247/2010

Annettu Helsingissä 8 päivänä huhtikuuta 2010

Valtioneuvoston asetus maatalousyrittäjien opintorahasta

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti, joka on tehty maa- ja metsätalousministeriön esittelystä, säädetään maa- ja puutarhatalouden kansallisista tuista 28 päivänä joulukuuta 2001 annetun lain (1559/2001) 15 §:n 3 momentin nojalla:

1 §
Maatalousyrittäjien opintoraha

Maa- ja puutarhatalouden kansallisista tuista annetun lain (1559/2001) 6 §:ssä tarkoitettuna muuna kansallisena tukena voidaan Manner-Suomessa myöntää maatalousyrittäjien opintorahaa, jäljempänä opintoraha, siten kuin tässä asetuksessa säädetään.

2 §
Määritelmät

Tässä asetuksessa tarkoitetaan:

1) oppitunnilla opetukseen käytettävää vähintään 45 minuuttia käsittävää jaksoa;

2) opintokokonaisuudella koulutuksen järjestäjän määrittelemää koulutusjaksoa, josta on määritelty ainakin opintokokonaisuuden tavoitteet, käsiteltävä asiakokonaisuus, laajuus oppitunteina, opetuksen ja harjoitustöiden määrä sekä vaadittavat suoritukset;

3) vähämerkityksisellä tuella Euroopan yhteisön perustamissopimuksen 87 ja 88 artiklan soveltamisesta vähämerkityksiseen tukeen maataloustuotteiden tuotannon alalla annetun komission asetuksen (EY) N:o 1535/2007 3 artiklassa tarkoitettua tukea;

4) viitekaudella verovuotta, jolloin vähämerkityksinen tuki myönnetään, sekä tätä edeltävää kahta verovuotta;

5) yrityksellä toiminnallisesti ja taloudellisesti itsenäisen maatilan tunnusmerkeistä annetussa valtioneuvoston asetuksessa (213/2007) tarkoitettua maatilaa tai muuta 3 kohdassa mainittua komission asetuksessa tarkoitettua yritystä.

3 §
Opintorahan myöntämisen edellytykset

Opintorahaa voidaan myöntää maa- ja puutarhatalouden kansallisista tuista annetun lain 2 §:n 14 kohdassa tarkoitettua toimintaa harjoittavalle hakijalle, jolla on velvollisuus ottaa ja joka on ottanut maatalousyrittäjän eläkelain (1280/2006) 10 §:ssä tarkoitetun eläkevakuutuksen.

Lisäksi opintorahaa voidaan 1 momentista poiketen myöntää hakijalle, joka on hankkimassa maatalouden investointituesta ja nuoren viljelijän aloitustuesta annetun valtioneuvoston asetuksen (299/2008) 4 §:ssä säädettyä ammattitaitoa, mutta jolla ei ole vakuuttamisvelvollisuutta sen vuoksi, että hän ei ole vielä ryhtynyt harjoittamaan maa- tai puutarhataloutta mainitun asetuksen 18 §:ssä säädetyllä tavalla.

4 §
Opintorahan myöntäminen

Opintoraha myönnetään vähämerkityksisenä tukena. Opintorahan myöntämisen edellytyksenä on, että vähämerkityksisenä tukena maataloustuotteiden tuotannon alalla myönnettyjen tukien yhteismäärä ei ylitä viitekaudella 7 500 euroa yritystä kohti. Kaikkien viitekaudella myönnettyjen vähämerkityksisten tukien yhteismäärä ei saa ylittää yritystä kohti perustamissopimuksen 87 ja 88 artiklan soveltamisesta vähämerkityksiseen tukeen annetun komission asetuksen (EY) N:o 1998/2006 2 artiklan 2 kohdan mukaista enimmäismäärää. Opintorahaa voidaan myöntää edellä mainittujen enimmäismäärien rajoissa.

Opintoraha katsotaan myönnetyksi 2 §:n 3 kohdassa mainitun komission asetuksen 3 artiklan 2 kohdassa säädetyllä tavalla, jos tuen maksamisesta on annettu Maaseutuviraston maksulupa.

5 §
Tukikelpoinen koulutus

Tukikelpoista koulutusta on opintokokonaisuuden muodostava vähintään kolme koulutuspäivää kestävä julkisen valvonnan alainen ammatillinen koulutus.

Julkisen valvonnan alaisena koulutuksena pidetään koulutusta, jota koulutuksen järjestämisvuonna:

1) opetusviranomainen tai oman alansa viranomainen valvoo;

2) valtio tukee; tai

3) valtionavustuslain (688/2001) 5 §:n 2 momentissa tarkoitettu yleisavustusta saava yhteisö järjestää.

6 §
Ammatillinen koulutus

Tukikelpoista ammatillista koulutusta on:

1) hakijan ammattitaidon kehittämiseen liittyvä maatalouden koulutus;

2) hakijan maatalouden monipuolistamiseen tai muuhun kehittämiseen liittyvä koulutus;

3) hakijan maatalouden yhteydessä harjoitettavaan tai maatalouden yhteydessä suunnitteilla olevaan muuhun yritystoimintaan liittyvä koulutus.

Maatalouden ulkopuoliseen ansiotoimintaan liittyvä ammatillinen koulutus katsotaan tukikelpoiseksi, jos se tukee hakijan maataloutta taikka maatalouden yhteydessä harjoitettavaa muuta yritystoimintaa.

Tukikelpoista ammatillista koulutusta ei ole:

1) sellainen opetusministeriön toimialaan kuuluva ammatillisesta koulutuksesta annetussa laissa (630/1998), ammatillisesta aikuiskoulutuksesta annetussa laissa (631/1998), ammattikorkeakoululaissa (351/2003) tai yliopistolaissa (558/2009) tarkoitettu koulutus, joka johtaa ammatilliseen perustutkintoon, ammattitutkintoon, erikoisammattitutkintoon tai yliopistoissa tai ammattikorkeakouluissa suoritettavaan tutkintoon;

2) perusopetuslaissa (628/1998) tarkoitettu koulutus, jollei sen puuttuminen ole ammatillisen kehittymisen esteenä;

3) lukiolaissa (629/1998) tarkoitettu koulutus;

4) luonnonhaittakorvauksesta, maatalouden ympäristötuesta sekä eräistä muista ympäristön ja maaseudun tilan parantamiseen liittyvistä tuista annetun lain (1440/2006) 4 §:ssä säädettyihin tukimuotoihin liittyvä tuen saannin edellytyksenä oleva koulutus;

5) tilatukijärjestelmän täytäntöönpanosta annetun lain (557/2005) 18 a §:ssä säädettyyn tilaneuvontajärjestelmään liittyvä koulutus.

7 §
Opintokokonaisuus ja koulutukseen käytettävä aika

Tukikelpoisen koulutuksen tulee muodostaa opintokokonaisuus tai opintokokonaisuuksia. Koulutus voidaan antaa yhdessä tai useammassa jaksossa. Opintokokonaisuus on suoritettava 12 kuukauden ajanjakson aikana. Jos opintokokonaisuudella on useampi järjestäjä, näistä yhden tulee olla vastuullinen koulutuksen järjestäjä.

Opintokokonaisuudessa tulee suorittaa vähintään kolme koulutuspäivää. Kuusi oppituntia vastaa yhtä koulutuspäivää. Kuuden oppitunnin koulutuksen voi suorittaa yhden tai useamman kalenteripäivän aikana. Kalenteripäivää kohden koulutuksen on käsitettävä vähintään neljä oppituntia ja kalenteripäivää kohti hyväksytään enintään kahdeksan oppituntia. Kalenteriviikkoa kohti hyväksytään enintään 30 oppituntia.

8 §
Tukikelpoiset etäopinnot ja opintomatkat

Etäopinnot ja opintomatkat ovat tukikelpoisia, jos ne sisältyvät opintokokonaisuuteen ja yhdessä tai erikseen muodostavat alle 50 prosenttia opintokokonaisuudesta. Etäopinnot tulee suorittaa koulutuksen järjestäjän johdon ja valvonnan alaisuudessa. Opintomatkojen tulee olla kiinteä osa opintokokonaisuutta ja matkalla on oltava mukana matkanjohtajana tai vastaavana koulutuksen järjestäjän edustaja.

Edellä 1 momentissa tarkoitetut opintomatkat ovat tukikelpoisia, jos niiden aikana yhteen tai useampaan matkakohteeseen perehtymistä tai matkakohteessa sijaitsevissa koulutustiloissa annettavaa opetusta on yhteensä vähintään neljä oppituntia kalenteripäivää kohti. Matka-aika matkakohteeseen ja sieltä takaisin ei oikeuta tukeen.

9 §
Opintorahan määrä ja maksaminen

Opintorahan määrä on 35 euroa koulutuspäivältä.

Opintorahaa voidaan kalenterivuonna maksaa enintään viideltä koulutuspäivältä kalenteriviikkoa kohti ja yhteensä enintään 57 koulutuspäivältä.

Opintorahaa ei makseta niiltä kalenteripäiviltä, joilta koulutuksen hakijalle on myönnetty oikeus saada:

1) Kansaneläkelaitoksen kuntoutusetuuksista ja kuntoutusrahaetuuksista annetun lain (566/2005) tai työeläkelakien mukaista kuntoutusrahaa;

2) täyttä ansionmenetyskorvausta tapaturmavakuutuslain perusteella korvattavasta kuntoutuksesta annetun lain (625/1991) tai liikennevakuutuslain perusteella korvattavasta kuntoutuksesta annetun lain (626/1991) perusteella taikka sotilasvammalain (404/1948) tai sotilastapaturmalain (1211/1990) kuntoutusta koskevien säännösten perusteella;

3) työttömyysturvalain (1290/2002) mukaista työttömyysetuutta;

4) opintotukilain (65/1994) mukaista opintorahaa tai asumislisää;

5) Euroopan unionin toisen jäsenvaltion tai muun valtion opintotukea, jota myönnetään maassa pysyvästi asuvalle;

6) aikuiskoulutustuesta annetun lain (1276/2000) mukaista etuutta;

7) sairausvakuutuslain (1224/2004) mukaista päivärahaa;

8) vuorotteluvapaalain (1305/2002) mukaista vuorottelukorvausta;

9) julkisesta työvoimapalvelusta annetun lain (1295/2002) mukaista osa-aikalisää;

10) valtion virkamieslain (750/1994) 76 §:n mukaista toistuvaa korvausta;

11) valtion virkamieslain 75 §:ssä tai valtion virkamieslain voimaanpanolain (756/1986) 3 ja 15 §:ssä tarkoitettua lakkautuspalkkaa;

12) siviilipalveluslain (1446/2007) 48 §:ssä tai asevelvollisuuslain (1438/2007) 101 tai 102 §:ssä säädettyjä etuisuuksia;

13) vankeuslain (767/2005) 9 luvun 6 §:n mukaista palkkaa, toimintarahaa tai käyttörahaa.

10 §
Voimaantulo ja siirtymäsäännökset

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä toukokuuta 2010.

Tällä asetuksella kumotaan maatalousyrittäjien opintorahasta 18 päivänä heinäkuuta 2002 annettu valtioneuvoston asetus (617/2002) siihen myöhemmin tehtyine muutoksineen.

Ennen tämän asetuksen voimaan tuloa loppuun suoritetun tai maatalousyrittäjien opintorahasta annetun valtioneuvoston asetuksen 12 §:n kumoamisesta annetun valtioneuvoston asetuksen (43/2010) 2 §:n 2 momentissa tarkoitetun ennakkotietopäätöksen kohteena olevan opintokokonaisuuden perusteella tehtyyn hakemukseen ja sen käsittelyyn sovelletaan tämän asetuksen voimaan tullessa voimassa olleita säännöksiä.

Helsingissä 8 päivänä huhtikuuta 2010

Maa- ja metsätalousministeri
Sirkka-Liisa Anttila

Vanhempi hallitussihteeri
Juha Vanhatalo

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.