1106/2009

Annettu Helsingissä 17 päivänä joulukuuta 2009

Valtioneuvoston asetus sakon täytäntöönpanosta annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti, joka on tehty oikeusministeriön esittelystä,

muutetaan sakon täytäntöönpanosta 19 päivänä syyskuuta 2002 annetun valtioneuvoston asetuksen (789/2002) 18 §:n 2 momentti, 20 §, 21 §:n 1 momentti sekä 22 ja 27 § seuraavasti:

18 §
Muuntorangaistuksen täytäntöönpanon lykkäämisestä ilmoittaminen

Jos lykkäyksen myöntää Rikosseuraamuslaitos, sen on ilmoitettava 1 momentissa mainitut seikat ulosottomiehelle ja Oikeusrekisterikeskukselle.

20 §
Menettämisseuraamuksen täytäntöönpanon hakeminen

Oikeusrekisterikeskus hakee omaisuutta ja poliisiviranomaisen hallussa olevaa rahamäärää koskevaa menettämisseuraamuksen täytäntöönpanoa sakon täytäntöönpanosta annetun lain 41 §:ssä säädetyltä poliisilaitokselta. Sakkorekisteriin talletettuihin tietoihin perustuvasta hakemuksesta on ilmettävä tiedot menetetyksi tuomitun omaisuuden sijaintipaikasta, jos omaisuus ei ole poliisiviranomaisen hallussa ja jos Oikeusrekisterikeskuksella on tietoa sijaintipaikasta, ja rahojen tilittämistä varten tarvittavat tiedot.

21 §
Menetetyksi tuomitun omaisuuden arvioimismenettely

Sakon täytäntöönpanosta annetun lain 43 §:ssä säädetyn arvioimisen suorittaa Poliisihallituksen antamien ohjeiden mukaisesti menettämisseuraamuksen täytäntöön panevan poliisilaitoksen asettama henkilö.


22 §
Menettämisseuraamuksen täytäntöönpanotoimesta ilmoittaminen

Poliisilaitoksen on ilmoitettava 25 §:ssä säädetyllä tavalla Oikeusrekisterikeskukselle sakon täytäntöönpanosta annetun lain 38 §:n 1 momentissa tarkoitetun täytäntöönpanotoimen suorittamisesta tai sen esteestä.

27 §
Ilmoittaminen täytäntöönpanon kieltämisestä tai keskeyttämisestä

Muutoksenhakutuomioistuimen on viivytyksettä ilmoitettava Oikeusrekisterikeskukselle tai itseperinnästä huolehtivalle valtion viranomaiselle sakon täytäntöönpanosta annetussa laissa tarkoitettua seuraamusta koskevasta täytäntöönpanon kieltämistä tai keskeyttämistä koskevasta päätöksestä. Oikeusrekisterikeskuksen tai mainitun viranomaisen on viivytyksettä ilmoitettava päätöksestä sille ulosottomiehelle tai poliisilaitokselle, jonka täytäntöön pantavana seuraamus on.


Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2010.

Helsingissä 17 päivänä joulukuuta 2009

Oikeusministeri
Tuija Brax

Ulosottojohtaja
Juhani Toukola

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.