1067/2012

Annettu Helsingissä 20 päivänä joulukuuta 2012

Maa- ja metsätalousministeriön asetus maaseutuelinkeinojen valituslautakunnan suoritteista perittävistä maksuista

Maa- ja metsätalousministeriön päätöksen mukaisesti säädetään valtion maksuperustelain (150/1992) 8 §:n, sellaisena kuin se on laissa 348/1994, nojalla:

1 §
Julkisoikeudelliset suoritteet, joista peritään omakustannusarvosta poikkeava maksu

Maaseutuelinkeinojen valituslautakunnassa peritään muutoksenhausta käsittelymaksua 114 euroa.

Kun ylimääräinen muutoksenhakemus hylätään, käsittelymaksu on 57 euroa.

Käsittelymaksua ei peritä, jos:

1) valituslautakunta muuttaa alemman viranomaisen päätöstä muutoksenhakijan eduksi;

2) asia aineellisia kysymyksiä osaksikaan ratkaisematta palautetaan alemman viranomaisen käsiteltäväksi tai asia siirretään toimivaltaiselle viranomaiselle;

3) muutoksenhakemus jää sillensä tai sitä ei tutkita taikka se raukeaa.

Käsittelymaksu jätetään niin ikään perimättä:

1) luottojen maksuhelpotusta, vapaaehtoista velkajärjestelyä tai valtion takautumisvaatimuksesta luopumista koskevassa asiassa;

2) kasvinterveyden suojelemisesta annetun lain (702/2003) tai eläintautilain (55/1980) nojalla annettavan taikka yleisen edun kannalta tärkeässä ympäristön- tai työympäristön suojeluun liittyvässä asiassa annettavan päätöksen kyseessä ollessa;

3) käsittelymaksun oikaisuvaatimukseen annettavasta päätöksestä;

4) täytäntöönpanon kieltoa tai keskeyttämistä koskevassa asiassa; ja

5) asiassa, jossa päätösasiakirja on muualla laissa säädetty maksuttomaksi.

2 §
Julkisoikeudellinen suorite, josta peritään omakustannusarvoa vastaava maksu

Todistuksesta, joka pyynnöstä annetaan erillisenä asiakirjana tai kirjoitetaan viranomaiselle esitettyyn asiakirjaan, peritään maksua 10 euroa.

3 §
Muut maksulliset suoritteet

Liiketaloudellisin perustein hinnoiteltavia suoritteita ovat tilauksesta tehtävät selvitykset.

Viranomaisten toiminnan julkisuudesta annetun lain (621/1999) 34 §:n 2 momentissa tarkoitetusta tiedon esille hakemisesta sekä 3 momentissa tarkoitettujen kopioiden ja tulosteiden antamisesta perittävistä maksuista päättää maaseutuelinkeinojen valituslautakunta ottaen huomioon, mitä lain 34 §:ssä säädetään.

4 §
Voimaantulo

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2013 ja on voimassa vuoden 2014 loppuun.

Tämän asetuksen mukaisia maksuja peritään sen voimassaoloaikana tilatuista suoritteista.

Sellaisen asian käsittelystä, joka on tullut valituslautakunnassa vireille ennen tämän asetuksen voimaantuloa, peritään käsittelymaksu ennen tämän asetuksen voimaantuloa voimassa olleiden säännösten mukaan. Vastaavasti peritään maksua ennen asetuksen voimaantuloa tilatuista muista suoritteista.

Helsingissä 20 päivänä joulukuuta 2012

Maa- ja metsätalousministeri
Jari Koskinen

Talousylitarkastaja
Eeva-Liisa Heinranta

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.