1303/2011

Säädöstä oikaistu.

Annettu Helsingissä 15 päivänä joulukuuta 2011

Valtioneuvoston asetus vaarallisten tai ympäristöä pilaavien aineiden aluskuljetuksia koskevasta ilmoitusvelvollisuudesta

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti, joka on tehty liikenne- ja viestintäministeriön esittelystä, säädetään alusliikennepalvelulain (623/2005) 22 a §:n 4 momentin ja 22 b §:n 4 momentin sekä vaarallisten aineiden kuljetuksesta annetun lain (719/1994) 11 c §:n 3 momentin nojalla, sellaisina kuin ne ovat, alusliikennepalvelulain 22 a §:n 4 momentti ja 22 b §:n 4 momentti laissa 1237/2011 sekä vaarallisten aineiden kuljetuksesta annetun lain 11 c §:n 3 momentti laissa 215/2005:

1 §
Määritelmät

Tässä asetuksessa tarkoitetaan:

1) IMDG-säännöstöllä vaarallisten aineiden kuljetusta kappaletavarana aluksessa koskevaa Kansainvälisen merenkulkujärjestön (IMO) kansainvälistä säännöstöä;

2) IBC-säännöstöllä vaarallisia kemikaaleja irtolastina kuljettavien alusten rakentamista ja varustamista koskevaa IMO:n kansainvälistä säännöstöä;

3) IGC-säännöstöllä nesteytettyjä kaasuja irtolastina kuljettavien alusten rakentamista ja varustamista koskevaa IMO:n kansainvälistä säännöstöä;

4) IMSBC-säännöstöllä vaarallisten kiinteiden aineiden kuljetusta irtolastina aluksella koskevaa IMO:n kansainvälistä säännöstöä;

5) INF-säännöstöllä säteilytetyn ydinpolttoaineen, plutoniumin ja korkea-aktiivisten jätteiden turvallista kuljettamista aluksilla olevissa säiliöissä koskevaa IMO:n säännöstöä;

6) INF-lastilla ihmishengen turvallisuudesta merellä vuonna 1974 tehdyn kansainvälisen yleissopimuksen (SopS 11/1981) VII luvun D osassa tarkoitettua lastia, joka sisältää säteilytettyä ydinpolttoainetta, plutoniumia tai eräitä radioaktiivisia jätteitä  ja jota kuljetetaan IMDG-säännöstön mukaisesti;

7) MSC.286(86)-päätöslauselmalla IMO:n päätöslauselmaa alusten aiheuttaman meren pilaantumisen ehkäisemisestä vuonna 1973 tehtyyn kansainväliseen yleissopimukseen liittyvän vuoden 1978 pöytäkirjan (SopS 51/1983), jäljempänä MARPOL-yleissopimus, liitteen I mukaisten lastien ja merenkulun öljyjen käyttöturvallisuustiedotteesta, josta käyvät ilmi tuotteiden fysikaalis-kemialliset ominaisuudet;

8) YK-numerolla Yhdistyneiden kansakuntien vaarallisten aineiden kuljetuksia koskevien suositusten liitteinä olevien YK-mallisääntöjen mukaista aineen tai esineen nelinumeroista tunnuslukua;

9) IMO-tunnistenumerolla laivan seitsemännumeroista tunnuslukua, joka pysyy laivan elinkaaren ajan samana omistajasta riippumatta;

10 MMSI-numerolla meriradionumeroa, joka on yhdeksännumeroinen tunnusluku aluksen yksilöintiä varten;

11) SafeSeaNet-järjestelmällä Euroopan unionin merenkulun seuranta- ja tiedonvaihtojärjestelmää, jonka komissio on kehittänyt yhteistyössä jäsenvaltioiden kanssa unionin lainsäädännön täytäntöönpanon varmistamiseksi.

2 §
Laivaajan ilmoitusvelvollisuus

Alusliikennepalvelulain (623/2005) 22 a § :ssä tarkoitetusta laivaajan antamasta vaarallisen tai ympäristöä pilaavan aineen kuljetusta koskevasta ilmoituksesta on käytävä ilmi:

1) laivaajan tai muun sellaisen yhteystiedot, joilta voidaan vaatia tietoja tuotteiden fysikaalis-kemiallisista ominaisuuksista ja hätätilanteessa toteutettavista toimenpiteistä;

2) aineen virallinen nimi;

3) YK-numero, jos sellainen on;

4) aineen vaarallisuusluokka IMDG-, IBC-, IGC-, tai IMSBC-säännöstön mukaan;

5) käyttöturvallisuustiedote MARPOL-yleissopimuksen liitteessä I tarkoitetuista aineista MSC.286(86)-päätöslauselman mukaisesti;

6) alusluokka INF-lastista;

7) aineen määrä ja sijainti aluksella;

8) muiden aineen kuljetuksessa käytettävien kuljetusyksiköiden kuin säiliöiden tunnistenumerot;

9) osoite, josta saa yksityiskohtaisia tietoja lastista.  

Laivaajan on varmistettava, että lastattava aine on selvityksen mukainen.

3 §
 Liikenteenharjoittajan, asiamiehen ja aluksen päällikön ilmoitusvelvollisuus

Alusliikennepalvelulain 22 b §:ssä tarkoitetusta aluksen liikenteenharjoittajan, asiamiehen tai päällikön antamasta ilmoituksesta on käytävä ilmi:

1) aluksen nimi, tunnuskirjaimet, radiokutsutunnus sekä IMO-tunnistenumero tai MMSI-numero;

2) määräsatama ja arvioitu saapumisaika sinne;

3) Euroopan unionin ulkopuolisista satamista lähtevien alusten osalta arvioitu lähtöaika sekä asianmukainen yksityiskohtainen ja vahvistettu lastiluettelo tai yksityiskohtainen ahtauspiirros aineiden määristä ja niiden sijainnista;

4) 2 §:n 1 momentissa tarkoitetut tiedot;

5) aluksella olevien henkilöiden lukumäärä.

4 §
Tietojen toimittaminen SafeSeaNet-järjestelmään

Liikenneviraston on pyynnöstä toimitettava SafeSeaNet-järjestelmää käyttäen muiden Euroopan unionin jäsenvaltioiden toimivaltaisille viranomaisille 2 ja 3 §:ssä tarkoitetut tiedot.

5 §
Voimaantulo

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2012.

Tällä asetuksella kumotaan valtioneuvoston asetus vaarallisten tai ympäristöä pilaavien aineiden aluskuljetuksiin liittyvistä ilmoitusvelvollisuuksista annettu valtioneuvoston asetus (869/1994) ja sen muuttamisesta annettu valtioneuvoston asetus (65/2004).

Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2009/17/EY, annettu 23 päivänä huhtikuuta 2009, alusliikennettä koskevan yhteisön seuranta- ja tietojärjestelmän perustamisesta annetun direktiivin 2002/59/EY muuttamisesta, EUVL N:o 131/101, 28.5.2009,
Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2009/17/EY, annettu 23 päivänä huhtikuuta 2009, alusliikennettä koskevan yhteisön seuranta- ja tietojärjestelmän perustamisesta annetun direktiivin 2002/59/EY muuttamisesta, EUVL N:o 131/101, 28.5.2009

  Helsingissä 15 päivänä joulukuuta 2011

Liikenneministeri
Merja Kyllönen

Neuvotteleva virkamies
Risto Saari

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.