1384/2011

Annettu Helsingissä 21 päivänä joulukuuta 2011

Valtioneuvoston asetus maatalousyrittäjien opintorahasta annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti, joka on tehty maa- ja metsätalousministeriön esittelystä,

muutetaan maatalousyrittäjien opintorahasta annetun valtioneuvoston asetuksen (247/2010) 7 §:n 1 momentti, 8 §:n 1 momentti ja 9 §:n 3 momentti, sekä

lisätään asetuksen 6  §:n 3 momenttiin uusi 6 kohta seuraavasti:

6 §
Ammatillinen koulutus

Tukikelpoista ammatillista koulutusta ei ole:

1) sellainen opetusministeriön toimialaan kuuluva ammatillisesta koulutuksesta annetussa laissa (630/1998), ammatillisesta aikuiskoulutuksesta annetussa laissa (631/1998), ammattikorkeakoululaissa (351/2003) tai yliopistolaissa (558/2009) tarkoitettu koulutus, joka johtaa ammatilliseen perustutkintoon, ammattitutkintoon, erikoisammattitutkintoon tai yliopistoissa tai ammattikorkeakouluissa suoritettavaan tutkintoon;

2) perusopetuslaissa (628/1998) tarkoitettu koulutus, jollei sen puuttuminen ole ammatillisen kehittymisen esteenä;

3) lukiolaissa (629/1998) tarkoitettu koulutus;

4) luonnonhaittakorvauksesta, maatalouden ympäristötuesta sekä eräistä muista ympäristön ja maaseudun tilan parantamiseen liittyvistä tuista annetun lain (1440/2006) 4 §:ssä säädettyihin tukimuotoihin liittyvä tuen saannin edellytyksenä oleva koulutus;

5) tilatukijärjestelmän täytäntöönpanosta annetun lain (557/2005) 18 a §:ssä säädettyyn tilaneuvontajärjestelmään liittyvä koulutus;

6) yhteisen maatalouspolitiikan suoria tukijärjestelmiä koskevista yhteisistä säännöistä ja tietyistä viljelijöiden tukijärjestelmistä sekä asetusten (EY) N:o 1290/2005, (EY) N:o 247/2006, (EY) N:o 378/2007 muuttamisesta ja asetuksen (EY) N:o 1782/2003 kumoamisesta annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 73/2009 68 artiklan 1 kohdan a alakohdan i luetelmakohdan mukaisen tärkkelysperunapalkkion maksamiseen liittyvä Maaseutuviraston hyväksymä tärkkelysperunan viljelyä ja peltomaan laatutestiä koskeva koulutus.

7 §
Opintokokonaisuus ja koulutukseen käytettävä aika

Tukikelpoisen koulutuksen tulee muodostaa opintokokonaisuus tai opintokokonaisuuksia. Koulutus voidaan antaa yhdessä tai useammassa jaksossa. Opintokokonaisuus tai opintokokonaisuudet on suoritettava 12 kuukauden ajanjakson aikana.  Jos opintokokonaisuudella on useampi järjestäjä, näistä yhden tulee olla vastuullinen koulutuksen järjestäjä.


8 §
Tukikelpoiset etäopinnot ja opintomatkat

Etäopinnot ja opintomatkat ovat tukikelpoisia, jos ne sisältyvät opintokokonaisuuteen ja yhteensä muodostavat alle 50 prosenttia opintokokonaisuudesta. Etäopinnot tulee suorittaa koulutuksen järjestäjän johdon ja valvonnan alaisuudessa. Opintomatkojen tulee olla kiinteä osa opintokokonaisuutta ja matkalla on oltava mukana matkanjohtajana tai vastaavana koulutuksen järjestäjän edustaja.


9 §
Opintorahan määrä ja maksaminen

Opintorahaa ei makseta niiltä kalenteripäiviltä, joilta opintorahan hakijalle on myönnetty oikeus saada:

1) Kansaneläkelaitoksen kuntoutusetuuksista ja kuntoutusrahaetuuksista annetun lain (566/2005) tai työeläkelakien mukaista kuntoutusrahaa;

2) täyttä ansionmenetyskorvausta tapaturmavakuutuslain perusteella korvattavasta kuntoutuksesta annetun lain (625/1991) tai liikennevakuutuslain perusteella korvattavasta kuntoutuksesta annetun lain (626/1991) perusteella taikka sotilasvammalain (404/1948) tai sotilastapaturmalain (1211/1990) kuntoutusta koskevien säännösten perusteella;

3) työttömyysturvalain (1290/2002) mukaista työttömyysetuutta;

4) opintotukilain (65/1994) mukaista opintorahaa tai asumislisää;

5) Euroopan unionin toisen jäsenvaltion tai muun valtion opintotukea, jota myönnetään maassa pysyvästi asuvalle;

6) aikuiskoulutustuesta annetun lain (1276/2000) mukaista etuutta;

7) sairausvakuutuslain (1224/2004) mukaista päivärahaa;

8) vuorotteluvapaalain (1305/2002) mukaista vuorottelukorvausta;

9) julkisesta työvoimapalvelusta annetun lain (1295/2002) mukaista osa-aikalisää;

10) valtion virkamieslain (750/1994) 76 §:n mukaista toistuvaa korvausta;

11) valtion virkamieslain 75 §:ssä tai valtion virkamieslain voimaanpanolain (756/1986) 3 ja 15 §:ssä tarkoitettua lakkautuspalkkaa;

12) siviilipalveluslain (1446/2007) 48 §:ssä tai asevelvollisuuslain (1438/2007) 101 tai 102 §:ssä säädettyjä etuisuuksia;

13) vankeuslain (767/2005) 9 luvun 6 §:n mukaista palkkaa, toimintarahaa tai käyttörahaa.


Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2012.

Ennen asetuksen voimaantuloa voidaan ryhtyä asetuksen täytäntöönpanon edellyttämiin toimiin.

  Helsingissä 21 päivänä joulukuuta 2011

Maa- ja metsätalousministeri
Jari Koskinen

Vanhempi hallitussihteeri
Juha Vanhatalo

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.