjoittamista yleishyödylliseen tarkoitukseen;

3) viranomaisten toiminnan julkisuudesta annetun lain (621/1999) 14 §:ssä tarkoitettua asiakirjan antamista, 15 §:ssä tarkoitettua asiakirjan pyytämistä koskevan asian siirtämistä toiselle viranomaiselle ja 27—30 §:ssä tarkoitettuja lupia vastuualueen tai yksikön toimialaan kuuluvissa asioissa;

4) virkamatkamääräyksen antamista vastuualueen tai yksikön virkamiehelle;

5) vastuualueen tai yksikön toimialaan kuuluvan viraston tai laitoksen henkilöstöä ja muuta sisäistä hallintoa, jollei asiaa ole määrätty osaston päällikölle.

49 §
Korkeakoulu- ja tiedepolitiikan osaston päällikön ratkaistavat asiat

Korkeakoulu- ja tiedepolitiikan osaston päällikkö ratkaisee 47 §:ssä määrättyjen asioiden lisäksi ministeriössä päätettävät asiat, jotka koskevat ulkomaalaislain (301/2004) 47 a §:ssä tarkoitettua tutkimuslaitosten hyväksymistä ja mainitun lain 47 c §:ssä tarkoitettua tutkimuslaitoksen hyväksymisen uusimatta jättämistä tai peruuttamista.

50 §
Koulutuspolitiikan osaston päällikön ratkaistavat asiat

Koulutuspolitiikan osaston päällikkö ratkaisee 47 §:ssä määrättyjen asioiden lisäksi ministeriössä päätettävät asiat, jotka koskevat:

1) luvan myöntämistä yhteisen opetussuunnitelman laatimiseen perusopetusta ja lukiokoulutusta varten;

2) luvan myöntämistä työpäivien säädettyä suuremmalle määrälle perusopetuksessa;

3) erityisopetuksen yhteydessä annettavan kuntoutuksen sekä mainittuun opetukseen liittyvien kehittämis-, ohjaus- ja tukitehtävien järjestämistä.

51 §
Nuoriso- ja liikuntapolitiikan osaston muiden virkamiesten ratkaistavat asiat

Ministerin määräämä nuoriso- ja liikuntapolitiikan osaston virkamies ratkaisee asiat, jotka koskevat:

1) valtion liikuntaneuvostoa ja sen määrärahojen käyttöä;

2) nuorisoasiain neuvottelukuntaa ja nuorisojärjestöjen arviointi- ja avustustoimikuntaa ja niiden määrärahojen käyttöä.

52 §
Osastojen ulkopuolisen toimintayksikön päällikön ratkaistavat asiat

Osastojen ulkopuolisen toimintayksikön päällikkö ratkaisee soveltuvin osin 47 ja 48 §:ssä mainitut asiat yksikkönsä osalta.

53 §
Hallintoyksikön päällikön ratkaistavat asiat

Hallintoyksikön päällikkö ratkaisee 52 §:ssä määrättyjen asioiden lisäksi asiat, jotka koskevat:

1) ministeriön sisäistä hallintoa ja järjestystä, jollei asia kuulu kansliapäällikölle;

2) virkamatkamääräyksen antamista toimintayksiköihin sijoittamattomalle virkamiehelle;

3) ministeriön virkamiehille ja työsuhteiselle henkilöstölle myönnettäviä vuosilomakorvauksia sekä muita virka- ja työehtosopimuksiin ja palvelussuhteen ehtoja koskeviin sopimuksiin tai määräyksiin perustuvia palkanlisiä tai lisäpalkkiota;

4) todistuksen antamista osastojen ulkopuolisen toimintayksikön muulle kuin tasavallan presidentin tai valtioneuvoston yleisistunnon nimittämälle virkamiehelle irtisanoutumisesta ja virkasuhteen päättymisestä;

5) teknisen tuen hankkeiden rahoituspäätösten hyväksymistä.

54 §
Talousyksikön päällikön ratkaistavat asiat

Talousyksikön päällikkö ratkaisee 52 §:ssä määrättyjen asioiden lisäksi asiat, jotka koskevat:

1) valtionapuselvityksen hyväksymistä taikka muihin toimenpiteisiin ryhtymistä tarkastuksen suorittaneen virkamiehen esittelystä asianomaisen osaston tai osaston ulkopuolisen toimintayksikön tai osaston vastuualueen tai yksikön päällikön ollessa esteellisenä;

2) ministeriön rahoittamien EU-rakennerahastohankkeiden maksupäätöksiä.

55 §
Muiden virkamiesten ratkaistavat asiat

Ministerin määräämä virkamies ratkaisee asiat, jotka koskevat:

1) ministeriön rahoittamien EU-rakennerahastohankkeiden tukikelpoisten menojen vahvistamista;

2) EU-tukien ja vastaavien valtion rahoitusosuuksien takaisinperintää.

Kunnallistalouden ja -hallinnon ryhmän puheenjohtajaksi määrätty opetus- ja kulttuuriministeriön virkamies ratkaisee asiat, jotka koskevat opetus- ja kulttuuriministeriössä käsiteltävien opetus- ja kulttuuritoimen valtionosuuksien sekä ryhmän toimialaan kuuluvan muun lakisääteisen rahoituksen maksujen hyväksymistä.

9 luku

Erinäisiä säännöksiä

56 §
Ryhmät

Ministeriössä on toistaiseksi asetetut kunnallistalouden ja -hallinnon ryhmä, suunnitteluryhmä sekä rahapelipolitiikan yhteistyöryhmä.

Ryhmien tehtävistä määrätään ryhmien asettamista koskevissa ministeriön päätöksissä.

57 §
Valmiuspäällikkö ja turvallisuuspäällikkö

Ministeriön valmiuspäällikön tehtävänä on ohjata ja yhteensovittaa ministeriön poikkeusoloihin varautumista. Valmiuspäällikkönä toimii kansliapäällikkö tai muu ministerin määräämä virkamies. Valmiuspäällikön sijaisena toimii kansliapäällikön määräämä virkamies.

Ministeriön turvallisuuspäällikön tehtävänä on ohjata ja yhteensovittaa ministeriön turvallisuutta koskevien suunnitelmien ja ohjeiden valmistelua. Kansliapäällikkö määrää turvallisuuspäällikön ja tämän sijaisen.

58 §
Henkilöstökokoukset

Osastojen, osastojen vastuualueiden ja yksiköiden sekä osastojen ulkopuolisten toimintayksiköiden päälliköiden tulee säännöllisesti kutsua henkilöstö kokouksiin.

59 §
Muut sisäiset määräykset

Yhteistoiminnasta ministeriön ja sen henkilöstön kesken määrätään yhteistoiminnasta valtion virastoissa ja laitoksissa annetun lain (1233/2013) 42 §:ssä tarkoitetussa sopimuksessa yhteistoiminnasta opetus- ja kulttuuriministeriössä.

Kirjanpitoyksikkötehtävistä määrätään tarkemmin taloussäännössä.

Asiakirjojen kirjaamisesta ja arkistoinnista määrätään tarkemmin tiedonhallintasuunnitelmassa.

60 §
Voimaantulo

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä toukokuuta 2014.

Tällä asetuksella kumotaan opetus- ja kulttuuriministeriön työjärjestys (329/2010).

Helsingissä 30 päivänä huhtikuuta 2014

Opetus- ja viestintäministeri
Krista Kiuru

Kansliapäällikkö
Anita Lehikoinen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.