1536/2011

Annettu Helsingissä 29 päivänä joulukuuta 2011

Valtioneuvoston asetus julkisista puolustus- ja turvallisuushankinnoista

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti, joka on tehty puolustusministeriön esittelystä, säädetään julkisista puolustus- ja turvallisuushankinnoista annetun lain (1531/2011) nojalla:

1 luku

Yleiset säännökset

1 §
Soveltamisala ja tarkoitus

Tässä asetuksessa annetaan tarkempia säännöksiä julkisista puolustus- ja turvallisuushankinnoista annetussa laissa (1531/2011), jäljempänä puolustus- ja turvallisuushankintalaki, edellytetyistä puolustus- ja turvallisuushankintojen ilmoitusvelvoitteista, ilmoitusten sisällöstä, ilmoitusten lähettämisestä, julkaisemisesta ja muista ilmoitusvelvollisuuteen liittyvistä seikoista sekä velvollisuudesta toimittaa puolustus- ja turvallisuushankinnoista tilastotietoja ja muita selvityksiä Suomen viranomaisille ja Euroopan unionin toimielimille.

2 §
Määritelmät

Tässä asetuksessa käytettävistä määritelmistä säädetään puolustus- ja turvallisuushankintalain 3 §:ssä.

2 luku

Ilmoitusmenettely EU-kynnysarvot ylittävissä hankinnoissa

3 §
EU-vakiolomakkeet ja CPV-viitenimikkeistö

Puolustus- ja turvallisuushankintalain 28 §:ssä, 64 §:n 2 momentissa ja 81 §:ssä edellytetyt ilmoitukset tehdään vakiolomakkeiden vahvistamisesta julkisiin hankintamenettelyihin liittyvien ilmoitusten julkaisemista varten ja asetuksen (EY) N:o 1564/2005 kumoamisesta annetulla komission täytäntöönpanoasetuksella (EU) N:o 842/2011, jäljempänä vakiolomakeasetus, vahvistettuja vakiolomakkeita käyttäen. Puolustus- ja turvallisuushankintojen määrittelyssä käytetään yhteisestä hankintasanastosta (CPV) annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 2195/2002 mukaisesti kyseisellä asetuksella vahvistettua viitenimikkeistöä.

4 §
EU-ilmoitukset ja niiden lähettäminen

Edellä 3 §:n 1 momentissa tarkoitetuista EU-ilmoituksista ennakkoilmoitus, hankintailmoitus, alihankintailmoitus, jälki-ilmoitus ja suorahankintaa koskeva ilmoitus on toimitettava julkaistavaksi www.hankintailmoitukset.fi - internetosoitteen kautta suomen- tai ruotsinkielisenä työ- ja elinkeinoministeriön ilmoittamalle taholle, jonka on lähetettävä ilmoitukset edelleen Euroopan unionin virallisten julkaisujen toimistoon ja merkittävä ilmoituksiin lähettämispäivä. Hankintayksikön on pyydettäessä osoitettava ilmoitusten lähettämispäivä.

Muut vakiolomakeasetuksella vahvistetut EU-ilmoitukset hankintayksikkö voi täyttää suoraan Euroopan unionin virallisten julkaisujen toimiston ylläpitämällä verkkosivuilla osoitteessa www.simap.europa.eu komission vahvistamia vakiolomakkeita käyttäen. Ilmoituksesta tulee lähettää kopio tilastointia varten työ- ja elinkeinoministeriön ilmoittamalle taholle.

5 §
Ennakkoilmoitus

Hankintayksikön on toimitettava puolustus- ja turvallisuushankintalain 28 §:n 4 momentin mukainen ennakkoilmoitus julkaistavaksi mahdollisimman pian varainhoitovuotensa alettua seuraavan 12 kuukauden aikana toteutettavista:

1) ennakoidulta yhteisarvoltaan vähintään 750 000 euron tavarahankinnoista ja puitejärjestelyistä CPV luokituksen mukaisia tuoteryhmiä käyttäen;

2) ennakoidulta yhteisarvoltaan vähintään 750 000 euron puolustus- ja turvallisuushankintalain liitteen A mukaisista ensisijaisista palveluhankinnoista ja puitejärjestelyistä puolustus- ja turvallisuushankintahankintalain liitteen A mukaisia pääluokkia käyttäen; sekä

3) rakennusurakoista tai niitä koskevista puitejärjestelyistä, joiden ennakoitu arvo on vähintään puolustus- ja turvallisuushankintalain 12 §:ssä tarkoitettu rakennusurakoita koskeva EU-kynnysarvo.

6 §
Muiden ilmoitusten julkaiseminen

Hankintayksikkö ja sopimuspuoleksi valittu tarjoaja voi toimittaa julkaistavaksi ilmoituksia EU-vakiolomakkeita käyttäen myös niistä puolustus- ja turvallisuushankinnoista tai alihankinnoista, joita ilmoitusvelvollisuus ei koske.

3 luku

Viestintä EU-kynnysarvot ylittävissä hankinnoissa

7 §
Sähköiseen viestintään sovellettavat säännöt

EU-kynnysarvot ylittäviä tavarahankintoja, rakennusurakoita sekä liitteen A mukaisia palveluhankintoja koskevassa hankintamenettelyssä tehtävät osallistumishakemukset ja tarjoukset voidaan vastaanottaa sähköisesti, jos vastaanottaminen täyttää seuraavat vaatimukset:

1) tarjousten ja osallistumishakemusten sähköiseen toimittamiseen tarvittavat eritelmät, myös salausta koskevat tiedot, ovat tarjoajien ja ehdokkaiden käytettävissä;

2) tarjoajat tai ehdokkaat toimittavat ennen tarjousten ja osallistumishakemusten esittämiselle asetetun määräajan päättymistä sellaiset vaaditut asiakirjat, todistukset, vakuutukset ja ilmoitukset, joita ei ole saatavilla sähköisessä muodossa; 

3) tarjousten ja osallistumishakemusten saapumisajankohdat on määriteltävissä;

4) sähköisesti toimitettuihin tietoihin ei ole pääsyä ennen tietojen toimittamiselle varatun määräajan päättymistä;

5) ennen määräajan päättymistä tapahtuva pääsy tietoihin on selkeästi havaittavissa; 

6) ainoastaan valtuutettu henkilö voi vahvistaa tai muuttaa vastaanotettujen tietojen avaamista koskevia päivämääriä;

7) jos valtuutettuja henkilöitä on useita, he voivat ainoastaan samanaikaisesti toimimalla sallia pääsyn kaikkiin toimitettuihin tietoihin tai osaan niistä hankintamenettelyn eri vaiheissa;

8) valtuutetut henkilöt voivat samanaikaisesti toimimalla sallia pääsyn vasta määrätyn päivämäärän jälkeen toimitettuihin tietoihin; sekä

9) vaatimusten mukaisesti vastaanotettuihin ja avattuihin tietoihin on pääsy ainoastaan niihin perehtymiseen valtuutetuilla.

4 luku

Tilastotiedot ja selvitykset EU-kynnysarvot ylittävistä hankinnoista

8 §
EU-kynnysarvot ylittävistä hankinnoista Euroopan komissiolle toimitettavat tiedot ja selvitykset

Hankintayksikön on lähetettävä Euroopan komissiolle tieto puolustus- ja turvallisuushankintalain 109 §:n mukaisesti:

1) puolustus- ja turvallisuushankintalain 7 §:n 3 momentin mukaisesta kansainvälisestä sopimuksesta; sekä

2) tarjouksen hylkäämisestä puolustus- ja turvallisuushankintalain 58 §:n mukaan lain vastaisen valtiontuen vuoksi.

9 §
EU-kynnysarvot ylittäviä hankintasopimuksia ja puitejärjestelyjä koskevat selvitykset

Puolustus- ja turvallisuushankintalain 109 §:n 2 momentin mukaisesti laadittavan selvityksen on sisällettävä vähintään seuraavat tiedot:

1) hankintayksikön nimi ja osoite sekä hankintasopimuksen tai puitejärjestelyn arvo;

2) hyväksyttyjen ehdokkaiden tai tarjoajien nimet sekä perustelut valinnalle;

3) hylättyjen ehdokkaiden tai tarjoajien nimet sekä perustelut hylkäämiselle;

4) poikkeuksellisen alhaiset tarjoukset ja perustelut niiden hylkäämiselle;

5) voittaneen tarjoajan nimi, tarjouksen valinnan perustelut sekä mahdollisesti alihankintoina teetettävien sopimusten osuus;

6) suorahankinnan ja kilpailullisen neuvottelumenettelyn käytön perusteet;

7) puolustus- ja turvallisuushankintalain 22 §:n 1 kohdassa tarkoitetun suorahankinnan käytön perusteet; sekä

8) syyt, joiden perusteella hankintayksikkö on päättänyt olla tekemättä hankintasopimusta tai puitejärjestelyä.

10 §
Tilastotiedot

Työ- ja elinkeinoministeriö laatii hankintayksiköiden edellisenä vuonna tekemistä hankinnoista tilastoselvityksen, jonka ministeriö toimittaa komissiolle vuosittain lokakuun loppuun mennessä. Tilastotiedot kerätään hankintayksikön 4 §:n mukaisesti julkaistaviksi toimittamista hankintailmoituksista tai hankintayksiköiltä erikseen pyydettävistä selvityksistä.

Tilastoselvityksissä tulee eritellä:

1) puolustus- ja turvallisuushankintalain 12 §:ssä tarkoitetut EU-kynnysarvot ylittävien hankintojen lukumäärä ja arvo ryhmitellen tiedot yhteisen hankintanimikkeistön (CPV) luokkien, sopimusosapuolen kansalaisuuden ja hankintamenettelyn perusteella.

2) käytettäessä puolustus- ja turvallisuushankintalain 22 ja 23 §:ssä tarkoitettua suorahankintaa tilastoselvityksen tiedot tulee 2 momentin 1 kohdan lisäksi ryhmitellä menettelyn käyttöedellytysten mukaan.

5 luku

Voimaantulo ja siirtymäsäännökset

11 §
 Voimaantulo

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2012.

Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2009/81/EY (32009L0081); EUVL N:o L 216, 20.8.2009, s. 76-136

   Helsingissä 29 päivänä joulukuuta 2011

Oikeusministeri
Anna-Maja Henriksson

Hallitusneuvos
Jouko Tuloisela

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.