210/2012

Annettu Helsingissä 10 päivänä toukokuuta 2012

Valtioneuvoston asetus elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskusten sekä työ- ja elinkeinotoimistojen maksullisista suoritteista vuonna 2012 annetun valtioneuvoston asetuksen liitteen muuttamisesta

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti

muutetaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskusten sekä työ- ja elinkeinotoimistojen maksullisista suoritteista vuonna 2012 annetun valtioneuvoston asetuksen (1538/2011) liite seuraavasti:


Tämä asetus tulee voimaan 11 päivänä toukokuuta 2012.

Helsingissä 10 päivänä toukokuuta 2012

Maa- ja metsätalousministeri
Jari Koskinen

Kalatalousylitarkastaja
Jouni Tammmi

MAKSUTAULUKKO

A. Ympäristötehtävien suoritteet euroa
Ympäristönsuojelulain (86/2000) mukaiset päätökset*
*Tilapäistä melua tai tärinää aiheuttavasta toiminnasta tehtävän ilmoituksen käsittely 520
*Poikkeuksellisesta tilanteesta tehtävän ilmoituksen käsittely 520
*Pilaantuneen maaperän puhdistamisesta tehtävän ilmoituksen käsittely 50 euroa/h
*Tarkkailusuunnitelman tai sen muutoksen hyväksyminen 50 euroa/h
*Muiden kuin viranomaisen tai haittaa kärsivän asianosaisen aloitteesta vireille pantu ympäristönsuojelulain 105 §:n mukainen hallintopakkoasia, jos vireillepanoa on pidettävä ilmeisen perusteettomana 520
Luonnonsuojelulain (1096/1996) mukaiset päätökset*
*Poikkeus luonnonsuojeluohjelman toimenpiderajoituksesta 260
*Poikkeus luontotyypin muuttamiskiellosta 260
*Poikkeus erityisesti suojeltavan lajin esiintymispaikan hävittämis- ja heikentämiskiellosta 260
*Poikkeus eliölajien rauhoitussäännöksistä 110
*Lupa rauhoitetun lajin maahantuontiin, maastavientiin, myymiseen, vaihtamiseen tai myytäväksi taikka vaihdettavaksi tarjoamiseen 110
*Muu luonnonsuojelulain nojalla annettu lupa 110
Luonnonsuojelua edistäviin tutkimuksiin myönnettävät poikkeukset ja luvat ovat maksuttomia.
Muut ympäristöpäätökset ja -suoritteet
*Vuoden 1993 jätelain nojalla tehty toiminnan hyväksyminen jätetiedostoon 160
*Vuoden 2011 jätelain nojalla tehtävä päätös jätehuoltorekisteriin hyväksymisestä
- päätös uudesta toiminnasta 540
- päätöksen muuttaminen tai tarkistaminen 270
- muutoin kuin päätöksen yhteydessä annettu ote jätehuoltorekisteristä 50
*Vuoden 1993 jätelain nojalla tuottajatiedostoon tehtävien ilmoitusten käsittely
-* tuottajan merkitseminen tuottajatiedostoon 520
-* päätös tuottajayhteisön hyväksymisestä tuottajatiedostoon 6 420
-* päätös juomapakkausten palautusjärjestelmän hyväksymisestä tuottajatiedostoon
-* yksittäinen tuottaja 640
-* tuottajayhteisö tai vuoden 1993 jätelain 18 g §:n 5 momentissa tarkoitettu usean tuottajan yhteistoimintajärjestely 6 420
*Muutoin kuin tuottajatiedostoon hyväksymistä koskevan päätöksen yhteydessä annettu ote tuottajatiedostosta 60
*Vuoden 2011 jätelain nojalla tehty päätös tuottajarekisteriin hyväksymisestä
- päätös tuottajan hyväksymisestä tuottajarekisteriin 520
- päätös tuottajayhteisön hyväksymisestä tuottajarekisteriin 6 420
- päätös usean tuottajan juomapakkausten palautusjärjestelmän hyväksymisestä tuottajarekisteriin 6 420
- päätös yksittäisen tuottajan juomapakkausten palautusjärjestelmän hyväksymisestä tuottajarekisteriin 640
Vuoden 2011 jätelain nojalla tehty päätös juomapakkausten palautusjärjestelmään kuuluvien pakkausten merkintävelvollisuudesta poikkeamisesta 1 280
*Muutoin kuin tuottajarekisteriin hyväksymistä koskevan päätöksen yhteydessä juomapakkausten palautusjärjestelmän ylläpitäjälle annettu ote tuottajarekisteristä 65
Vuoden 2011 jätelain 152 § 6 momentin nojalla tehdyn hyväksymispäätöksen (uudelleenrekisteröinti) maksua voidaan alentaa 50%, jos työmäärä on tavanomaista merkittävästi vähäisempi 50 euroa/h
*Vesilain (587/2011) mukaiseen lupaan liittyvän tarkkailusuunnitelman tai sen muutoksen hyväksyminen
*Padon turvallisuustarkkailuohjelman hyväksyminen, jollei padon omistajana ole valtio 110
Maankäyttö- ja rakennuslain (132/1999) mukainen poikkeamispäätös
- poikkeamisen myöntäminen 470
-* poikkeamisen epääminen 230
*Yleiskaavan laatimiseksi tai muuttamiseksi määrätyn rakennus- ja toimenpidekiellon jatkaminen 140
Maastoliikennelain (1710/1995) 8 §:ssä tarkoitettu kielto- tai rajoitusasia
- myönteinen päätös 520
-* kielteinen päätös 260
Vesiliikennelain (463/1996) 15 ja 16 §:ssä tarkoitettu kielto tai rajoitus
- myönteinen päätös 520
-* kielteinen päätös 260
Muut ympäristötehtävien suoritteet
Ympäristövaikutusten arviointimenettelystä annetussa laissa (468/1994; YVA-laki) tarkoitettu lausunto arviointiohjelmasta, kun hanke tai sen vaikutukset ulottuvat
- yhden kunnan alueelle 5 140
- 2―5 kunnan alueelle, jolloin edellisen lisäksi peritään kuntakohtainen lisämaksu 1 280
- kuuden tai useamman kunnan alueelle, jolloin edellisten lisäksi peritään kuntakohtainen lisämaksu 520
- maksu voi kuitenkin olla enintään 27 540
YVA-laissa tarkoitettu lausunto arviointiselostuksesta, kun hanke tai sen vaikutukset ulottuvat
- yhden kunnan alueelle 7 600
- 2―5 kunnan alueelle, jolloin edellisen lisäksi peritään kuntakohtainen lisämaksu 1 280
- kuuden tai useamman kunnan alueelle, jolloin edellisten lisäksi peritään kuntakohtainen lisämaksu 520
- maksu voi kuitenkin olla enintään 30 000
Ympäristönsuojelun tietojärjestelmään merkitseminen 140
*Tuottajavastuista jätehuoltoa koskevien seurantatietojen käsittely
-* yksittäinen tuottaja, kun tuottajan liikevaihto on
- alle 100 000 euroa 120
- 100 000―1 000 000 euroa 240
- 1 000 001―10 000 000 euroa 350
- yli 10 000 000 euroa 470
-* tuottajayhteisöt (20―30 h) 1 280
-* juomapakkausten palautusjärjestelmien ylläpitäjät
-* yksittäinen tuottaja (4―6 h) 260
-* tuottajayhteisö tai vuoden 1993 jätelain 18 g §:n 5 momentissa tarkoitettu usean tuottajan yhteistoimintajärjestely (20―30h) 1 280
*Pakkauksista annetun valtioneuvoston päätöksen (962/1997) 16 §:n 2 momentissa tarkoitettujen seurantatietojen käsittely (2―4 h) 160
Tuottajavastuista jätehuoltoa ja pakkauksia koskevien seurantatietojen käsittelystä peritään maksu 50 prosenttia taulukon mukaista maksua alempana, jos asian käsittelyn vaatima työmäärä on taulukossa mainittua työmäärää pienempi, ja 50 prosenttia taulukon mukaista maksua korkeampana, jos työmäärä on suurempi.
B Liikennesuoritteet
*Lupa suorittaa maantielain 42 §:n mukaisia töitä tiealueella 180
*Lupa asettaa maantielle pysyväisluontoinen liikenteenohjauslaite
- palvelukohteiden viitoitus 200
- muut liikenteenohjauslaitteet 100
Lupa maanteiden erikoiskäyttöön 100
Kelirikkoajan poikkeuslupa 100
*Liittymäluvat
- asunto-, loma-asunto-, maa- ja metsätalousliittymät 110
- elinkeinonharjoittajan liittymä 230
- moottorikelkkailureitin tai moottorikelkkauran ylityskohta 110
Maantielain 47 §:n mukaiset poikkeamispäätökset
- rakentamisesta maantien suoja- ja näkemäalueelle 100
- tienvarsimainonnan poikkeuslupa 330
Erikoiskuljetusluvat kun ylitetään ajoneuvojen käytöstä tiellä annetun asetuksen 20, 21, 23 ja 30 b―30 e §:n massa-arvot
- massa enintään 90 tonnia 90
- massa yli 90 tonnia, kuitenkin enintään 200 tonnia 200
- massa yli 200 tonnia 460
- kun ajoneuvolle yleisesti tiellä sallittujen massa-arvojen rajoissa korkeus on yli 7 metriä tai leveys on yli 6 metriä 90
- muut luvat 40
- lisäreitti tai ennakkopäätös kuljetusmahdollisuudesta puolet lupamaksusta
- lupamaksun lisäksi sillan ylittäminen valvottuna kuljetuksena 340
*Kielteinen päätös liikennettä koskevista luvista 30
Ajoneuvon siirto
Henkilöautot ja pakettiautot
- siirto varastoon 200
- lähisiirto 100
Kuorma-autot ja muut raskaat ajoneuvot1
- siirto varastoon 80
- lähisiirto 80
Joukkoliikennelupa 220
Joukkoliikenneluvan muutos 140
Joukkoliikenteen yhteisölupa 220
Joukkoliikenteen yhteisöluvan jäljennös 50
Taksilupa 320
Taksiluvan uudistaminen 320
Taksiluvan muutos 240
Taksiluvan pienehkö muutos 90
Ajovuorojärjestys 45/75
Tavaraliikennelupa(kotimaa) 190
Tavaraliikenteen yhteisölupa 190
Tavaraliikenneluvan muutos 90
Tavaraliikenteen yhteisöluvan jäljennös 190
Lupa kadonneen tilalle 90
Kuljettajatodistus 45
Reittiliikennelupa 320
Reittiliikenneluvan muutos 240
Kutsujoukkoliikennelupa 320
Kutsujoukkoliikenneluvan muutos 240
EU-linjaliikennelupa 320
EU-linjaliikenneluvan jäljennös 50
Etuajo-oikeus lautalle 90
-lisäpäätös 30
Tilapäinen etuajo-oikeus 40
C. Muut suoritteet
Päätös työnteon hyväksymisestä 22
Todistus palkkaturvarekisteristä 32
*Päätös kunnan maaseutuelinkeinoviranomaisen päätöksestä tehdystä oikaisuvaatimuksesta 50
Kalastuslain (286/1982) 6 §:n 3 momentissa tarkoitettu pyyntipaikkalupapäätös ja lohikalojen paisetaudin leviämisen ehkäisemisestä annetun maa- ja metsätalousministeriön päätöksen (1086/1998) 7 §:ssä tarkoitettu poikkeuslupa; 100
Kalastuslain 11 §:ssä tarkoitettu rajoittamis- tai kieltopäätös 320
Kalastuslain 6 §:n 3 momentissa tarkoitettu kotitarve- ja virkistyskalastuslupa 11
Kalastusasetuksen (1116/1982) 47 §:n 3 momentissa tarkoitettu kalastuksenvalvojan merkki sekä kalastuksenvalvojan tunnuskortti 6
Kalastuslain (286/1982) 97 §:n 2 momentissa tarkoitettu kalastuksenvalvojaksi hyväksymistä koskeva päätös 20
Kalastuslain (286/1982) 97 a §:ssä tarkoitetun kalastuksenvalvojan kokeen suorituksen hyväksymistä tai hylkäämistä koskeva päätös 20
Kalastuslain (286/1982) 97 b §:ssä tarkoitettu kalastuksenvalvojakortti ja -tunnus 10
Suostumus panttioikeudesta vapauttamiseksi, ei kuitenkaan välittömästi valtion lisäaluekaupasta aiheutuva 100
Porotalouslain (161/1990) ja muun vastaavan lainsäädännön mukainen luovutuslupa 75
Lisäksi keskus perii ajan käyttöön perustuvat maksut (50 euroa/tunti) seuraavista suoritteista:
1) perintökaaren (40/1965) 25 luvun 8 §:ssä tarkoitettu lausunto;
2) kalastuslain 121 §:ssä tarkoitettu istutuslupapäätös;
3) kaloissa, äyriäisissä ja nilviäisissä esiintyvien eläintautien vastustamisesta annetun maa- ja metsätalousministeriön asetuksen (470/2008) 20 §:ssä tarkoitettu poikkeuslupapäätös;
4) kalastuslain 25 §:n 3 momentissa, 37 §:n 1 momentissa ja 38 §:ssä tarkoitetut lupapäätökset;
5) vesilain (587/2011) ja ympäristönsuojelulain (86/2000) mukaiseen lupaan liittyvien kalataloudellisten tarkkailu- ja toimenpidevelvoitteiden toteuttamissuunnitelmien hyväksyminen, ellei luvanhaltija ole valtio; sekä
6) muu kalastuslain tai -asetuksen nojalla annettu lupa, tai muu kalastuslain tai -asetuksen nojalla tehty päätös.
Edellä mainitun ajankäyttöön perustuvan maksun lisäksi peritään suoritteen tuottamiseen liittyvät matkakustannukset.
Todistukset ja otteet
Diaaritodistus tai -ote 30 euroa
Lainvoimaisuustodistus 55 euroa
Toimitusmaksu 5 euroa/ lähetys
Asiakirjan oikeaksi todistaminen 5 euroa/ asiakirja

*varustetut suoritteet ovat valtion maksuperustelain 6 § 3 momentissa tarkoitettuja maksullisia julkisoikeudellisia suoritteita, joista peritään omakustannusarvoa alempi kiinteä maksu.

1Kuorma-autojen ja muiden raskaiden ajoneuvojen hinauskustannukset laskutetaan erikseen toteutuneiden kustannusten mukaisesti

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.