1526/2011

Säädöstä oikaistu.

Annettu Helsingissä 29 päivänä joulukuuta 2011

Laki keskinäisestä avunannosta veroihin, maksuihin ja muihin toimenpiteisiin liittyvien saatavien perinnässä annetun neuvoston direktiivin lainsäädännön alaan kuuluvien säännösten kansallisesta täytäntöönpanosta ja direktiivin soveltamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään:

1 §
Direktiivin täytäntöönpano

Keskinäisestä avunannosta veroihin, maksuihin ja muihin toimenpiteisiin liittyvien saatavien perinnässä annetun neuvoston direktiivin 2010/24/EU, jäljempänä perintädirektiivi, lainsäädännön alaan kuuluvat säännökset ovat lakina voimassa, jollei tästä laista muuta johdu.

2 §
Soveltamisala

Tämän lain ja perintädirektiivin mukaisesti:

1) pannaan Suomessa täytäntöön perintädirektiivissä tarkoitettu toisen Euroopan unionin jäsenvaltion toimivaltaisen viranomaisen Suomen toimivaltaiselle viranomaiselle tekemä avunpyyntö; sekä

2) tehdään Suomen toimivaltaisen viranomaisen avunpyyntö pantavaksi täytäntöön toisessa Euroopan unionin jäsenvaltiossa.

3 §
Avunannon piiriin kuuluvat saatavat

Avunannon piiriin kuuluvat saatavat, jotka perustuvat:

1) jäsenvaltion tai sen alueellisen tai hallinnollisen osan tai paikallisviranomaisen kantamiin taikka niiden tai unionin puolesta kannettaviin veroihin tai maksuihin;

2) toimenpiteisiin, jotka kuuluvat Euroopan maatalouden tukirahaston ja Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahaston kokonais- tai osittaisrahoitusjärjestelmään, mukaan lukien toimenpiteen yhteydessä perittävät määrät;

3) sokerialan yhteisen markkinajärjestelyn mukaisiin maksuihin;

4) hallinnollisiin rangaistusmaksuihin, sakkoihin, maksuihin ja lisämaksuihin, jotka liittyvät 1—3 kohdassa tarkoitettuihin saataviin ja jotka on määrännyt toimivaltainen hallintoviranomainen tai jotka hallinto- tai lainkäyttöelin on vahvistanut tämän hallintoviranomaisen pyynnöstä;

5) maksuihin todistuksista ja vastaavista asiakirjoista, jotka annetaan veroa tai maksua koskevan hallinnollisen menettelyn yhteydessä;

6) korkoihin ja kuluihin, jotka liittyvät 1—5 kohdassa tarkoitettuihin saataviin.

Avuannon piiriin eivät kuulu saatavat, jotka perustuvat:

1) jäsenvaltiolle, sen osalle taikka julkisoikeudellisille sosiaaliturvalaitoksille maksettaviin pakollisiin sosiaaliturvamaksuihin;

2) muihin kuin 1 momentin 4 ja 5 kohdassa tarkoitettuihin maksuihin;

3) vastikkeisiin julkisista palveluista ja muihin sopimusluonteisiin maksuihin;

4) rikosoikeudellisiin seuraamuksiin, jotka eivät kuulu 1 momentin 4 kohdan soveltamisalaan.

4 §
Avunannon muodot

Avunanto käsittää tietojenvaihdon, toisen jäsenvaltion toimivaltaisen viranomaisen valtuuttamien virkamiesten läsnäolon virastoissa ja osallistumisen hallinnollisiin tutkimuksiin toisessa jäsenvaltiossa, tiedoksiannon, perinnän ja perintää turvaavat toimenpiteet siten kuin perintädirektiivissä tarkemmin säädetään.

5 §
Toimivaltainen viranomainen

Tässä laissa tarkoitettuja toimivaltaisia viranomaisia ovat Liikenteen turvallisuusvirasto, Maaseutuvirasto, Tullihallitus, Verohallinto ja Ahvenanmaan valtionvirasto sekä niiden valtuuttamat viranomaiset sen mukaan kuin 3 §:ssä tarkoitettuja veroja, maksuja ja muita toimenpiteitä koskevien saatavien osalta näiden viranomaisten toimivallasta muualla lainsäädännössä säädetään.

Verohallinto hoitaa yhteydenpidon Euroopan komissioon.

6 §
Muutoksenhakua koskeva alueellinen toimivalta

Muutosta avunantopyynnön kohteena olevan 3 §:ssä tarkoitetun saatavan perustetta tai avunantoa pyytävän jäsenvaltion toimivaltaisen viranomaisen suorittaman tiedoksiannon pätevyyttä koskevassa asiassa haetaan avunantoa pyytävän jäsenvaltion toimivaltaiselta muutoksenhakuelimeltä. Jos muutosta haetaan perintämenettelyn aikana, avunantopyynnön vastaanottavan viranomaisen on ohjattava muutoksenhakija osoittamaan hakemus avunantoa pyytävän jäsenvaltion toimivaltaiselle muutoksenhakuelimelle.

Muutosta avunantopyynnön vastaanottavassa jäsenvaltiossa toteutettuja täytäntöönpanotoimia tai sen toimivaltaisen viranomaisen suorittaman tiedoksiannon pätevyyttä koskevassa asiassa on haettava tämän jäsenvaltion toimivaltaiselta muutoksenhakuelimeltä.

7 §
Perintään ja saatavien turvaamiseen liittyviin toimenpiteisiin sovellettavat säännökset

Edellä 3 §:ssä tarkoitettujen saatavien perintään ja saatavien turvaamiseen liittyviin toimenpiteisiin sovelletaan veronkantolakia (609/2005), verojen ja maksujen täytäntöönpanosta annettua lakia (706/2007), verojen ja maksujen perimisen turvaamisesta annettua lakia (395/1973) ja tullilakia (1466/1994).

8 §
Muut keskinäistä virka-apua koskevat velvoitteet

Tämä laki ei vaikuta muihin mahdollisiin keskinäistä virka-apua koskeviin velvoitteisiin, joihin Suomi on sitoutunut tai sitoutuu muualla lainsäädännössä tai Suomea kansainvälisesti velvoittavissa sopimuksissa.

9 §
Tarkemmat säännökset

Valtioneuvoston asetuksella säädetään, että perintädirektiivin muut kuin lainsäädännön alaan kuuluvat säännökset ovat asetuksena voimassa, ja annetaan tarvittaessa tarkempia säännöksiä perintädirektiivin ja tämän lain täytäntöönpanosta.

10 §
Voimaantulo

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2012 ja sitä sovelletaan samasta ajankohdasta alkaen.

Tällä lailla kumotaan keskinäisestä virka-avusta eräiden saatavien, maksujen ja tullien sekä verojen perinnässä Suomen ja muiden Euroopan unionin jäsenvaltioiden toimivaltaisten viranomaisten välillä annettu laki (1221/1994).

HE 134/2011
VaVM 24/2011
EV 103/2011

  Helsingissä 29 päivänä joulukuuta 2011

Tasavallan Presidentti
TARJA HALONEN

Hallinto- ja kuntaministeri
Henna Virkkunen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.