1081/2009

Annettu Helsingissä 16 päivänä joulukuuta 2009

Sisäasiainministeriön asetus poliisin suoritteiden maksullisuudesta vuosina 2010 ja 2011

Sisäasiainministeriön päätöksen mukaisesti säädetään 21 päivänä helmikuuta 1992 annetun valtion maksuperustelain (150/1992) 8 §:n ja 23 päivänä marraskuuta 2001 annetun arpajaislain (1047/2001) 46 §:n nojalla, sellaisena kuin edellinen on laissa 348/1994:

1 §
Soveltamisala

Tässä asetuksessa säädetään poliisin suoritteiden maksullisuudesta. Poliisilla tarkoitetaan tässä asetuksessa sisäasiainministeriön poliisiosastoa, Poliisihallitusta, keskusrikospoliisia, suojelupoliisia, liikkuvaa poliisia, Poliisiammattikorkeakoulua, Poliisin tekniikkakeskusta, Poliisin tietohallintokeskusta sekä paikallispoliisia.

2 §
Maksuttomat julkisoikeudelliset suoritteet

Valtion maksuperustelain (150/1992) 5 §:n nojalla maksuttomia julkisoikeudellisia suoritteita ovat:

1) yleisen järjestyksen ja turvallisuuden ylläpitämiseen liittyvät suoritteet;

2) poliisin aloitteesta tapahtuva opastus, ohjeistus ja neuvonta; sekä

3) valvontatehtävät, jollei niistä jäljempänä toisin säädetä.

Maksua ei peritä valtion maksuperustelain 6 §:n 3 momentin nojalla seuraavista suoritteista:

1) tiedoksianto rikosasioissa;

2) päätös ja muu toimituskirja hallintokanteluasiassa;

3) lausunto;

4) päihtyneiden käsittely;

5) luvan, suostumuksen tai hyväksynnän peruuttaminen;

6) lupapäätös, joka myönnetään ulkomaan edustuston palveluksessa olevalle ulkomaalaiselle;

7) määräaikainen oleskelulupapäätös tai oleskeluluvan siirtopäätös pakolaiselta, ihmiskaupan uhrilta, oleskeluluvan suojelun tarpeen vuoksi tai yksilöllisestä inhimillisestä syystä saaneelta henkilöltä taikka henkilöltä, joka on otettu Suomeen tilapäisen suojelutarpeen vuoksi;

8) viisumi Euroopan unionin jäsenvaltion kansalaisen perheenjäseniltä, jotka eivät itse ole jäsenvaltioiden kansalaisia;

9) yleisestä kokouksesta tehtävän ilmoituksen käsittely;

10) väliaikainen henkilökortti, joka annetaan henkilölle äänestämistä varten valtiollisissa vaaleissa tai kansanäänestyksessä, kunnallisvaaleissa tai kansanäänestyksessä taikka Euroopan parlamentin vaaleissa, jos henkilöllä ei ole muuta henkilöllisyyttä osoittavaa asiakirjaa;

11) esitutkintalain mukaiset suoritteet ja asiakirjat, jotka annetaan ensimmäistä kertaa asianosaiselle, syyttäjälle tai tuomioistuimelle rikosasiassa, sovittelumenettelyä varten ensimmäistä kertaa annettavat asiakirjat sekä eduskunnan oikeusasiamiehelle, valtioneuvoston oikeuskanslerille, kuluttaja-asiamiehelle, tasa-arvovaltuutetulle, tietosuojavaltuutetulle sekä vähemmistövaltuutetulle annettavat asiakirjat näiden tehtäviin kuuluvissa rikosasioissa;

12) poliisilain (493/1995) 37 §:n mukainen tutkinta ja tutkinnan johdosta asianosaiselle ensimmäistä kertaa annettavat asiakirjat, lukuun ottamatta jäljempänä 6 §:n 2 ja 3 kohdassa mainittuja suoritteita; sekä

13) suoritteet, joiden maksuttomuus perustuu kansainväliseen sopimukseen, sekä yhteistyöviranomaiselle poliisin tehtävien suorittamiseksi tai kehittämiseksi tuotetut suoritteet.

Maksua ei peritä passilain (671/2006) 3 b §:ssä tarkoitetusta Suomessa myönnetystä hätäpassista.

3 §
Alennettu julkisoikeudellinen suoritemaksu

Suomen sotiin osallistuneen rintamaveteraanin ja miinanraivauksiin vuosina 1945-1952 osallistuneen henkilön yli vuoden passista peritään suoritemaksu, joka on puolet yli vuoden passin suoritemaksusta. Edellä mainitun henkilön pika- ja express -passista peritään tämän asetuksen liitteenä olevan maksutaulukon mukainen suoritemaksu.

Oikeus alennettuun suoritemaksuun yli vuoden passista osoitetaan rintamasotilastunnuksesta annetun asetuksen (772/1969) mukaisella rintamasotilastunnuksella, rintamapalvelustunnuksesta annetun asetuksen (554/1978) mukaisella rintamapalvelustunnuksella, rintamatunnuksesta annetun asetuksen (256/1988) mukaisella rintamatunnuksella, ulkomaalaisen rintamasotilastunnuksesta annetun asetuksen (418/1992) mukaisella ulkomaalaisen rintamasotilastunnuksella tai eräistä Suomen sotiin liittyneissä tehtävissä palvelleiden kuntoutuksesta annetun lain (1039/1997) 2 §:ssä tarkoitetulla todistuksella mainitun lain 1 §:n 2 momentin 3 kohdassa tarkoitettuun miinanraivaustehtävään osallistumisesta.

4 §
Tiedoksiantomaksut

Tässä asetuksessa tarkoitettujen maksujen suorittamiseen velvollisen on suoritettava myös ne kustannukset, jotka aiheutuvat virallisessa lehdessä tai muussa lehdessä kuuluttamisesta silloin, kun kuuluttaminen on tarpeen hallintolain (434/2003) 54 §:ssä tarkoitetun tiedoksiantovelvollisuuden täyttämiseksi.

Haastemieslain (505/1986) 6 §:n 1 momentin 1 ja 2 kohdassa mainittujen tiedoksiantoon oikeutettujen virkamiesten suorittamista tiedoksiannoista perittävistä maksuista säädetään erikseen.

Sen estämättä, mitä 2 momentissa säädetään, peritään käräjäoikeudelta toimeksiannosta suoritetusta haastetiedoksiannosta riita- tai hakemusasiassa 27 euron suuruinen maksu.

5 §
Kiinteämaksuiset julkisoikeudelliset suoritteet

Valtion maksuperustelain 6 §:n 2 momentissa tarkoitettuja julkisoikeudellisia suoritteita, joista poliisi perii kiinteät maksut, ovat tämän asetuksen liitteenä olevassa maksutaulukossa mainitut suoritteet.

Hylkäävästä päätöksestä peritään samansuuruinen maksu kuin myönteisestä päätöksestä, jollei maksutaulukossa ole erikseen säädetty hylkäävälle päätökselle alempaa maksua.

Liikkuva poliisi perii maksutaulukon paikallispoliisin suoritteiden maksuja vastaavat maksut.

6 §
Omakustannusarvon mukaiset julkisoikeudelliset suoritteet

Valtion maksuperustelain 6 §:n 1 momentissa tarkoitettuja maksullisia julkisoikeudellisia suoritteita, joista poliisi perii omakustannusarvon mukaiseksi määräämänsä maksun, ovat:

1) poliisin toimitiloihin tai hätäkeskuksiin liitetyn rikosilmoitinlaitteen ja poliisin vastaanottaman vartioimisliikkeen välittämän aiheettoman hälytyksen johdosta suoritetut toimenpiteet;

2) petoeläinvahingon tutkinta ja siihen liittyvät toimenpiteet;

3) eläinten lääkitsemisestä annetun lain (617/1997) mukainen tutkinta;

4) ampumaradan tarkastaminen;

5) tavara-arpajaisten arvonnan ja arpojen sekoittamisen valvonta;

6) arvauskilpailujen voittajan toteamisen valvonta;

7) virka-apu luonnollisille ja oikeushenkilöille sekä poliisihallinnon ulkopuolisille viranomaisille, lukuun ottamatta ulosottoasioita, rangaistuksen täytäntöönpanoasioita, virka-apua puolustusvoimille, siviilipalveluslain (1723/1991) 63 §:n mukaista virka-apua, mielenterveyslain (1116/1990) 31 §:n mukaista virka-apua sekä tapaturmavakuutuslain (608/1948) 64 b §:n mukaista virka-apua;

8) pyynnöstä tehtävät lentoliikenteen erityiset turvallisuustoimenpiteet, ilmailulain (1242/2005) ja asianomaisten viranomaisten kulloisenkin turvallisuustilanteen perusteella määrittelemän turvallisuustason;

9) metsästyslain (615/1993) mukaiset irtokoiran talteenottoon liittyvät toimenpiteet;

10) säädöksiin perustuva tietopalvelu;

11) arpajaislain 43 §:n 2 momentissa tarkoitetuista virallisten valvojien valvontatehtävistä perittävät palkkiot ja korvaukset;

12) yleisötilaisuutta koskeva päätös, jolla tilaisuutta varten annetaan määräyksiä; sekä

13) muut näihin verrattavat suoritteet.

Suoritteen tuottamiseen käytetyn työn omakustannushintana käytetään 61 euroa/h sekä moottoriajoneuvon käytön omakustannushintana 20 euroa/h. Mitä edellä tässä momentissa säädetään, ei kuitenkaan koske 1 momentin 11 kohdassa tarkoitettuja palkkioita ja korvauksia.

Jos poliisi käyttää yleisötilaisuutta koskevan päätöksen valmisteluun työtä enintään kaksi tuntia, päätöksen suoritemaksu on 47 euroa. Jos yleisötilaisuutta koskevan päätöksen valmisteluun yleisen järjestyksen ja turvallisuuden varmistamiseksi on tarpeen käyttää tätä enemmän työtä, päätöksen suoritemaksuna peritään 61 euroa/h, mutta korkeintaan kuitenkin 610 euroa.

7 §
Rahapeliyhteisöiltä perittävä valvontamaksu

Rahapelitoiminnan valtakunnalliseen valvontaan liittyvien tehtävien hoitamisesta peritään rahapeliyhteisöiltä julkisoikeudellisena maksuna valvontamaksu, jonka määrä vastaa arpajaislain 42 §:ssä Poliisihallitukselle säädettyjen rahapelitoimintaan liittyvien tehtävien hoitamisesta aiheutuvien muiden kuin tämän asetuksen 6 §:n 1 momentin 11 kohdassa tarkoitetuilla suoritemaksuilla katettavien kustannusten määrää.

Valvontamaksu jaetaan rahapeliyhteisöjen kesken siten, että:

1) rahapeliyhteisö, jolle on annettu arpajaislain 11 §:n 2 momentin 1 kohdassa tarkoitettu rahapelilupa raha-arpajaisten sekä veikkaus- ja vedonlyöntipelien toimeenpanemiseen, vastaa 45 prosentista;

2) rahapeliyhteisö, jolle on annettu arpajaislain 11 §:n 2 momentin 2 kohdassa tarkoitettu rahapelilupa raha-automaattien käytettävänä pitämiseen, kasinopelien toimeenpanemiseen ja pelikasinotoiminnan harjoittamiseen, vastaa 45 prosentista; sekä

3) rahapeliyhteisö, jolle on annettu arpajaislain 11 §:n 2 momentin 3 kohdassa tarkoitettu rahapelilupa totopelien toimeenpanemiseen, vastaa 10 prosentista.

8 §
Muut rahapelitoiminnan valvontaan liittyvät suoritteet

Valtion maksuperustelain 7 §:n 2 momentissa tarkoitettuja suoritteita, joista rahapeliyhteisöiltä peritään suoritteen omakustannusarvon mukainen hinta, ovat rahapelitoiminnan tietoteknisen valvonnan laite- ja ohjelmistosuunnittelu sekä niiden hankinta ja ylläpito.

9 §
Liiketaloudellisin perustein hinnoiteltavat suoritteet

Valtion maksuperustelain 7 §:ssä tarkoitettuja suoritteita, jotka poliisi hinnoittelee liiketaloudellisin perustein, ovat:

1) automaattisen rikosilmoitinlaitteiston liittäminen poliisin ja hätäkeskuksen toimitiloihin sekä laitteiston toimintavalmiuden ylläpitäminen;

2) tilauksesta annettavat julkaisut;

3) tilauksesta tehtävät suunnittelu-, asiantuntija- ja konsultointipalvelut;

4) tilauksesta tehtävät tilastot ja selvitykset;

5) poliisin hallitsemien tilojen, kaluston ja välineiden tilapäinen käyttö;

6) muut kuin 10 §:ssä tarkoitetut poliisihallinnon ulkopuolisille annettavat jäljennökset, postituspalvelut sekä pyynnöstä hankittavat asiakirjat;

7) poliisihallinnon ulkopuolisille tarjottavat koulutuspalvelut sekä koulutuspalvelut poliisihallinnossa, jos niitä on saatavissa myös ulkopuolisilta, sekä opetuksen liitännäispalvelut;

8) muu kuin säädöksiin perustuva tietopalvelu;

9) tilauksesta tehtävät tutkimus- ja tuotekehityspalvelut;

10) Poliisin tekniikkakeskuksen palvelut poliisihallinnon ulkopuolisille;

11) erikoiskuljetusten ja arvokuljetusten avustaminen ja varmistus- ja turvatehtävät sekä kuljettajapalvelut poliisihallinnon ulkopuolisille;

12) ampuma-aselainsäädännön soveltamisalaan kuuluviin esineisiin tehtävät merkinnät;

13) valokuvaus haettaessa passia passilain 6 §:n nojalla liikkuvalta poliisilta Helsinki-Vantaan lentoasemalla;

14) laskutuslisä, kun paikallispoliisi laskuttaa liitteenä olevan maksutaulukon mukaisen suoritemaksun 11 §:n 1 momentissa tarkoitetusta erityisestä syystä; sekä

15) muut edellä mainittuihin verrattavat suoritteet.

10 §
Asiakirjajäljennöksestä perittävä suoritemaksu

Viranomaisten toiminnan julkisuudesta annetun lain (621/1999) 9 ja 11 §:ään perustuvasta asiakirjan antamisesta peritään suoritemaksu noudattaen, mitä tämän asetuksen 2 §:n 2 momentin 11 ja 12 kohdissa ja mainitun lain 34 §:ssä säädetään. Päätöksestä, jolla viranomainen on kieltäytynyt luovuttamasta tietoja, ei peritä suoritemaksua.

Asiakirjapyynnön perusteella valmistettavasta tai telekopiona toimitettavasta A4-kokoa olevasta kopiosta tai tulosteesta peritään 0,50 euroa sivulta. A3-kokoa olevasta kopiosta tai tulosteesta sekä värikopiosta tai -tulosteesta peritään 1 euro sivulta. Jos yhden tai useamman asiakirjan kopio on tallennettu CD- tai DVD -levylle tai vastaavalle sähköiselle tallennusalustalle, peritään tallenteesta maksu, joka on 15 euroa levyltä.

11 §
Maksun periminen ja palauttaminen

Maksu hakemuksen käsittelystä peritään hakemusta jätettäessä etukäteen. Maksu voidaan periä myöhemmin, jos siihen on erityinen syy.

Maksua ei palauteta, jos hakija peruu hakemuksensa sen jälkeen, kun päätöksen antamiseen liittyviin toimenpiteisiin on ryhdytty.

Edellä 7 §:ssä tarkoitetut valvontamaksut peritään valvontamaksukausittain jälkikäteen. Valvontamaksukaudet ovat tammikuu―kesäkuu ja heinäkuu―joulukuu.

Edellä 6 §:n 1 momentin 11 kohdassa tarkoitetut virallisten valvojien valvontatehtävistä aiheutuneet palkkiot ja korvaukset peritään neljännesvuosittain jälkikäteen.

Edellä 8 §:ssä säädetyistä suoritteista peritään maksut sen jälkeen, kun Poliisihallitus on luovuttanut suoritteen tai maksanut suoritteesta aiheutuneen laskun.

12 §
Voimaantulo ja siirtymäsäännös

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2010 ja on voimassa 31 päivään joulukuuta 2011.

Ennen tämän asetuksen voimaantuloa vireille tulleeseen asiaan sovelletaan tämän asetuksen voimaan tullessa voimassa olleita säännöksiä.

Helsingissä 16 päivänä joulukuuta 2009

Sisäasiainministeri
Anne Holmlund

Lupahallintopäällikkö
Anne Aaltonen

Liite

MAKSUTAULUKKO

1. PAIKALLISPOLIISIN SUORITTEET

AJO-OIKEUS JA LIIKENNE

Ajokortit
Ajokortin kaksoiskappale ja muut ajokorttiasetuksen 11 § 3 momentissa tarkoitetut ajokortit (sisältää Liikenteen turvallisuusviraston maksun) 40 €
Ajokorttiluvan myöntäminen; lyhytaikainen ja sitä seuraava luokaltaan vastaava pysyvä ajokortti 60 €
Ajokorttiluvan myöntäminen; uusi lyhytaikainen ajokortti (sisältää Liikenteen turvallisuusviraston maksun) 60 €
Ajokorttiluvan myöntäminen muussa tapauksessa (sisältää Liikenteen turvallisuusviraston maksun) 40 €
Alkolukkoajokortti (sisältää Liikenteen turvallisuusviraston maksun) 43 €
Ammattipätetyys-erityisehdon lisääminen (sisältää Liikenteen turvallisuusviraston maksun) 40 €
Ajokorttilupahakemuksen hylkäävä päätös 30 €
Erityisehtojen muuttaminen tai ajoneuvoluokan muuttaminen (alentaminen) (Liikenteen turvallisuusviraston maksu) 15 €
Kansainvälinen ajokortti 8 €
Tilapäinen ajokortti 30 €
Väliaikainen ajokortti 10 €
Liikenneopettajalupa 21 €
Liikenneopettajaluvan kaksoiskappale 18 €
Moottoripyörän harjoituslupa 20 €
Opetuslupa 24 €
Taksinkuljettajan ammattipätevyys
Taksinkuljettajan ajolupa (sisältää Liikenteen turvallisuusviraston maksun) 60 €
Henkilöauton ammattiajoluvan kaksoiskappale 18 €
Tarkastuspassi 20 €
Tien sulkeminen
Lupa tien sulkemiseen (TLA 51 § 1 mom.) 330 €
Päätös tien tilapäisestä sulkemisesta (TLA 51 § 3 mom.) 25 €
Vammaisen pysäköintilupa 25 €

AMPUMA-ASEET (POLIISI)

Ampuma-aseiden ja aseen osien luvat
Hankkimis- ja hallussapitolupa 68 €
Saman lupatyypin samalla kertaa haettu lisälupa 24 €
Poliisihallituksen myöntämän hankkimis-, rinnakkais- tai valmistamisluvan perusteella myönnetty hallussapitolupa 24 €
Saman lupatyypin samalla kertaa haettu lisälupa 20 €
Hankkimislupa tiedostoon merkittävälle aseelle 24 €
Saman lupatyypin samalla kertaa haettu lisälupa 16 €
Hankkimislupa ulkomailla asuvalle 26 €
Saman lupatyypin samalla kertaa haettu lisälupa 18 €
Rinnakkaislupa 24 €
Saman lupatyypin samalla kertaa haettu lisälupa 20 €
Hallussapito- ja rinnakkaisluvan uudistaminen 24 €
Saman lupatyypin samalla kertaa haettu lisälupa 20 €
Hallussapito- ja rinnakkaisluvan kaksoiskappale 24 €
Saman lupatyypin samalla kertaa haettu kaksoiskappale 20 €
Yksityinen valmistamislupa 27 €
Saman lupatyypin samalla kertaa haettu lisälupa 22 €
Yksityinen valmistamislupa tiedostoon merkittävälle aseelle 19 €
Saman lupatyypin samalla kertaa haettu lisälupa 15 €
Kaasusumutinlupa 25 €
Kaasusumutinluvan kaksoiskappale 19 €
Aseenkäsittelylupa 36 €
Aseenkäsittelyluvan kaksoiskappale 36 €
Ilmoitus aseen osasta 18 €
1 €/ase vähintään
Ilmoitus hallussapitoluvan siirrosta tiedostoon 10 €
Ennen 1.3.2002 myönnettyjen hallussapitolupien siirto yhteisölle ja säätiölle 47 €/1―10 asetta
Ennen 1.3.2002 myönnettyjen hallussapitolupien siirto yhteisön ja säätiön tiedostoon 35 €/1―10 asetta
Ampumatarvikeluvat
Ampumatarvikelupa 28 €
Samalla kertaa haettu ampumatarvikeluvan lisäkortti 16 €
Lupa patruunoiden ja erityisen vaarallisten ammusten keräilyyn 38 €
Asevastaavan hyväksyntä
Asevastaavan hyväksyntä 27 €
Asevastaavan hyväksynnän kaksoiskappale 22 €
Deaktivoitu ase
Deaktivoidun aseen tarkastaminen (sisältää todistuksen) 16 €
Säilytystilojen tarkastus
Uuden ase-elinkeinonharjoittajan säilytystilojen tarkastus (ampuma-aselaki 20 § 3 mom.) 73 €
Muu säilytystilojen tarkastus 58 €
Yksityinen siirto ja tuonti
Yksityinen ennakkosuostumus 20 €
Yksityinen siirtolupa 22 €
Euroopan ampuma-asepassi 60 €
Euroopan ampuma-asepassin muuttaminen tai voimassaoloajan pidentäminen 20 €
Yksityinen tuontilupa 27 €
Suostumus 19 €
ARPAJAISET JA RAHANKERÄYKSET
Arvauskilpailut
Arvauskilpailun toimeenpanoa koskeva ilmoitus 18 €
Arvauskilpailun toimeenpanoa koskeva muutos 17 €
Voittajan ilmoittamisesta poikkeamiseen annettava lupa (erillinen päätös) 17 €
Eräitä peliautomaatteja ja pelilaitteita koskeva lupa (Arpajaislaki 56 §) 28 €
Pelikasinon tarkastuskäynti 285 €
Rahankeräys
Rahankeräyslupa 45 €
Rahankeräysluvan muutos 17 €
Tavara-arpajaiset
Tavara-arpajaislupa 50 €
Tavara-arpajaisluvan muutos 20 €
Arvonnan tuloksen ilmoittamisesta poikkeamiseen annettava lupa (erillinen päätös) 24 €
Tavaravoittoautomaatti
Tavaravoittoautomaattilupa 30 €
Tavaravoittoautomaattiluvan muutos 17 €

MATKUSTUSASIAKIRJAT, HENKILÖLLISYYTTÄ OSOITTAVAT ASIAKIRJAT JA HENKILÖN TUNNISTAMINEN

Henkilökortti
Henkilökortti (sisältää Väestörekisterikeskukselle kuuluvan maksun) 48 €
Alaikäisen henkilökortti 28 €
Väliaikainen henkilökortti 30 €
Lukkiintuneen kortin avaaminen (lisäksi Väestörekisterikeskuksen maksu 21 €, mikäli asiakkaalle tilataan PUK-koodin sisältämä uusi kirje) 10 €
Hylkäävä päätös 25 €
Henkilön tunnistaminen (väestötietolaki 23 §) 17 €
Passi
Passi (sisältää Väestörekisterikeskuksen maksun) 48 €
Passi Suomen sotiin osallistuneelle (sisältää Väestörekisterikeskuksen maksun) 24 €
Tilapäinen passi (sisältää Väestörekisterikeskuksen maksun) 48 €
Pikapassi (sisältää Väestörekisterikeskuksen maksun) 60 €
Express-passi (sisältää Väestörekisterikeskuksen maksun) 80 €
Väliaikainen passi 80 €
Merimiespassi 55 €
Hylkäävä päätös 42 €
TURVA-ALA (POLIISI)
Järjestyksenvalvojat
Järjestyksenvalvojakoe 108 €
Järjestyksenvalvojaksi hyväksyminen 31 €
Järjestyksenvalvojakortin kaksoiskappale 25 €
Järjestyksenvalvojaksi hyväksyminen yksittäiseen tilaisuuteen/henkilö 15 €
Järjestyksenvalvojien asettaminen kauppakeskuksiin, liikenneasemille tai kulkuneuvoihin 150 €
Järjestyksenvalvojista annetun lain 25 §:n mukainen sopivuuslausunto 15 €
Turvasuojaajat
Turvasuojaajaksi hyväksyminen 34 €
Turvasuojaajaksi hyväksymisen muuttaminen 29 €
Turvasuojaajakortin kaksoiskappale 25 €
Turvatarkastus
Turvatarkastustoimenpiteen suorittajaksi hyväksyminen (tuomioistuin, lentoliikenne, alus ja satamarakenne) 50 €
Turvallisuusselvitys
Suppea turvallisuusselvitys 41 €
Vartijat
Vartijaksi hyväksyminen 34 €
Vartijaksi hyväksymisen muuttaminen 29 €
Vartijakortin kaksoiskappale 25 €
Väliaikaiseksi vartijaksi hyväksyminen 25 €
Väliaikaiseksi vartijaksi hyväksymisen muuttaminen 20 €
Väliaikaisen vartijakortin kaksoiskappale 20 €
Voimankäyttökoulutuksen suoritustietojen merkitseminen väliaikaiselle vartijakortille 13 €
Yksityisistä turvallisuuspalveluista annetun lain 59 §:n mukainen sopivuuslausunto 15 €

ULKOMAALAISLUVAT

Muukalaispassi
Muukalaispassin myöntäminen (sisältää Väestörekisterikeskuksen maksun) 48 €
Hylkäävä päätös 42 €
Oleskelulupa
Oleskelulupapäätös 120 €
Opiskelijat, alaikäiset 80 €
Unionin kansalaisen ja hänen perheenjäsenensä tai muun omaisen pysyvä oleskelukorttipäätös 45 €
Unionin kansalaisen ei unionin kansalaisen perheenjäsenen tai muun omaisen oleskelukorttipäätös 45 €
Unionin kansalaisen ja rinnastettavan oleskeluoikeuden rekisteröinti 45 €
Oleskeluluvan siirtäminen toiseen matkustusasiakirjaan 45 €
Lupapäätös (muut kuin edellä mainitut) 120 €
Pakolaisen matkustusasiakirja
Pakolaisen matkustusasiakirjan myöntäminen (sisältää Väestörekisterikeskuksen maksun) 48 €
Hylkäävä päätös 42 €
Viisumi
Viisumin myöntäminen 60 €
Viisumin myöntäminen, alennettu maksu 35 €
Vanhempansa matkustusasiakirjaan merkityltä lapselta 35 €

YLEISÖTILAISUUDET JA ILMOITUKSET

Yleisötilaisuudet
Yleisötilaisuutta koskevan ilmoituksen käsittely 18 €
Ilotulitusnäytöksen järjestämistä koskevan ilmoituksen käsittely 18 €
Ilmoitukset
Majoitus- ja ravitsemistoiminnasta annetun lain 4 §:n mukaisen ilmoituksen käsittely 27 €
Alkoholilain 59 §:ssä tarkoitetun ilmoituksen käsittely 10 €

2. POLIISIHALLITUKSEN SUORITTEET

Ampuma-aseisiin liittyvät suoritteet
Ampuma-aseiden tarkastus, hintaryhmä A
(tarkastukset suoritetaan Poliisihallituksen toimitiloissa) 17 €/ase
Ampuma-aseiden tarkastus, hintaryhmä B (tarkastukset suoritetaan asiakkaan tiloissa ja asiakkaan välineillä ja asiakas antaa tarkastajan käyttöön tarpeellisen avustavan henkilökunnan. Tarkastettavia aseita on vähintään 30 kpl ja asiakkaalla on hyväksytty laatujärjestelmä) 3 €/ase
Patruunoiden tyyppitarkastus 800 €
Patruunoiden erätarkastus 360 €
Patruunatehtaan valvontatarkastus/kaliiperi 450 €
Kaasusumuttimen kaupallinen tuontilupa 47 €
Kaasusumuttimen kaupallinen vientilupa 53 €
Kaasusumuttimen kaupallinen kauttakuljetuslupa 53 €
Kaupallinen ennakkosuostumus 24 €
Kaupallinen tuontilupa 47 €
Kaupallinen siirtolupa 24 €
Määräaikainen kaupallinen siirtolupa 26 €
Määräaikaiseen kaupalliseen siirtolupaan perustuvaa siirtoa koskeva ilmoitus 21 €
Kaupallinen vientilupa 53 €
Kaupallinen kauttakuljetuslupa 53 €
Asealan elinkeino
Asealan elinkeinolupa 300 €
Asealan elinkeinoluvan muutos 150 €
Vastuuhenkilön koe 150 €
Ase-elinkeinonharjoittajalta vuosittain perittävä toimipaikkakohtainen valvontamaksu:
Asealan kaupan harjoittaja 170 €
Asealan kaupan harjoittaja (ainoastaan patruunakauppa) 85 €
Ampuma-aseiden, aseen osien, patruunoiden ja erityisen vaarallisten ammusten valmistaja 170 €
Ampuma-aseiden ja aseen osien korjaamista ja muuntamista harjoittava (ei peritä, jos harjoittaa myös valmistamista samassa toimipaikassa) 85 €
Ampumaradan pitäjä 85 €
Ampuma-aseiden käyttöön kouluttaja 85 €
Valvontamaksu laskutetaan kunakin vuonna huhtikuun 1 päivän jälkeen. Jos asealan elinkeinonharjoittaja harjoittaa useampia toimintoja, valvontamaksu peritään kalleimman toiminnon mukaan ja muista toiminnoista lisätään puolet kustakin maksusta.
Valvontamaksua ei peritä, jos luvanhaltija on viimeistään 31 päivänä maaliskuuta ilmoittanut lopettaneensa elinkeinon harjoittamisen. Maksua ei peritä siltä kalenterivuodelta, jolloin asianomaiseen toimintoon on annettu asealan elinkeinolupa
Asekeräilijä
Asekeräilijäksi hyväksyminen 225 €
Asekeräilijäksi hyväksymistä koskeva muutos 115 €
Päätös asekeräilijän oikeudesta tiedoston pitämiseen 55 €
Erityisen vaarallinen ampuma-ase
Hankkimislupa erityisen vaaralliseen ampuma-aseeseen tai aseen osaan 56 €
Saman lupatyypin samalla kertaa haettu lisälupa 28 €
Yksityinen valmistamislupa erityisen vaarallisen ampuma-aseen tai aseen osan valmistamiseen tai muuntamiseen 56 €
Saman lupatyypin samalla kertaa haettu lisälupa 28 €
Rinnakkaislupa erityisen vaaralliseen ampuma-aseeseen tai aseen osaan 34 €
Saman lupatyypin samalla kertaa haettu lisälupa 28 €
Ampumaradan perustaminen 400 €
Arvauskilpailut
Arvauskilpailujen toimeenpanoa koskeva ilmoitus 18 €
Arvauskilpailujen toimeenpanoa koskeva muutos 17 €
Voittajan ilmoittamisesta poikkeamiseen annettava lupa (erillinen päätös) 17 €
Bingo
Bingolupa 67 €
Bingoluvan muutos 17 €
Pelisääntöjen tai suurimman sallitun pelipanoksen muuttaminen 17 €
Rahankeräys
Rahankeräyslupa 120 €
Rahankeräysluvan muutos 40 €
Tavara-arpajaiset
Tavara-arpajaislupa 120 €
Tavara-arpajaisluvan muutos 40 €
Arvonnan tuloksen ilmoittamisesta poikkeamiseen annettava lupa (erillinen päätös) 24 €
Vartioimisliikelupa
Vartioimisliikelupa 268 €
Vartioimisliikeluvan muuttaminen 134 €
Muutosilmoituksen käsittelymaksu 54 €
Vartioimisliikkeen toimittaman muutosilmoituksen johdosta tehtävä päätös 80 €
Vartioimisliikelupien haltijoilta perittävä toimipaikkakohtainen valvontamaksu:
vartijoiden määrä enintään 5 päätoimipaikka 170 €
toimipaikka 150 €
vartijoiden määrä 6―10 päätoimipaikka 220 €
toimipaikka 200 €
vartijoiden määrä 11―50 päätoimipaikka 250 €
toimipaikka 220 €
vartijoiden määrä 51―200 päätoimipaikka 300 €
toimipaikka 250 €
vartijoiden määrä 201 tai enemmän päätoimipaikka 450 €
toimipaikka 350 €
Valvontamaksu laskutetaan kunakin vuonna huhtikuun 1 päivän jälkeen.
Valvontamaksua ei peritä, jos luvanhaltija on viimeistään 31 päivänä maaliskuuta ilmoittanut lopettaneensa elinkeinon harjoittamisen. Maksua ei peritä siltä kalenterivuodelta, jolloin asianomaiseen toimintoon on annettu vartioimisliikelupa.
Vartioimisliikkeen vastaavaksi hoitajaksi hyväksyminen
Vastaavaksi hoitajaksi hyväksyminen 107 €
Vastaavaksi hoitajaksi hyväksymisen muuttaminen 107 €
Vastaavan hoitajan sijaiseksi hyväksyminen 107 €
Vastaavan hoitajan sijaiseksi hyväksymisen muuttaminen 107 €
Väliaikaiseksi vastaavaksi hoitajaksi hyväksyminen 107 €
Väliaikaiseksi vastaavaksi hoitajaksi hyväksymisen muuttaminen 107 €
Järjestyksenvalvojakouluttajat
Järjestyksenvalvojakouluttajaksi hyväksyminen 107 €
Muut Poliisihallituksen suoritteet
Lupa poliisin tunnuskuvan käyttöön 40 €
Poliisivaltuuksien myöntäminen 84 €

3. POLIISIAMMATTIKORKEAKOULUN SUORITTEET

Valintakoe
Valintakoemaksu 42 €
Tottelevaisuustarkastus
Vartioimistehtävään liittyvä tottelevaisuustarkastus 100 €
Järjestyksenvalvontatehtävään liittyvä tottelevaisuustarkastus 75 €
Tottelevaisuustarkastuksen osan uusiminen 25 €
Voimankäyttökoulutuksen kouluttajakoulutus
Vartijan erityisen voimankäyttökoulutuksen kouluttajakoulutuksen yleinen osa 800 €
Vartijan erityisen voimankäyttökoulutuksen erityinen osa 1600 €
Järjestyksenvalvojakouluttajakoulutus
Järjestyksenvalvojakouluttajakoulutus 800 €
Järjestyksenvalvojakouluttajakoulutuksen teoriaosa 480 €

4. SUOJELUPOLIISIN SUORITTEET

Turvallisuusselvitys
Perusmuotoinen turvallisuusselvitys 90 €
Laaja turvallisuusselvitys 136 €

5. SISÄASIAINMINISTERIÖN POLIISIOSASTON SUORITTEET

Rahapelitoiminta
Rahapelin pelisääntöjen vahvistaminen 670 €
Rahapelin pelisääntöjen muuttaminen 670 €
Sisäasiainministeriön päätös valitusasiassa, jonka korkein hallinto-oikeus on siirtänyt tarkoituksenmukaisuusperusteella hallituksen ratkaistavaksi 168 €

6. MUUT SUORITTEET

Muu hakemuksesta annettava päätös 25 €
Pyynnöstä annettava todistus 16 €
Muu ilmoituksen perusteella tehtävä päätös 43 €
Henkilötietolain 26 §:n mukainen tarkastusoikeus
Tarkastusoikeuden käyttäminen 53 €
Metsästyslain ja asetuksen perusteella annettu lupa
Lupapäätös 19 €

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.