1048/2008

Annettu Helsingissä 17 päivänä joulukuuta 2008

Ympäristöministeriön asetus Metsähallituksen eräiden julkisten hallintotehtävien suoritteiden maksuista

Ympäristöministeriön päätöksen mukaisesti säädetään 21päivänä helmikuuta 1992 annetun valtion maksuperustelain (150/1992) 8 §:n nojalla, sellaisena kuin se on laissa 348/1994:

1 §
Soveltamisala

Tässä asetuksessa säädetään ympäristöministeriön hallinnonalaan kuuluvista Metsähallituksen julkisista hallintotehtävistä perittävistä maksuista.

2 §
Julkisoikeudelliset suoritteet, joista peritään kiinteä maksu

Julkisoikeudellisia suoritteita, joista peritään niiden keskimääräiseen omakustannusarvoon perustuva kiinteä maksu, ovat:

1) Luonnonsuojelulain (1096/1996) tai aikaisemman luonnonsuojelulain (71/1923) nojalla suojelualueiden perustamisesta annettujen asetusten perusteella hakemuksesta annetut seuraavat päätökset ja luvat:

a) lupa geologiseen tutkimukseen tai malminetsintään 200 euroa,

b) lupa teiden, vesikulkuväylien, rakennusten tai rakennelmien rakentamiseen ja kunnossapito on 150 euroa ja

c) muu hakemuksesta annettu päätös tai lupa 80 euroa.

Maksuttomia ovat kuitenkin tieteelliseen tai opetustarkoitukseen tai haitallisesti lisääntyneen eliölajin vähentämiseksi myönnetty lupa tai tehty päätös.

2) Maastoliikenteeseen liittyvät julkisoikeudelliset päätökset:

a) henkilökohtainen uralupa 9 euroa/ vuorokausi, 20 euroa/viikko tai 34 euroa/ kelkkailukausi,

b) perhekohtainen uralupa 34 euroa/perhe/ kelkkailukausi,

c) Metsähallituksesta annetun lain (1378/2004) 9 §:n 2 momentissa tarkoitettu maastoliikennettä koskeva aluekohtainen kiintiöpäätös muutoksenhakua varten 50 euroa ja

d) maastoliikennelupaa koskevaa muutoksenhakua varten erikseen annettava kirjallinen päätös 10 euroa.

Sähköisellä viestintävälineellä annetusta luvasta (mobiililupa) maksu on seuraava:

e) henkilökohtainen uralupa 8,95 euroa + matkapuhelumaksu (mpm)/vuorokausi, 19,96 euroa + mpm/viikko tai 33,99 euroa + mpm/kelkkailukausi ja

f) perhekohtainen uralupa 33,99 euroa + mpm/perhe/kelkkailukausi.

3 §
Liiketaloudellisin perustein hinnoiteltavat suoritteet

Metsähallituksen maksullisia julkisiin hallintotehtäviin liittyviä suoritteita, jotka hinnoitellaan liiketaloudellisin perustein, ovat:

1) maastoliikenneluvat kelkkailu-urien ulkopuolella, kesäaikaiset maastoliikenneluvat sekä yrittäjä- ja ryhmäluvat,

2) varaustuvassa yöpyminen sekä vuokratuvan ja -kodan käyttö,

3) maa- ja vesialueiden sekä rakennusten ja rakennelmien vuokraus ja muu käyttöoikeuden luovutus,

4) asuin- ja liikehuoneistojen vuokraus sekä muu huone-, kokous- ja esitystilojen käyttö,

5) ennallistamis- ja hoitotoimenpiteistä luonnonsuojelusuojelualueilta ja muilta suojelukohteilta kertyvän puun myynti,

6) opastuspalvelut ja -tuotteet,

7) ympäristökasvatuksen ja luonto-opetuksen edistämiseksi tuotetut palvelut ja tuotteet,

8) asiantuntija- ja suunnittelupalvelut,

9) tietojen luovutus ja tietojärjestelmien suorakäyttö,

10) julkaisut, lehdet, tallenteet ja muut vastaavat suoritteet,

11) jäljennökset ja

12) muut vastaavat palvelut ja suoritteet.

Liiketaloudellisin perustein hinnoitellaan myös muut maksuperustelain 4 §:n 2 momentissa tarkoitetut julkisiin hallintotehtäviin liittyvät suoritteet, joita tai niihin verrattavia myös joku muu tuottaa maksullisena tai joiden tuottaminen liittyy vastaanottajan taloudelliseen toimintaan, vaikka suoritteita ei olisi erikseen mainittu 1 momentin luettelossa.

4 §
Muut maksulliset suoritteet

Viranomaisten toiminnan julkisuudesta annetun lain (621/1999) 34 §:n 2 momentissa tarkoitetusta tiedon esille hakemisesta sekä saman lain 34 §:n 3 momentissa tarkoitetusta tiedon antamisesta kopiona tai tulosteena perittävistä maksuista päättää Metsähallitus noudattaen, mitä mainitussa pykälässä säädetään.

5 §
Viivästyskorko

Jos 3 §:n perusteella määrättyä maksua ei ole suoritettu eräpäivänä, saadaan vuotuista viivästyskorkoa periä eräpäivästä lukien. Maksun viivästyessä velallisen on maksettava viivästyneelle määrälle vuotuista viivästyskorkoa, joka on enintään seitsemän prosenttiyksikköä korkeampi kuin kulloinkin voimassa oleva Suomen Pankin julkaisema, säädöskokoelmassa vahvistettu viitekorko.

6 §
Muut säännökset

Hakemuksen peruutuksen tai muun hakijasta aiheutuvan syyn vuoksi rauenneesta asian käsittelystä peritään tehtyä työmäärää vastaava osuus maksusta.

Muutoksenhaun johdosta uudelleen käsiteltäväksi palautetussa asiassa annettavan päätöksen maksusta vähennetään, mitä samasta asiasta aikaisemmin annetusta päätöksestä on peritty.

Myönteisestä ja kielteisestä päätöksestä peritään samansuuruinen maksu.

Maksu peritään myös käyttämättömästä päätöksestä.

7 §
Voimaantulo

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2009 ja on voimassa vuoden 2011 loppuun.

Suoritteesta, jota koskeva asia on tullut vireille ennen tämän asetuksen voimaantuloa, peritään maksu asetuksen voimaantullessa voimassa olleiden säännösten mukaan.

Helsingissä 17 päivänä joulukuuta 2008

Asuntoministeri
Jan Vapaavuori

Talousjohtaja
Oili Hintsala

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.