998/2013

Annettu Helsingissä 16 päivänä joulukuuta 2013

Sisäministeriön asetus Rajavartiolaitoksen suoritteiden maksuista

Sisäasiainministeriön päätöksen mukaisesti säädetään valtion maksuperustelain (150/1992) 8 §:n nojalla, sellaisena kuin se on laissa 348/1994:

1 §
Soveltamisala

Tässä asetuksessa säädetään Rajavartiolaitoksen suoritteiden maksullisuudesta ja maksujen suuruudesta. Tämä asetus koskee myös Rajavartiolaitoksen esikunnan sisäministeriön rajavartio-osastona tuottamaa suoritetta.

2 §
Julkisoikeudelliset suoritteet

Valtion maksuperustelain 6 §:n 2 momentissa tarkoitettuja julkisoikeudellisia suoritteita, joista Rajavartiolaitos perii tämän asetuksen liitteenä olevan maksutaulukon 2 mukaiset kiinteät omakustannusarvon mukaiset maksut, ovat maksutaulukon 2 mukaiset muita päätöksiä koskevat maksut.

3 §
Valtion maksuperustelain 7 §:n 2 momentin mukaiset suoritteet

Valtion maksuperustelain 7 §:n 2 momentissa tarkoitettuja muita suoritteita, joista Rajavartiolaitos perii tämän asetuksen liitteenä olevan maksutaulukon 1 mukaiset omakustannusarvon mukaiset maksut, ovat Rajavartiolaitoksen ilma-aluskalustolla, laivalla, veneellä ja ilmatyynyaluksella ja muulla kalustolla tuotetut suoritteet.

Edellä 1 momentissa tarkoitettuja suoritteita ovat:

1) sairaankuljetus maa-alueella ihmishengen pelastamiseksi olosuhteissa, joissa sairaankuljetusta ei voida muutoin toteuttaa, sekä

2) sairaankuljetus merialueella ihmishengen pelastamiseksi, jollei kysymys ole meripelastuslain (1145/2001) tarkoittamaan meripelastustoimeen liittyvästä kuljetuksesta.

4 §
Liiketaloudellisin perustein hinnoitellut suoritteet

Valtion maksuperustelain 7 §:n 1 momentissa tarkoitettuja muita suoritteita, jotka Rajavartiolaitos hinnoittelee liiketaloudellisin perustein, ovat:

1) tilojen, kaluston ja laitteiden käyttö sekä palkatun henkilöstön ja asevelvollisten käyttö Rajavartiolaitoksen ulkopuolisissa tehtävissä,

2) tilauksesta tehtävä suunnittelu-, asiantuntija- ja konsultointipalvelut,

3) tilastot ja selvitykset sekä muu tietopalvelu ja

4) muu tilaukseen tai toimeksiantoon perustuva suorite ulkopuoliselle sekä

5) asiakirjoista annettavat jäljennökset ja kopiot ottaen huomioon mitä jäljempänä 7 §:ssä on säädetty.

5 §
Omakustannusarvoa alemmat maksut ja maksun perimättä jättäminen

Rajavartiolaitoksen suoritteen omakustannusarvoa alemmasta maksusta ja maksun perimättä jättämisestä noudatetaan rajavartiolain (578/2005) 81 §:n 1 ja 2 momentin säännöksiä.

6 §
Rajavartiolaitoksen palvelussuhdeasuntojen vuokrat

Rajavartiolaitoksen hallinnassa olevien, Rajavartiolaitoksen virkamiesten asunnoiksi tarkoitetuista asuinhuoneistoista voidaan periä liiketaloudellista vastiketta alempaa vastiketta siten kuin siitä on rajavartiolain 81 §:n 3 momentissa on säädetty.

7 §
Julkisuuslain perusteella annettavat suoritteet

Sisäministeriö päättää viranomaisen toiminnan julkisuudesta annetun lain 34 §:n (621/1999) 2 momentissa tarkoitetusta tiedon esille hakemisesta sekä 3 momentissa tarkoitettujen kopioiden ja tulosteiden antamisesta perittävistä maksuista.

8 §
Voimaantulo

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2014 ja on voimassa vuoden 2015 loppuun.

Helsingissä 16 päivänä joulukuuta 2013

Sisäasiainministeri
Päivi Räsänen

Ylitarkastaja
Pertti Normia

Liite 1

MAKSUTAULUKKO 1

Maksu peritään suoritteen tuottamiseen käytetyn ajan perusteella neljännestunneittain. Suoritteen tuottamiseen käytettyyn aikaan sisältyy paitsi varsinainen kuljetusaika myös sitä varten tapahtunut meno- ja paluuaika, ellei meno- tai paluuaikana suoriteta muita Rajavartiolaitoksen tehtäviä. Maksun perimistä varten suoritteeseen käytetty kokonaisaika korotetaan lähimpään neljännestunnin aikaan.

Sairaankuljetukseen käytetään ensisijaisesti helikopteri- ja venekalustoa. Tarpeellisiin jatkokuljetuksiin tulee käyttää ensisijaisesti sairaankuljetusyksikköjen sairaankuljetuskalustoa.

Rajavartiolaitoksen toteutettavaan henkilöiden turvakuljetuksiin sekä virka-aputoiminnassa käytetään muutakin kalustoa.

1) suoritteet ilma-aluskalustolla Euroa (€)/15 min
Keskiraskas helikopteri 4 100
Kevyt 2-mottorinen helikopteri 2 100
Kevyt 1-mottorinen helikopteri    930
Valvontalentokone (Dornier) 1 510
2) suoritteet laivalla, veneellä, ilmatyynyaluksella, jääkulkuneuvolla ja kiitoreellä
Ulkovartiolaiva Turva (UVL 10) 1 930
Ulkovartiolaiva 1 070
Partiovene    270
Nopeavene    200
Apuvene    150
Ilmatyynyalus    480
Jääkulkuneuvo/kiitoreki    230
3) suoritteet muulla kalustolla
Robottikalusto ilman työalustaa    480
Moottorikelkka/mönkijä      25

Liite 2

MAKSUTAULUKKO 2

MUUT PÄÄTÖKSET

 Euroa (€)
Henkilötietolain (523/1999) 26 §:n mukaisen useamman kuin kerran vuodessa tapahtuvan saman henkilön pyytämän tarkastusoikeuden käyttäminen 62
Muu hakemuksesta annettava päätös 30

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.